Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2009

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησεν :
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 25ην  Ὀκτωβρίου. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Σεβ. Πατριαχικός Ἐπίτροπος, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ  τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 26ην ἰδίου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν  ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου  Κερατίου Κόλπου,  ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ὀκτωβρίου, ἱερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ'  ἥν ἐτελέσθη  τό τριετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος καί Πέργης κ. Εὐάγγελος, καί πλεῖστοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐπηκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον.
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν ἐνοριῶν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μονάχου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πέτρου Klitsch, καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Hackney Λονδίνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Ἀναγνωστοπούλου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Συμβολαιογράφων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Στασινοπούλου, Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Ὅμιλον στελεχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σκοτίδου, Διευθυντοῦ τοῦ τομέως ἐπιχειρηματικῶν πιστοδοτήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, κατά τό τελεσθέν τριετές Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἑρμουπόλεως Σύρου, τήν Δευτέραν, 26ην  Ὀκτωβρίου.
Κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τῇ κατατάξει εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Jeanne Jugan,  Ἱδρυτρίας τοῦ τάγματος «Petites Soeurs des Pauvres», ἐν τῷ ἐν Harbiye  ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,  ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησε, κατ' ἀρχαῖον ἔθος, ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Πέμπτην, 22αν Ὀκτωβρίου. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κάππαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χατζηστεργίου, ἐκ Καβάλας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χριστοφόρου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Κορομηλᾶ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Κρεμαστινόν, πρῴην Ὑπουργόν, Βουλευτήν ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δωδεκανήσων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βλασίου Πυργάκη, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σπυροπούλου, Δικαστικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sadık Kater, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Σοφίας Σώτου, Διευθυντρίας τῆς ἀσφαλιστικῆς ἑταιρίας «Πήγασος» ἐντεῦθεν. 


Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου  Πριγκήπου, τήν Παρασκευήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀναστασίας Ἀγγελοπούλου, ἐκ τοῦ Α' Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, αὐθημερόν. 
Κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐντιμ. κ. Μαρίας Székely, Γεν. Προξένου τῆς Oὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Τετάρτην 21ην, Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης    Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐδέχθη ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου. 

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος  τῆς πρῴην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.) εἰς τά Πατριαρχεῖα
   
Τήν Κυριακήν, 18ην Ὀκτωβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Gjorge Ivanov,  Πρόεδρος τῆς πρῴην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.), ἐπεσκέψατο, τῇ συνοδείᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Μελπομένης Κορνέτη, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ, τό Ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, μετά τοῦ Ὁποίου ἔσχεν ἐκτενῆ συνομιλίαν. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή μετά τῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμῶν, κατά τε τήν ἔλευσιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων, καθ' ἥν προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνόν, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ, εἰς ὅν ηὐχήθη Οὖτος εὐλογημένην ποιμαντορίαν.
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrablanca, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Θεμιστοκλέους, πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Κύπρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Αἰμιλίου Λεμονάρη, Δικηγόρου, καί Λουκᾶ Χαραλάμπους.
Ὅμιλον Καθηγητῶν ἐκ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος «The Harris School» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Κοσμήτορος Ἐλλογ. κ. Colm A. O' Muircheartaigh.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) Τήν τελετήν ἐπί τῇ περατώσει ἀνακαινιστικῶν ἔργων ἐν τῷ ἀνακτόρῳ Dolmabahçe, τήν Παρασκευήν, 16ην Ὀκτωβρίου. 
β) Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀργυρίου Λιάζε καί Yegân Üreyen, ἐν Sultanahmet, τό Σάββατον, 17ην Ὀκτωβρίου.
γ) Τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ὑποστηρίξεως Ἀντιοχέων Τόκατσλι καί Ἀλτίνοζου διοργανωθεῖσαν συζήτησιν μέ θέμα «Οἱ κοινωνικές διαστάσεις τῆς συμβιώσεως τῶν Ἀντιοχέων Ρωμηῶν μετά τῶν Ρωμηῶν τῆς Πόλεως», ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου.
δ) Τήν ἀπονομήν τῶν βραβείων εἰς τούς συμμετασχόντας εἰς τόν 31ον Μαραθώνιον (Avrasya Maratonu), ἐν Feshane, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ  Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος  κ. Γεωργίου Παπανδρέου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ὁ ἄρτι ἐκλεγείς  Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου, εὑρισκόμενος ἐν τῇ Πόλει ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἀτύπου συναντήσεως τῶν Ἐξοχ. Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν, ἐπεσκέψατο, τήν Παρασκευήν, 9ην Ὀκτωβρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, κ. κ. Βαρθολομαῖον, ἀφιχθείς ἐξ Ἀθηνῶν. Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δροῦτσας, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, ὡς καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη. Τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον ὑπεδέξαντο μετά τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων, ὁδηγηθέντα εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα προσεκύνησε, τῶν κωδώνων αὐτοῦ κρουομένων χαρμοσύνως. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, περιστοιχούμενος ὑπό ἐνταῦθα Ἱεραρχῶν, ὑπεδέχθη τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς αἰθούσης τῶν Πατριαρχῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὡδηγήθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ὁ Πατριάρχης, ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καλωσώρισε μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος αὐτήν, συγχαρείς αὐτῇ ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν πρωθυπουργικῶν καθηκόντων καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἐπιτελέσει αὐτῶν. Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργός ἀντιφωνῶν, ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς ἐπί τῇ ἐπισκέψει του εἰς τό Ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, εὐχαριστήσας θερμῶς διά τάς ἐπιδαψιλευθείσας αὐτῷ Πατριαρχικάς εὐχάς. Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδωρήσατο τῷ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργῷ ἀργυροῦν δίσκον, φέροντα τήν ὑπογραφήν Αὐτοῦ, ἡ δέ Αὐτοῦ Ἐξοχότης προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον τῇ Α.Θ.Παναγιότητι. Ἐπηκολούθησεν ἰδιαιτέρα συνομιλία μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἐνῷ πλεῖστοι δημοσιογράφοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν ἐκάλυψαν τήν Πρωθυπουργικήν ἐπίσκεψιν εἰς τό σεπτόν Κέντρον.
                                       
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 11ης ἰδίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι κληρικῶν καί  μοναχῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης καί τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Ἑνώσεως ΡΚαθολικῶν Νομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Benito Perrone, καί ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἐχαιρέτισε πατρικῶς, φωτογραφηθείς μετ' αὐτῶν.   
 
Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Φερίκιοϊ, γενόμενος δεκτός ὑπό τῆς ὑπό τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἐπεσκέφθη τήν ἐν αὐτῇ Biennale τῆς Πόλεως, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος ΙKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı), ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποίου ὑπεδέχθησαν ἐπίσης Αὐτόν. 
                                         
Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἄνω Σύρου μουσικοποιητικήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Κ.Π.Καβάφης-Ἀπ'ἔξω καί τραγουδιστά». 
                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν:
α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, 
β) τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη  Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί 
γ) τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Κυριάκοβα, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κουκόσκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξάνθης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἠλίαν Ἠλιάδην, Πρέσβυν ἐ. τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐκ Κολομβίας. 
Ὅμιλον Δημοσιογράφων, ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Erich Leitenberger, Καθηγητοῦ. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Γ'Λυκείου Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γαλάνη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πολιτάκην, Στέλεχος τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χ. Γιανναρᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας Δράκου-Γιανναρᾶ, Ἀρχαιολόγου, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καρᾶν, Θεολόγον, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
                                                *  *  *
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κυροῦ Νικηφόρου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου, τήν Τρίτην, 6ην Ὀκτωβρίου.
                                               
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 19ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 8ην  Ὀκτωβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γρηγορίου καί Οὐρανίας Θεοδωρίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α.Θ.Παναγιότητος πρός τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον Μήνυμα πρός τόν νικητήν τῶν ἐν Ἑλλάδι βουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς, 4ης τ.μ., Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου, Ἀρχηγόν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., εἰς ὅν ηὐχήθη εὐόδωσιν τοῦ ἀναλαμβανομένου ὑπ' αὐτοῦ πολυευθύνου ἔργου τῆς διακυβερνήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐπίσης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε καί τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Παπανδρέου, ὅν διεβεβαίωσε περί τῶν προσευχῶν Του καί τῆς εὐχῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά μίαν ἐπιτυχῆ κατά πάντα Πρωθυπουργίαν.
                                             
Ἡ Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κρήτην.
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 6ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Νάνη, Λογιστοῦ τῶν Πατριαρχείων, Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητῆρος, καί Νικολάου Ἀρχοντώνη, ἀνεχώρησε, δι'ἰδιαιτέρας πτήσεως, εἰς Χανιά Κρήτης, ἵνα ἐπισκεφθῇ τάς Ἱεράς Μητροπόλεις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί Κισάμου καί Σελίνου καί ὁμιλήσῃ κατά τάς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης πραγματοποιουμένας ἐργασίας τῆς Ὁλομελείας τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μέ θέμα: «Called to be One Church-Unity as Calling, Conversion and Mission», προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Sabiha Gökçen ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Χανιά θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τά ἴδια, τήν Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Τάκην Ἀράπογλου, Πρόεδρον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐβίτας.
Ὅμιλον ἀνωτέρων στελεχῶν τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μίνωος Μωϋσῆ, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ζερβόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Chris T. Matsos, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Florence,  καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Η.Π.Α. .        

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς  Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
                                       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν ὑποβολῆς συγχαρητηρίων, ἐπί τῇ 86ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, τήν Τρίτην, 6ην Ὀκτωβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεξίωσιν καί συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 86 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, («Halıç Kongre ve Kültür Merkezi»), αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 

  

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 1ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη, κατόπιν ἐπισήμου προσκλή- σεως, δι' ἰδιαιτέρας πτήσεως, εἰς Mardin, ἵνα τιμήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Μουσείου Sakıp Sabancı Kent Müzesi, παρουσίᾳ ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας καί ἄλλων προσωπικοτήτων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, τόν τελευταῖον ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Νέας Ζηλανδίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδου Γαρίνη, Θεολόγου, ἐκ Σικάγου, κ. Ἐλευθερίου Κωνσταντινίδου καί κ. Γεωργίου Γιαβρῆ, Φοιτητῶν ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Λουθηρανόν Πρεσβύτερον  κ. Hans Ucko, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἑλβετίᾳ Ὀργανώσεως «Religions for Peace», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Keishi Miyamoto, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Arigatou Iternational», καί Sezo Fujita καί τῆς Εὐγεν. κ. Masue Suzuki,στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Ὀργανισμοῦ.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Μ. Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Ivan Milkov Chomakov, Νομάρχην Φιλιππουπόλεως, Todor Rinchov Todorov καί Luka Stanchev, πρῴην Νομάρχας.
Ὅμιλον ἐκ τῆς ἐν Φιλλανδίᾳ Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Aune Jääskinen, Προέδρου αὐτῆς. 
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κυροῦ Ἀποστόλου ἐκ τοῦ ἐν Κιλκισίῳ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώ σεως τοῦ Σωτῆρος, τήν Τρίτην, 29ην Σεπτεμβρίου.   

*  *  *