Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2010

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέψατο τόν ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀδιαθεσίας νοσηλευθέντα εἰς τά Ἀμερικανικά Νοσοκομεῖα Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.             

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Πέργης κ. Εὐάγγελον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Καλλιτέχνου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τριάντη, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν, ἐπί τῇ 87ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ, τήν Παρασκευήν, 29ην Ὀκτωβρίου.
Καταλλήλως δέ κατά:
Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Χορῳδίας «Ἁρμονία» καί τοῦ συγκροτήματος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Τό ἔντεχνο», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Α. Κυριακοῦ, τήν Πέμπτην, 28ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ 19ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, παρέθεσε γεῦμα πρός τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, τῇ Παρασκευῇ, 22ᾳ τ.μ., ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Lavanda, ἐν τῷ χωρίῳ Ulupelit τῆς Χιλῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Βαβδινῶν Θεσσαλονίκης «Νικόλαος Γερμανός», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Νάϊδου, καί ἄλλοι εὐλαβεῖς προσκυνηταί. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος καί ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὡς καί πάντας τούς ἑορτάζοντας.     
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Ὅμιλον ἐκ τῆς νεανικῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς Θεσσαλονίκης καί ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Θεσσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Τσαμπατζίδου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους,  καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, Ἀργύριον Κουκουλομμάτην, Δημήτριον Χειράκην, φύλακα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, Δημήτριον Δούρλαρην καί Δημήτριον Ἀβτζῆν, Νεωκόρους τοῦ Π.  Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Zekiye Kural, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Abodeely, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐρυκλείας, ἐξ Η.Π.Α. . 
Τήν Ἐλλογ. Δρα. κ. Παρασκευήν Β. Μπουφούνη, Πρόεδρον τοῦ Πρακτορείου «Invest in Greece», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Av. Selami Öztürk, Δημάρχου Kadiköy, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 87ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ, εἰς τήν Ὄπεραν τοῦ Δήμου Kadiköy («Süreyya Operası»), τήν Δευτέραν, 25ην Ὀκτωβρίου.
Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.
                                         
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων ἐπεσκέψατο τόν ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀδιαθεσίας νοσηλευόμενον εἰς τά Ἀμερικανικά Νοσοκομεῖα Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.            

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,  ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησε, κατ' ἀρχαῖον ἔθος, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Παρασκευήν, 22αν Ὀκτωβρίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνός, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας, καί Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σιλουανοῦ Πεπονάκη, ἐκ τοῦ ἐν Ρόδῳ Πολιτιστικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἁγία Μαρίνα», καί ἐκ τῆς Μικτῆς Ἐκκλησιαστικῆς Χορῳδίας Ἀθηνῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν  ψυχῶν τῶν ἐνταῦθα ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων καί ἄλλων  προσφιλῶν Αὐτῷ Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησεν ὁ Πανοσιολ. Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ ἁγίῳ Ἐπιτρόπῳ διά τό ἔργον αὐτοῦ καί εὐχηθείς εὐστάθειαν εἰς τήν πανηγυρίζουσαν τόν πάτρωνα αὐτῆς Ἁγιωτάτην Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Βλάχων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαγειρία, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους εὐχῶν καί συγχαρητηρίων διά τήν διαιώνισιν τῶν ὡραίων παραδόσεων αὐτῶν. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας εἰς κατ'ἰδίαν ἀκρόασιν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.  Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πανχαλκιδικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ὁ Ἀριστοτέλης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.  Μιχαήλ Καρτσιώτου, ἐξ Ἠπείρου καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον.       

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ ὑγείαν καί εὐλογημένην συνέχισιν τῆς πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Amer Snobar, ἐξ Ἰορδανίας.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, μετά τοῦ  Ἐλλογιμ. κ. Ταξιάρχου Κοκορέ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Σαμαριτάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἱ. Μονῆς τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κάππαν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Δημητρίου Κουκλιάτη καί Παναγιώτου Γονιάδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐξοχ. κ. José Maria Contreras, Ὑφυπουργόν Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἱσπανίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Daniel Rodriguez, Πρόεδρου τοῦ Ἱσπανικοῦ Προτεσταντικοῦ Συμβουλίου, κ. Carlos Madriga, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου Τούρκων Προτεσταντῶν, καί  τῆς Εὐγεν. κ. Fatma Ünlü, Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Προτεσταντικοῦ Βακουφίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν-Διευθυντήν Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ἐκ Ξάνθης. 
Τούς Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Φ. Διαμαντῆν, Καθηγητήν τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Πέτρον Δ. Κύλαρην, Καθηγητήν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, καί κ. Ἀργύριον Π. Βόλην, Λέκτορα τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ.  Γεώργιον Α. Χαρόβαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπην Καραπᾶνον, Θεολόγον-Νομικόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 13ου Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Νεονάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γραμματικόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, ἐκ Νέων Μουδανίων.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου  Πριγκήπου, τό Σάββατον, 23ην Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
Τήν ἐν τῷ ἐν Maltepe Προτεσταντικῷ ναῷ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω Ναοῦ, τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τοῦ Ξενοδοχείου  «The Grean Park Pendik Hotel» καί τοῦ ἐν αὐτῷ Συνεδριακοῦ Κέντρου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Κυριακήν, 24ην τρ.μ..   

Σεπτῇ ἐντολῆ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Taksim Νοσοκομείῳ Πρώτων Βοηθειῶν («İlk Yardım») νοσηλευόμενον Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον Ἁγιοπαντελεημονίτην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.  

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ὀκτωβρίου, ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, μετά τῆς τιμίας αὐτοῦ συνοδείας, ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, ἐκ Κορέας, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Γεωργίου Κανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν τῆς περιφερείας, τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη καί μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου  κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, καί τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον Δρα κ. Andrej N. Desczyk, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Βερολίνου. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἁννοβέρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ  Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπετσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γρηγορίου Νανακούδη. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Ἐλευθεριάδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Ἀποστολίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εὐφημίας Χαλκηδόνος, καί Πρεσβύτερον Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrablanca, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Παραμυθίας τῆς Κοινότητος Βλάχσαραϊ-Φαναρίου, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα.  
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Ἀθλητικοῦ, Ποδοσφαιρικοῦ καί Ψυχαγωγικοῦ Συλλόγου Κερατσινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδου Τσατσαρίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Καραγιαννίδην καί Λάμπην Μπαχόν, Φοιτητάς Ὀδοντιατρικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς ὀρχήστρας τῆς Γερμανικῆς Καμμεράτας δοθεῖσαν συναυλίαν ἐπ' ἐυκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως ἐν Τουρκίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Christian Wulff, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης τ.μ. .

*  *  *

Ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας εἰς τήν Πόλιν

Προσκληθείς φιλαδέλφως ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀφίκετο εἰς Πόλιν, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 16ης Ὀκτωβρίου, ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Siemiatycze κ. Γεωργίου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Pawel Tokajuk καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Jerzy Betlejko, πρός ὀλιγοήμερον ἀνεπίσημον ἐπίσκεψιν. Εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως τόν Μακαριώτατον καί τούς σύν αὐτῷ ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἡμῶν παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Μακαριότητος ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ. Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, μετά τό παρατεθέν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Πατριαρχικόν ἄριστον, οἱ δύο Προκαθήμενοι, μετά τῶν τιμίων συνοδῶν Αὐτῶν, μετέβησαν εἰς Sapanca διά διήμερον ἀνάπαυσιν.   
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Φλωρινιωτῶν Νομοῦ Πέλλης «ὁ Ἀριστοτέλης», ἐκ τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καστέλλας Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κονιστῆ, ἐκ κυριῶν ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ἐξ Ἀθηνῶν, ὡς καί ἐκ μαθητῶν τοῦ 3ου Λυκείου Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γαλάνη, Λυκειάρχου αὐτοῦ, πρός οὕς πάντας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Μητροπο- λίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, μετά τῆς τιμίας αὐτοῦ συνοδείας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μελόης κ. Φιλόθεος καί Νιτρίας κ. Νικόδημος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρό- ξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τῆς Ζαππείου  Σχολῆς καί ἐκ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἀπόφοιτοι τοῦ Ζαππείου, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου, ὁ Μακ. Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας καί ὁ Πατριάρχης, παρουσιάσας εἰς τούς πιστούς τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα καί εὐλογήσας πατρικῶς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Εἶτα ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος, μετέβησαν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ζαππείου, εἰς τήν εἴσοδον τοῦ ὁποίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης  ἀπεκάλυψε τό ἐπανατοποθετηθέν εἰς τήν προτέραν θέσιν αὐτοῦ ἄγαλμα τοῦ ἀειμνήστου Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους καί Ἱδρυτοῦ τοῦ Ζαππείου Κωνσταντίνου Ζάππα, καί παρέστησαν κατά τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 135 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Κεφάλας, αἱ Ἐλλογ. κ. Βασιλική Πετρίδου, Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, κ. Δέσποινα Παπίνη- Φιλίππου, Διεθύντρια τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί δίς Εὐαγγελία Κανάρη, Διευθύντρια τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, ἡ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Κατάνου, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ζαππίδων Ἀθηνῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος τῶν Ὀλυμπίων καί Κληροδοτημάτων καί Ἐκπρόσωπος τῆς Ζαππείου Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ ἐξετελέσθη καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν μαθητῶν τοῦ Ζαππείου καί ἀπενεμήθησαν ἀναμνηστικαί πλακέται.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελόης κ. Φιλόθεον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἕλλης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νιτρίας κ. Νικόδημον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Ἀλισάφη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Τσανακτσίδου.
Τούς Αἰδεσιμολ. π. Δημήτριον Μουλκέτην καί π. Μᾶρκον Λεοντῆν, μετά τῶν εὐλαβεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ρωμαῖον, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπουγιουκλῆ, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδο- σίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μενιδιάτην, Δικηγόρον, ἐκ Μεγάρων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀ. Ἀρχοντώνην, ἀνεψιόν Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ Ὑποκαταστήματος Βαλατᾶ τῆς Τραπέζης Garanti, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Levent Taş, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. κ. Linda Domat, ἐντεῦθεν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Point Barbaros» παρατεθέν δεῖπνον, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 135 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, τήν Παρασκευήν, 15ην Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Elmadağ ξενοδοχείῳ «Germir Palas» πραγματοποιηθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Fazıl Aksoy, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. ᾀοιδοῦ κ. Esin Afşar, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου.
Τόν ἐν τῇ Πόλει πραγματοποιηθέντα Μαραθώνιον Εὐρώπης- Ἀσίας, τήν Κυριακήν, 17ην τρ.μ. .
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Σενκοποπόφσκη καί Μαρίας-Μελίσσης Ἄκντεμίρ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας.

*  *  *

Τήν Τρίτην, 12ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Νεοχωρίῳ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Αὐστρίας, καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος:«Vienna-Istanbul 2010: Crossroads of Faiths and Cultures in Turkey».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Κεντρῴας Ἀφρικῆς κ. Νικηφόρον, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Νικηφόρου Μικραγιαννίτου, αὐταδέλφου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ντόβα, ἐκ Φλωρίνης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Στρατῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Βασιλείου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκ τῆς Ἐνορίας Ταξιαρχῶν Νέου Μαρμαρᾶ Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. John Podesta, Πρόεδρον τοῦ ἐν Οὐάσιγκτων Κέντρου διά τήν Ἀμερικανικήν Πρόοδον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mary.
Τόν Ἐντιμ. κ. Scott Kilner, νέον Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος  Hannah Draper, Στελέχους τοῦ Προξενείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μακρίδην, Στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας Ἡρακλείου Κρήτης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ ἐν Maçka αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «MaçkaModern»  διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Peyami Gürel, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, ὡς καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἁγνήν, Ἡγουμένην τῆς ἐν Σαλαμίνι Ἱ. Μο- νῆς Παναγίας Φανερωμένης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων. 
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Osnabrück Dr. Franz Josef Bode, μεθ' ὁμίλου κληρικῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Λεοντῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.   
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Ἄνκτηλ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Σούκα, Τραπεζικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, Φοιτητοῦ, ἐκ Νέας Ὑόρκης.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey  Erkhov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Βοστώνης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Martin Tamcke, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ  Γερμανίας. 
10μελῆ ὅμιλον μελῶν  τοῦ προγράμματος Sources and Expressions of Christianity τῶν ἐν Ἐσθονίᾳ Εὐαγγελικῶν Λουθηρανῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. André Binggeli καί  Matthieu Cassin, ἐκ τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης Ἱστορίας Κειμένων.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Τσολακιάν, Ἀντιπρόεδρον τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρμενίων καί Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρίας «Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 10ης Ὀκτωβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Κερατείου μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν νέων ἐκ Κορέας πρός τιμήν ζώντων καί νεκρῶν Τούρκων στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον μέρος εἰς τόν πόλεμον τῆς Κορέας. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα ἐν τῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῶν Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτῆς καί ὁμίλου Ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Μηνοπούλου, Ὑπερνομάρχου Ἕβρου- Ροδόπης, καί ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὡς καί ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια» Θεσσαλονίκης. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Αἰμιλιανόν Παπαδάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, κ. Εὐδόκιμον Καρα- κουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Luic de Clock, ἐκ Γαλλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.   
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Νικοδήμην, Ἡγουμένην τοῦ ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς Ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μετ' ἀδελφῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovıć, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yunus Dolar, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς Bayrampaşa τῆς Πόλεως.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τά ἐγκαίνια τοῦ Γραφείου τοῦ Ψυχιάτρου Ἐλλογ. Δρος κ. İnci Şen, ἐν Mecidiyeköy, τήν Δευτέραν, 11ην Ὀκτωβρίου.
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ τῆς Πόλεως διοργανουμένης ἐκθέσεως συγχρόνων ἰαπωνικῶν ἀντικειμένων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Joan Clos, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Buk. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σβορνικίου καί Τούζλας κ. Βασίλειον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκπροσώπων ἐκ τῶν ἐν Βοσνίᾳ χριστιανικῶν δογμάτων καί ἄλλων θρησκευμάτων.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Γερονικολόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Νέου Πύργου Χαλκίδος.
130μελῆ ὅμιλον κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Νάξου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Λιανοῦ. 
Ὅμιλον νέων ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Tuomas Kallonen. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν καί Πρόεδρον τῆς Οἰ- κουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σοφίας Σωτηριάδου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἕλλης, ἀναχωροῦντας ὁριστικῶς εἰς Ἑλλάδα.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Χαλκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ἀϊδίνη, Ἀντιδημάρχου.   
Tήν Εὐγεν. κ. Nurten Ertul, Συγγραφέα, μετά τοῦ Ἐκδότου Ἐλλογ. Δρος κ. İhsan Hanson, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Βοστώνῃ Μουσείου Καλῶν Τεχνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πατσαντζόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Νικολάου καί Δημητρίου, ἐκ Newcastle Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Sezen Cumhur Önal, καλλιτέχνην, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Νάξῳ Συλλόγου Φίλων καί Προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους «ὁ Ἅγιος Νικόδημος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Παπαδοπούλου.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ἐμμανουηλίδου καί Ἄνναν Κωνσταντινίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν, ἐπί τῇ 87ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, τήν Τετάρτην, 6ην Ὀκτωβρίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης Ὀκτωβρίου.   
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 6ην  ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεξίωσιν καί συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 87 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Harbiye Με- γάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθησόμενον ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Τόν Αἰδεσιμ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Edwrad McCabe, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Βοστώνης. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον-Χρῆστον Μαρκᾶτον, Καθηγητήν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν-Πρόεδρον τῆς Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστίνης Κρούσσα, τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀλεξανδρίδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπουτσάκη, Δημοσιογράφων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γουμενίσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ  Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀλίρη. 
Ὅμιλον Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κύπρου Μάνουλου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας τῆς Εὐγεν. κ. Ebru Bilun Akyıldız, μέ θέμα: «Etek izlerini silmeden», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ «Mevlevihane Müzesi», τήν Τετάρτην, 6ην  Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «Bali Art Gallery» πραγματοποιηθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Yiğit Yazıcı, τήν Πέμπτην, 7ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Πα- ναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Κέντρον Τέχνης («Sanat Üretim Merkezi») καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν Συνέδριον μέ θέμα: «Recent Studies on the Councils- New Challenges for Theology and History».

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη, τήν 2αν Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ 19ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἰδίου.
Κατ'αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀθλητισμοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μıτσίδου, καί ἐκ τοῦ Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίου Νομοῦ Κοζάνης, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους χαιρετισμοῦ. 

Ὁ Ἐξοχ. κ. Alexander Lukashenko, Πρόεδρος τῆς Λευκορρωσσίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἰδίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Alexander Lukashenko, Πρόεδρος τῆς Λευκορωσσίας, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου καί συνεργατῶν αὐτοῦ καί γενόμενος δεκτός μετά τῶν ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπομένων τιμῶν. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔσχε λίαν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Πατριάρχου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου,  Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν καί ἐξεναγήθη ἐν αὐτῷ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, τήν Κυριακήν, 3ην Ὀκτωβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ καί αὖθις τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου, κ. Ἀλέξιον Πᾶκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, καί κ. Σεβαστιανόν Ἀράπην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.     
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον  κ. Jean Delluler, ἐξ Ἀντιοχείας (Antakya) Τουρκίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Enzo Bianchi, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Μονῆς Bose, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Goffredo Boselli, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Alberto Melloni, Καθηγητοῦ, ἐκ Βολωνίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Δρα κ. Harold Hunter, ἐπί κεφαλῆς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τῶν ἐν Ἀμερικῇ Πεντηκοστιανῶν, ἥτις καί θά συνεργασθῇ μετά τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, τήν Δευτέραν, 4ην ἰδίου.   
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σεργίου, Φοιτητοῦ, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Λονδῖνον διά μεταπτυχιακάς σπουδάς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Στυλιανόν Χατζηγάκην, Καθηγητήν Ὀφθαλμολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Πιμπλῆ, Στελέχους τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐλισάβετ καί Μιχαήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοτόπουλον, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Κουβέϊτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς. 
Tόν Ἐλλογ. Δρα κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Daniella, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν Φυσικῆς Ἀγωγῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
60μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἀξιωματικῶν Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων Τάξεως 1977, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πελεκάση.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Gianni Valente, Δημοσιογράφον, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ.κ. Phil Pegum, Δημοσιογράφον, ἐκ τοῦ Ραδιοφώνου BBC-4, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Δράμας « Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λατσίστα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μάρκου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Birminghan, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μάρκου καί τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Νικολάου καί Ἀνδρέου, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Λευκωσίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκη, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας-Μελίσσης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. M. Ali Akgün, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τάς ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet πραγματοποιηθείσας ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ ἑορτῇ «3 Babıâli Şenliği»,  τήν Πέμπτην, 30ήν Σεπτεμβρίου.
Τήν δοθεῖσαν  ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Γενικοῦ Προ- ξένου τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῇ Προξενικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «İstanbul Fuar Merkezi» πραγματοποιηθεῖσαν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Πυρασφαλείας, τήν Παρασκευήν, 1ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *