Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2011

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἐξ Ἰταλίας, ἔνθα συμμετέσχεν εἰς τήν ἐν Ἀσσίζῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ', ἡμερίδα περί τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ κόσμῳ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu,  ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ 88ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ, τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπισκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,
β) ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας Ἐντιμ. κ. Alexander Velev, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καθώς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Vasken Barın, Ἀντιδήμαρχος Σισλί, ἐκ προσώπου τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τό ἐξωτερικόν Δημάρχου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, ἑλληνιστί καί τουρκιστί, πρός τούς κληρικούς καί τά μέλη τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας καί ὁμίλους προσκυνητῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Καλύμνου, ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ὑπαλλήλων Ο.Τ.Ε. Ρόδου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κορακάκη, ἰατρῶν-καρδιολόγων ἐξ Ἑλλάδος ἐκκλησιασθέντων ἐξ ἀφορμῆς ἐνταῦθα διοργανωθέντος ἰατρικοῦ συνεδρίου, καί Παιδαγωγῶν ἐκ Γκράτς Αὐστρίας, ὥς καί ἕτερον ὅμιλον Ρωμαιοκαθολικῶν ἐκ Γαλλίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Roger Hébert.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Παροικίας γεῦμα καί ηὐλόγησεν αὐτό, ὑπαντηθείς ἐγκαρδίως ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου τῆς Κοινότητος.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας ἐκλογάς πρός ἀνάδειξιν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Βερνάρδου Peckstadt καί τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Γάνδης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Remerie, Δικαστοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Catherine Van Bruane, Νομικοῦ, ἐξ Ὀστάνδης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Καρδίτσῃ Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Γρηγορίου Λιάντα, Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θέκλαν, Ἡγουμένην τῆς ἐν Ρεθύμνῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης, συνοδευομένην ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοδοσίας, ἐκ Κρήτης.
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Cem Özdemir, Συμπρόεδρον τῆς συμμαχίας τῶν ἐν Γερμανίᾳ Κομμάτων ‘'ΒÜNDIS 90/DIE GRÜNEN'', καί Αrmin Laschet, τέως Ὑπουργόν καί νῦν Βουλευτήν τοῦ ἐκεῖ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Βερολίνου.
40μελῆ ὅμιλον μελῶν καί φίλων τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Μπρουσκέλη, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Bernard Bienvenue. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Σταμπολίδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης-Διευθυντήν τοῦ Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ηαrry Mαγουλιᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ντητρόϊτ Μίτσιγκαν Πανεπιστημίῳ Wayne State University μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί τῆς Εὐγεν. κ. Δάφνης Γραμματικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκελντῆν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλένης, Συμβολαιογράφου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς  Ἐντιμ. κ. Χρήστου Λεουσίδου, Δικηγόρου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, Νηπιαγωγοῦ, ἐκ Κατερίνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Nazan Ölçer, Διευθύντριαν τοῦ Μουσείου ‘'SAKIP SABANCI'', συνοδευομένην ὑπό τῆς  Εὐγεν. κ. Pınar Tapan, στελέχους αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Τζούμαν, Σύμβουλον Ἐπικοινωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ Κέντρῳ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Irena Krasnická, Γεν. Προξένου τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Πέμπτην, 27ην Ὀκτωβρίου.
Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Tophane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔκθεσιν φωτογραφίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν διοργανουμένων, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς μεταναστεύσεως ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ἐκ Τουρκίας εἰς Γερμανίαν, ἐκδηλώσεων, μέ θέμα τήν πολιτιστικήν ἀλληλεπίδρασιν καί συνεργασίαν μεταξύ τῶν ἀνωτέρω χωρῶν ὑπό τό τίτλον ‘'FIKTION OKZIDENT'', τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος καί ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ, ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Φιλαδελφείας Ἰακώβου, Ροδοπόλεως Ἰερωνύμου, Πριγκηποννήσων Ἀγαπίου Μετρῶν καί Ἀθύρων Θεοκλήτου, ὁμοίως διατελεσάντων Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένων τῆς Κοινότητος καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ταταούλων, παρουσιάσας τήν νέαν ἱστοσελίδα τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης συγχαρείς τῷ κυρίῳ Προέδρῳ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ἀπονείμας ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος  τιμητικά βραβεῖα εἰς κοπιῶντα  καί ἐργαζόμενα ὑπέρ αὐτῆς πρόσωπα.       
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος  Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Μονάχου καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν,  ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ὁποῖος καί προσέφερεν εἰς τόν Παναγιώτατον δῶρον ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς,  καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrablanca, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Μουστακλῆν, Σύμβουλον Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Δημήτριον Δούρλαρην, Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀσπασίας Ἰ. Χασιώτου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ζαχαριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Ναταλίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Χαραλαμπίδου, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπέρ  τῆς εἰρήνης, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 25ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος καί  ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας, μετά τῶν συνοδῶν του, ἐπεσκέψαντο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. Νομάρχην τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu.             
Τήν  μεσημβρίαν τῆς ἰδίας,  ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος,  ὁλοκληρώσας τήν εἰρηνικήν αὐτοῦ ἐπίσκεψιν,  ἀνεχώρησεν, ἀεροπορικῶς, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ τῆς Πόλεως, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ahmet Çetinsaya, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Bahadır, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντίνου Καραγιάννη, Ἀρχιτέκτονος, ἐντεῦ- θεν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Μηχανικόν- Περιβαλλοντολόγον, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Νεραντζούλην, Χημικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἐκ τοῦ ἐν Βιέννῃ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Τρίτην 25ην Ὀκτωβρίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Βασιλείου καί Λαβινίας Καρατζίκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος , ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Δευτέραν, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος καί ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ, ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Φιλαδελφείας Ἰακώβου, Ροδοπόλεως Ἰερωνύμου, Πριγκηποννήσων Ἀγαπίου Μετρῶν καί Ἀθύρων Θεοκλήτου, ὁμοίως διατελεσάντων Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένων τῆς Κοινότητος καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ταταούλων, παρουσιάσας τήν νέαν ἱστοσελίδα τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης συγχαρείς τῷ κυρίῳ Προέδρῳ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ἀπονείμας ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος  τιμητικά βραβεῖα εἰς κοπιῶντα  καί ἐργαζόμενα ὑπέρ αὐτῆς πρόσωπα.       
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος  Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Μονάχου καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν,  ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ὁποῖος καί προσέφερεν εἰς τόν Παναγιώτατον δῶρον ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς,  καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrablanca, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Μουστακλῆν, Σύμβουλον Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Δημήτριον Δούρλαρην, Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀσπασίας Ἰ. Χασιώτου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ζαχαριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Ναταλίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Χαραλαμπίδου, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπέρ  τῆς εἰρήνης, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρατέθη ὑπό τοῦ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς «Ἅγιος Ἀνδρέας» δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Four Seasons τοῦ Βοσπόρου, ἐν τῷ ὁποίῳ παρεκάθησαν οἱ Μακ. Προκαθήμενοι Σερβίας, Γεωργίας καί Ἀλβανίας, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεις τῶν Η.Π.Α. καί τῆς Ἑλλάδος, Βουλευταί, ἄλλοι ἐπίσημοι καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας. 
Κατά τό δεῖπνον ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων κ. Ἀντώνιος Λυμπεράκης, Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Τάγματος, οἱ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀναγνώσας συγχαρητήρια πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα μηνύματα τῶν Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül, Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan καί Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ahmet Davutoğlu, καί κ. Κωσταντῖνος Καρᾶς, Ἄρχων Σκευοφύλαξ,  ὁ Ἐξοχ. κ. Francis J. Ricciardone, Πρέσβυς τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, ἀναγνώσας ὡσαύτως θερμά συγχαρητήρια μηνύματα τῶν Ἐξοχ. κ. George Bush, πρῴην Προέδρου τῶν Η.Π.Α., καί κυρίας Hillary Clinton, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν αὐτῶν, καί ἐπιδώσας τῷ Πατριάρχῃ προσωπικόν δῶρον τοῦ Ἐξοχ. κ. Barack Obama, Προέδρου τῶν Η.Π.Α., καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας διά τούς ἐκφρασθέντας πρός Αὐτόν λίαν ἀγαθούς λόγους τῶν ὁμιλητῶν καί τῶν ἐκ τοῦ μακρόθεν Αὐτῷ συγχαρέντων. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 23ης Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν  ἡμερίδα μέ θέμα: «Πενία καί Φιλανθρωπία στήν Πόλη», ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Πέρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Manchester, τῶν Η.Π.Α., κ. John B. Mc Cormack, μετά κληρικῶν αὐτοῦ.     
Τόν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀρσένιον Καρδαμάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Εἰρηναίου Ἀβραμίδου, ἐκ Παρισίων, καί κ. Αἰμιλιανοῦ Μπογιάννου, Γραμματέως τοῦ ἐν Βρυξέλλαις Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, ἐκ Νικαίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον καί κ. Γαβριήλ, Ἡγουμένους τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν Ξενοφῶντος καί Παντοκράτορος, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, καί κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης.
Τόν Αἰδεσιμολ.  Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβύτερον  κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Tόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Παροικίαν αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,
Τόν Ἐξοχ. κ. Tariel Lebanidze, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Zurab Pataradze, Γενικόν Πρόξενον αὐτῆς ἐνταῦθα. 
Τὀν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαθιουδάκην, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ὧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη καλήν καί καρποφόρον ἐνταῦθα θητείαν. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βαρβαρήγου, νέαν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κατσιλιέρη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀδαμοπούλου, ἐκ Πατρῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Okan Konurlp, Δημοσιογράφον, καί Levent Arslan, Φωτογράφον τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης ἐφημερίδος Hürriyet, παραχωρήσας αὐτοῖς συνέντευξιν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μεϊντάνην καί Κωνσταντῖνον Τζεβελέκον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀμερικῆς.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά θυρανοίξια τοῦ ἐν Diyarbakır Ἀρμενικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Giragos, τήν Κυριακήν, 23ην  Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἐπί τῷ ἀγγέλματι  τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου  Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ  μεταστάντος Ἱεράρχου ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Αὐτοῦ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τήν Τρίτην, 18ην Ὀκτωβρίου.   

Ὁ Μακ.  Πατριάρχης  Γεωργίας κ. κ. Ἠλίας Β' εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 20ῆς  Ὀκτωβρίου, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς  εἰς τήν Πόλιν, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μιτσχέτης καί Τιφλίδος καί Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας κ. κ. Ἠλίας Β', συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀχαλτσίχης, Ταο-Κλαρδζέτης καί Λαζικῆς κ. Θεοδώρου καί Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Γεωργίου  Zviadadze καί Δαυΐδ Davitashili, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀλεξάνδρας καί τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Tamara Meskhi, προκειμένου ἵνα συγχαρῇ αὐτοπροσώπως καί ἐξ ὀνόματος τῆς ἧς προκάθηται Ἐκκλησίας τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι ἐπί τῆ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς. Τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεβαστιανοῦ Σκορδαλλοῦ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τοῦ  Αἰδεσιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀριστείδου Γαρίνη.
 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου  κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν  εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἁρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη καί μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Ὅμιλον Παστόρων ἐκ Νιγηρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Kudret Altındağ, Δημοσιογράφου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σταυρόπουλον, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ντητρόϊτ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην, πρῴην Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἑλλάδι, Ἐπιχειρηματίαν.   
Τόν Ἐντιμ. κ.  Βασίλειον Μπορνόβαν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῆ Πόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἰωάννην Γεωργόπουλον, Ψυχολόγον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Daniela καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Jane Analitis, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐκ Σικάγου, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, συζύγου τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Βασιλείου Ἀναγωστοπούλου, Καθηγητοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 20ήν Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Christian Laffargue καί κ. Edouard Mentque καί τήν Ἐλλογ. κ. Annie Laurent, Συγγραφέα, ἐκ Γαλλίας.
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Πετρίδου Ἔντιμον Ἐφορείαν τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Serim, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Gülay Öztürk, Γεν. Διευθύντριαν τοῦ ἐν Ἑλλάδι παραρτήματος τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, μετά στελεχῶν αὐτῶν.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Rober Koptaş, Hrant Kasparyan καί Emre Ertani, στελέχη τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης Ἀρμενικῆς ἐφημερίδος «AGOS», εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν.

Τήν Παρασκευήν, 14ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐ τοῦ παρουσίας  τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν συναυ λίαν κλασσικῆς μουσικῆς, διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Πολωνίας, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς κατά τό τρέχον ἑξάμηνον ἀναληφθείσης ὑπό τῆς χώρας ταύτης Προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Ὀκτωβρίου, ἱερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ'  ἥν ἐτελέσθη  τό  τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κώου καί Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκ Ρωσσίας, Ναυπάκτου καί ἀλλαχόθεν ὁμίλους προσκυνητῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσωπικότητος καί προσφορᾶς τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, ἐνῷ  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ποντόλσκ κ. Τύχων ἐξεζήτησεν ἐξ ὀνόματος τῶν συνοδευόντων αὐτόν Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν τήν ἄδειαν  καί εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ προσκυνηματικοῦ αὐτῶν ταξιδίου εἰς Ἔφεσον, Μύρα τῆς Λυκίας καί Καππαδοκίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ποντόλσκ κ. Τύχωνα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Ρωσσίας. 
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά 10μελοῦς ὁμάδος Γερμανῶν καί Ἑλλήνων προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θωμᾶν Βαμβίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. István Szabó, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Βίκτωρα Μαλιγκούδην, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, εἰς ὅν ηὐχήθη καρποφόρον ἐνταῦθα θητείαν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἄγιν Παπαδόπουλον, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τά μέλη τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ταχυδρομείων Ἑλλάδος καί Κύπρου, τῶν συμμετασχουσῶν εἰς διεθνές συνέδριον ἐν τῇ Πόλει 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ferhat Bozçelik, Çetin Özaycan καί Emin Günal, ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς  Ἑνώσεως Διπλωματῶν Εὐρώπης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην-Ἀθηνᾶν Ἀγράφα, Ὑπάλληλον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Φράγκου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μ. Παπαϊωάννου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρικλείας Μουνδρέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Βερναρδάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Ἀποστολίδου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, τελεσθείσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 15ην Ὀκτωβρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταυρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμε- νεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηρο- κρήνης, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομί- σαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ.  Παναγιώτου Κολιομιχάλη Διοικητι- κοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου.   
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν  Ἐπίσκοπον κ. David Hamid, ἐξ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Γιαπιτζίογλου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.  Τήν Εὐγεν.  κ. Παναγιώταν Τσιάμπα, Δικαστικόν, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Illinois τῶν Η.Π.Α. . 
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdullah Demirbaş, Δήμαρχον τῆς κωμοπόλεως Sur τοῦ Diyarbakır, μετ' ἐκπροσώπων  τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν δογμάτων καί ἄλλων θρησκευμάτων τῆς περιοχῆς αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐτυχίαν Δολιώτη, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτῆς ἐνταῦθα.    9μελῆ ὁμάδα ἐκ τοῦ Κέντρου Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου, ἐκ Βορείου Καρολίνας τῶν Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Mahmut Yeter, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Κέντρου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 13ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι Πανεπιστημίῳ Doğuş διοργανωθέν Συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος: «Σχέσεις Θρησκείας - Κράτους» καί ὡμίλησε καταλλήλως, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ κ. Bülent Arınç, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως, καί  ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μειονοτήτων. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ἐντιμ. Ἀντιστράτηγον κ. Κωνσταντῖνον Ζιαζιάν, Διοικητήν τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀριάνναν Huffington μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἀγάπης Στασινοπούλου, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 9ης  ἰδίου, καθ' ἥν παρέστησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡμίλησε καταλλήλως.

Ἡ Α.Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς  Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Εὐάγγελον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παλμύρας κ. Ἰωάννην, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Cems Beylunioğlu, ἐκ Βερολίνου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ «Ὁμίλου φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Θεσσαλονίκης - Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἰωσήφ Παπαματθαιάκη. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Μεσσηνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Πολυνείκου Θεοδωροπούλου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων  κ. Ἰακώβου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Tenzile Erdoğan, μητρός τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐκ τοῦ τε- μένους Fatih, τό Σάββατον, 8ην Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστό- μου Παναγοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κατά  τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Κοσμίδου, ἐξαδέλφης τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐκ τοῦ Γ' Κοιμητηρίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τήν Δευτέραν, 10ην ἰδίου.


Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τό ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Boğaziçi πραγματοποιηθέν ρεσιτάλ πιάνου, ἐπί τῇ 125ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀρμενικοῦ Λυκείου Getronagan, τήν Παρασκευήν, 7ην Ὀκτωβρίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Büşra Acar καί Yavuz Efe, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Gaziosmanpaşa αἰθούσῃ Γάμων, τήν Κυριακήν 9ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Νικολαΐδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου: «Πόλις-Συνάντησις δύο Κόσμων», ἐπί τῇ συπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί Βατικανοῦ, τήν Δευτέραν, 10ην ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. González Aller, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Μαϊδώνην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἁρδαμερίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐπιστρεφόντων ἐκ Προικοννήσου, ἔνθεν ἕλκουν τήν καταγωγήν αὐτῶν. Ἡ ἐκεῖ ἐπίσκεψίς των ἐπραγματοποιήθη ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

*  *  *

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 5ης Ὀκτωβρίου, ὡμίλησε καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Ὁ Πατριάρχης Δημήτριος ἐν μνήμῃ», τῇ παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἐκπαιδευτικῶν καί ἄλλων ἐπισήμων, τῶν συγγενῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου  καί παραγόντων τῆς Ὁμογενείας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας  Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Περγάμου κ. Ἰωάννην,  Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό- νου κ. Σπυρίδωνος Κέζιου καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κυριακοῦ, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον,συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀντωνίου Χά καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Τσόνγ Χούν Χά. 
Τόν Ἐξοχ.  κ. Ralph Brinkhauss καί τήν Ἐξοχ. κ. Ute Granold, Βουλευτάς, ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χριστιανοδημοκρατι- κοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Otmar Oehring, Στελέχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Hans Espenschied, Δημοσιογράφου, καί Ulrich Muench, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γερμανίας. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Eberhard Pohl, νέον Πρέσβυν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Ὀργανισμοῦ Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος «ΟΤΕ», μετ' ἀνωτάτων στελεχῶν αὐτοῦ.

Τήν Τετάρτην, 5ην Ὀκτωβρίου, ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐπεσκέψατο  κατ'οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Isak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῇ Ἑβραϊκῇ Παροικίᾳ τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ Roş Haşana, ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν  ὁμιλίαν τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Ἀγγελικῆς Κοτταρίδου, Ἀρχαιολόγου, μέ θέμα: «Στίς Ρίζες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», τήν Τρίτην, 4ην Ὀκτωβρίου.
Τήν ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Selami Öztürk, Δημάρχου Kadıköy, ἐκθέσεως ζωγραφικῆς εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος ζωγράφου Bedri Rahmi Eyüboğlu, ἐν τῷ ἐν Caddebostan Πολιτιστικῷ Κέντρῳ αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 21ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου.

*  *  *