Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2012

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 30ῆς Ὀκτωβρίου, παρέθεσε δεῖπνον πρός τήν ἐνταῦθα Ἱεραρχίαν καί τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ξενοδοχείῳ Richmond, ἐπί τῇ 21ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μανούση, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον καί τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Μπιαλιστόκ καί Γδάνσκ κ. Ἰάκωβον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνδρέου Μποργκόφσκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Νύσσης κ. Γρηγόριον, ἐξ Η.Π.Α., μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Mark Arey, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Δούρλαρην καί Δημήτριον Ἀβτζῆν, Νεωκόρους τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Παπαθανασάκη, ἐντεῦθεν, μετά τῶν γονέων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί Εὐγεν. κ.  Χρυσάνθης, ἐκ Κρήτης.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Τσίπρα, πατρός τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Προέδρου τοῦ Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου Ἀττικῆς, τήν Τρίτην, 30ήν Ὀκτωβρίου.   
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Selami Öztürk, Δημάρχου kadıköy, δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ 89ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν τοῦ ὡς ἄνω Δήμου, τήν Τρίτην, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης Ὀκτωβρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς Βόρειον Ἑλλάδα ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στεφάνου.  

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάνννης Καρκάνης, Ἐμπορικός Σύμβουλος τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Παραλίας Κάτω Ἀλισσοῦ Ἀχαΐας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπαρμπούνη,  καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος  Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου -Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Κουγιουμτζόγλου, αὐταδέλφης τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου,  τήν Παρακευήν, 26ην  Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῶ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Κρήτης «Ἅγιος Πολύκαρπος», τό Σάββατον, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παντελεήμονος καί Ἀνούς Κιοσέ, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 20ήν Ὀκτωβρίου .
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν Levent ὀδοντιατρικῆς κλινικῆς «Clinic 7» τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Λιάζε, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ὀρχάν καί Χρυσάνθης Ντεγιρμεντζῆ, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ΡΚαθολικῷ Ναῶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 21ην τ.μ. .
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν τῆς ἐξ Οὑγγαρίας χορῳδίας «St. Angela», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μποτσουάνας κ. Γεννάδιον,
Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Στάντζιου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἐξ Οὑγγαρίας χορῳδίας «St. Angela», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
10μελῆ ὅμιλον ὀρθοδόξων νέων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Teemu (Νικοδήμου) Toivonem.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Τουρνᾶν, Ἀρχηγόν τῆς Τακτικῆς Ἀεροπορίας, Διοικητήν CAOC-7, πραγματοποιοῦντα ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Ἀδάμ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Γιαννοπούλου καί Ἀποστόλου Μητσοπούλου, Ἀντισμηνάρχων-συνεργατῶν αὐτοῦ, καί Μιχαήλ Πέρου, Ἀντισμηνάρχου-ἀεροπορικοῦ ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Εὐβοίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κατζούρα, Ἀντιδημάρχου Μαντουδίου, Λίμνης, Ἁγίας Ἄννας, καί ἄλλων παραγόντων τοῦ Δήμου, προερχομένων ἐκ τοῦ εἰς Καππαδοκίαν προσκυνήματος αὐτῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμαριωτῶν Ρεθύμνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Ἀντωνακάκη.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 18ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Γερονικολόν ἐκ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Χαλκίδος, μεθ' ὁμάδος προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Παγώνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Rubén Tierrablanca, ἐντεῦθεν, μεθ' ὁμίλου Φραγκισκανῶν μοναχῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Winfried Kretschmann, Πρωθυπουργόν τοῦ Κρατιδίου Βάδης Βυρτεμβέργης Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κυριῶν Theresia Bauer, Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, καί Bilkay Öney, Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, τοῦ Ἐξοχ. κ. Klaus–Peter Murawski Ὑφυπουργοῦ, τῆς Εὐγεν. κ. Jutta Wolke, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Türker Arı, Γεν. Προξένου τῆς Τουρκίας ἐν Στουτγκάρδῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Leigh Turner, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἐνταῦθα.
Τούς Ἐντιμ.  κ. κ. Erol Adıyılmaz, ὑπεύθυνον ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς τοπικῆς ὀργανώσεως Πόλεως τοῦ A.K.P., καί Coşkun Özden, πρῴην Δήμαρχον Νήσων, καί τήν Εὐγεν. κυρίαν İpek Evegi.
Τούς Ἐντιμ.  κ. κ. Ἀναστάσιον Ἀθανασόπουλον, Ἀρχιτέκτονα -Μηχανικόν, Γεώργιον Μπαρμπέρην,  Ἐπιχειρηματίαν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας  Δήμητραν Εὐσταθοπούλου, Ἀρχιτέκτονα - Μηχανικόν, καί Φοίβην-Παρασκευήν Εὐσταθοπούλου, Ζωγράφον. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Levent πολιτιστικῷ κέντρῳ İş Sanat δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 16ης Ὀκτωβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἑβραϊκῷ Νοσοκομείῳ τόν ἐν αὐτῷ νοσηλευόμενον Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραβῖνον κ. Ishak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, μέ τίτλον «Ἀναβολές καί Κατήφοροι».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς νεοκλεγέντας Σεβ. Μητροπολίτας Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομον καί Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητον, οἷς καί ηὐχήθη εὐλογημένην ἀπό Θεοῦ ποιμαντορίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Çiğdem Tüzün καί Sühan Muratlı, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, καθ'ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean Michel Casa, Διευθυντοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, ὑπό τόν τίτλον «Le Palais de France à Istanbul» ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ μεγάρῳ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ χοροστατήσας Ἀρχιερεύς καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος καί  καλωσώρισε τούς ἐκκλησιασθέντας πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν, ἐξ  Ἑλλάδος, Κύπρου καί Αὐστραλίας,  διανείμας αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου  κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν  εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἁρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Θεοφίλου Μπουγιουλέκα, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναχράντου Νέας Ἰωνίας Ἀττικῆς,  καί  κ. Χερουβείμ Στεφανουδάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου Καλάμου Ἀττικῆς, τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Σταύρου Τερζῆ, Θεολόγου, καί Ἰωάννου Παναγοπούλου, Φιλολόγου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκοστιβίστι, Χρυσοχόου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἱερέων ἐκ Γερμανίας, ἑορταζόντων τήν 40ήν ἐπέτειον τῆς χειροτονίας αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαραμένον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Πρέσβυν-Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» («BSEC), μετά τῆς Εὐγεν. κ. Lilia Zabolotnaya, ἐκ Μολδαβίας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπην Παμπούκην, Καθηγητήν-πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βανίνας-Μαρίας Τσαμπούκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Π. Παντελάρα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Παναγιώταν Αὐγερινοῦ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Ράπτη.
Τήν Ἐλλογ. κ. Τατιάναν Σανλίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Mirey, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Βικτωρίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαγδαληνῆς Ἐλεονόρας Κοντοῦ, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐκ Καβάλας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρίστον-Ἀχιλλέα Θεοδούλου, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἡνωμένων Ἐθνῶν Κύπρου, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Ἀμοργιανόν, Ἀντιδήμαρχον Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χονδροκούκη.
Tάς Εὐγεν. κυρίας Ἥβην Χασαπίδου, Εἰρήνην Πατέρα, Θεοδώραν Τρικαλιώτη, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Saheb Sadaghiani, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπαζήσην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Μελλᾶ, ἐκ Βιέννης.
Τήν Εὐγεν. κ. Rita Malcan, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τήν Ἐλλογ. κ. Esra Özsüer, ἐκ Mardin, ὑποβαλοῦσαν Αὐτῷ τό βιβλίον αὐτῆς περί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καί τῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή». 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Λυκείου Σίνδου Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀνατολικοῦ Ἐορδαίας «Ἡ Ἀνατολή».
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Λαογραφικοῦ Συλλόγου Νέων Ἐπιβατῶν Θεσσαλονίκης «ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ».         
Τόν Ἐντιμ.  κ. Δημήτριον Σφηνᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου καί Μαρίας, ἐξ Αὐστραλίας.       
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Nicola Mazzolini καί Antonio Mascoro, ἐξ Ἰταλίας, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ertü Özyerli, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Π. Βίγκαν, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀλεξίας Σ. Κοτάμ, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν πατρικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν πανεπιστημιακῶν αὐτῶν σπουδῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰμιλίας Στεφανίδου, Καθηγητρίας τοῦ Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως Θέρμης Θεσσαλονίκης, τό Σάββατον, 6ην Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ δοθεῖσαν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Σίνδου Θεσσαλονίκης παράστασιν τοῦ ἔργου «Συμπέθεροι ἀπό τά Τίρανα», τήν Παρασκευήν, 5ην Ὀκτωβρίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Özgür Altun καί Emina Galiç, τελεσθέντας ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεντρῴας Ἀφρικῆς κ. Νικηφόρον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Βαμβακᾶ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Wenston F. Cabading, ἐκ τοῦ ἐν Φιλιππίναις Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου Santo Tomas, μετά στελεχῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Jeanne Shaheen, Γερουσιαστήν, ἐξ Η.Π.Α., συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Scott Kilner, Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Νιάρχον, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Κράλλην, συνεργάτην αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Τσομῶκον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χριστοφορίδην καί Παῦλον Σταματίδην, Προέδρους  τῶν Ἰμβριακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. δίδας Christine Martin, Τηλεοπτικόν Παραγωγόν,  καί Ashley Bennett, Στέλεχος τοῦ Ἰνστιτούτου Brookings, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Frances, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Leif Stenberg, Καθηγητήν τοῦ ἐν Σουηδίᾳ Πανεπιστημίου Lund, μεθ'ὁμίλου Καθητητῶν καί Φοιτητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαλίκην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροζαλίντ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thierry Hette ἐκ Γαλλίας, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Jutta Wolke , Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 22ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 3ην Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης  ἐκθέσεως Ἑλλήνων Καλλιτεχνῶν, μέ θέμα: «Ἐξωστρέφεια», τήν Πέμπτην, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη, τήν Τρίτην, 2αν  Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ 21ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον  Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Δημητρίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ São Salvador da Bahia Βραζιλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ.  H.Cankut Bagana, Πρόεδρον τῆς Onur Air, Hayrettin Hasançebi, Στέλεχος αὐτῆς, καί Mustafa Özer, τ. Δήμαρχον Σινασοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Διευθυντήν-Ἐκδότην τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ».
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐπιμελητηρίου Βορείου Ἑλλάδος, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουγιουμτζόγλου, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Σεπτεμβρίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Τύπου τῆς Πόλεως ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας καί τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν  διοργανουμένης ἐκθέσεως: «Ρωμιοί Δημοσιογράφοι καί Ἐκδότες στήν ἱστορία τῆς Πόλης (1830-1914)».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γορλίτσε κ. Παΐσιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Grichy καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Adam Magruk.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κορόζην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Λεονάρδου Λαζάρ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Αὐστρίας.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Κεφαλογιάννην, Βουλευτήν Νομοῦ Ἡρακλείου-Γραμματέα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐξ Ἀθηνῶν.         
Τόν Ἐξοχ. κ. Faisal Bin Muaammar, Γενικόν Γραμματέα τοῦ «King Abdallah International Center for Intereligious and intercultural dialogue» ἐν Βιέννῃ, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος. Κ. Hamad Almajed καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hatem Alarnous.       
Τόν Ἐλλογιμ.  κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀγκύρας.         
Τόν Ἐλλογ.  Δρα κ. Emilio M. Oribe, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Pascale-Marie Gallais, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco d' Andria, Καθηγητήν Ἀρχαιολογίας, ἐξ Ἰταλίας.         
Ὅμιλον Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Κιέλου, ἐκ Γερμανίας.                 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Νικόπουλον, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φιλομήλας Ἀρχοντώνη, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Τήν ὁμάδα πετοσφαιρίσεως γυναικῶν τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀνατόλια, ἐκ Θεσσαλονίκης.     
Τήν Εὐγεν.  κ. Μάρθαν Κεσίσογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Πατσούρην, Δικηγόρον, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς, ἐξ Η.Π.Α..
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Φλωρίνῃ τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ Καλαμάτας.   
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας, Ραφήνας Ἀττικῆς καί Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου διοργανωθέν διαθρησκειακόν συμπόσιον ἐπί τοῦ Διαλόγου μεταξύ Ἰσλάμ καί Χριστιανισμοῦ, τήν Παρασκευήν, 28ην Σεπτεμβρίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀσημένιας Σταυρίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἐκδήλωσιν, μέ θέμα  «5. Babıali Günleri», αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου Νικοπούλου καί Φιλομήλας Ἀρχοντώνη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν  Σεπτεμβρίου.

*  *  *