Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2014

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά στελεχῶν τῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βατικανοῦ, συνεργασθέντας μετά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως πρός αὐτό τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πόποβιτς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μιχαήλ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκύλλη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Εὐλαβ. Συροκαθολικόν Διάκονον κ. Orhan Çanak καί τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Başdemir, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος τῶν ἐν τῇ Πόλει Συροκαθολικῶν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Luiz Henrique Pereira Da Fonseca, Γεν. Πρόξενον τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα. 
Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί ὑποψηφίων διδακτόρων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μελῶν τοῦ Συλλόγου των «Ἀπόστολος Ἰάσων ὁ Θεσσαλονικεύς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ αὐτῶν κ. Ἰωάννου Κουρεμπελέ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Μακιόν, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Πατρῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil καί κ. Kudret Altındağ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γύφτον καί κ. Richard Albano, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Barlas, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Selin-Μαρίας, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Ὀκτωβρίου,  μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπί τῇ 91ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ Μ. Βρεταννίας, συνοδεύοντα ὅμιλον μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert Figel, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πιτσικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῶν συγγενῶν αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί Ζαχαρίου Πιτσικάκη.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Alfonso Sammut, ἐκ Μάλτας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Antonio Sciortino, Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ «Famiglia Cristiana», ἐπικεφαλῆς ὁμίλου 400 προσκυνητῶν ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπαζίναν, στέλεχος τοῦ Ο.Η.Ε., ἐκ Βιέννης, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπαζίνα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουΐζον Κόντον, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Πάρου, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Νήσου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ματζάρην, πρῴην Δήμαρχον Περαίας, μετά συγγενῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Καλημερηντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 25ην Ὀκτωβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, ἀθληταί τῆς ὁμάδος Παγκρατίου ἀθλήματος (Καράτε) Ἀθηνῶν, Χριστιανοί ἐντεῦθεν καί ἀλλαχόθεν. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, τοῦ διατελέσαντος Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος. Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, ἐτέλεσε Τρισάγιον καί πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Εἰς τό τέλος τοῦ ὡς ἄνω Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων , καί ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια. 
Εἶτα, κατά τήν ἐν τοῖς ἀνακαινισθεῖσι χώροις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς δοθεῖσαν δεξίωσιν, ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Σεβ. ἅγιος Σασίμων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου,καθ̉  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, μέλη τῆς ἐν Θεσσαλονίκη Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἀπολύτρωσις», μέλη τοῦ Φαρμακευτικοῦ Συλλόγου Λαρίσης, πιστοί ἐκ Καλαμπάκας, φοιτηταί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Παναγιώτατος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐχήθη αὐτῷ πατρικῶς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαρίτωνα Ρυζιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.          
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Δημήτριον Μαγιόγλου καί κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν, ἐκ Χανίων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Πίτσικον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρόνη Παπαδάκη, ἐκ Κρήτης. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Δούκα» καί τοῦ Βαρβακείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Δημοσιογράφων ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀ. Νεραντζούλην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαργαρίταν Οἰκονόμου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Κυριακήν Παπαδοπούλου, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό δεῖπνον (ἰφτάρ) τῆς Κοινότητος τῶν Ἀλεβίδων, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ μηνός «Muharrem», ἐν τῷ ἐν Beşiktaş «Πάρκῳ τῆς εἰρήνης», τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 25ης Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐμνήσθη διά Τρισαγίου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων Ἰακώβου καί Ἰκονίου Ἰακώβου, διατελέσαντος Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, συμπολίτου καί συγγενοῦς Αὐτοῦ, καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν ἐν χώρᾳ Ζώντων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 24ης τ.μ., μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τοῦ μαθητικοῦ συνεδρίου «Ἐξερευνώντας τήν πόλη μου...Περιβάλλον, ἄνθρωπος καί κοινωνία στά ἀστικά κέντρα τοῦ 21ου αἰώνα-Ἑλλάδα καί Τουρκία» τῇ συμμετοχῇ σχολείων ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Paul Hewett, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Δρα Θεολογίας, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μιράνταν Σιούτη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐπί τῇ 600ῇ ἐπετείῳ συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων Πολωνίας-Τουρκίας, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας καί τῇ ἀνακηρύξει ἐν αὐτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Levent «İş Sanat Kültür Merkezi», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ τῆς Πολωνίας ἐκθέσεως, ἐν τῷ «Μουσείῳ Πέραν» (Pera Müzesi), τήν Πέμπτην, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 22αν Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχάς αὐτῆς ἐπί τῇ 23ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Του εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, πρός τιμήν τῆς ὁποίας τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί Σεβ. Ἱεράρχαι ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Τετάρτην, 22αν Ὀκτωβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἡγουμένου κ. Εὐθυμίου Moiseyev, Διευθυντοῦ τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Καζάν Ρωσσίας, καί ἄλλων ἐκεῖθεν προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐλαβ. κ. Ἑλένης.
Ὅμιλον ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Jaso Pössi, φιλοξενουμένων ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σακελλάρην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας, ἐξ Ἀθηνῶν 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν πρώτην προβολήν τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας «Birleşen Gönüller», μέ μουσικήν τῆς Μουσικολ. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, ἐν τῷ ἐν Maslak «Show Center», τήν Τρίτην, 21ην  Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ̉ αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, κ. Ἰωακείμ Μούκανου καί κ. Ἀνθίμου Κωσταράκη, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικάνωρος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, κ.  Χριστοφόρου καί κ. Βασιλείου Παπανικολάου, αὐταδέλφων, καί κ. Βησσαρίωνος Καραλάσχου. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον  Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κεραστίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου, καί κ. Ἰωάννου Καγιακοπαράν, Ταμίου αὐτῆς,  κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωαννικίου Κουλιανοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀρώνην, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Ἑλλήνων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοκίαν Παπαχρηστούδη, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτῶν, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ζαφειρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἀγχιαλιτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Καραδέδον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας Ἕβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δούκαν Μαρινόπουλον, νέον Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Σένσαχιν, ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μνήμης τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου, ἐν τῇ Ἀρχαιολογικῇ Ἑταιρίᾳ Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 20ήν Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Αὐστρίας δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 21ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ὀκτωβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ̉ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Κομματᾶ, σεβαστῆς μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Ἐπιστημόνων ἐκ Ρουμανίας, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, οἵτινες ὠργάνωσαν ἐν τῇ Πόλει ἐπιστημονικόν Συμπόσιον ἐπί τῇ 300ῇ ἐπετείῳ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τοῦ Πρίγκηπος Ἁγίου Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου καί τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Sustantivo Yehayoglou,  μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου, ἐξ Ἀργεντινῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων,κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Κρίς καί Εὔας Ζαμπουρλῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 19ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τό ὑπό τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» διοργανωθέν Μουσικολογικόν Συνέδριον μέ θέμα «1814-2014. 200 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωση τῆς νέας μεθόδου», ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευήν, 17ην καί τό Σάββατον, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως, ἐτελέσθη τό Σάββατον, 18ην Ὀκτωβρίου, ἡ χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου,  κατά τήν Πατριαρχικήν καί πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱεραρχῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Ἱεραπύτνης κ. Σητείας κ. Εὐγενίου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καμερούν κ. Γρηγορίου καί Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Κρούσεβατς κ. Δαυΐδ καί Ἔγγρας κ. Ἱερώνυμος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. Zoran Marković, Γεν. Πρόξενος τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Σταμούλης, Δήμαρχος Μεγαρέων, πολυάριθμοι Κληρικοί Μοναχοί, Μοναχαί καί λοιποί προσκυνηταί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος καί ἀλλαχόθεν, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος καί ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Στεργίου, μήτηρ τοῦ νέου Ἀρχιερέως, μετά τῶν οἰκογενῶν καί συγγενῶν αὐτοῦ. 

Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησε καταλλήλως τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ  πολυαρίθμου ἐκκλησιάσματος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ̉ ἥν ὡμίλησεν ὁ νέος Ἱεράρχης τοῦ Πανσέπτου Θρόνου, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ  πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀνάδειξιν αὐτοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα, ἀλλά καί διά τήν ἀνάθεσιν αὐτῷ τῆς εὐθυνοφόρου θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καθώς καί τήν ἐς ἀεί πιστότητα καί ἀνάλωσιν αὐτοῦ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ὡμίλησεν ἐπίσης διά βραχέων ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί συγχαρείς τούς συμπατριώτας τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί ἀναφερθείς εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς Μεγάρων καί Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐν τέλει παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Uludağ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Φίλιππαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 17ης Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί Κληρικοί καί λαϊκοί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον καί Καμερούν κ. Γρηγόριον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος  τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν κατ̉ αὐτούς Κοινοτήτων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου  κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν  εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ,  ὅν συνεχάρη Οὖτος εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰάκωβον Δελῆν καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κ. Σεραφείμ Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, κ. Φιλάρετον Στρατούρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Στόϊκον, Δήμαρχον Πάτμου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κουρσούνη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὁ κ. Δήμαρχος ἐξῃτήσατο τήν σεπτήν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ, Οὗτος δέ ηὐχήθη αὐτῷ εὐδόκιμον θητείαν καί ἀπέστειλε δι̉ αὐτοῦ εἰς τούς δημότας του, κατοίκους τῆς Ἰερᾶς Νήσου Πάτμου, τήν εὐχήν καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Νήσου Χάλκης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος»,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοξίαν Γ. Σέρβου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Κύζικον

Τήν πρωΐαν  τῆς Πέμπτης, 16ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τοῦ Δημοσιογράφου καί Φωτογραφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εἰς Πάνορμον καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς τά ἐρείπια τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν πρώτην μετά 92 ἔτη, ἤτοι μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, τήν ἀποφασισθεῖσαν ὑπό τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Εἰς τό τέλος ἐτέλεσε Τρισάγιον καί ηὐλόγησε τά κόλυββα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γερόντων Κυζίκου, ὡς καί τῶν κτιτόρων, ἀνακαινιστῶν, εὐεργετῶν, ἡγουμένων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν τῆς παλαιφάτου Μονῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς γνωστόν, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλεῖδι ἀπηύθυνεν ἐν συγκινήσει ὀλίγους λόγους πρός τούς παραστάντας συνεργάτας Αὐτοῦ μετά τῶν ὁποίων συνεμερίσθη τήν ἱερότητα, τήν ἱστορικότητα καί τήν χαράν τοῦ βιωθέντος γεγονότος τῆς προσφορᾶς τῆς ἀναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας ἐγκαταλείψεως καί σιωπῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἡμῶν.

Σημειωτέον, ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῆς Νομαρχίας τοῦ Balıkesir, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει ἡ περιοχή καί ἡ ὁποία ἔλαβεν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας καί διηυκόλυνε τήν λατρευτικήν αὐτήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μετά ταῦτα ἅπαντες κατῆλθον εἰς τήν Ἀρτάκην (Erdek), ἔνθα ἦτό ποτε ἡ ἕδρα τοῦ Μητροπολίτου Κυζίκου, καί ἐκεῖ ὁ Δήμαρχος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Ἀρχιτέκτων, παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεναγήθη εἰς τάς συνεχιζομένας ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τήν ἐν τῇ πλησιοχώρῳ νησίδι Zeytinliada Ἱ. Μονήν τῆς Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη κατά σειράν τάς κωμοπόλεις Γωνιά, Ρόδα (ὅπου σώζεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου) καί Βαθύ, εἰς τάς ὁποίας πρό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν ἤκμαζον εὐκατάστατοι ὁμογενειακαί Κοινότητες.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν πλήρεις ἱερῶν ἐντυπώσεων καί συγκινήσεων, κυρίως ἕνεκα τῆς εὐλογίας τῆς ὁποίας ἠξιώθησαν ἐν τῇ ἱστορικῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Φανερωμένης, ἐν ᾗ διεξήγετο μεγάλη ἐν κοσμοσυρροῇ πανήγυρις κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅτε ἡ Μονή εὑρίσκετο εἰσέτι ἐν λειτουργίᾳ. Σημειωτέον, τέλος, ὅτι εἰς ἀνάμνησιν τῆς πανηγύρεως ἐκείνης κατ᾽ ἔτος τήν 23ην Αὐγούστου τελεῖται πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἔνθα, ὡς ἐλέχθη, ἀποτεθησαύρισται ἡ ἀρχαία εἰκών τῆς Φανερωμένης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Krikor Damatyan καί Πρεσβυτέρου κ. Sirvan Marazyan. 
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, νέον Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Jeanne Knights, Θεολόγον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχην καί Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς εἰς οὕς ἐπεδαψίλευσε τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
Τούς Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον καί κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, ἐκ μέρους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Κατσώνη, Διευθυντοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Πασχάλην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος «Μέγας Ἀλέξανδρος».
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παπαθανασίου, Θεολόγον, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ζυμπιρικάκην, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μαστρογιαννόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Κανελλοπούλου, ἐκ Πατρῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναλμπάντην, Γυμναστήν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ. Şinasi Karabay, κ. Aydın Gözüpek καί κ. Ali Yüksel καί τάς Εὐγεν. κυρίας  Serap Tuncer καί Ayten Yüksel Kargül, ἐντεῦθεν, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ὀκτωβρίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά βραχέων εὐχαριστήσας τόν χοροστατήσαντα Ἱεράρχην καί καλωσορίσας τούς προσκυνητάς, εἷτα δέ ἀπηυθύνθη ἀγγλιστί πρός  τόν ἐκκλησιασθέντα ὅμιλον κυριῶν - μελῶν τοῦ «The Women´s International Club». Ἀπήντησεν ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. ἅγιος Κερκύρας.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ , Πρωτοσυγκέλλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανοῦ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, καί  Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Αὐγερινοῦ, συνεργασθείς μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπί τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου Αὐτοῦ ἐπισκέψεως κατά τόν προσεχῆ Δεκέμβριον εἰς τήν ἐπαρχίαν αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ  Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Κοῦκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἐλισάβετ, καί Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Λεοντιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Ζαχαριάδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐκ Βομβάης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἄκντεμιρ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα ἐπί τῆς ἀποπερατώσεως τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν καί τῆς ἐνάρξεως τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προσηυχήθη πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 12ης τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Gianpaolo Scarante, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ τῆς Ἰταλίας, τῆς ἐχούσης κατά τό τρέχον ἑξάμηνον τήν προεδρίαν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς 10ης τ.μ., ὁμοῦ μετά τῶν παρά τῇ Τουρκίᾳ διαπεπιστευμένων Πρέσβεων τῶν Χωρῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μετά  τῶν ὁποίων ἔσχε συνομιλίαν καί ἀπήντησεν εἰς ἐπικαίρους ἐρωτήσεις αὐτῶν.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Γιωτᾶκον, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδριανόν Γιάννου, Στέλεχος τοῦ Δημοκρατικοῦ Φιλελευθέρου Κόμματος τῆς Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν ἐξ Ἰωαννίνων οἰκείων αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς Σηλυβρίαν καί ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐν ἐρειπιώδει καταστάσει εὑρισκόμενον Ἱ. Ναόν τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς ἐν Değirmenköy (Κερμένι). 

Τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐντάξει εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄, καθ̉ ἥν ὡμίλησε  μέ θέμα «Οἰκουμενικαί σχέσεις τοῦ Σεβ. Angelo Roncalli κατά τήν περίοδον τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀκίνδυνον Δαρδανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δρος. Alberto Gasbarri καί Δρος Paolo Corvini, στελεχῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Βατικανοῦ, μεθ̉ ὧν συνειργάσθη ἐπί τῆς ἐπικειμένης ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Mustafa Yılmaz, Ὑποδιευθυντοῦ, καί κ. Hikmet Konar, πρῴην Ὑποδιευθυντοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἀργεντινῆς ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Mercedes Parodi.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερζίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Hyejin Lee, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὁμίλους ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Γαλλικῆς ἐφημερίδος «La Croix», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Dominique Greiner, καί ἐκ Μιλάνο, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Silvano Provazi. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Νάτσικαν, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Φωτούλας Πετροπούλου, Παιδιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον παικτῶν τῆς ὁμάδος πόλο ἀνδρῶν  Ὀλυμπιακοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δασκαλάκη, μέλους τοῦ Δ. Σ. . 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Βενετσιάνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τάς ἐν Ἀθήναις διοργανωθεῖσας ἐκδηλώσεις ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι», ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νέου μουσικοῦ συστήματος, τό Σάββατον, 4ην Ὀκτωβρίου, καί τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου, τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Πόλει ὁμώνυμον βυζαντινόν ναόν τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ (6ου αἰῶνος), χρησιμοποιούμενον σήμερον ὡς τέμενος ὑπό τό ὄνομα Küçük Ayasofya camii, καί ἐδεήθη ὑπέρ τῶν κτιτόρων αὐτοῦ καί πάντων τῶν διά μέσου τῶν αἰώνων ἐν αὐτῷ διακονησάντων καί λειτουργηθέντων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοδοσίαν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίου Ἐφραίμ Ν. Μάκρης, μετά τῆς ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μακαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιωτοπούλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Γκιάτα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Καγιάντελεν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χαλβατζῆν καί κ. Χρῆστον Μπαντῆν, μεταπτυχιακούς φοιτητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διαμαντόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νεζιχά, τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄρεως καί Ἴριδος, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Σενσαχίν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τριανταφυλλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Καραντώνην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Λαμπράκην, μετεκπαιδευόμενον ἐν Μεγάλῃ Βρεταννίᾳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τό  ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) διοργανωθέν 3ον φεστιβάλ αὐτῶν, ἐν τῷ Κωνσταντινουπολιτικῷ Βυζαντινῷ Ἀθλητικῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Ἀλίμου Ἀττικῆς, ἀπό 3 - 5 Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Κοσμᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Παρθενίας, Ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ζερμπίτσης, τήν Τρίτην, 7ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. Tom Hickey.
Τόν Ἐντιμ. Grzegorz Michalski, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐθυμίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γεωργίου, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρέλην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Φιλιππούλη, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gülten Süzer, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀλεξάνδραν Ράπεση καί Σωτηρίαν Ζήση, ἐκ Κορινθίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κολοβέτιον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κοζάνης, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Ἠλιάδου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, καθ̉ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Λέρου, Ἑλβετίας καί Ἰταλίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Jean Renneteau, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Γαλλοφώνου Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος - Ἁγίας Αἰκατερίνης Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Παντελίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Γιαννόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλικῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Τσολακιάν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀλεξανδρῆν, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόδουλον Τοψίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ν. Ἔβρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Μουχταρίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γεροντοῦκον, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου Ἐπιχειρηματικότητος καί Ἀναπτύξεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κουκουβιτάκην, ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Νικολαΐδου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σεφεριάδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρόνικον Ροδάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μαυραγάνη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 4ης  Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη, τήν Πέμπτην, 2αν  Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ 23ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Mario Bonati, ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Tortona Ἰταλίας, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ρινιώτην, Ἐφοπλιστήν, Παναγιώτην Ταβανιώτην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πέτρου, Ἀρχιτέκτονας, καί Γεώργιον Παπαχρῆστον, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Θεσσαλίας Μπάνοβιτς, ἐκ τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 2αν Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὁλοκληρώσας τό προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς ἱστορικούς Ἱ. Ναούς, Μονάς καί διάφορα ἄλλα μνημεῖα τοῦ Πόντου, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 30ῆς λήξαντος μηνός Σεπτεμβρίου, διά νά προεδρεύσῃ ἀπό τῆς πρωΐας τῆς ἑπομένης τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Τορόντο κ. Σωτήριον, Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Βοστώνης κ. Μεθόδιον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν διακονοῦντα ἐν Εὐρώπῃ Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παλμύρας κ. Ἰωάννην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cems Beylunioğlu καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης-Μαρίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μαλλιωτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Σερπετσιδάκη, Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός  ἐπεσκέφθη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων κ. İsak Haleva καί συνεχάρη αὐτῷ  ἐπί τῇ ἑορτῇ «Roş Aşana», ἤτοι τῷ νέῳ ἔτει τῶν Ἑβραίων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 29ην Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα «Ἡ ζωή εἶναι μία θεατρική σκηνή», ἐπί τῇ συμπληρώσει τριετίας κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ «Φάρος», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 30ήν Σεπτεμβρίου.

*  *  *