Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2016

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Στάχυος, πρώτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 30ήν Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 31ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐν αὐτῷ ἔργων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, νέον Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς - Μαρίας Μπινμπίρ, ἐκζητησάντων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Yeditepe.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Γιακουμέλον καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Τραχίλη, ἐκ Ζακύνθου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Beştepe. Κατ᾿ αὐτήν ὁ Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαιρίαν βραχείας συνομιλίας μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος.

Πρό τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἐν τῇ παλαιᾷ πόλει τῆς Ἀγκύρας Μουσεῖον Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, ἔνθα παρετέθη Αὐτῷ γεῦμα ἐκ μέρους τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, μεγαλοεπιχειρηματίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐξεναγήθη εἰς τούς εὐρεῖς χώρους τοῦ Μουσείου ἀποκομίσας ἀρίστας ἐντυπώσεις.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τοῦ ἁγίου Προύσης ἐπέστρεψαν περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ὀκτωβρίου, καθ̉ ἥν, μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τῇ 25ετίᾳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παῦλος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, παρέστη δέ καί ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Beşiktaş ὁ συνεργάτης αὐτοῦ ὑπεύθυνος διά τάς Μειονότητας Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί Δράμας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς λ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Dünya Ehl-i Beyt» καί τοῦ Δήμου Eyüp ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, καθ᾿ ἥν καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁΠατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ «WOW» τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἠλιού Φραντζῆ καί Ἀναστασίας Νίκα, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τοῖς Νοσοκομεῖοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Φιλίτσαν Κάφτογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, καί ηὐχήθη αὐτῇ ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.

* * *

Ὁ Πάπας πρός τόν Πατριάρχην

Εὐγενεῖ φροντίδι τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσιατούρας τοῦ Βατικανοῦ ἐλήφθη εἰς τά Πατριαρχεῖα τό κάτωθι Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου:

«Ἁγιώτατον Βαρθολομαῖον
Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

Ἦτο ἀφορμή μεγάλης χαρᾶς δι᾿ ἐμέ κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας ἐν Ἀσσίζῃ νά δυνηθῶ νά ἐκφράσω προσωπικῶς εἰς τήν Ἁγιότητά Σας τά συγχαρητήριά μου ἐπί τῇ εἰκοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Σας ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Σᾶς διαβεβαιῶ, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, περί τῆς πνευματικῆς ἐγγύτητός μου ἐπί τῇ σημαντικῇ ταύτῃ ἐπετείῳ, καθώς ἑνοῦμαι μεθ᾿ Ὑμῶν ἐν δοξολογικῇ προσευχῇ πρός τόν Θεόν Πατέρα, πηγήν πάσης ἀγαθωσύνης, διά τάς δαψιλεῖς εὐλογίας ἅς ἐπεδαψίλευσεν εἰς τήν ζωήν καί τήν διακονίαν Σας καί, δι᾿ Ὑμῶν, εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Ἐκφράζων τάς καλυτέρας ἐγκαρδίους εὐχάς μου διά τήν ὑγείαν καί τήν πνευματικήν Σας εὐεξίαν, ἐπαναλαμβάνω πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα τά αἰσθήματα τῆς σταθερᾶς ἐκτιμήσεως καί φιλίας μου, καί εὐχαρίστως ἀνταλλάσσω μετ᾿ Αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐν Κυρίῳ.

19 Ὀκτωβρίου 2016
Πάπας Φραγκῖσκος

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἔλαβε πλεῖστα ὅσα συγχαρητήρια μηνύματα ἀπό Μακαριωτάτους Προκαθημένους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν, Ἱεράρχας καί λοιπούς κληρικούς καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί Ἀρχηγούς Κρατῶν καί ἄλλας πολιτικάς προσωπικότητας, εἰς οὕς πάντας ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ διά τάς εὐχάς καί προσευχάς των ὑπέρ Αὐτοῦ καί διά τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ἀντιπροσωπείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Ἀγγελίδου, Ἄρχοντος Πριμηκηρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑποβαλοῦσαν τά σέβη καί τά εὐλαβῆ συγχαρητήρια τῆς οἰκογενείας τῶν Μεγαλοσχολιτῶν ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μενιδιάτην, ἐκ Μεγάρων, καί κ. Κοσμᾶν Καρτεζίνην, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῶν γονέων της Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κανναούρου καί Εὐγεν. κ. Μαρούλας, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Δημήτριον Κομνηνόν καί τόν υἱόν αὐτοῦ Νικόλαον, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν ἐπί ἐκζητήσει τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας διά τήν ἐπικειμένην βάπτισιν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμιρζάν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσεχῶς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φίλιππον Φιλιππίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Τσακατάρα, Ἐκπαιδευτικούς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Βασιλικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ μουσείου «Kifidis», τήν Παρασκευήν, 28ην τ.μ. .

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ̉ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κόλμαν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων αὐτῆς, ὑποβαλόντος τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Fikret Adaman, Καθηγητήν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Βοσπόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῷ Μεγάρῳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 26ης Ὀκτωβρίου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Πατριάρχης, προτροπῇ Αὐτοῦ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀλέξανδρος Φωστηρόπουλος, ἐκ Λονδίνου, καί ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτασθεῖσαν ἐπέτειον τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἥτις καί ηὐχαρίστησεν αὐτῷ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μαρίου Μηναΐδου, Πρόεδρου τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μ. Βρεταννίας, Κωνσταντίνου Βάρσου, Νικολάου Κύπρου καί Λούη Λοΐζου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Πορφυρίου Plant, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Προξενείου, τήν Δευτέραν, 24ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Στεργίου, τό Σάββατον, 22αν τ. μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἑορτῇ τῆς Οὑγγαρίας διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐμπορικῷ κέντρῳ «Zorlu», τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελήμων, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Αὐστραλίας.
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´καί προσέφερεν ἐκ μέρους Αὐτοῦ δῶρον εἰς τόν Παναγιώτατον, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.

* * *

Ἡ 25η ἐπέτειος ἀπό τῆς ἐκλογῆς
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου, ἡμέραν καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνεπλήρωσεν 25 ἔτη ἀπό τῆς χάριτι Θεοῦ ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑώρτασε τήν ἐπέτειον ταύτην ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Θεόν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν καθ᾿ ἥν ἐχοροστάτησε.

Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Μητροπολῖται Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, Λαμψάκου κ. Μακάριος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Λιανοῦ - Λιάντη, Εἰδικοῦ Γραμματέως θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, πρῴην Ὑπουργός, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως «Νέα Δημοκρατία», ἐκπροσωπῶν αὐτό, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγός τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi, οἱ οἰκογενεῖς τοῦ Παναγιωτάτου, τά Διοικητικά Συμβούλια τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐκ μέρους τῆς Σεβασμίας Ἱεραρχίας, καί ἀκολούθως ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος Ὅστις ἀνεφέρθη εἴς τινα ἐκ τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς ζωῆς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τήν ἕως σήμερον πρωθιεραρχίαν Του, εὐχαριστήσας δέ καί τούς παρόντας ἀδελφούς Ἱεράρχας καί λοιπούς ἐπισήμους διά τήν συμπροσευχήν των καί τάς πρός Αὐτόν τιμητικάς ἐκδηλώσεις των.

Ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτῆς Γραφείῳ τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία καί προσέφερεν Αὐτῇ ἱεράν εἰκόνα τῶν κατά τό διάστημα τῆς 25ετοῦς Πατριαρχίας Του καταταγέντων εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίων. Ἐν συνεχείᾳ δέ ἐδέχθη καί τούς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον καί ἀντηλλάγησαν μεταξύ αὐτῶν προσφωνήσεις.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» εὐλογηθέν ὑπ᾿ Αὐτοῦ. Ἐν ἀρχῇ τοῦ γεύματος ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός κ. Ἰ. Ἀμανατίδης ἀνέγνω συγχαρητήριον γράμμα τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξίου Τσίπρα καί προσέφερε τῷ Πατριάρχῃ ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Ἡ παιδεία στήν Ἴμβρο», τήν ὁποίαν κατέκλεισε διά ὁμιλίας Αὐτοῦ.

Ὡσαύτως, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ αὐτῷ Μεγάρῳ τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς ὑψηφώνου Esra Özbir καί τοῦ πιανίστα Barış Büyükyıldırım.

Ἀμφότεραι αἱ ἐκδηλώσεις ἐγένετο πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου ἐπί τῇ ὡς ἄνω χαρμοσύνῳ ἐπετείῳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, καί τόν πρότριτα χειρονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ νέον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, εἰς ὅν ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν, καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Πορφύριον Ἀγγελάκην καί κ. Φιλάρετον Ζαχαριουδάκην.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Παϊσίου Jung, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης, καί κ. Παϊσίου Λαρεντζάκη, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Νικολίτση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ζωγραφιᾶς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mihailo Popoviç, Dominik Orischnik καί τοῦ Μουσικολ. κ. Δημητρίου Ἀποστολάκη, Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντύπαν Νικηταρᾶν, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερβάσιον Κούτσουραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπην Nichev, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βιδινίου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κοτσᾶτον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σοφολ. κ. Hajj Dede Edmond Brahimaj, Ἀρχηγόν τῆς Κοινότητος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Bektaşi , μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργον Παυλῆν, Δημοτικόν Σύμβουλον Λέρου, Εὐθύμιον Χρυσούλην καί Νικόλαον Ἰγνατίδην, Δημοσιογράφον.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, καί Γεώργιον Χριστοφορίδην, Ἀντιπρόεδρν, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Κανάκη, Γραμματέα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανουμένης ἐκθέσεως «Μπιενάλε», τήν Πέμπτην, 20ήν Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τό ὑπό τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας C.H.P. παρατεθέν δεῖπνον, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW», τήν Παρασκευήν, 21ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν Ἐξοχώτατον ἐν Ἰατροῖς κ. Doğan Başak, Ὑφηγητήν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου, καί πολυπληθοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων των Καλλιόπης, Αἰκατερίνης καί Κωνσταντίνου.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀνδρονίκην Γεωργαλᾶ-Καϊμάκη, Ἰατρόν, καί Παρασκευήν Χ. Βάντσου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. İlhan Akın, Numan Gülşah, Yakup Ökmen καί Cemalettin Yesirci, ἐκ Νικομηδείας (İzmit), καί τήν Εὐγεν. κυρίαν Saniye Koçak, ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστοτέλους Κατσώνη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Εὐφημίας, τήν Τετάρτην, 19ην Ὀκτωβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου καί Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τοῦ ἀνεψιοῦ του Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Χενέϊν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, Συγγραφεῖς-Ἐρευνητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, νέον Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tatiana καί τῶν τέκνων των Sofia καί Andris, συνοδευομένους ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar καί τῆς συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Shaun Casey, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ἁρμόδιον διά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jennifer Wistrand, συνοδευομένους ὑπό τῶν Εὐγεν. κυριῶν Jennifer Davis, νέας Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί Rebecca Yang, στελέχους τοῦ Προξενείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mardik Benglian, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Liana καί τοῦ υἱοῦ των Ἐντιμ. κ. Arno, καί τόν Ἐντιμ. κ. Alen Günberk, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Angela, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ersin Eyüpoğlu καί τήν Εὐγεν. κ. Tatiana Yavuz, μετά τῶν γονέων της Valery καί Anna Krasovskaya, ἐκ Λευκορωσσίας, καί τῶν τέκνων της Sevinç καί Melisa, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Στεφανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τρίτην, 18ην Ὀκτωβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί ὅμιλος ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας.

ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐδέχθηεἰςἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντα Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῷ, τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον καί Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, Κληρικούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπόζαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Παπαθανασάκη μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Αἰκατερίνης, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ραϊτσανόφσκυ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Λαμπρόπουλον, Γεώργιον Ζώγαν καί Ἀλέξιον Λουφαρδάκην, ὑπαλλήλους ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Ἰωάννην Νίτσαν, ἐξ Ἄρτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alen Günberk, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλκιβιάδην Κούρενταν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πανταζῆν Χούλην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Αὐστραλίας, καί τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Σαρίογλου, Ἐπίκουρον Καθηγήτριαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Πόλεως, ἐξαιτησαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου Σενκοποπόβσκυ καί Σοφίας Ἀκιντζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου προπόδων Ταταούλων, τό Σάββατον, 15ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Θεοφάνους Μαβινάκη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀρέτ καί Μαριλένας Ταστσιλάρ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει Ἀρμενικῷ Ἱ. Ναῷ Surp Haç, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 13ης Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν, μνημονεύσας καί τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου Χρυσόστομον, τόν καί Διδάσκαλον Αὐτοῦ, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara Pera» διοργανουμένην ἔκθεσιν χειροτεχνίας τῆς Εὐγεν. κ. Aşkım Akyıldız καί ἐξεναγήθη ἐν αὐτῇ ὑπό τῆς καλλιτέχνιδος, τήν Τετάρτην, 12ην τ. μ. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Καισάριον Χρόνην, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅστις διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Χωρεπισκόπου κ. Hanna Akgüç, καί τῶν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Gürdal καί Turgay Altınışık.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Περσόπουλον, ἐκ τῆς Κοινότητος Camberwell Λονδίνου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Sergio Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Görgün Taner, Διευθυντήν τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος τῆς Πόλεως (İstanbul Kültür Sanat Vakfı), καί τάς Εὐγεν. κυρίας Efruz Çakırkaya, συνεργάτιδα αὐτοῦ, καί Yeşim Gürer Oymak.
Τόν Ἐλλογ. κ. Merabi Basiliçe, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hilda καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν καί τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Δερμαντζῆ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Kıraç, ἐξ Ἴμβρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κοκκίνου, ἐπικεφαλῆς τῆς Γεν. Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrey Karlov, Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βαρελᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Ἰωσήφ Γιανότσκο, ἐκ Πράγας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀχιλλέα Κανελλόπουλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Ἀνδρονικάκη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γερασίμου Νεροκούρου Χανίων, τό Σάββατον, 8ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Simon Zazadze, ἐκ τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Τρίτην, 11ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Μακροχωρίου (Bakırköy) διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ κέντρῳ «Leyla Gencer Opera ve Sanat», τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Ποιητική μυθολογία», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Δήμου, τήν Τρίτην, 11ην Ὀκτωβρίου.

* * *

Ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία
τοῦ Ἱερολογ. κ. Προκοπίου Μαλλιαρῆ ἐν Ἰμβρῳ
09/10/2016

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη διά σχετικοῦ Ἀνακοινωθέντος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετέβη τό Σάββατον, 8ην τ.μ. Ὀκτωβρίου, εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου νά συγχαρῇ τόν ἐπιτόπιον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐπί τῇ 14ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, νά εὐχηθῇ εὐλογημένον καί καρποφόρον τό νέον σχολικόν ἔτος εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς καί μαθητάς τῶν ὁμογενειακῶν σχολῶν τῆς Νήσου, ἕνα χρόνον μετά τήν τέλεσιν ὑπό τοῦ Ἰδίου τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις (τήν 12ην Ὀκτωβρίου 2015), καί, τέλος, νά συμπροσευχηθῇ κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου Διακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερολογ. κ. Προκοπίου Μαλλιαρῆ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Ἑσπερινόν, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ὁ χοροστατήσας Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας τοῦ ὑποψηφίου πρός χειροτονίαν, ὅστις διηκόνησεν ἐπί σειράν ἐτῶν τό Ἀναλόγιον τοῦ Ναοῦ, ἐντός κλίματος σεμνῆς λαμπρότητος καί χαρᾶς. Τό προσελθόν πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἐδεήθη ἐκτενῶς ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐνισχύῃ τόν νέον ἐργάτην τοῦ ἀμπελῶνος Αὐτοῦ, ὁ δέ Ποιμενάρχης, ὁ διαδραματίσας καθοριστικόν ρόλον εἰς τήν πνευματικήν πορείαν τοῦ ὑποψηφίου καί τήν καλλιέργειαν τῆς παρά Θεοῦ κλήσεώς του πρός τήν ἱερωσύνην, ὑπεγράμμισε τάς ἀπό τῆς παιδικῆς ἠλικίας διακρινούσας τόν ὑποδιάκονον Παναγιώτην ἀρετάς τοῦ φόβου Θεοῦ, τῆς ἀγάπης πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ πρός τό τετιμημένον καί ἡγιασμένον ράσον.

Ἡ χειροτονία τοῦ Διακόνου Προκοπίου ἐτελέσθη τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 9ην Ὀκτωβρίου, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά πάντων τῶν κληρικῶν τῆς Νήσου. Ὁ προεξάρχων ὡμίλησε μέ στοργήν πρός τόν χειροτονούμενον καί ἔδωκεν αὐτῷ πολυτίμους συμβουλάς καί ὑποθήκας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀπευθυνόμενος δέ ἀπό στήθους, πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου, εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἐπανέλαβε διά μίαν ἀκόμη φοράν τά διακατέχοντα Αὐτόν αἰσθήματα βαθυτάτης ἀγάπης διά τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα Αὐτοῦ Νῆσον Ἴμβρον, ἐξήγησε τούς λόγους, δι᾿ οὕς μετωνόμασε τόν χειροτονηθέντα εἰς Προκόπιον καί ὡμίλησε μέ αἰσιοδοξίαν διά τό μέλλον τῆς ἀναγεννωμένης Ἴμβρου, κυρίως χάρις εἰς τήν ἐπάνοδον τῆς ἑλληνοφώνου παιδείας ἐν αὐτῇ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς ἐδέχθη τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν πολυαρίθμων πιστῶν.

Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα ἐν Κάστρῳ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, κατά τό ὁποῖον ὁ Διάκονος Προκόπιος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην καί τόν σεβασμόν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην του, καθώς καί τήν συνοχήν καί συγκίνησίν του διά τό ὅτι θά συνεχίσῃ νά διακονῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου.

Πρό τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τό χωρίον Του ὁ Πατριάρχης ἐπεθεώρησε τά ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τό παρά τό χωρίον Γλυκύ Κουτλουμουσιανόν Μετόχιον τῶν Ταξιαρχῶν, ὅπου οἱ ἀείμνηστοι Βαρθολομαῖος καί Κύριλλος Κουτλουμουσιανοί οἱ Ἴμβριοι ἔθεσαν τά θεμέλια τῆς παιδείας τῆς Νήσου, διό καί θεωροῦνται φωτισταί αὐτῆς. Σημειωτέον, ὅτι ὁ μέν Οἰκουμενικός Πατριάρχης φέρει τό ὄνομα τοῦ πρώτου ἐξ αὐτῶν, ὁ δέ Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου τό τοῦ δευτέρου, ἐνῷ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐφρόντισε νά δώσῃ εἰς κληρικούς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τά ὀνόματα καί τῶν δύο ἑτέρων ἐκ τῶν αὐταδέλφων τούτων, ἐκ τοῦ Γλυκέος καταγομένων, ἤτοι τῶν Δοσιθέου καί Καισαρίου.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 10ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τό χωρίον Γλυκύ, μετέβη εἰς τό Διοικητήριον πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐπάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί ηὐλόγησε τό προφρόνως παρατεθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα, ἀναχωρήσας ἐν συνεχείᾳ διά τήν Πόλιν, ἔνθα ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

* * *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον

Τήν πρωΐαν τῆς σήμερον, Σαββάτου, 8ης τ.μ. Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη δι’ἕν τριήμερον εἰς Ἴμβρον, προκειμένου νά συγχαρῇ τόν ἐπιτόπιον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐπί τῇ 14ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, νά εὐχηθῇ εἰς τούς Καθηγητάς, διδασκάλους καί μαθητάς τῶν ὁμογενειακῶν σχολῶν τῆς Νήσου εὐλογημένον καί καρποφόρον τό νέον σχολικόν ἔτος καί, τέλος, νά συμπροσευχηθῇ κατά τήν αὐριανήν χειροτονίαν τοῦ νέου Διακόνου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Πολιτιστικόν Κέντρον Χαλκηδόνος (Caddebostan Kültür Merkezi), ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Λωξάντρα», τῇ ἑρμηνείᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Ἄννης Βαγενᾶ, μέλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἠθοποιοῦ.
Ἡ ἐκδήλωσις αὕτη ἐγένετο πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 25ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς Του εἰς τόν πρῶτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδοξίας, Ὅστις καί ὡμίλησεν ἐν τῷ τέλει εὐχαριστήσας τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως καί τήν καλλιτέχνιδα.
Ἐπηκολούθησε δεῖπνον εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερώνυμον Ἀρβανίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Chris Cooter, νέον Πρέσβυν τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ulric Shannon, Γεν. Πρόξενον ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ivan Dimitrov καί κ. Ventzislav Karavaltchev, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ἐκ Σόφιας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Muzaffer Utku καί κ. Mehmet Çalık, ἐκ τῆς Πόλεως.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Χριστοδούλης καί Θεοπίστης, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Παπαδόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Συμεωνίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Σταυράκη, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ζαρολιάγκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον αὐτῶν, καί τούς συνεργάτας των Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπιλιέρην καί Εὐγεν. κ. Μαρίαν Πανδῆ.

ἩΑ. Θ. ΠαναγιότηςὁΠατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει δεξίωσιν, ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τήν Τετάρτην, 5ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, τό ἑσπέρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 4ης τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Συγγραφέως κ. Kevork. B. Hagopyan «Ἱστορία τῆς παιδείας καί τῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τά ἀρμενικά σχολεῖα τῆς Πόλεως» ἐπί τῇ συμπληρώσει πέντε ἐτῶν κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ «Paros», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Οἰκονόμου καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆς τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Εὐστάθιον Λεάναν μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριλένας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀρέτ καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ προσεχεῖ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῶν Σχολῶν Ζωγραφείου καί Ζαππείου, τά μέλη τῶν ὁποίων συνεχάρη ἡ Α. Θ. Παναγιότης διά τό ἔργον αὐτῶν καί ηὐλόγησεν αὐτά ἀπό μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην - Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ».
Τόν Ἐντιμ. κ. Uğur Koçlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τήν Δευτέραν, 3ην Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Τό ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ, ἐδεήθη δέ καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἐν τῇ Μονῇ ἀναπαυομένου Πατριάρχου Διονυσίου Ε´ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξ. μ. Ὀκτωβρίου, ἡγήθη εἰς Polonezköy ἐκδρομῆς τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἰμβρίων συμπατριωτῶν Του, συναναστραφείς μετ᾿ αὐτῶν καί εὐλογήσας τήν παρατεθεῖσαν αὐτοῖς Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἑλβετίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Georgette Haddad, Καθηγήτριαν, ἐκ Λιβάνου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Στεφανίαν Χλουβεράκη, Συντηρήτριαν μωσαϊκῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παναγιώτου καί Σίλβας Σαρρῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 2αν Ὀκωβρίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Νικολαΐδου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ μνημείου τῆς οἰκογενείας Ἀρχιτεκτόνων Balyan, ἐν τῷ ἐν Χρυσουπόλει Ἀρμενικῷ κοιμητηρίῳ «Surp Haç», τό Σάββατον, 1ην ἰδίου.