Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Back

Φεβρουάριος 2003

Φεβρουάριος 2003

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ανακοινούται, ότι γενομένης της τακτικής ανά εξάμηνον ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη απετελέσθη, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, δια την περίοδον 1 Μαρτίου 2003 - 31 Αυγούστου 2003, εκ των κάτωθι Σεβ. Μητροπολιτών:

Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου

Γέροντος Ηρακλείας κ. Φωτίου

Κολωνείας κ. Γαβριήλ

Πέργης κ. Ευαγγέλου

Λύστρων κ. Καλλινίκου

Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου

Τρανουπόλεως κ. Γερμανού

Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος

Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου

Μύρων κ. Χρυσοστόμου

Μοσχονησίων κ. Αποστόλου

Ικονίου κ. Θεόληπτου

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 21η Φεβρουαρίου 2003

 

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

*   *   * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, ανεχώρησε την πρωΐαν της Τρίτης, 25ης Φεβρουαρίου, εις Γαλλίαν προς εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν, προπεμφθείς εν τω αεροδρομίω υπό του Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ηρακλείας κ. Φωτίου μετ' άλλων Ιεραρχών του Θρόνου και του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Αιδεσιμολ. Οικονόμον κ. Αλέξανδρον Ιωσηφίδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας, μετά της πρεσβυτέρας αυτού Ευλαβ. κ. Πλουμής, της θυγατρός αυτών Ευγεν. κ. Αλεξάνδρας Σωτηροπούλου, Ιατρού, και του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Παναγιώτου, εξ Αθηνών, ους ο Πατριάρχης συνεχάρη και ηυλόγησεν επί τοις γάμοις αυτών.

Την   Ελλογ. κ.   Ιωάνναν  Παπανδροπούλου-Berthoud, Καθηγήτριαν, εκ Γενεύης.

10μελή όμιλον Ευρωβουλευτών, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Άννης Καραμάνου, Προέδρου της "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τας Ευγεν. κυρίας Χριστίναν Σταθοπούλου και Μαρίαν Λαζαρίδου-Πολυχρόνη, εξ Αθηνών.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Στυλιανής Χ. Διαμάντογλου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, την Τρίτην, 25ην Φεβρουαρίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 22ας Φεβρουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής του Ασώτου, 23ης ιδίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητον, μετά της αυταδέλφης αυτού Ευγεν. κ, Ιωάννας Μ. Μπίτση, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, ως και επί τη αποδημία αυτού εις Αμερικήν δια λόγουςυγείας.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον και Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Κρητικόν, Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

44μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ι. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Χατζηαντωνίου.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Αγαθάγγελον Βαπορίδην, εκ των Ιερέων της Κοινότητος Σταυροδρομίου, εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη υποβολή αυτού εις εγχείρησιν. Την Α. Αιδεσιμότητα επεσκέφθη εν τω Γερμανικώ Νοσοκομείω εκ μέρους Αυτού ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, διαβιβάσας και πάλιν τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς.

44μελή όμιλον προσκυνητών εκ Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν των Οσιωτ. Ιερομόναχου κ. Μακαρίου και Μονάχου κ. Ευθυμίου.

Τον   Εξοχ. κ.  Αλέξανδρον Φίλωνα, Πρέσβυν ε. τ., εξ  Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου και Αλέξανδρον Μακαρώναν, Ιατρούς, εκ Χαλκίδος.

Τον Ελλογ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Θεολόγον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Γεθσημανής, της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Ελένης, Ψυχολόγου, και του μνηστήρος αυτής Εντιμ. κ. Γεωργίου Αχυροπούλου, εκ Ξάνθης.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Μητσάκον, Πολιτικόν Μηχανικόν, εξ Αθηνών.

Τον  Ελλογ. κ. Ιωάννην Riikonen, εκ Φιλλανδίας.

Τους Ελλογ. κ. κ. Μιλτιάδην Πεχλιβάνον, Λέκτορα, εκ Θεσσαλονίκης, και Πέτρον Μάρκαρην, συγγραφέα εκ Γερμανίας, μετά της Ευγεν. κ. Άννης Κοκτσίδου, Δημοσιογράφου, επίσης εκ Γερμανίας.

Τους Εντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μαγδαληνόν, Αντιπρόεδρον του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού Ασίας - Αφρικής, Ευάγγελον Καραγιαννοδήμαν και Γεώργιον Φλωρεντήν, εκ των Συμβούλων αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Καμάραν, Τραπεζικόν Υπάλληλον, εξ Αθηνών.

Τον   Ελλογ. κ.  Ιωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Srdja Trifkovic, Thomas Feming και David Hartman, στελέχη του Rockford Institute, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Γκίκαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, εξ Αμερικής.

Τον   Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μέμμον, Γουνοποιόν, εκ Σιατίστης.

Τας Ευγεν. κυρίας Manuella Mavry και Esther Heinimann, εκ της γαλλόφωνου Ελβετικής Ραδιοφωνίας.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Κωνσταντίνου Ζώτου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, την Κυριακήν, 23ην Φεβρουαρίου.

 

*   *   *

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, μετά την Διαθρησκειακήν συνάντησιν των Βρυξελλών (Δεκέμβριος 2001), οργανώνει μίαν δευτέραν συνάντησιν θρησκευτικών ηγετών και εκπροσώπων των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών (Χριστιανισμού,Ιουδαϊσμού και Ισλάμ) επί του θέματος "Ο διαθρησκειακός διάλογος ως προϋπόθεσις του πολιτισμού των πολιτισμών". Η συνάντησις τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την Προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Θα πραγματοποιηθεί εν Θεσσαλονίκη μεταξύ 29-30 Μαϊου 2003, εν τω πλαισίω των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, έχον μακράν εμπειρίαν διαθρησκειακών διαλόγων μετ' εκπροσώπων των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών, συνεχίζει την συμβολήν αυτού εις την εμπέδωσιν αρμονικής συνεργασίας μετ' αυτών επί τω τέλει της ειρηνικής διαβιώσεως λαών, οι όποιοι ακολουθούν διαφόρους θρησκείας. Ο διαθρησκειακός διάλογος αποτελεί το κυριώτερον μέσον επικοινωνίας και καταλλαγής μεταξύ των λαών με διαφορετικάς πολιτικάς, θρησκευτικάς και κοινωνικάς παραδόσεις. Εις μίαν δε εποχήν, ως η σημερινή, καθ' ην η συνεργασία και η συνύπαρξις είναι έτι περισσότερον αναγκαία, η από κοινού μελέτη των προβλημάτων και η προώθησις της συνεργασίας μεταξύ Χριστιανών, Ιουδαίων και Μουσουλμάνων είναι απαραίτητος και επιβεβλημένη.

Ιδιαιτέρως κατά την περίοδον ταύτην των πολιτικών αλλαγών και της πολεμικής αντιπαραθέσεως εν τη περιοχή της Μέσης Ανατολής, oι εκπρόσωποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών καλούνται να αποδείξουν ότι, ανεξαρτήτως των περί την πίστιν αυτών διαφορών, δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ αυτών ως ανθρώπων καλής θελήσεως, αλλ' αντιθέτως πνεύμα συνεργασίας και ειρηνικής συνυπάρξεως δια τηνπάταξιν του κακού.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη  10η Φεβρουαρίου 2003

 

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, την Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, επί τη πανηγύρει του εν αυτώ Ιερού Αγιάσματος του Αγίου Χαραλάμπους, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης, απευθύνας ιδιαιτέρως τον λόγον προς τους εκκλησιασθέντας φοιτητάς του εν Αθήναις Αμερικανικού Κολλεγίου Ντηρή.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 15ης Φεβρουαρίου, ενώ την επομένην, Κυριακήν του Τελώνου και Φαρισαίου, 16ην ιδίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητρπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπο λίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Πέτρος Γεωργιάδης, εκ μέρους των εν Αθήναις Βεβεκιανών, και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας πάσι τοις προσελθούσι πιστοίς τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας,

Επηκολούθησεν δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ιωάννην, Ακαδημαϊκόν, εξ Αθηνών, τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ομού μετά των λοιπών μελών της "Θρησκευτικής και Επιστημονικής Επιτροπής" προετοιμασίας των υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου συγκαλουμένων διεθνών Οικολογικών Συμποσίων.

30μελή Όμιλον ΡΚαθολικών Κληρικών και λαϊκών εξ  Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Filippo Santoro.

Τον Πανοσιολ, Αρχιμανδρίτην κ. Χερουβίμ Μεστούσην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

10μελή όμιλον Κληρικών και λαϊκών εκ της Διαβαλκανικής Ομοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών, υπό την ήγεσίαν του Ελλογ. κ. Μαριανοΰ Stojadinov, Επικούρου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Veliko Turnovo Βουλγαρίας.

25μελή όμιλον ΡΚαθολικών Κληρικών, εκ της ΡΚαθολικης Αρχιεπισκοπής Milano.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Μαρτινιανόν, εξ Αγίου Όρους, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Ελλογ. κ. Χρήστον Κλαίρην, Φιλόλογον, μετά του υιού αυτοΰ Εντιμ. κ. Νικολάου, εκ Παρισίων.

Τους Εντιμ. κ. κ. Διονύσον Ρόρην, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μελίνας, Σάββαν Νικολάου, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελισάβετ και Χάρην Μικρόν, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν. κυρίας Defne Keskin και Yeşim Yalman, εκ της Διευθύνσεως του εν Φαναρίω Ξενοδοχείου "Daphnis".

Την Ευγεν. δίδα Δήμητρα Δαβίτη, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ευγεν. κ. Ευδοξίαν Σέρβου και τον Εντιμ. κ. Faruk Şişe, εντεύθεν.

 

*   *   *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 7ης Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Φωτίου του Β,' επί τη μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ισαποστόλου και Ομολογητού, δεηθείς και υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Παρθενίου, επί τη μνήμη του αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου.

*   *   *

Ωσαύτως, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, επεσκέφθη κατ' οίκον τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ηράκλειας κ. Φώτιον και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά Αυτού συγχαρητήρια.

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον εσπερινον του Σαββάτου, 8ης Φεβρουαρίου, εις ον εκκλησιάσθη και πολυμελής όμιλος προσκυνητών εκ Σερρών, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Σοφίας Γεωργιάδου - Σωτηρίου, Δικηγόρου, Προέδρου της Κεντρικής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σερρών, εις ους απηύθυνε λόγους πατρικούς, ως και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της χθες, Κυριακής, 9ης ίδιου.

*   *   *

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας, την μεσημβρίαν της χθες, Κυριακής, 9ης τρ.μ,, μετέβη εις το εν τη πόλει ημών Γερμανικόν Νοσοκομείον και επεσκέφθη τον εις αυτό νοσηλευόμενον Εντιμ. κ. Feril Indiba, ευχηθείς αυτώ ταχείαν ανάρρωσιν.

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη μνήμη του αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίζοντι φερωνύμω ι. ναώ των Νοσοκομείων Βαλουκλή, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ εσπερινόν της χθες, Κυριακής, 9ης Φεβρουαρίου, μεθ' ον επεσκέφθη και ηυλόγησε τας εν τοις Νοσοκομείοις νοσηλευόμενας Ευγεν. κυρίας Στυλιανήν Χ. Διαμάντογλου και Ιω. Κανταρά.

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

- Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.

- Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναριού και Κερατείου Κόλπου, μετά του Εντιμ. κ. Ηλιού Γιόφογλου, Προέδρου των Εκκλησιαστικών Επίτροπων των Κοινοτήτων Μπαλίνου και Εδιρνέκαπι.

- Τους Εξοχ. κ. κ. Wilfhed Martens, τέως Πρωθυπουργόν του Βελγίου, Πρόεδρον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και Wim Van Velzen, Αντιπρόεδρον αυτού, τον Εντιμολ. κ. Αντώνιον Τρακατέλλην, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Ευρωβουλευτήν και Καθηγητήν της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον Εντιμ. κ. Stephen Biller, Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ους παρουσίασεν Αυτώ ο Σεβ. Μητροπολί της Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και μεθ' ων συνειργάσθη επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

- Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Τσαγκάρην, Ακόλουβον παρά τω ενταύθα Γεν. Προξενείω της Ελλάδος.

- Τον Εντιμ. κ. Θεόφιλον Γιουγλήν και την Ευγεν. κ. Βασιλικήν Κουτσή, Ιατρούς, εξ Ιωαννίνων.

- Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Λάτσον, Ορθοπεδικόν Ιατρόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ιωάννας, Δερματολόγον Ιατρόν, εξ Αθηνών.

- Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Υπάλληλον των Πατριαρχείων, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Ελισάβετ Μαυρίδου, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις επικειμένοις αρραβώσιν αυτών.

- Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Κίρκαν, Υπάλληλον του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Έλάδος, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Νατάσας, Εκπαιδευτικού.

- Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Μεγκάλην μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Elanor, και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Κωνσταντίνας μετά του μνηστήρος αυτής Εντιμ. κ. Νικολάου Kass, στελέχους της εν Αγκύρα Πρεσβείας των ΗΠΑ, και της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Betty.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, το Σάββατον, 1ην αρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Γενεθλίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Βελιγραδίου, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, επί τη Εορτή του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τωνκηπουρών.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ Πιερίας.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Ελλογ. κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της Εταιρείας Πιερίων Μελετών-Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, ο Εντιμ. κ. Θεόδωρος Μήτρος, π. βουλευτής Πιερίας, και ο Πατριάρχης.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Ρωσσικής  Ομοσπονδίας, εις το ενταύθα Γενικόν Προξενείον αυτής και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της εν αυτώ ανακαινισθείσης αιθούσης "Αγία Πετρούπολις", παρουσία του επί τούτω ελθόντος Εντιμ. κ. Δημάρχου αυτής και άλλων υψηλών προσκεκλημένων.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 2ας Φεβρουαρίου, επί τη εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Έπόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακού Κεσίσογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Σταύρου Ανανά Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Υψηλώτατον Πρίγκηπα Pierre Tumanoff Kazarian, συνοδευόμενον υπό του Eντιμ. κ. Varujan Garabedyan, επιχειρηματίου, εκ Γαλλίας.

Τον  Εντιμ. κ. Ιορδάνην Τζαμτζήν, Βουλευτήν Πέλλης.

Τους Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Πεχλιβανίδην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Αλέξανδρον Κοκκινίδην, Ιατρόν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ευτυχίας, Καθηγητρίας, Κωνσταντίνον Λούλην και  Ανδρέαν Τσέλαν, Επιχειρηματίας, Κλεάνθην Καλαϊτζήν, Αρχιτέκτονα, και Δημήτριον Ραχώνην, Τοπογράφον, εξ Ελλάδος.

Τους Εντιμ. κ. κ. Απόστολον Ιωσηφίδην και Χρήστον Δρούγκαν, Τραπεζικόν, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Γεωργούσην και Στέφανον Παπαζιάν, Οδοντιάτρους, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ζωζεφίν και του νεογέννητου τέκνου αυτών, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τους γάμους του ζεύγους Μίνωος Σταυριδάκη, οδοντιάτρου, και Αγγελικής Γρατσία, συμβολαιογράφου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 1ην Φεβρουαρίου.

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, αυθημερόν, κατά την δοθείσαν υπό της "Εστίας Πιερίων Μουσών Κατερίνης", συναυλίαν, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοΐ.