Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Φεβρουάριος 2006

Φεβρουάριος 2006

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 25ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν συνεχείᾳ δέ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τῶν τάφων τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετά βραχεῖαν παραμονήν ἐν Αὐστρίᾳ πρός ἀνάπαυσιν, ἐπέστρεψεν ἐκ Salzburg εἰς τήν Πόλιν δι'εἰδικῆς πτήσεως τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 25ης Φεβρουαρίου, καί ἐπανέλαβε τά ὑψηλά καθήκοντα Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 26ης ἰδίου, ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σακελλαρίου Ζουλουφοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ Ξενοφωντινόν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καλλιοντζῆν, Νομάρχην Καβάλας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπλοῦκον, Γεωπόνον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δεσποίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Καλμοῦκον, Θεολόγον, Δημοσιογράγον τῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ἐφημερίδος «Ἐθνικός Κῆρυξ», καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Καρπούζην, Δημήτριον Ματθαῖον καί Γεώργιον Ἰακώβου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀμαλίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίαν Γαϊτανίδην, ἐκ τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν (Beyoğlu), ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Μουσείῳ Πέραν, τήν Δευτέραν, 20ήν Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια οἴκου εὐγηρίας, ἐν Yakacık, τήν Τετάρτην, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης τό Σάββατον, 18ην Φεβρουαρίου, προσεκάλεσεν εἰς γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐκπροσώπους τῶν ὁμογενειακῶν καί πολλῶν Τουρκικῶν Ἐφημερίδων τῆς Πόλεως, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ὡς καί τόν ἐνταῦθα ἀνταποκριτήν τοῦ ΑΠΕ, μετά τῶν ὁποίων ἔσχε μακράν συνομιλίαν ἐπί τοῦ ἐπικαίρου θέματος τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί τῆς συνεργασίας τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί τῶν ἡγεσιῶν αὐτῶν, ὡς καί ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό ἐν Τουρκίᾳ Ὁμογένειαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 19ης Φεβρουαρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Ὑπουργός Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Πολυξένης Ἰωαννίδου, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου. Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον καί παρεμύθησε τούς γονεῖς καί τήν σύζυγον καί τά τέκνα τοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν χρηματίσαντος ὁδηγοῦ τοῦ αὐτοκινήτου Αὐτοῦ ἀειμνήστου Πέτρου Μπροῦχιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τήν Πατριαρχικήν συμπαράστασιν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Θεόδωρον Μεϊμάρην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγοραστόν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας Νομοῦ Λαρίσης, καί Ἀλέξανδρον Furman, Γραμματέα παρά τῇ Κοινοβουλευτικῇ Συνελεύσει τοῦ Ὀργανισμοῦ Παρευξεινείου Συνεργασίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διογένην Καραγιαννακίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Αἰκατερίνης καί Μυρτοῦς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sefa Kaplan, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Hürriyet», ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου Πορίδου καί Μαρίας Τραβατζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 19ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 12ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ἀπό κοινοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου καί τῆς Διακονίας τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων γεῦμα, ἐν τῷ ἐν Kireçburnu ἑστιατορίῳ «Gülistan», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐπιχειρηματίαν.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ φονευθέντος ἐν Τραπεζοῦντι ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου ἀειμνήστου Andrea Santoro, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Πέμπτην, 9ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πέτρου Μπροῦχιν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας τῆς Ἑταιρείας «Borusan» συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Lütfi Kırdar», αὐθημερόν, καί
β) τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἑταιρείας «İstanbul Modern» ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως συγχρόνων ἔργων γλυπτικῆς τέχνης «Bellek ve Ölçek», ἐν Γαλατᾷ, τήν αὐτήν ὡσαύτως ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «ἐπί τῇ ἡμέρᾳ πένθους Aşûrâ», ἐν Halkalı, τήν ἰδίαν ἡμέραν, καί 
β) τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν τοῦ Οἴκου Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Portakal», ἐν Nişantaşı, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 6ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῇ καί ἡμέρᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ, ἐδέχθη τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, εἶτα δέ ἡ Πατριαρχική Αὐλή μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ αὐτῆς ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Φωτίου τοῦ Β´, Γρηγορίου τοῦ Ζ΄ καί Μαξίμου τοῦ Ε´.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Λ. Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μαξίμου Πόθου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Τσεχίας καί Σλοβακίας κυροῦ Νικολάου, ἐκ τοῦ ἐν Πρέσοβ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκυ, τό Σάββατον, 4ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Πολυξένης Ἰωαννίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν Δευτέραν, 6ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰσραήλ θεατρικήν παράστασιν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν Κυριακήν, 5ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μυρσίνης Φινφίνη, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον, ὅστις ἐξῃτήσατο τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, ὡς καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐφραίμ Ξενοφωντινόν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ἀποχαιρετίσαντα Αὐτόν ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Νέαν Ὑόρκην.
Τόν Ἐντιμ. κ. Igor Popov, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας («FYROM») ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Grozdan, Δημοσιογράφου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Hakkı Günay καί Cemil Kazancı, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου («Kültürler Arası Diyalog Platformu-KADİP.»), συνάντησιν, μέ θέμα: «Ἡ πεῖνα καί ἡ πενία», ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 1ην Φεβρουαρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη:
α) εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας καί μετέφερε τά συλλυπητήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ τέως Ὁμοσπονδιακοῦ Προέδρου τῆς χώρας ταύτης Johannes Rau, καί
β) εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Πολωνίας καί διεβίβασε τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ ἐπισυμβάντι πολυνέκρῳ δυστυχήματι ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος Προκαθημένου τῆς κατά Τσεχίαν καί Σλοβακίαν Ἐκκλησίας ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Νικολάου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον-Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Γαλλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Razvan Petrovici, ἐπιχειρηματίου, ἐκ Βουκουρεστίου.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Γαλανόπουλον καί Γεώργιον Ρεσκάκην, Θεολόγους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, Ἀντώνιον Ἀσανάκην καί Εὐστράτιον Ρεβίθην, ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παναγίας Ἰμβριωτίσσης Σαλαμῖνος.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ἀλεξόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Ἑλένης, Βένον Ζαχαριάδην, Παναγιώτην Κουτσῖκον καί Ἄγγελον Πιάτην, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *