Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ἔνθα καί προσεκύνησε.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χερουβείμ Μεστούσην καί κ. Φίλιππον Χαμαργιᾶν, ἐκ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Περιστερίου, καί κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν.  κ. Ἀφροδίτην Μανίνη, Δήμαρχον Ζαγορᾶς Πηλίου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Τσαπράζη, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Οἰκονόμου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ζαγορᾶς. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Λυδίαν Ἰωαννίδου-Μουζάκα, Ἐπίκουρον Καθηγήτριαν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, ὡς καί τόν Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Κυρατζοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Χάλκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Gerald Moss, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mardi, περιβαλλοντολόγους, ἐκ Βραζιλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰγνατίου Ἰωαννίδου, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Ἑλληνικά Γράμματα» καί τοῦ περιοδικοῦ «Δίαυλος», παρουσίασιν τοῦ βιβλίου-λευκώματος τοῦ Ἐλευθερίου Τζιόλα «Εἰκόνες Ποίησης», ἐν τῇ Κεντρικῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 26ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
α) τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Ὑπουργόν Μακεδονίας-Θρᾴκης, τό Σάββατον, 24ην Φεβρουαρίου,
β) τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, αὐθημερόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει. Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη τόν κ. Ὑφυπουργόν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
γ) τούς Ἐξοχ. κ. κ. Πέτρον Yushchenko, Ἀντιπρόεδρον τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας, καί Olexandr N. Sagan, Σύμβουλον τῆς Γραμματείας τοῦ Προέδρου αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Olexandr Mischenko, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Volodymyr Puzyrko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καί Εὐγεν. κ. Valentyna Volkova, Στελέχους τῆς Πρεσβείας, τήν Παρασκευήν, 23ην τ. μ. καί
δ) τήν Ἐλλογιμ. κ. Καλλιόπην Μπουρδάρα, Εἰδικήν Σύμβουλον τῆς Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, Καθηγήτριαν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.
Τοῖς ὡς ἄνω ἐπισήμοις ἐπισκέπταις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων,  Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου, ἐνδημοῦντες διά τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Καλλιόπη Μπουρδάρα καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 24ης Φεβρουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀποστόλου Γλαβίνα, Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν-Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων στό δεύτερο μισό τοῦ Κ΄ αἰώνα», ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε διά βραχέων διά τό θέμα τῆς διαλέξεως καί διά τόν ὁμιλητήν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Kυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, μεθ'ὁμίλου ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν, ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Liège, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Alfonso Bora.
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς κ. Σπυρίδωνα καί κ. Πρόδρομον, Μικραγιαννανίτας, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βάϊον Πρᾶντζον, Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Πιακῆν, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ζωῆς, Καθηγητρίας, ἐκ Χανίων Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Alan, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ.
180μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Λαμπαδαρίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀδαμόπουλον, Καθηγητήν, Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Ἀσφαλιστῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κώτσαλου, Προέδρου καί Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας Interamerican, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου Φίλων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Φουτσιτζόγλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τζαβάραν, τ. Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πύργου Ἠλείας.
Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Βοστώνης κ. Μεθόδιον, Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον καί Κορέας κ. Σωτήριον, προσελθόντας διά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βλάσιον Φειδᾶν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Κοσμήτορα τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκ Γενεύης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σερβίας ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Ritz Carlton», τήν Πέμπτην, 22αν Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 20ῆς Φεβρουαρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Evgeni Genev, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Rositsa Stoeva, Ὑποπροξένου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Χαλεπίδην, Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, καί Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Salih Dede, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Fatma, δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Κοντογιώργην, Καθηγητήν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, ναυτιλιακόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, βιολόγον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 19ης Φεβρουαρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας («Türkiye Gazeteciler Cemiyeti»),  ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 60ῇ ἑπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 18ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει, χάριτι Θεοῦ, ἑκατονπεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Κατ'αὐτήν ἀνεγνώσθη ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Χαραλάμπης Κόκκινος, Γενικός Γραμματεύς τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, καί Γεώργιος Παπαστεργίου, Νομάρχης Πιερίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριος Πολέμης, δωρητής τῆς Κοινότητος, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί ἀπειροπληθές ἐκκλησίασμα ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπεκάλυψεν εἰδικήν ἐνεπίγραφον πλάκα, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ σημαντικοῦ τούτου ἐπετειακοῦ σταθμοῦ διά τήν ἱστορίαν τῆς Κοινότητος.  Ὡσαύτως, κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησαν ὁ Σοφολ. Ραββῖνος Μεσαχώρου κ. Naftali Haleva, ὁ Ἐντιμ. κ. İskender Şahin Göz, Πρόεδρος τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος αὐτοῦ, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητής Πανεπιστημίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί, ὡς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων καί οἱ πολυπληθεῖς ἐκκλησιασθέντες πιστοί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ εἰς ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λεωνίδαν Ἀντωνάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐστρατίου Ζεγκίνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Χαραλάμπην Κόκκινον, Γενικόν Γραμματέα τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βικτωρίας, τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιᾶς καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρου Δημαδάμα.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παπαστεργίου, Νομάρχην Πιερίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Πανταλώνα, Τουριστικοῦ Πράκτορος, καί Γεωργίου Δερμίση, Δημοσιογράφου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γεωργιτσόπουλον, Δήμαρχον Καλαμπακίου Δράμας.
Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πολίτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Περικλῆν Βακουφάρην, Καθηγητήν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἰωαννίνων.
Ὅμιλον ἐργαζομένων εἰς τήν Νομαρχίαν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ὀραήλογλου, Συμβούλου τοῦ Νομάρχου αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Οἰκονόμου, Καθηγητήν ἐν Ὀξφόρδῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ραφαλέτον, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βέλκας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἠλιάναν Κασάπογλου-Tausi καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Bruno Lacandela καί Fortunato Maresia, ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Şişli Γηροκομείου «Artigiana».
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Θρᾳκικῆς Ἑστίας Δράμας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς πόλεως ἡμῶν, δεῖπνον τῶν Ἀπόκρεω, ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ἑστιατορίῳ «Le Chateau», τήν Παρασκευήν, 16ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 14ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τήν Εὐγεν. κ. Rakel, χήραν τοῦ δολοφονηθέντος Δημοσιογράφου Hrant Dink, καί ἐξέφρασεν αὐτῇ τά συλλυπητήρια Αὐτοῦ, ἐπί τῇ τραγικῇ ἀπωλείᾳ τοῦ συζύγου αὐτῆς.

Αὐθημερόν, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν ἀγαγόντα πρότριτα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 15ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Reşit Ürper, Δήμαρχον Περγάμου, Ali İhsan Süter, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου αὐτῆς, İskender Oflaz, Πρόεδρον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Βακουφίου «Çankırı», καί Şenol Çakı, στέλεχος τοῦ Δήμου Περγάμου, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀ. Ἀγοραστόν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, παρακαθήσαντα ὡσαύτως τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἑλένην Γιαγτζόγλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωκράτην Μηλιάδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Τζιαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἀρσακείων Σχολῶν Θεσσαλονίκης, τελετήν λήξεως τῆς ΣΤ΄ Διασχολικῆς Συναντήσεως Ὁμίλων Ρητορικῆς Τέχνης, ἐν τῷ Θεάτρῳ τῶν ὡς ἄνω Σχολῶν, τήν Κυριακήν, 11ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Ζαρζαβατσάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κριαρᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, τήν Τετάρτην, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, προσκομίσαντος Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Κέζιον,  ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Borefoot.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν κ. Νικοδήμην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς, μετ' ἀδελφῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τριγάζην, Οἰκονομολόγον, μέλος τῆς Κεντρικῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ «Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς, τῶν Κινημάτων καί τῆς Οἰκολογίας», ἁρμόδιον ἐπί θεμάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀμύνης καί διεθνῶν σχέσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ξένον, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, ἐκπαιδευτικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Κουζνέτσωφ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Πετρόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, καί τοῦ Συνδέσμου Παραλύτων Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ διανομῇ 80 ἀναπηρικῶν καθισμάτων, ἐν τῷ ἐν Feshane Διεθνεῖ Συνεδριακῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Τρίτην, 13ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 10ης ἰδίου, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μάρκου Λ. Ψαροπούλου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του. Ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτος, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς.

*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐξοχ. κ. Eduardo Braga, Κυβερνήτης τῆς Πολιτείας τοῦ Ἀμαζονίου ἐν Βραζιλίᾳ, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Γεωργιάδης, Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Βεβεκιανῶν, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, μεθ'ἥν ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ ὡς ἄνω Κυβερνήτου ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιον, Ἀρχιγραμματέα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Θεόδωρον Κριθῆν, Θεολόγον, καί Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χριστοδουλάκην, Ἀργυροχόον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσούλαν Wetcha, ἐκ Βιέννης, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἑριέττας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σάββα Χαρταλίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, στέλεχος τοῦ Ξενοδοχείου «Ramada», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal, τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ece καί Hilal καί τῆς γυναικαδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nilgün Karakulak, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Seyed Kemal Yasini, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰράν ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 28ῃ ἑπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Aydıncan Aral καί Semra Tandoğan, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ Κέντρῳ «Divan», τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Κουτρούλη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τήν Κυριακήν, 11ην ἰδίου.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Memorial» νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καρκαλέμην καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου, παρά τῷ Πατριάρχῃ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μακ. κ. Mesrop τόν Β´ καί ἐξέφρασε τά συλλυπητήρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῇ στυγερᾷ δολοφονίᾳ τοῦ Ἀρμενίου Δημοσιογράφου μ. Hrant Dink, ὡς καί τήν συμπάθειαν Αὐτοῦ διά τάς ἅς δέχεται προσωπικῶς ἡ Α. Μακαριότης ἀπειλάς κατά τῆς ζωῆς αὐτῆς, μετά τήν ὡς ἄνω δολοφονίαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 10ην Φεβρουαρίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Eduardo Braga, ἐπανεκλεγέντα Κυβερνήτην τῆς Πολιτείας τοῦ Ἀμαζονίου ἐν Βραζιλίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sandra, τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης Ἐξοχ. κ. Cesario Melantonio Neto, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. ἄ. συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης οὕτως ἀνταποδίδει τάς περιποιήσεις καί τήν φιλοξενίαν ὧν ἔτυχε πέρυσιν ἐν Βραζιλίᾳ κατά τήν διάρκειαν τοῦ ΣΤ΄ Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συμποσίου ἀπό μέρους τοῦ κ. Κυβερνήτου, τῶν συνεργατῶν του καί τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς τοῦ Manaus.  Τήν Κυριακήν, 11ην ἰδίου, ὁ κ. Κυβερνήτης καί οἱ σύν αὐτῷ παρέστησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν χοροστασίαν ἐν Βεβεκίῳ, εἶτα δέ παρεκάθησαν εἰς ἐπίσημον πρός τιμήν των γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 8ην Φεβρουαρίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Matthew Bryza, Ἀναπληρωτήν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, Ἁρμόδιον ἐπί τῶν Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρασιακῶν Ὑποθέσεων. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τῶν Πατριαρχείων προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας.
Τούς Θεοφιλ. Ἀγγλικανούς Ἐπισκόπους Γιβραλτάρ κ. Geoffrey Rowell καί κ. David Hamid, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Γκάρμπον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κορνηλίου, ἐκ Μολδαβίας.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Σπυρίδωνα Μποντονάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, καί κ. Ἰωάννην Κολώνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kenneth Behring, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Wheelchair Foundation», φιλάνθρωπον ἐξ Ἀμερικῆς, διανέμοντα ἀνά τόν κόσμον κατά χιλιάδας ἀναπηρικά καθίσματα, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης «Millennium», καί Γεώργιον Καραβασίλην, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, τῇ καί ἡμέρᾳ τῶν Ὀνομαστηρίων Αὐτοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν, εἶτα δέ ἡ Πατριαρχική Αὐλή μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς ἑόρτια σέβη.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Κικιδέλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Ἐπιχειρηματίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐλαμπίαν Φλοίκου, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν Τρίτην, 6ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ναρλῆ, διατελέσαντος Καθηγητοῦ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Παλαιοῦ Φαλήρου Ἀττικῆς, τήν Δευτέραν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Παρασκευήν, 2αν Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 4ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Μεγάρῳ «Μακεδονία», ἕδρᾳ τοῦ Ὁμίλου τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐφοπλιστοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 29ης Ἰανουαρίου.

*  *  *