Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2008

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελετίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου Οὗτος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ. Κατ' αὐτόν παρέστησαν ὡσαύτως οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φθιώτιδος κ. Νικόλαος καί Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὡς καί  ὅμιλοι προκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οὕς ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν ἐν Maslak αἴθουσαν καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων «Türker İnanoğlu Show Center» καί παρηκολούθησε τήν ἐν αὐτῇ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο) θεατρικήν παράστασιν τοῦ  ἔργου «Τό γράμμα» τῆς Τόνιας Χιώτη, ὁμιλήσας ἐν τέλει διά βραχέων καί συγχαρείς τόν σκηνοθέτην Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μελόπουλον καί τούς περί αὐτόν νέους ἐρασιτέχνας ἠθοποιούς τῆς Ὁμογενείας.                   
         

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἄβελ Κωνσταντινίδου καί Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ  κ. Ἰακώβου Κιζηρίδου.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νικαίας κ. Ἀλέξιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Χριστοφόρου Οἰκονομίδου καί Σεργίου Βορέλια, ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Νικόλαον.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Ραϊλάκη, ἐκ Χανίων, καί  Bishara Ebeid, ἐξ Ἰσραήλ, Φοιτητῶν ἀμφοτέρων ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου καί Ἰωάννου Καλαϊτζῆ, ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἱ.Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόλαον Κλάδην, μετά τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου καί  κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, ὑποβαλόντα τῷ Πατριάρχῃ τό α' ἀντίτυπον τῆς ἐπιστημονικῆς ἐργασίας αὐτοῦ περί Ἁγ. Ὄρους. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μεταλληνόν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί τούς  Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Κάρμην, Βοηθόν Καθηγητήν παρά τῇ ὡς ἄνω Σχολῇ, Ἐντιμ. κ.  Φώτιον Παπαθανασόπουλον, Πλοίαρχον, καί Ἐλλογιμ. δίδα Ἀθηνᾶν Κονταλῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Λέγκαν, Ὑφυπουργόν Οἱκονομίας καί Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φωτεινῆς Μπονότα καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σωτηρίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλαβάνον, Βουλευτήν καί Πρόεδρον τῆς Κοινοβουλετικῆς Ὁμάδος τοῦ Κόμματος ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ., μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Μπανιᾶ, Βουλευτοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Τριγάζη, Οἰκονομολόγου, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, πρῴην Βουλευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Μανωλοπούλου, ἐκ Πατρῶν.     
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν, ἐκ τῆς ἐν Σόφιᾳ Θεολογικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰβάν Δημητρώφ, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ καί Γενικοῦ Διευθυντοῦ Θρησκευμάτων τῆς Βουλγαρίας.       
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Μελισσάρην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Juhani Merilainen, Δήμαρχον Joensuu, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Perttu Vartiainen, Πρυτάνεως τοῦ ἐν αὐτῇ Πανεπιστημίου, Ἐντιμ. κ. κ. Keijo Mutanen, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἑταιρείας τῆς Περιφερείας Joensuu καί Προέδρου τοῦ ἐν αὐτῇ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, καί Petei Piiroinen, μέλους τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, καί τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Σιούφαν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Σαχίνη, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ  Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ, Ὑπαλλήλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Παναΐδου, ὀπτικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τερέζη, Διακοσμητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
   

Ἐξεπροσωπήθη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Συληβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ, ἐκ τοῦ ἐν Αἰγίῳ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Φανερωμένης, τό Σάββατον, 23ην Φεβρουαρίου. 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἰταλίας ἔκθεσιν ἔργων ζωγραφικῆς τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Claudio Ceccherelli, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας αὐτοῦ ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Κέντρου, τήν Παρασκευήν, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Τριωδίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμολ.  κ. Ἰωάννης Μαχαιρίδης, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Νομάρχης Δωδεκανήσου, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κόνσολας, Λέκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου καί Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ροδίων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Σωτήριος Παμπάκας, Πρόεδρος τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Δωδεκανήσου, καί Χρῆστος Παλογιαννίδης, Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὀργανισμοῦ Προωθήσεως Ροδιακοῦ Τουρισμοῦ,  ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς Οὗτος ἀπηύθυνε καταλλήλους τῇ περιστάσει λόγους.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Κορέας κ. Σωτήριον καί Μύρων κ. Χρυσόστομον.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν εὐχήν καί εὐλογίαν Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Χαριατίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, εἰς ἥν συμπροσηυχήθη Οὗτος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τήν Παρασκεύην, 15ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἑλβετίαν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν,  ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς σήμερον Πέμπτης, 14ης Φεβρουαρίου, διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν ἀερογραμμῶν, εἰς Ἑλβετίαν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προκειμένου ἵνα παραστῇ, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, εἰς τάς ἐν τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ  τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑξηκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, καί ἐκφωνήσῃ τόν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ πανηγυρικόν ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου τῆς πόλεως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὥρισεν ὡς Ἐπίτροπον Αὐτῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ὅστις καί προέπεμψε τόν Πατριάρχην ἡμῶν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁμοῦ μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου.
Ὁ Πατριάρχης προτίθεται, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Πέμπτην, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Οὐψάλης κ. Anders Wejryd, Πριμᾶτον τῆς Ἐκκλησίας Σουηδίας, μετά τῶν Ἐλλογιμ. Δρ.  Johan Dalman καί  κυρίας Ann Cathrin Jarl, συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σωκράτην Ξενίδην καί Οἰκονόμον κ. Εὐάγγελον Γιαννίκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Χριστοφόρου καί Εὐθυμίου Κατερίνης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἡρακλείδιον Ξοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Συρίγον, Εἰδικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῆς Παιδείας τῶν Ὁμογενῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Νεραντζούλη, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Bingül Tezer, ἐντεῦθεν.

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Seyyed Kamal Yasini, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰράν ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 29ῃ ἑπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», τήν Δευτέραν, 11ην Φεβρουαρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐπεσκέφθησαν τόν ἐν τῷ Ἀρμενοκαθολικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Agop» νοσηλευόμενον Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μάροβιτς, καί τήν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἰ. Χαριατίδου, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης:
Ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 9ης Φεβρουαρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευξάμενοι  ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, πρῴην Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, καί 50μελής ὅμιλος ἐκ τοῦ Σωματείου Ἐργαζομένων ἐν τῇ Περιφερειακῇ Ὑγειονομικῇ Διευθύνσει Μακεδονίας - Θράκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Τσούλια, Προέδρου αὐτοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.   

Τήν Κυριακήν, 10ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, μετέβη μεθ'ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πιττσβούργου κ. Μάξιμος καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας,  οἱ  Ἐξοχ. πρῴην Ὑπουργοί κ. κ.  Γεώργιος Καλαντζῆς καί Σάββας Τσιτουρίδης, Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βηρυττῷ, καί Ἀντώνιος Taquis, Πρέσβυς τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,  Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, νέος Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα ἐν αὐτῇ, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν.    Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ. 

Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον Κατερέλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανασίου Μελισσάνη, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὁρεστιάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Φώτου, ἐξ Ὁρεστιάδος.   
Τόν Ἐξοχ. κ.  Γεώργιον Καλαντζῆν, πρῴην Ὑπουργόν,  Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία» τοῦ Νομοῦ Καβάλας.
Τόν Ἐξοχ. κ.  Σάββαν Τσιτουρίδην, πρῴην Ὑπουργόν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία» τοῦ Νομοῦ Κιλκίς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Μουχτάρη, Ἐπιχειρηματίου, καί Γεωργίου Τανισκίδου, Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης «Millennium», ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Θεανοῦς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σπυρίδου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Νοσοκομείου «Metropolitan», καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δαρείας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βηρυττῷ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Taquis, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις,  μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Εὐφημίας Σέρβου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Frank Urbancic, πρῴην Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα.   
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντίαν Ἀλεξανδρίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Isabella Bernardini καί τῶν τέκνων αὐτῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Δημάκη, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Γαλατᾷ αἰθούσῃ Ἐκθέσεων τῆς Ἑταιρείας «Modern Istanbul» διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν ἰνδικοῦ κινηματογράφου, τήν Παρασκευήν, 9ην Φεβρουαρίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Γεωργίας Δαφνοπατίδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ καί τῆς Εὐγεν. Δίδος Εὐφημίας Σέρβου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τήν Κυριακήν, 10ην τρ. μ..      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 5ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Çırağan» τόν Ἐξοχ. κ. Wolfgang Schäuble, Ὁμοσπονδιακόν  Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας αὐτοῦ ὅπως συναντηθῇ μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.   

*  *  *
                                            *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 6ης Φεβρουαρίου, ἀπό τοῦ παραθρονίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β ' καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Terni κ. Vincenzo Paglia, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Μποτονάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καρπενησίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Καλούδην μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μάνου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ἐπ᾿  ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό Ἱερόν Ἁγίασμα αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωσήφ Bosh, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Matias Cabrera, ἐξ Ἀργεντινῆς. 
24μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν μοναχῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. κ. Michele Centola, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marc Pierini, ἐπί κεφαλῆς τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Werner Jobst, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Αὐστριακῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, καί τόν Ἐλλογ. Δρα κ.  Maximilian Lobmeyr, Οἰκονομικόν Σύμβουλον, ἐκ Βιέννης.
11μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν καί Καθηγητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Σπουδῶν Ἀνατολικῆς Μεσογείου τοῦ Πανεπιστημίου Georgetown τῶν Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Scott Redford, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.   
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πάριδος  Ἀσανάκη, Νομικοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Μπενλίσοϊ, Νομικόν, ἐντεῦθεν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ «Συνδέσμου Διαφυλάξεως τοῦ  Ὀθωμανικοῦ Πολιτισμοῦ» διάλεξιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Boran Abbulcabbar, Ἱστορικοῦ, ἐπί τοῦ θέματος: « Τό Σύστημα Δικαιοσύνης καί Κρατικῆς Διοικήσεως ἐν τῇ Ὀθωμανικῇ Αὐτοκρατορίᾳ», ἐν Fatih, τήν Κυριακήν, 3ην Φεβρουαρίου.                                

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας Οὗτος ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα, τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ.  Μελετίου Σακκουλίδου τελέσαντος ἐν συνεχείᾳ τόν ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός εἰθισμένον Ἁγιασμόν καί ἀναγνώσαντος τόν λεγόμενον εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμόν τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.   

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός,  Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως κ. Βασίλειος, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν, κατά δέ τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ὁποίαν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διευθυντής τοῦ  Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, 11μελής ὅμιλος προσκυνητῶν-στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Τσάγκα, Διευθυντρίας ἐν αὐτῷ, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν, καί
β) τόν Μ.  Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης Φεβρουαρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σασκατούν κ. Γεώργιος μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.             


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σασκατούν κ. Γεώργιον, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Γρηγορίου Mielnik καί κ.  Ταρασίου Udod, ἐκ τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Καναδᾷ.   
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Miron, Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν, ἐκ Düsseldorf.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην,  Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Νικόλαον Τερζῆν, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Ἐκπαιδευτικόν ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Γκαργκαρίδην, Φοιτητήν τῆς ἐν Τούζλᾳ Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δεριζιώτην, Ἀρχειονόμον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην, Διερμηνέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κομοροσάνο, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου, ἀποπερατώσαντος τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου κατά τήν Ι' Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, συγκληθεῖσαν μεταξύ 27ης καί 30ῆς Ἰανουαρίου, ἐν Σίδνεϋ Αὐστραλίας.

*  *  *