Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2010

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 15ης Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τῇ προσεχεῖ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Feyzi Biçer μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Adile, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Παναγιωτόπουλον, Παιδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Βασιλείας, Φοιτητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς  Εὐγεν. κ. Παύλας Munos, Ξεναγοῦ, ἐκ Πάτμου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικτύου σπουδῶν «AXON Ξέναι γλῶσσαι-Πληροφορική», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Γαλιατσάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Παπαλεξανδράκη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀρβανίτου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης Μιχαηλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρχέλαον Χατζηνικολάου, μεθ' ὁμίλου νέων ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν ἀναρρωνύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Φεβρουαρίου.

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 14ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδο- φόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας,  ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καλλιοντζῆς, Νομάρχης Καβάλας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης, Γενικός Διευθυντής τῶν Οἰκονομικῶν καί Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Σιφνιωτῶν, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου ἐπισήμων Κριτῶν Στίβου Θεσσαλονίκης, ἐκ τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Καλαμαρί καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς καί ἀνεφέρθη εἰς τήν σημερινήν ζωήν καί δρᾶσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς περί αὐτήν ἐνταῦθα Ὁμογενείας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Α' Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Παπαδέαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βλαδίμηρον Κάϊσεβ, Πρωθυπουργόν τῆς Καρνασιο-Τσερκεζικῆς Δημοκρατίας τῆς Ρωσσίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ.  Georgiy Poltavchenko, Κυβερνήτου τῆς Κεντρικῆς Ρωσσίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Πρoξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί κ. Γεωργίου Ἠλιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Λιάντσην, Νομάρχην Καστορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας καί ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον- πρῴην Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ὀλυμπίου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Μονακό.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μουστάκαν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλεωνόραν Σίλλινγκερ-Ἀπέργη, Δημοτικήν Σύμβουλον Πάτμου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Παλούμπη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικήταν Lopoukhine, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Ἐπιτροπῆς τῶν Προστατευομένων Περιοχῶν, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσονα Ἀθανασιάδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.     
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Κορνιλάκην καί Διαμαντῆν Ἀρβανιτίδην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσα- λονίκης.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλευθερίας Ντούσα, διατελεσάσης ἐπί σειράν ἐτῶν Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλαχερνῶν, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 12ην Φεβρουαρίου. 
Τό ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Le Chateau», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Καλαμαρί, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, αὐ0θημερόν.
Τό ἐν τῷ ἐν Akatlar Ἀθλητικῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθέν συνέδριον τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος («CHP»), τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.    

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. David Bakradze, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. David Bakradze, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Γεωργίας, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ.  Gia Tortladze, Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Γεωργίας, καί συνεργάται αὐτῆς. 
Ἡ συνάντησις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἐν θερμῷ καί ἐγκαρδίῳ κλίματι, ἐπηκολούθησαν δηλώσεις ἀμφοτέρων εἰς τά μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης παρουσίασεν εἰς τόν Ἐξοχώτατον τούς Συνοδικούς Ἱεράρχας.  Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκφράσας κατά τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων τόν θαυμασμόν του διά τήν προσωπικότητα τοῦ  Πατριάρχου, δεηθείς δ' ἅμα πρός τόν Κύριον ὑπέρ ἐνισχύσεως Αὐτοῦ ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν Πρωθιεραρχικῶν Αὐτοῦ καθηκόντων.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης,  11ης ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Φόρος τιμῆς καί μνήμης εἰς τόν Μητροπολίτην Γερμανόν Καραβαγγέλην. 75 ἔτη ἀπό τῆς ἐκδημίας του». Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί ὑπευθύνου διά τάς διαπραγματεύσεις τῆς Τουρκίας μετά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ Feriye. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαΐου Πράντζου, Προέδρου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀντωνίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Βεροίᾳ Ἱ. Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ζερβόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hyatt δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰράν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Τετάρτην, 10ην Φεβρουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Teşvikiye νέου ἰατρείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Jan-Klod Kayuka, Ἰατροῦ, τήν Τετάρτην, 10ην ἰδίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Καλαμακίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, τήν Τρίτην, 9ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Μητροπόλεως, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.                                       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Εὐαγγέλου Χρόνη, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί  Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, συνοδευόμενον ὑπό πολυμελοῦς ὁμίλου κληρικῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Μητροπόλεως.
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Mark S. Hanson, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐπί κε- φαλῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἐν Ἀμερικῇ Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Παναγιώτην Τριανταφύλλου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας. 
Τόν Ἐντιμ κ.  Stein Villumstad, Ἀναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Φιλλανδίᾳ Ὀργανισμοῦ «Religions for Peace»,  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ.      

*  *  *