Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2011

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δερμεντζόγλου, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, Κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, μητέρα τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ, Μαξίμου, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Φεβρουαρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι 35μελής ὅμιλος Ἰατρῶν-Ρευματολόγων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀναργύρου, Διεθυντοῦ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας UCB, καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ ἑσπερινοῦ Γενικοῦ Λυκείου Αἰγάλεω, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Ραπτέα, Καθηγητοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Παρασκευᾶ Δημοπούλου, Διευθυντοῦ-Μαθηματικοῦ, ὡς καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 20ῆς ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Βασιλάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, νέου αἱρετοῦ Περιφερειάρχου Κρήτης, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη ἐπί τῇ ἐκλογῇ του καί ηὐχήθη εὐλογημένην θητείαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Σέργιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Σκλαβούνου καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγέλου Λέκκου, Θεολόγου-Νομικοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μηθύμνης κ. Χρυσόστομον καί Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον καί Ἀρχιεπίσκοπον Τόμιδος κ. Θεοδόσιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἡγούμενον κ. Φίλιππον, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Konstantine Kosachev, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, ἐπικεφαλῆς ἀντιπροσωπείας συμμετασχούσης εἰς ἐργασίας Ρωσσοτουρκικοῦ Φόρουμ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Vladimir Ivanoskiy, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Sergey Velichkin, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει. 
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Βασίλειον Γερανίδην καί Χρῆστον Κατσούραν, Βουλευτάς τοῦ Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ., τῶν νομῶν Θεσσαλονίκης καί Θεσπρωτίας ἀντιστοίχως.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χριστόδουλον Πρωτόπαπαν, Διευθυντήν Διαχειρίσεως τῆς HELLAS SAT, καί Ἀνδρέαν Καλύβαν, στέλεχος αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν κ. Ἀλεξάνδραν Βαπορίδου, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχαριστίας αὐτῆς ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ  Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Οἰκονόμου Ἀγαθαγγέλου Βαπορίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, Ἰωάννην Μπαϊλάν, Ἐπιχειρηματίαν, Ἰωάννην Φλουτάκον, Ἐφοπλιστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σαλώμης, καί Σπυρίδωνα Βαμβακᾶν, Ἐφοπλιστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Nathan Royster, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Melinda Hall, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. Μαρίαν Σταματίαν Ψαροπούλου, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου συζύγου αὐτῆς Λάμπρου Ψαροπούλου,  μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης-Εὐφροσύνης, Καθηγητρίας, ἐντεῦθεν, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννας-Ἀμαλίας Δόκου, Καθηγητρίας, αὐταδέλφης τοῦ κοιμηθέντος, ἐξ Ἀθηνῶν.   
7μελῆ ὅμιλον ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς τοῦ ἔτους 1961.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Κωνσταντίαν Γεωργαλᾶ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἀνδρονίκης Γεωργαλᾶ-Καϊμάκη, Ἰατροῦ, Μαρίναν Ζακαλκᾶ, Ἰατρόν, καί Παρασκευήν Χ. Βάντσου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις Συλλόγου ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν «Ἀνατολή ἐλπίδας», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μανουσαρίδου, Προέδρου αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. Ἰατρούς κ.κ. Γεώργιον Κήταν, ἐκ Λονδίνου, καί Γεώργιον Τσῶκον, ἐξ Ἀμερικῆς, μετ'οἰκογενῶν αὐτῶν.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Παρισάκη καί Βασιλικῆς Κουϊμτζῆ, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 24ην τ. μ..
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 20ήν Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Χαράλαμπον Μπέργκε καί τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς παρελθοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Τσουγκαράκην, Πρύτανιν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἐκ Κερκύρας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἑλένης Ἀγγελομάτη, Καθηγητρίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν- Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Τσιτσάκου, Ἀντιπροέδρου,  τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Γενικοῦ Γραμματέως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Φραντζῆ, Ταμίου. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Φίλιππον Σπυρόπουλον, Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, ἐπί κεφαλῆς  τῶν Ἀρχείων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Σάββα, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Σχολῆς Ἑλληνογερμανικῆς Ἀγωγῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Βαβουράκη, Διευθυντρίας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Λασκαρίδην, Ἐφοπλιστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτέρπης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Σεβσεβμέ, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ντεμίρ καί Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Κουτσομύτην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Νέας Ὑόρκης.   
Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀθανασιάδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, Ἔμπορον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα  Ἱδρύματος «Marmara», μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. A. Tunç Erem, Καθηγητοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Fatih R. Saracoglu.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον καί τάς Εὐγεν. κυρίας Σοφίαν Γιόφογλου καί Ἀργυρώ  Κ. Μαρίνου, ἐξ Ἴμβρου, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης Φεβρουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας  τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀπό τήν ἐθναρχία στό ἔθνος».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Φεβρουαρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 13ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κύριλλος, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος,  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἡρακλείδης Ξιοῦρος, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν,  ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Ἕλλης Μπορνόβα, μητρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ μετά τῶν ἀνεψιῶν αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Μάϊνταν καί Μαρίκας Λεμονῆ καί τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Εὐγενίας, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον, νέον Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Διακόνου κ. Ἀρσενίου καί Μοναχοῦ κ. Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Τομέ, Οἰκονομολόγου, ἐκ Χαλκιδικῆς, καί Dobrivoje Pantelić. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ταξιαρχούλαν Πνακᾶ, Ἀντιδήμαρχον Λέσβου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδρονικόλα. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζίμαν, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείου Grand Resort Lagonisi, καί Γεώργιον Δασκαλάκην, Διευθυντήν τοῦ Τουριστικοῦ Γραφείου Travel Plan, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζήσην Λαγιόκαπαν, ἐκ Δεσκάτης Γρεβενῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Caddebostan πραγματοποιηθεῖ- σαν ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Kadiköy διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφιῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ara Güler, μέ θέμα: «Ἡ Πόλις καί Λογοτέχναι αὐτῆς», τήν Πέμπτην, 10ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Κongre Merkezi» πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γενεύην ταξιδίου Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης Φεβρουαρίου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδορμίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
                                                 
Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ,  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις εὑρισκομένῳ φερωνύμῳ Ἱ. Ἁγιάσματι, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης,  9ης  Φεβρουαρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί προσκυνηταί. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Σάεθ Καρμπό.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπορνόβαν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν αὐτῷ Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μπαδέκαν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Πλαστῆραν καί Στέργιον Ρωμανόν, Στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπιστρέφοντας ὁριστικῶς οἴκαδε. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Ταρίναν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.     

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Μεγάρῳ «Μακεδονία», ἕδρᾳ τοῦ Ὁμίλου τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐφοπλιστοῦ, τήν Δευτέραν, 7ην Φεβρουαρίου.
       
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου κ. Ἀγαθαγγέλου Βα- πορίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 9ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Conrad δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mahmoud Heidari, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰράν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ceylan Intercontinental διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ τῆς Κροατίας καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς ἐκδήλωσιν, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 6ης ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν Κυριακήν, 6ην Φεβρουαρίου.
Καταλλήλως δέ κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Μπορνόβα, μητρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης, τήν Πέμπτην, 3ην Φεβρουαρίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Φωτιάδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκεύην, 4ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα ἔκθεσιν φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Λίζης Καλλιγᾶ, ὑπό τόν τίτλον «Μετοίκησις», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 1ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 2ας ἰδίου.

*  *  *