Patriarchal News Bulletin

Φεβρουάριος 2012

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας , 27ης Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, νέον Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας  ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπουγᾶ, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας, ἐκ Ξάνθης. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Bartolomeu Constantin Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Βουκουρεστίου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.  Vasile Ruse, Mihail Vinulescu καί Alex Gecui,  τῆς Ἐλλογ. κ. Alice Florescu καί τῆς Εὐγεν. κ. Christina Liberis. 
Τήν Α.  Β. Ὑψηλότητα, τήν Πριγκήπισσαν Nilüfer Sultan, ἐξ Ἑλβετίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος Ἀπογευματινή.
Τόν Ἐλλογ. κ. Alexei D. Krindratch, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Sinan Kunerald, Ἐκδότου-Ἱστορικοῦ, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Bilgi πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: « İki kere Yabanci» («Δύο φορές ξενός.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ.  Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Φεβρουαρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν, 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 26ης Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ὁσιωτάτην Μοναχήν Πολυκάρπην, διακονούσης πρός καιρόν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Νεκταρίας.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κουμουτσᾶκον, Εὐρωβουλευτήν τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Τάκην Χατζηγεωργίου, Εὐρωβουλευτήν τοῦ ἐν Κύπρῳ Κόμματος ΑΚΕΛ, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀρετῆς, Καθηγητρίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Χριστοδούλου, συνεργάτου αὐτοῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Γεν. Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ὄλγας Ε. Τζούλιους.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Πεύκων Θεσσαλονίκης.
60μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Βασιλικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ.  κ. Ἀχιλλέως Ζαλακώστα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ἀλαμάνον, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν Λαρίσης, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ἑλένης Μπακάλη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Στεργίου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης Καρρᾶ, ἐξ Ὁλλανδίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Deniz Kiliçer, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐξ Ἀγκύρας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kadir Has πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συνεργασίᾳ τῆς Πρυτανείας αὐτοῦ μετά τῆς ἐφημερίδος Cibali Postası, τήν Πέμπτην, 23ην Φεβρουαρίου.
Τό δοθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ἑστιατορίῳ Le Chateau, τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.   
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Κωνσταντίνου Σεϊτανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον. 
Τόν Σεβ.  Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἁκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καστορίας κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Γιαννουσᾶ καί τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Στουρνάρα, καί μετά  τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζησυμεωνίδου, Δημάρχου Καστορίας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Στυλιανῆς, Ἀθανασίου Κοσματοπούλου, Ἀντιπεριφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, Τρύφωνος Πολυγιάννη, Ἀντιδημάρχου Καστορίας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Παρασκευῆς καί Κυριακοῦ Μωϋσίδου.     
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Κουφαλάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Πανταζῆ, Μαρίου Λάππα καί Ἠλία Λαμπίδου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Ταράσιον Udod, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Sonia, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Bahman Akbari, ἐξ Ἰράν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hüseyin Moktederi, Μορφωτικοῦ Ἀκολούθου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς χώρας, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην εἰς Διαπολιτισμικήν Διάσκεψιν πραγματοποιηθησομένην τόν Ἀπρίλιον ἐν Τεχεράνῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσην Μπένοβιτς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μπουντάκοβα, ἐκ Πειραιῶς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ  Sabancı πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Rembradt and his Contemporaries-The Golden Age of Dutch Art», ἐπ'εὐκαιρίᾳ συμπληρώσεως 400 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ  Τουρκίας καί Ὁλλανδίας, τήν Δευτέραν, 20ήν Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 16ης Φεβρουαρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξειδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Τό Σάββατον, 18ην Φεβρουαρίου, διεξήχθη ἐν Φαναρίῳ σύσκεψις Πνευματικῶν Ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan, ἐκ μέρους τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων, καί Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ἀμφοτέρων συνοδευομένων ὑπό τῶν Προέδρων τῶν περί αὐτούς Συμβουλίων, τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Emre Öktem, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Galatasaray, τῆς Εὐγεν. κ. Πηνελόπης Μπενλίσοϊ, Δικηγόρου, γραμματεύοντος τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως κ. Ἰωακείμ, ἐν ὄψει τῆς μεταβάσεως τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἄγκυραν πρός συνάντησιν τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἐπί τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ πρό καιροῦ ἐγκαινιασθέντος-καί ἐπ'ἐσχάτων ἐπιταχυνθέντος- διαλόγου αὐτῆς μετ'ἐκπροσώπων διαφόρων κοινωνικῶν ὁμάδων καί Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς διατυπώσεως τῶν ἀπόψεων καί ἐκτιμήσεων αὐτῶν ἐπί τῆς σχεδιαζομένης ἵνα προωθηθῇ κατά τό ἀμέσως προσεχές χρονικόν διάστημα ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Φεβρουαρίου, καθ'ὅν παρέστησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 19ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος καί Χίου κ. Μᾶρκος, μεθ' ὁμίλων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία,  ἡ Εὐγεν. κ. Παναγιώτα Ὀρφανίδου, Δήμαρχος Βοΐου Δυτικῆς Μακεδονίας, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καλαμάτας, ὅμιλος ἐκ τοῦ Ἐργαστηρίου Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναλήψεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Πέτρου Παπαεμμανουήλ, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν οἱ Σεβ.  Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Συμεωνίδου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὅστις, ὁμοῦ μετά τοῦ κ. Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Μαστιχοπαραγωγῶν Χίου, προσέφερε τῷ Πατριάρχῃ τήν ἀναγκαιοῦσαν ποσότητα μαστίχης διά τήν παρασκευήν τοῦ Ἁγίου Μύρου.
Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α.Θ.Παναγιότης παρέθεσε  γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ πρός τιμήν τῶν δύο ἐπισκεπτῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Σεβ. Μητροπολιτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἐφραίμ Τριανταφύλλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Στεφάνου Λαμπροπούλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Κασαπίδου, Βουλευτοῦ,  τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Ὀρφανίδου, Δημάρχου Βοΐου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θεοκλήτου Γιώτη, Ἀντιδημάρχου Βοΐου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Ἀθανασίου Κοσματοπούλου, Ἀντιπεριφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Τέρτη, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα ἐπισκεφθῇ καί εὐλογήσῃ τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.     

Τόν Πανιερ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Yurii Yurchuk, ἐξ Οὐκρανίας, μεθ'ὁμίλου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Sergii Kravchenko,  Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί Oleksandr Kuchma, Ὑποπροξένου αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν εὐχήν καί εὐλογίαν Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντῖνον Μύρων, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ Ὁσιολ.  ΡΚαθολικοῦ  Πρεσβυτέρου κ. Stanislaus Friede.
Τόν Ἱερολ.  Διάκονον κ. Στέφανον Toma, Καθηγητήν,  ἐκ Σιμπίου Ρουμανίας. 
Τόν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικόν Μοναχόν κ. Richard, ἐκ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Μοναστικῆς Κοινότητος Ταιζέ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Andrey Vasyuta, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Οὐκρανίας, καί Samuel Avyatar, ἐξ Ἱεροσολύμων. 
Τήν Εὐγεν. κ.  Suay Aksoy, Πρόεδρον τῆς CAMOC (International Commitee for the Collection and Activities of Museums of Cities), καί τόν Ἐντιμ.  κ. Halim Bulutoğlu, Πρόεδρον τοῦ Adalar Vakfı, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Μαργαρίτην, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ  Συμβουλίου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας, μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾶ Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης Garanti, μετά στελεχῶν διαφόρων Ὑποκαταστημάτων αὐτῆς ἐν τῆ Πόλει.
Ὅμιλον ἐκ τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθέν 3ον Φεστιβάλ Χορῳδιῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν, 17ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Βαβούσκου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας  Θεσσαλονίκης, τό Σάββατον, 11ην Φεβρουαρίου. 

Τό Σάββατον, 11ην ἰδίου,  Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Βλαχερνῶν καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων Ἐκκλησιαστικῶν  Ἐπιτροπῶν Κοινοτήτων Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 12ης ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν- στελεχῶν τῆς ἑταιρίας «ΕΛΜΗ SYSTEMS», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λαγουσάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικήταν Τσαμπαλάκην, Μιχαήλ Μαραβέλιαν καί Ἀναστάσιον Γρύλλην, ἐκ τοῦ Δήμου Πάτμου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στρατῆν Μπαλάσκαν, Δημοσιογράφον, καί Φώτιον Γιαννάκην, Τυπογράφον, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Βαλλίνα, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Μυτιλήνης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν ἐν τῇ ἐν Tophane Ἀποθήκῃ Καπνοῦ (Tütün Deposu) πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα: «Cultural Diversity in Old Diyarbakır», τήν Παρασκευήν, 10ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τρίτην, 14ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος προσκληθείς, παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ ἐν Τaksim Ξενοδοχείῳ «The MARMARA» πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, μετ' ἐκπροσώπων Σωματείων καί Ὀργανισμῶν τῶν ἐνταῦθα μειονοτήτων, ἐπί τοῦ θέματος «Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları - Συναντήσεις Διαλόγου μετά τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν», καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, παρουσίᾳ τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν.


*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 9ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βασιλείαν Ἑλβετίας, εἰς τήν περιοχήν τῆς ὁποίας θά παραμείνῃ δι' ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, θέλει δέ ἐπιστρέψει, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Πέμπτην , 16ην Φεβρουαρίου. 
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ὁρισθείς  Ἐπίτροπος Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Levent Ak, Δήμαρχον Mustafapaşa (Σινασοῦ).
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Καραπᾶνον, Δικηγόρον, ἐξ Ἀγρινίου,  μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν.       
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου καί Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου Χανίων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐλλογ.  κ. Θωμᾶ Παναγιώτου, Σχολάρχου.
Τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέργιον Παπαϊωάννου, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀναπτύξεως Πηλίου, ἐκ Βόλου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mahmoud Heidari, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰράν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ Conrad, τήν Τετάρτην, 8ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Φεβρουαρίου,  καί ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 5ης  ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, καί τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον Χρυσόστομον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου. 
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ.  Σέργιον Shatrov, Ἡγούμενον τῆς ἐν Bombala Αὐστραλίας Ἱ. Μονῆς Θείας Μεταμορφώσεως, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐλόγιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Elena Tarasava, ἐντεῦθεν. 
Τόν Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν  Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Peter Malat, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Αὐστρίας. 
Τούς  Ἐντιμ.  κ. κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκην,  καί Ἐπαμεινώνδαν Ἀναγνωστοπούλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντῖνον Τσεντολίνι, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἡρακλέα Δρούλιαν, Λεωνίδαν Θεοτοκᾶτον,  καί Δημήτριον Κρασσᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Τζώρτζη, ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Σχολικῶν Κτιρίων  Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν  Ἐντιμ. κ. Arsen Yarman, Ἱστορικόν, ἐντεῦθεν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἀπονομήν βραβείων τοῦ Συνδέσμου Πολιτισμοῦ Γυναικῶν Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ  Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σοφολ. Καθηγητοῦ κ. Mehmet Görmez, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, τό Σάββατον, 4ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 6ης Φεβρουαρίου. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας  Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐνεχείρισε τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρῳ τήν ἡγουμενικήν βακτηρίαν καί οὕτως ἐγένετο ἡ ἐγκαθίδρυσις τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Ἱ. Μονῆς, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ νέος Ἡγούμενος, ἐκφράσας  τάς  υἱϊκάς εὐχα- ριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, τήν δέ μεσημβρίαν παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β', πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Σκαλκέαν, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν - συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ.  κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας Οὗτος ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα, ἀναγνωσθέντος ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου τοῦ λεγομένου εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 2ας  Φεβρουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, μετά τοῦ Νικολάου Εὐστρατιάδου, μαθητοῦ. 
Τήν Διεύθυνσιν τοῦ ἐν Τουρκίᾳ κλιμακίου «Ἰατροί χωρίς σύνορα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Μπουγονικολοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον-Ἀλέξιον Ἀτλαμάζογλου, Ἀρχιμάγειρον ἐν τῶ ἐνταῦθα Ξενοδοχείῳ Conrad.
Κλιμάκιον ἐκ τῆς «Türk Ekonomi Bankası», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Erkan Kahraman. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Γαλανοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαργιόκας Ἀθανασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 1ην Φεβρουαρίου.

*  *  *