Patriarchal Monthly Bulletin
2014

Φεβρουάριος 2014

Τήν Πέμπτην, 27ην τ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Κωνσταντίνου Εʹ (τοῦ Βαλιάδου) ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ (ὡς πρῴην Κωνσταντινουπόλεως)  ἐπισυμβάσης ἐν Χάλκῃ, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Δούρλαρη, πρῴην Νεωκόρου τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας, συνεργασθείς μετ'αὐτοῦ διά τόν καταρτισμόν τοῦ τελικοῦ προγράμματος τῆς ἐπικειμένης κατά Μάϊον ἐπισήμου Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας διά τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.    
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἀνυσίαν καί Θεοσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί Προδρόμην καί Σιλουανήν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκίλη, Χημικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.  
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Βασίλειον Δ. Κασκαρέλην, Σύμβουλον τοῦ  Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος», μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὔας Πολυζωγοπούλου καί Χριστίνης Λαμπροπούλου, Στελεχῶν τοῦ Ἱδρύματος.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Δερμεσονλούογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Γεωργιάδην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Παπασυννεφάκην,  μετά τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικῶν Πρεσβυτέρων κ.κ. Itamar Simaincas Hornández, Claudio Santangelo καί Miguel Angel Rey Vuldivieso, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Wyrwol, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης.  
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Κλαίρην, Καθηγητήν Γενικῆς Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόνης-Ἀντιπρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Λειτουργικῆς Γλωσσολογίας.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Β' Λυκείου Καστορίας, τοῦ Α' Λυκείου Παραμυθίας Θεσπρωτίας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, τῶν Λυκείων Νευροκοπίου καί Δοξάτου Δράμας καί τοῦ Γυμνασίου Συκεῶν Θεσσαλονίκης.    
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀδάμ, Ἐκδότην- Σχεδιαστήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Μάτη, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Vercihan Ziflioğlu, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. U.Kenan İpek, Ἐκπρόσωπον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, μετά τοῦ ἐπ'ἀνεψιᾷ γαμβροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καλαπανίδα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κεχιοπούλου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Fahad Salim S.N. Alsabah, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Κουβέϊτ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης καί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ Κουβέϊτ καί Τουρκίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Ritz Carlton»,  τήν Δευτέραν, 24ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι αἱ χορῳδίαι τοῦ Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης Σερρῶν «Ἡ Πρόοδος» καί τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Πολυκάρπης Καστορίας «Δημιουργία»,  πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν πατρικούς λόγους,  ἐνῷ τήν ἑπομένην, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 22αν ἰδίου, παρέστη Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τά Νοσοκομεῖα Βαλουκλῆ καί ἐπεσκέψατο τόν ἐν αὐτοῖς νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Λαγοσπύρην, εἰς ὅν ηὐχήθη πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας τ.μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 23ης ἰδίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ προσφάτως γενομένων ταραχῶν.    
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Andrii Mostyskyv, Ἀναπληρωτής Γενικός Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί Hryhorii Boiko, Πρόξενος, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Λυκείου Κοζάνης, ἐκ τοῦ 14ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Σουρνάκη, Διευθυντρίας αὐτοῦ, καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καρδίτσης, φοιτηταί ἐκ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας, ὡς καί ὅμιλος ὁμοδόξων Οὐκρανῶν διαβιούντων ἐν Τουρκίᾳ, πρός οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους οἰκοδομῆς καί ἐξαιρέτως πρός τούς ἐξ Οὐκρανίας ἐκκλησιασθέντας πιστούς, ἐκφράσας θερμά συλλυπητήρια πρός τούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καί εὐχηθείς κατάπαυσιν τῶν ταραχῶν καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν συνεχείᾳ τοῦ πρό ἡμερῶν σχετικοῦ Μηνύματος Αὐτοῦ ἀπό τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Florence Nightingale νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Ἐλλογ. κ. Ἰουλίαν Β.  Σταυρίδου, εἰς ἥν ηὐχήθη πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.      

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Παπάζογλου, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Mehmet Eminekmen, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος AKP, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ömer El, Στελέχους αὐτοῦ, καί Müstecap Ete, Δικηγόρου, ἐκ Batman.
Τόν Ἐξοχ. κ. Irakli Koplatazde, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Basili Κomakhidze, Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Josef Janočko, Θεολόγον, ἐκ Τσεχίας.  
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τοῦ Κόμματος ΑΚP ἐκ Πριγκηποννήσων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Karin Karakaş.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Önder Halisdemir καί Muzaffer Utku, Στελέχη τῆς Τραπέζης Aktifbank, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ὑποβαλόντας τάς εὐχαριστίας αὐτῶν διά τήν ἐκφρασθεῖσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς μητρός αὐτῆς ἀειμνήστου Εὐφροσύνης Ε. Ξενιάδου, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Παπαγεωργίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας καί συγγενῶν αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Δημήτριον Παπανικολάου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας Μανουσακίδου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ ἐν Levent  Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων İdil διοργανουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Ferzan (Genç) Çuhadaroğlu, τό Σάββατον, 22αν  Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῶν χορῳδιῶν τοῦ Συλλόγου Φιλομούσων Πρώτης Σερρῶν καί Κάρυανης Καβάλας, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον,  Πρόεδρον τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Παχαλούδη, Προέδρου τῶν Τ.Ε.Ι. Κεντρικῆς Μακεδονίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς Καπουρνάζου, καί κ. Ἀναστασίου Μωϋσιάδου, ἀναπληρωτοῦ Προέδρου.
Τούς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κάρκαλην, Ἀνώτατον Δικαστικόν, Ἐπιτετραμένον τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Εὐρωπαϊκῷ Ὀργανισμῷ Δημοσίου Δικαίου, καί κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, Δικηγόρον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Εὐόσμου  Θεσσαλονίκης καί τοῦ 6ου Γενικοῦ Λυκείου Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης Φεβρουαρίου, μετά Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ φιλοξενουμένην ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας τῆς Πόλεως (Tarih Vakfı), μέ θέμα ««Πάλι, Νέα: Κωνσταντινούπολις, ἡ πόλις τοῦ κόσμου», ξεναγηθείς ἐν αὐτῇ ὑπό τοῦ συνεργάτου τοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογ. κ. Εὐαγγέλου Κεχριώτου, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου.

Σεπτῇ  ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος, τήν Τετάρτην, 19ην ἰδίου, ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἐβραϊκῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Θεριανοῦ-Παϊκοπούλου  καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 17ην Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας παρουσίασιν τοῦ διτόμου βιβλίου: «Τά προσκυνητάρια καί οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης», καθ'ἥν ὡμίλησαν μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος καί ὁ Ὁσιώτ. Μοναχός Γέρων Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος κατέκλεισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν διά καταλλήλου ὁμιλίας καί παρέλαβε παρά τοῦ ἁγίου Δράμας τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ ἐκδοθέντος ἔργου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἱεράρχας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκου, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ζαχαρίου Χαριτάκη, Δράμας κ. Παῦλον, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον.
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν  Διακόνων κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.      
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλκιβιάδου Ἡσαϊάδου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου «Χρυσοῦς Δικέφαλος».
Τόν Ἐντιμ. κ. Laurence Frankopan, ἐκ Λονδίνου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀγγελικούση καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παναγοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς «Εὐγένιος Ντελακρουά» καί τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Χαϊδαρίου Ἀθηνῶν «Ρήγας Φεραῖος».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 16ην Φεβρουαρίου,  μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησε τόν Μουσικολ. κ. Δημοσθένην Παϊκόπουλον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος καταλλήλων τῇ περιστάσει ὁμιλιῶν.  
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐπίσης ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί πάλιν ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Tomczewski, Θεολόγου, καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα,  συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νεκταρίου Δημητροπούλου, τοῦ Ἐλλογ. κ.  Κωνσταντίνου Ρέμελη, Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Πετρίδου, Δημάρχου Κομοτηνῆς, καί Παύλου Δαμιανίδου Ἀντιπεριφερειάρχου Ροδόπης, καί συνεργατῶν αὐτῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ Καλιφορνίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Βάντσον, Ἁγιογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ματζαράκη, Ἁγιογράφου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας Χασιώτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντζελίνας Βαρθακούλια, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀφθονίδην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Veda.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλίκην Μπουλούδα καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἰωαννίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μηνᾶ Τσιτσάκου, διατελέσαντος Ἀντιπροέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 15ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Ἰωάννας Κουτσουράδη, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀνθρώπινα καί ὁμαδικά δικαιώματα», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικηφόρου Καλαϊτζίδου.  
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Παῦλον Λαυρεώτην.
Τόν Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα,  συνεργασθέντα μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος διά τήν προετοιμαζομένην Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἱεροσόλυμα πρός συνάντησιν μετά τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὑβόννης-Βικτωρίας Hane, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος, τήν Τρίτην, 11ην Φεβρουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀπονομήν τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Τάγματος τῆς Εὐποιΐας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μ. Σακκουλίδου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης παρά τό πλευρόν
τῶν σεισμοπλήκτων τῆς Κεφαλληνίας

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος διά θερμοῦ ἀδελφικοῦ Μηνύματος Αὐτοῦ πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα ἐξέφρασεν αὐτῷ καί τῷ ἐμπεριστάτῳ ποιμνίῳ του τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί Ἑαυτοῦ προσωπικῶς διά τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τῶν τελευταίων ἡμερῶν καί ηὐχήθη αὐτοῖς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πληξάσης αὐτούς συμφορᾶς.    

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 8ης Φεβρουαρίου,  ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Καμίνης, Δήμαρχος Ἀθηναίων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως  κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίας Ἀναγνώστου, ἐγένετο δεκτός εἰς ἀκρόασιν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τῷ ὡς ἄνω ἐπισήμῳ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.      

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου, 9ης  τρ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 10ην  Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ἐχοροστάτησεν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις εὑρισκομένῳ Ἱ. Ἁγιάσματι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Νακόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Γαλανοπούλου, Συντηρητοῦ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιωτ. Τιμόθεον Ἱερομόναχον καί Εὐλόγιον Ἱεροδιάκονον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἀνανεώσει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῷ  ἐνταῦθα Μετοχίῳ τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, Φοιτητοῦ.    
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπη Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν, τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Χαραλάμπη-Θεοδωρέλλην-Ρήγαν, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Ταρίναν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.    
Τόν Ἐξοχ. κ. Agustin Gutiérrez Canet, Πρέσβυν τοῦ Μεξικοῦ ἐν Βουκουρεστίῳ, τήν σύζυγον αὐτοῦ Ἐξοχ.  κ. Martha Bárcena  Coqui, Πρέσβυν τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τόν  Ἐντιμ. κ.  Varol Dereli, Πρόξενον ἐ.τ. ἐν τῇ Πόλει.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maurizio Baradello καί τῆς Εὐγεν. κ. Fortunata Armocida, Στελεχῶν τοῦ Δήμου Τορίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu.
Τήν Ἐλλογ. κ. Παρασκευήν Μπερμπέρη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κατακάλου, τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Δεσποίνης, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yılmaz Dağcı, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἐπιμελητηρίου Θαλασσίου  Ἐμπορίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Χανίδην, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ναζαρέτ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυβέλην Ξενάκη, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, ἐκ τῆς Πόλεως.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sakari Repo καί Jaako Jaamanen, ἐκ Φιλλανδίας.      

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Merujan Cavak, ἐκ τοῦ ἐν Μεσαχώρῳ Ἀρμενικοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 8ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β' καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας Φωτίου καί Κορυτσᾶς Φωτίου καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Φωτίου Γεωργιάδου, συγγενοῦς Αὐτοῦ ἐξ Ἴμβρου, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, διακονήσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν ἐν Ρουμανίᾳ.    
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος καί μέλη τῆς Ἐφορείας, καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου ἐνταῦθα, ἡ Ἐξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τέως Ὑπουργός-Βουλευτής, μετά τῆς συνοδείας  αὐτῆς,  οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος καί Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ ΟΠΑΠ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἐλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος,  Ἡγούμενος αὐτῆς, ἡ Ἐξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ὁ Ἐντιμ. κ. Καμίλ Ζίγκλερ, ἀναγγείλας τήν χορηγίαν τοῦ ὑπ'αὐτόν Ὀργανισμοῦ διά τήν ψηφιοποίησιν τῆς ἱστορικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Εἰρηναῖον Σωτηρόπουλον καί κ. Πέτρον Μποζίνην καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Κολώνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdullah Demirbaş, Δήμαρχον Diyarbakır-Sur.

*  *  *

Ὁ Σοφολ. Ἀρχιμουφτῆς τοῦ Καυκάσου κ. Allashukur Pasha –Zadeh, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Tήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 4ης Φεβρουαρίου, ὁ Σοφολ. Ἀρχιμουφτῆς τοῦ Καυκάσου Δρ. κ. Allahshukur Pasha-Zadeh, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu 17ην Οἰκονομικήν Εὐρωασιατικήν Συνάντησιν,  προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεθ'Οὗ συνδέεται ἀπό ἐτῶν φιλικῶς.

Κατά τήν συνάντησιν μετά τοῦ Σοφολογιωτάτου παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μπακού καί Ἀζερμπαϊτζάν κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ἐν Ἀζερμπαϊτζάν ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Vladimir Fekete, ὁ Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Χώρας κ. Yevdayev Milikh Ilhanonovich, ἐλθόντες ἐκεῖθεν ὁμοῦ μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου, ὁ Ἐλλογ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Mammad Aliyev, καθώς καί συνεργάται αὐτῶν. Τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἐκάλυψαν τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Οἱ ὡς ἄνω ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτοῖς αἱ νενομισμέναι τιμαί.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου WOW 17ην Οἰκονομικήν Εὐρωασιατικήν Συνάντησιν διοργανωθεῖσαν, μεταξύ 4ης καί 6ης Φεβρουαρίου, ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει.                    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ Σουηδίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ντόραν Μπακογιάννη, τέως Ὑπουργόν-Βουλευτήν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου, συνεργάτου αὐτῆς, καί Γεωργίου Σύμπουρα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μοσχούλας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Dražen Hrastić, Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθα- ναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Γιαννακάκη, Βουλευτήν Β' Περιφερείας Πειραιῶς τοῦ Κόμματος Δημοκρατική Ἀριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.), μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Γασπαρινάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Charles Hunter, Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mary Ann Glendon, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sam Gejdensonk καί τῆς Εὐγεν. κ. Katrina Lantos Swett, ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gabore Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. Προξένου κ. Tamas Torma, ἐπιδώσαντας τῇ Α.Θ.Παναγιότητι πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Orbán Viktor, Πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἐπισήμως ἐπισκεφθῇ τήν Χώραν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Elkatmış, Ἐλεγκτήν Δημοσίας Διοικήσεως τῆς Τουρκίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Aydın.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Γιαβρίδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Giancarlo, ἐκ Μιλάνου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Γιαννακάκη, Βουλευτήν Β' Περιφερείας Πειραιῶς τοῦ Κόμματος Δημοκρατική Ἀριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.), μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Γασπαρινάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Charles Hunter, Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mary Ann Glendon, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sam Gejdensonk καί τῆς Εὐγεν. κ. Katrina Lantos Swett, ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gabore Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. Προξένου κ. Tamas Torma, ἐπιδώσαντας τῇ Α.Θ.Παναγιότητι πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Orbán Viktor, Πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἐπισήμως ἐπισκεφθῇ τήν Χώραν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Elkatmış, Ἐλεγκτήν Δημοσίας Διοικήσεως τῆς Τουρκίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Aydın.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Γιαβρίδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Giancarlo, ἐκ Μιλάνου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τά εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου προσφερθέντα κόλλυβα.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ.

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Τῇ Κυριακῇ, 2ᾳ  Φεβρουαρίου, ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.  
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος,  Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ.  Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης κ. Στυλιανός Γιαννακίδης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντῖνος Σιμιτσῆς, ἀντιπροσωπεία τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἀντιπεριφερειάρχην Ἀναπτύξεως, ἔργων καί Ἐνημερώσεως Εὐγεν. κ.  Κωνσταντίναν Νικολάκου, ἡ  Εὐγεν. κ. Μελιτζανιώ Ψυχλούδη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί  οἰκεῖοι αὐτοῦ, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐλθόντες ἐπί τούτῳ εἰς τήν Πόλιν.
Ἐπίσης παρέστη ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ.
Πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν ἐψηφισμένον ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας και Ἱερᾶς Μυσταγωγίας ὁ νεοχειροτονηθείς ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεξάμενος τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος παρουσίασε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι  τόν νεοχειροτονηθέντα Ἀρχιερέα, ὅστις ὑπέβαλε τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προαγωγήν του, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί τόν νεοχειροτονηθέντα τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς διακονίας αὐτοῦ, καί ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, εὐχαριστήσας διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτῷ τε καί τῇ συνοδείᾳ αὐτοῦ δαψιλῆ καί ἐγκάρδιον φιλοξενίαν, μνησθείς διά λίαν ἀγαθῶν λόγων τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Μιλᾶνον, τόν Μάϊον τοῦ παρελθόντος ἔτους διά τούς ἑορτασμούς τῆς 1700ῆς ἐπετείου τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων.        
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἁγίου Ἀμορίου ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ «Beyti» ἑόρτιον γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ὅ παρεκάθησαν Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου,  ὁ Σεβ. Καρδινάλιος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ὁ Σεβ.  Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου,  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς 31ης Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, Ἀρχιεπίσκοπος Μιλάνου, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, γενόμενος δεκτός ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου. Τόν Σεβ. Καρδινάλιον συνώδευον οἱ Πανοσιολ. κ. Bruno Marinoni καί κ. Luca Bressan, οἱ  Ὁσιολ. κ. Luciano Capra καί κ. Davide Milani, Πρεσβύτεροι τῆς κατ'αὐτόν Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Roberto Pagani.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 1ην Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. Καρδινάλιος καί οἱ μετ' αὐτοῦ, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου,  ἐπεσκέψαντο τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, γενόμενοι δεκτοί ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί ἐν συνεχείᾳ τήν Ἁγίαν Σοφίαν καί τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου.            

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφυλάκτου Βίτσου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σάκκαρη, Ἰατροῦ, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης.  
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τό ἔντιμον νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Νικολάου Σαϊδάμ, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.  Εἰς ἅπαντας τούς ὡς ἄνω ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν, ὡς κατ' ἔτος, γεῦμα τῇ 1ῃ ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου καί ὁ Πατριάρχης, νουθετήσας αὐτούς πατρικῶς, οἱ δέ διδασκόμενοι τοῦ Συνδέσμου ἔψαλον ὕμνους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωκράτην Παπαδόπουλον, Πρόεδρον τοῦ ἐν Νέᾳ Καρβάλῃ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, μετά μελῶν αὐτοῦ.      
Τόν Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Νικολάου Μάνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τό Σάββατον, 1ην Φεβρουαρίου.    

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν τελετήν κοπήν τῆς πίττας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μοδίου, τήν Παρασκευήν, 31ην Ἰανουαρίου.
Τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Παγκοσμίων Πολιτικῶν Ρευμάτων αὐτοῦ (Global Political Trends Center) καί τοῦ Συλλόγου Ἑλληνο-Τουρκικῆς φιλίας καί συνεργασίας «Δάφνη» (Defne) δημοσίαν συζήτησιν, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ὑπό τῆς Ἑλλάδος ἀναλήψεως τῆς  Προεδρείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κατά τό τρέχον ἑξάμηνον, αὐθημερόν.
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. J. Joshua Garrick περί τῶν ἐκθεμάτων τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός-Μάξιμος Νότης ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Göztepe Νοσοκομείῳ Medical Park νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπερμπέρην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *