Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Σεπτέμβριος 2006

Σεπτέμβριος 2006

Τήν Τρίτην, 26ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἑβραίων Σοφολογιώτατον κ. Isak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῇ Ἑβραϊκῇ Παροικίᾳ τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ Roş Haşana. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Michel Sollogoub, Καθηγητοῦ, ἐκ Παρισίων.
30μελῆ ὃμιλον Δημοσιογράφων ἐξ Η.ΠΑ., Ἰταλίας Γερμανίας καί Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Salvatore Mazza, Προέδρου τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων παρά τῷ Βατικανῷ. 

*  *  *
Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά τήν τελετήν παραλαβῆς ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλουπόλεως τεσσάρων ὀχηματαγωγῶν πλοίων, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Kabataş ἀποβάθρᾳ,  τήν Τετάρτην, 27ην  Σεπτεμβρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp Pırgiç νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Ξανθοπούλου, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, καί διεβίβασεν αὐτῇ τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λιβαδᾶν, Γενικόν Γραμματέα Ἐνημερώσεως τῆς Γενικῆς  Γραμματείας Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου ταύτης, Εὐγεν. κ. Πολυξένης Μαστροπέρου, Ὑπευθύνου τῶν Δημοσίων Σχέσεων αὐτῆς, καί Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀγραφιώτου, Συμβούλου Τύπου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.   
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Χαλκιᾶ, ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Δράμας κ. Παύλου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ ἄρτι ἐκλεγέντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, τελεσθεῖσαν ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης τήν Κυριακήν, 24ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ.Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ  Πανεπιστημίου «Kadir Has», τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Βοστώνης κ. Μεθόδιον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, καί Κορέας κ. Σωτήριον.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν  Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρον Λαμπρυνιάδην, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπανακάμψαντας ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐπ' ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ, ταξιδίου αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Διευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν αὐτοῦ, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐτέρπην Σγουρομφάλλη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

*  *  *

Ἡ Μετάβασις τοῦ Πατριάρχου εἰς Προύσαν, Τρίγλιαν καί Μουδανιά
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεκάλεσεν εἰς ἡμερησίαν ἐκδρομήν τούς νέους τῆς Ὁμογενείας, μετά τῶν ὁποίων μετέβη τήν 24ην τρ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς Ἑλιγμούς, Μουδανιά, Σιγήν καί Τρίγλιαν τῆς Βιθυνίας, ὅπου ἐπεσκέφθησαν παλαιούς Ναούς καί Μονάς τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους, σχών τήν εὐκαιρίαν πατρικῆς ἐπικοινωνίας καί ἀναστροφῆς μετ'αὐτῶν, ἀρχομένης τῆς νέας χειμερινῆς περιόδου.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Winnipeng καί Μητροπολίτην Καναδᾶ κ. Ἰωάννην, ὑπεύθυνον διά τούς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπαγομένους Ὀρθοδόξους Οὐκρανούς ἐν Καναδᾷ,  μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. κ. Bogdan Hladio, Πρωτοσυγκέλλου, καί Ταρασίου Udod. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θωμᾶν Fitzgerald, νέον Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Πρεσβυτέρας κ. Κυριακῆς, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταῦρον Μπαλογιάννην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Hansjörg Kretschmer, Πρέσβυν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ, ἀποχαιρετίσαντα τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Ἀφγανιστάν.
Τήν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κεφάλα, ὀδοντιάτρου, Ἐφορείαν τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, τάς Διευθυντρίας τοῦ Λυκείου Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου καί τοῦ Δημοτικοῦ Ἐλλογ. Δίδα Ευαγγελίαν Κανάρη, καί τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν αὐτοῦ, ἐπί ἐξαιτήσει τῶν ἁγίων Πατριαρχικῶν εὐχῶν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σιτζόγλου, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Νευρολογικῆς Ἑταιρείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας Ἀναγνώστου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό Σωματεῖον τῶν βετεράνων φιλάθλων τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου ΠΑΟΚ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλκιβιάδην Ἡσαϊάδην.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Ὀρφανόν καί Νικόλαον Σπανδωνίδην, βετεράνους ποδοσφαιριστάς τοῦ ὡς ἄνω Ἀθλητικοῦ Συλλόγου.
35μελῆ ὅμιλον ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ ἔτους 1966 τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί φίλων αὐτοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Νικολαΐδου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἀντωνιάδην, Πρόεδρον τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου «Πρᾶξις καί Πράξεις», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσουράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, πρός ἐκζήτησιν εὐχῶν ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐκ Κρήτης. 
Τάς Εὐγεν. κ.κ. Ἀγνήν Παπαευσταθίου καί Μαρίαν Θεοχαρίδου, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Aldo Delre, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Tήν Ἐλλογ.  κ. Ἄνναν  Θεοδωρίδου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Μαρίας Τσουράκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 23ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ  τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά :
α) τήν ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Νευρολογικῆς Ἑταιρείας διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ ἡμερίδα, μέ θέμα : «Νόσος Parkinson- Ἄνοια; Νεώτεραι ἐξελίξεις», τό Σάββατον, 23ην τ.μ., καί
β) τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül,  Δημάρχου Şişli, δεῖπνον (iftar), ἐν Mecidiyeköy, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Φενερλῆ καί Ἰωάννας Παριζιάνου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Παραρτήματος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Γυναικῶν ἔκθεσιν, μέ θέμα «Ὁ κόσμος διά μέσου τῶν παιδικῶν ὀφθαλμῶν», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Πανεπιστημίου «Kadir Has», τήν Παρασκευήν, 22αν,τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μποτίνη καί Ἐντιμ. κ. Εἰρηναίου Σαββίδου. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Piero Marini, μετά τοῦ Ὁσιολ.  κ. Konrad Krajewski, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μεθ'ὧν συνειργάσθη διά τήν προετοιμασίαν τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ΄, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον.   
Τούς Ὁσιωτάτους Ἱερομόναχον κ. Γαβριήλ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, καί Μοναχόν κ. Νικόδημον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, ἐλθόντας ἐνταῦθα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους πρός συνεργασίαν ἐπί τοῦ προγράμματος τῆς ἐπικειμένης Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τόν Ἄθω. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Niyazi Öktem, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κοψιαύτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου καί Παναγιώτου Κοψιαύτη καί τῶν Εὐγεν. κ.κ. Λούλας Κοψιαύτη καί Ἰωάννας Κοψιαύτη, ἐκ Καναδᾶ.
Τήν Εὐγεν. κ. Mine Kırıkkanat, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Χ. Ρομβοπούλου. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ.Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ  Πανεπιστημίου «Haliç», τήν Δευτέραν, 18ην Σεπτεμβρίου.    

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.   


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου,16ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὓψωσιν, 17ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ Ρουμανίας, ὅμιλος Γάλλων Δημοσιογράφων, καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ  Πανελληνίου Συνδέσμου Ἀσφαλιστικῶν Συμβούλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Λάμπρου, οὕς πάντας προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριον Ἀντωνόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαγματᾶ Βοιωτίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἐφραίμ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Μουσικολ. κ.  Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην, Ἄρχοντα τ. Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
6μελῆ ὅμιλον Βουλευτῶν ἐκ Νορβηγίας,  ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐξοχ. κ. Berit Lanke.
10μελῆ ὅμιλον δημοσιογράφων ἐκ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνημερώσεως «AJIR», ὑπό τήν ἠγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicolas Seneze, Προέδρου αὐτῆς.
Τἠν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Becket, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλπίδα Λειψάνου, ἐντεῦθεν, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Πέμπτην, 14ην Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τῶν τάφων τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τούς Μουσικολ. κ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην, Ἄρχοντα τ. Λαμπαδάριον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 8ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Βοηθός Ἐπίσκοπος Γενούης κ. Luigi Paletti, ἐπί κεφαλῆς 120μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.  Μετά τήν χειροθεσίαν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Πρόδρομος Φιλίππου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Luigi Paletti, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς προσελθόντας πιστούς τήν χάριν καί τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 9ην τ. μ., διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν νῆσον Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Θείαν Λειτουργίαν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀπόστολος Κουφαλάκης, ἐξ Ἀμερικῆς, καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐπηκολούθησεν ὑπαίθριος δεξίωσις ὀργανωθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Πατριαρχῶν Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Γ´, ὡς καί τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Χίῳ ἀναπαυομένου Ἰωακείμ Δ΄.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης τ. μ., ἐκκλησιασθέντων, μεταξύ ἄλλων, 50μελοῦς ὁμίλου ἐκ τῆς Ἐθνικῆς ὁμάδος Κωπηλασίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀργυρίου, καί ἑτέρου ὁμίλου νέων ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, συναντωμένων ἐντός τῶν πλαισίων Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος διά τήν προαγωγήν τῆς Τουρκοελληνικῆς φιλίας, οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, ἑνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως, 10ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, ἀναθέσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κορυτσᾶς κυροῦ Φωτίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους αὐτοῦ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.  Εἶτα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα,  καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, κατόπιν προσκλήσεως, τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Πόλεως («Ticaret Odası») προβολήν ταινίας, ἐπί τοῦ θέματος «Κουρτουλούς, τό Πλοῖο πού μετέφερε Εἰρήνη», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Βουλευτοῦ τῆς Πόλεως-Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Γεννηματᾶ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, ἄλλων ἐπισήμων καί πλήθους προσκεκλημένων, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐλαίας κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς ἐπίσης ἑορταζούσης θυγατρός αὐτοῦ Σοφίας.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἰωακείμ Μπίλλην.
Ὡσαύτως, τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Καλαμάρη, ἐκπαιδευτικόν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαγγίναν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Ψυχοφυσιολογίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης, Ἰατροῦ, ἐκ Μοντρεάλ Καναδᾶ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄννης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπαδοπούλου, χρυσοχόου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης-Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀντώνιον Κολτσίδαν, Καθηγητήν, ἐκ Βεροίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λουδοβῖκον, Εἰκονογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Βόλου.
Τούς μαθητάς Χαραλάμπην Νικολαΐδην, Δαμιανόν Μπαρντακτσῆν, Ἰωάννην Μπαρμπούνην, Εὐδοξίαν-Μελίσσαν Φινφίνη καί Μάρθαν Σαχπάζ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Μαρούση, φοιτητοῦ, ἐκ τῶν μεταβάντων, μερίμνῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς τήν Ἁγιωτάτην Αὐτόνομον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φιλλανδίας, οἵτινες καί ὑπέβαλον Αὐτῷ τάς εὐγνώμονας αὐτῶν εὐχαριστίας.


Ἐξεπροσωπήθη
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου αὐτῆς Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἰωακείμ, τό Σάββατον, 9ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Fatih Kuruoğlu καί Seyhan Çakır, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Eyüp Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Feshane», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Δημητριάδην, Ἀρχιπλοίαρχον, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Ἀθανασίου Μακρῆ, Πλοιάρχου, καί Παναγιώτου Λυμπέρη καί Ἀποστόλου Τριβλίδου, Ἀντιπλοιάρχων, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσοβοῦ, Ναυτικοῦ Ἀκολούθου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Ἀρζουμάνογλου, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φωφῶς Τζιτζῆ καί Ἐλλογ. κ. Γεωργίας Παριζιάνου, ὑποβαλούσας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν ἐκπροσώπησιν εἰς τήν κηδείαν τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Ἰωάννου Ἀρζουμάνογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Αἰμιλιανόν Κομβόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μ. Ali Serim, Οἰκονομολόγον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Νικολαΐδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Θεοδώρας Κυρίτσογλου, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Σωτηρίαν Κυριακίδου, ἐρευνήτριαν, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Λαμπρινῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Οἱ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος  κ. Ἰωάννης Βαληνάκης καί κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Δευτέραν, 4ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
α) τήν μεσημβρίαν, τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Βαληνάκην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί
β) τό ἀπόγευμα, τόν Ἐξοχ. κ. Εὐριπίδην Στυλιανίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεργιούλας, τελέσας ἰδίαις χερσί ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν βάπτισιν τῶν διδύμων τέκνων αὐτῶν.
Τοῖς ὡς ἄνω ὑψηλοῖς ἐπισκέπταις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερεόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Σταύρου Ζαχαρῆ καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Βγενοπούλου.

*  *  *

Tήν 1ην Σεπτεμβρίου, τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Camiel Eurlings, Εὐρωβουλευτήν, Εἰσηγητήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐπί τῶν σχέσων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως-Τουρκίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Eduard Slootweg, ὑπευθύνου τοῦ Γραφείου Τύπου αὐτοῦ, ἐκ Βρυξελλῶν.  Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῆς τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης Σεπτεμβρίου, καθ'ἥν ὡμίλησε πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. νέον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Εὐγενίου, τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κ. Δαμασκηνοῦ Παπαγιαννάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, καί κ. Εἰρηναίου Βερικάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γουβερνέτου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ἐμμανουήλ Δασκαλάκη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, κ. Κωνσταντίνου Πετρογιάννη, Γραμματέως αὐτῆς, καί κ. Ζαχαρίου Χαριτάκη καί  Ἱερολ. Διακόνου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, ἐκ Πειραιῶς.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς      Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ξανθίππης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Λουκιανόν Iliescu Zavate, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Στασινόπουλον, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Μαριάννης καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Αὐγεροπούλου, ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀρχοντώνην, ἀνεψιόν Αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσέρου καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Αὐστραλίας, ὧν ηὐλόγησεν ἰδίαις χερσί τούς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντας γάμους, τό Σάββατον, 2αν Σεπτεμβρίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἠλιόπουλον, Καθηγητήν Συνταγματικοῦ Δικαίου παρά τῷ Δημοκριτείῳ Πανεπιστημίῳ Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰουλίας, Καθηγητρίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν-Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τσέρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δεσποίνης Σιδηροπούλου, ἐκ Μελβούρνης Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Can Başer, Μηχανικόν, ἐξ Ἀτταλείας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Παναγιωτάκον, Δεματολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Συμεωνίδην, Πρόεδρον τῆς Πανευβοϊακῆς Ἑνώσεως ΗΠΑ-Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σκαρτσολιᾶν, Τραπεζικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Φίλιππα, Ἠθοποιοῦ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη,
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Παπαθανασίου καί Βασιλικῆς Γκαλίτση, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 2αν Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Σκαρτσολιᾶ καί Ἑλένης Φίλιππα, τελεσθέντας ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου Αὐγεροπούλου καί Μαριάννης Στασινοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Παριαρχείων, κατά τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ἔργων τέχνης, τήν Πέμπτην, 31ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου καί Ayşe Φιλιππίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 3ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *