Patriarchal News Bulletin

Σεπτέμβριος 2008

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς  Κυριακῆς μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 21ης Σεπτεμβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Μαραβέλιας, Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καταλλήλως.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος  ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κωνσταντινουπολιτῶν, καί Μιχαήλ Ζαχαριάδην, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας Νομοῦ Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς, Ἐντιμ. κ. Χρήστου Βάγια, Ἀντιπτεράρχου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ  Πανεπιστημίου «Haliç», ἐν τῷ ἐν Mecidiyeköy συνεδριακῷ κέντρῳ αὐτοῦ,  τήν Δευτέραν, 22αν Σεπτεμβρίου, καί
Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰωσήφ Σαράβια, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεξικοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἐφραίμ Rivers μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeremy Ritchey, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγκούσην, Παιδίατρον, ἐκ Πατρῶν. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
20μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας Φίλων Βυζαντινῶν Τεχνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπάκα, Προέδρου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Danny Anaya μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον-Δημήτριον Κουτσούρην, Καθηγητήν ἐν τῷ Μετσοβείῳ Πολυτεχνείῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Ἠλιοπούλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, συνοδευομένους ὑπό ὁμίλου συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Sakıp Sabancı διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Τραπέζης AKBANK ἔκθεσιν ζωγραφικῆς μέ θέμα: «A Surrealist in Istanbul: Salvador Dali», τήν Παρασκευήν, 19ην Σεπτεμβρίου. 
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Βαμβακᾶ, Καθηγητοῦ, ἐπί τοῦ θέματος: « Ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος καί τά Ἐκπαιδευτήρια πού ἵδρυσε στήν γενέτειρά του», αὐθημερόν. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Γκιούν καί Ἰλώνας Κώτση, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ὡς ἤδη προηγγέλθη, τό Σάββατον, 20ήν τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς ἡμερησίαν ἐκδρομήν μετά μαθητῶν Λυκείων, Φοιτητῶν Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένων νέων τῆς Ὁμογενείας εἰς «Kartepe» καί παρέθεσε πρός αὐτούς γεῦμα, ἐπιστρέψας εἰς τά ἴδια αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μιλήτου κ. Ἀποστόλου.

*  *  *

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παλιούρα καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κελεμπέκη, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα. 
Τάς Ὁσιωτ. ΡΚαθολικάς Μοναχάς Jeanne-Marie Rostoucher, Διευθύντριαν τοῦ ἐνταῦθα Γαλλικοῦ Νοσοκομείου «La Paix»,  καί Εἰρήνην Δρόσου.   
Τάς Διευθυντρίας τοῦ Ζαππείου Λυκείου Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου καί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως αὐτοῦ Ἐλλογ. Δίδα Ευαγγελίαν Κανάρη, καί τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν αὐτοῦ, ἐπί ἐξαιτήσει τῶν ἁγίων Πατριαρχικῶν εὐχῶν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἐρατώ Πάρη, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Νικαίας Γαλλίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Ζησοπούλου, Σκηνοθέτου, καί Βασιλείου Κατερινοπούλου, Τηλεοπτικοῦ Παραγωγοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σουλτάνης Μηνογιάννη, Σεναριογράφου, ἐκ Θεσσαλονίκης.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί  τήν Εὐγεν. κ. Ἐλπίδα Λειψάνου, Ὑπάλληλον ἐν αὐτοῖς, ὑποβαλόντας εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀντώνογλου, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τζοβανίδην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λάουρας Κοσμάογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μέγα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Μελίνας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Şişhane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Neve Şalom» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Silvyo Ovadya, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος,  δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 17ην Σεπτεμβρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Florance Nightingale  νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου  καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 16ης Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Τσιτσιρίκου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης καί Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γαζέτα, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰγνάτιον Ριγανᾶν, κ. Χριστόδουλον Στυλιανόν, κ. Σπυρίδωνα Τόψην καί κ. Νικόδημον Δρᾶκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Τριαντάφυλλου Σιούλη, Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Παπαπέτρου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Volkan Vural, Πρέσβυν ἐπί τιμῇ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 15ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚP» τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, ὀργανωθεῖσαν συναυλίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan καί τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἱσπανίας κ.  José Luis Rodríguez Zapatero.
                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανολιόν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Παπαχρήστου, Δημοσιογράφου ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sezen Cumhur Önal, Συνθέτην, ἐντεῦθεν.
                         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν θυρανοιξίων τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τήν ἐν συνεχείᾳ τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Βουλγαρίας κ. Sergei Stanisev, καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας κ. Ertuğrul Günay, τήν Κυριακήν, 14ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 13ην Σεπτεμβρίου.
Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατά δέ τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, καί 
β) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος αὐτῆς  ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Carl Dehne καί κ. Michael McGovern, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μουστακλῆν, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Μάγειρα, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Γραφείου.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Μπακαΐμην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Catherine Dinon, Ἰατρόν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς  Ἐντιμ. κ. Graham Bell, ἐκ Σικάγου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαργαρίταν Εὐγενίδου μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καρέλου, Ἰδιωτικοῦ Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Καρσαρᾶν καί Ἐλευθέριον Κοτσέκον, ἐκ Κύπρου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 12ην Σεπτεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Maçka Ξενοδοχείῳ «Swissôtel»  δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Igor Popov, Γενικοῦ Προξένου τῆς FYROM ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας αὐτοῦ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τό  ἐν τῷ ἐν Καδυλλί θερέτρῳ «Adile Sultan» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Marmara δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου  κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῆς Ναοῦ.
Ὅμιλον Λουθηρανῶν Παστόρων ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Mika Aspinen.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου κοινωνικῆς προνοίας καί φροντίδος τοῦ Δήμου Πεντέλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ζώη.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀχιλλέα Τραγούδαν, Δημοσιογράφον, καί Ἀθανάσιον Εὐθυμιόπουλον, Φωτογράφον, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γ. Κατάκαλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τἠν Εὐγεν. κ. Θεοδοσίαν Κουβαράκη, Δημόσιον Ὑπάλληλον, ἐκ Χανίων.

Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πέτρου Μεστούση, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, τήν Τρίτην, 9ην Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν  ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου («Kültürlerarası Diyalog Platformu-Kadip») δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Σισλῇ ξενοδοχείῳ Grand Cevahir.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
12μελή διακομματικήν ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτισμικῶν ὑποθέσεων τοῦ Σουηδικοῦ Κοινοβουλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς, Εὐγεν. κ. Siv Holma. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Μαγιόγλου - Καλαμάρη, ἐκπαιδευτικόν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Κορνηλίαν Τσεβίκ - Μπαϊβερτιάν, Καθηγήτριαν, ὑποβαλοῦσαν τῷ Πατριάρχῃ καί ἀντίτυπον τῆς διδακτορικῆς αὐτῆς διατριβῆς, ἐφ' ᾗ ἐδέχθη τά συγχαρητήρια καί τήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ. 
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexandre Cantacuzène.
Τήν Εὐλαβ. κ. Ραφαΐλκαν Κιουτσούκνιλ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Φιλίππου, φοιτητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Bulut, Προέδρου τῆς ἐν Τουρκίᾳ Ἑνώσεως  Γυναικῶν Ἐπιχειρηματιῶν,  δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ξενοδοχείῳ Four Seasons, τήν Πέμπτην, 11ην Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, ἐπιχειρηματίου,  τήν ἐν  Ἁγίᾳ  Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν συναυλίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ξενοδοχείῳ  Four Seasons, εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül. 
 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην  Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέθεσεν, ὡς κατ' ἔτος, δεῖπνον (iftar), εἰς τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀναπήρων (Omur ilik Felçlileri Derneği) ἐν τῇ ἐν Ataköy  ἕδρᾳ αὐτῶν, τήν Τετάρτην, 10ην τ.μ. .

Σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί Ποιμενάρχου τῆς Πόλεως, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος ἐπεσκέφθη τούς Ἐλλογ. Λυκειάρχας τῶν ἐν αὐτῇ τριῶν Λυκείων τῆς Ὁμογενείας καί ηὐχήθη αὐτοῖς εὐλογημένον καί καρποφόρον τό ἀρξάμενον νέον σχολικόν ἔτος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 8ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐξ Αὐστραλίας, Κύπρου καί ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου Κορινθίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Κουτσουροῦ, ὡς καί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πρόδρομος Φιλίππου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσελθόντας προσκυνητάς καί ἀναφερθείς εἰς τήν ἐπέτειον τῶν θλιβερῶν γεγονότων τῆς 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου καί τῇ ἀγομένῃ ἱ. μνήμῃ τῶν  Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Πατριαρχῶν Ἀνθίμου Ε' καί Ἀνθίμου Ζ', Ἰωακείμ Β´ καί Ἰωακείμ Γ´, ὡς καί τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Χίῳ ἀναπαυομένου Ἰωακείμ Δ'.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἀρμένιον Ἐπίσκοπον κ. Sahag Mashalian, Διευθυντήν τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Ἐτζμιατζίν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hrant Kasparyan καί τῆς Εὐγεν. κ. Magda Saris, Δημοσιογράφων  τῆς ἐφημερίδος  Agos. 
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Χαρικλείας Φραντζῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βούλας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, τήν Δευτέραν, 8ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην τ. μ., διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν νῆσον Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Θείαν Λειτουργίαν.  Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὡμίλησαν, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς ἡ Εὐγεν. δίς Γεωργία Μ. Μπίτση, ὁ Πατριάρχης καί ὁ συμπροσευχόμενος Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος. Ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησεν ὑπαίθριος δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου,  καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 7ης  ἰδίου,  καθ' ἥν ἐτελέσθη ὑπό τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως καί ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ν. Φραγκάκη, φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετονομασθέντος εἰς Γρηγόριον.  Κατ' αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί καί πιστοί ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Μαρωνείας καί Ἀλεξανδρουπόλεως, οἱ σεβαστοί γονεῖς καί ἀδελφοί τοῦ νέου Διακόνου, λοιποί συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, παρουσιάσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν νεοχειροτονηθέντα  Διάκονον, ἐκφράσαντα τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ διά καταλλήλου ὁμιλίας, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας καί συμβουλεύσας τόν νέον Κληρικόν, συγχαρείς δέ τούς γονεῖς του καί τούς λοιπούς παρισταμένους οἰκείους καί συμπολίτας αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον.
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς κ.κ. Σπυρίδωνα καί Εὐθύμιον Μικραγιαννανίτας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀποστόλου Ντόβα καί Χάρη Γουλάση, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Πλουμιστῆς Σιμοπούλου, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Θεμιστοκλέους, πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Κύπρου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Φωτιάδην, Δήμαρχον Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, καί Ἐλευθέριον Χάψαν, Ἀντιδήμαρχον.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Φαραντούρην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Νικολάου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρονίκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, πρῴην Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ καί νῦν Καθηγητήν ἐν αὐτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Τσολίναν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Frances, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Μπεκιάρη  Παντελάρα, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
25μελῆ ὅμιλον Νομικῶν, ἐκ διαφόρων χωρῶν, συμμετεχόντων εἰς συγκληθέν ἐνταῦθα Παγκόσμιον Συνέδριον, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀσημάκη Κομνηνοῦ.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ τοῦ Συνδέσμου  συνταξιούχων πολιτικῶν ὑπαλλήλων  Ναυπλίου «Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σωκράτους Διδασκάλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 6ης Σεπτεμβρίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ ἐν Beyazıt ξενοδοχείῳ The President παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Ali Bardakoğlu, Καθηγητοῦ, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν καί ἄλλων προσκεκλημένων, ὁμιλήσας  καταλλήλως πρός τούς συνδαιτημόνας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Εὐφροσύνης-Σοφίας Μάρντογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, τήν Κυριακήν, 7ην Σεπτεμβρίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἕκτορος Matinata καί Βεατρίκης – Κωνσταντίας Bernardini, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προήδρευσε τῆς ἀτύπου συναντήσεως τῶν Ὀρθοδόξων Συμπροέδρων καί Γραμματέων τῶν Διεθνῶν Μικτῶν Ἐπιτροπῶν ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, πραγματοποιηθείσης, τήν Τετάρτην, 3ην Σεπτεμβρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ. Dovin Oancea, Καθηγητήν, ἐκ Ρουμανίας, καί κ. Χρῆστον Χρηστάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ντητρόϊτ. 
Τούς Ἐντιμολ. κ. Βλάσιον Φειδᾶν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Γρηγόριον Λαρεντζάκην, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Αὐστρίας.
Τάς Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μπαχτσεβάνογλου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαβρανίδου, κ. Ἄνναν Κουτρᾶ, καί κ. Μαρίαν Σπανουδάκη ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Θέμελη, Ἄρχοντος Μ. Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 1ην Σεπτεμβρίου.     
Τό ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ Ceylan παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, δεῖπνον (iftar) τήν Τρίτην, 2αν ἰδίου .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον,  Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, ἐκ Παρισίων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπακωνσταντίνου, Οἰκονομολόγον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καλομοιράκην, Ἀρχαιολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Nejat Şener, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Χατσατούρην, ἐξ Αὐστραλίας.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν ἐν Levent διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. İsmail Ünal, Δημάρχου τῆς περιφερείας Beşiktaş, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ «Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Εἰρήνης», τήν Δευτέραν, 1ην Σεπτεμβρίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δημάρχου Şişli, δεῖπνον (iftar), ἐν Mecidiyeköy, αὐθημερόν.

*  *  *