Patriarchal News Bulletin

Σεπτέμβριος 2011

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου κατά τό ὑπό τῶν ἐνταῦθα Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν διοργανωθέν Ἰσλαμοχριστιανικόν Συμπόσιον, ἐν Yeşilköy, τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου.

Καταλλήλως δέ κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Γιαννιτσῶν θεατρικήν παράστασιν: «Ὁ Καραγκιόζης παρά λίγο Βεζύρης», τήν Παρασκευήν, 23ην Σεπτεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Yeniköy Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Αὐστρίας πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ φθινοπώρου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δωροθέου καί Αἰκατερίνης Συκάκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Κυριακήν, 25ην Σεπτεμβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ καί Μαρίας Καραγιάννη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς Τουράτσογλου-Μαμάση καί τοῦ θυ- γατρίου αὐτῶν. 
Τόν Ἐξοχ.  κ. Staffan Nilsson, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονο- μικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Δημητριάδου, πρῴην Προέδρου αὐτῆς, καί Σταύρου Ζουρνατζῆ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κανδύλην, Γεωπόνον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δωρόθεον Συκάκην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτοῦ.
   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν Tophane πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς 12ης ἐκθέσεως Biennial, τήν Πέμπτην, 15ην Σεπτεμβρίου

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Τρίτην, 13ην Σεπτεμβρίου.
Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ἀναφερθείς εἰς τό ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως, καί ὁ Πατριάρχης.

β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 14ην ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῆ Πόλει, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κοκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τούς Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ  Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Francis Ricciardone, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Mónica Horváth, Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, τόν Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Σταῦρον Ὑψηλάντην, τήν Ἐλλογ. κ. Κορνηλίαν Καλαμάρη, Ἐκπαιδευτικόν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mario De Simoni, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ὀργανισμοῦ PALAEXPO, ἐκ Ρώμης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Alessandra Guiglia,  Claudia Barsanti, Καθηγητρίας, ἐκ Ρώμης, Silvia Ronchey, Βυζαντινολόγον, καί Alessandra Ricci, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Τσιτσάκου, Ἀντιπροέδρου αὐ- τῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Luka Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινολογίας ἐν Κύπρῳ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλίας.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ.  Βασιλείου Κυροπούλου Ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Τσεγκέλκιοϊ, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν Κοινότητα ταύτην, ἐπί τῆ ἀποπε- ρατώσει τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ γενομένων ἔργων ἐξωραϊσμοῦ.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μάκου, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Στελέχη τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Συμβούλων Ἐπιχειρήσεων «McKinsey», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Χρῆστον Ἰ. Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Καραγιάννην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτοῦ.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά
Τήν παρουσίασιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Abdullah Demirbaş, Δημάρχου Diyarbakır-Sur καταρτισθέντος προγράμματος: «Τρεῖς Γλῶσσαι, Τρεῖς Ὁδοί, Τρία Βιβλία», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Συνεδρια- κῷ Κέντρῳ «Cezayir», τήν Τετάρτην, 14ην Σεπτεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «4. Babıali Günleri», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κώου καί Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 10ην Σεπτεμβρίου.
Ὡσαύτως ἐξεπροσωπήθη, καταλλήλως, κατά τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, Ἐπιχειρηματίου,  ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül, τήν Κυριακήν 11ην ἰδίου.     

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικοδημείας κ. Ἰωακείμ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐν τῷ τέλει τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας τοῦ Σαββάτου, 10ης Σεπτεμβρίου, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κώου καί Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, τῆς 10ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, τήν Πέμπτην, 8ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρουμανίας.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέξατο:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ,Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Μαυρογιαννάκην, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐκ Κατάρ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἠλίαν Καλατζῆν, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης, Ἡγουμένης τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Patrick Yamniuk, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ , ἐκ Καναδᾶ.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου-Διπλοκιονίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 31ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Ἰσαάκ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας,προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Ἰσαάκ καί ὁ Πατριάρχης. 


Τήν Τετάρτην, 31ην λ.μ., ἀφίχθησαν εἰς τήν Πόλιν ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τήν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συγκαλουμένην Σύναξιν τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καί Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου,  ἥτις θά συζητήσῃ τήν ἐν γένει ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οἱ κάτωθι Μακ. Προκαθήμενοι καί Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, καί Κληρικοί:

Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β´, συνοδευόμενος ὑπό τῶν  Σεβ. Μητροπολιτῶν Πηλουσίου κ. Καλλινίκου καί Ἄκκρας κ. Γεωργίου.
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Ἰσαάκ, ἐκπροσωπῶν τήν Α.Θ.Μακαριότητα,  τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιον Δ'.
Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος  Γ', συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί  Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀθανασίου Θεμιστοκλέους.
Ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὁ Β', συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Κυπριανοῦ Κουντούρη.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.  Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σκέπης Πτολεμαΐδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοφίλου Φραγκουλίδου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου συνταξιούχων τῶν ἐργοστασίων ΤΙΤΑΝ καί ΧΑΛΥΨ, ἐξ Ἐλευσῖνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μάνεση.
Τούς Ἐντιμ κ. κ. Νικόλαον Παπαδόπουλον, Πρόεδρον τῆς ΑΧΕ- ΠΑ Ἑλλάδος καί Ἰωάννην Μητρόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Μαστρογιάννη, ἐντεῦθεν.

Ἐξπεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Sarıyer  ἑστιατορίῳ Portex παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer,  δεῖπνον καί τό ἐν τῷ ἐν Στένῃ παλαιῷ ναυπηγείῳ πραγματοποιηθέν 3ον Φεστιβάλ, ἐπί τῇ «Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Εἰρήνης», τήν Πέμπτην , 1ην Σεπτεμβρίου.
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο  τόν ἐν τοῖς νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ὁσιωτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 


*  *  *