Patriarchal News Bulletin

Σεπτέμβριος 2012

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 25ην Σεπτεμβρίου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου εὑρισκόμενον παιδικόν σταθμόν καί ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐλογίας εἰς τούς διδάσκοντας καί τούς διδασκομένους ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους.

Ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη,
Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος,  ἀφιχθεῖσα ἐξ Ἀθηνῶν, ἀφοῦ προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐπεσκέψατο τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ἡ συνάντησις ἐγένετο ἐντός λίαν ἐγκαρδίου κλίματος. Τήν κ. Ὑπουργόν συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργάται αὐτῆς. Μετά τήν συνάντησιν ὁ Παναγιώτατος καί ἡ Ἐξοχ. κ. Κεφαλογιάννη προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 
Τῇ Ἐξοχωτάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Valery Alexeev, Καθηγητήν, Σύμβουλον τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Λίλης Βαρντανιάν.           
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Κέντρον, ὑποβαλόντα Αὐτῷ εὐγνώμονας υἱϊκάς εὐχαριστίας, ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτοῦ Ἑλένης.
Ὅμιλον γυναικῶν ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Carola Ritter.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Micheal Treschow, Ἐπιχειρηματίαν, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου UNİLEVER, ἐκ Σουηδίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cem Tarık Yüksel καί τῆς Εὐγεν. κ. Zühra Yayıntaş, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Γεώργιον Λιόλιον, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νεκταρίου, ἐξ Ἀγγλίας, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Γεωργίου Τιγγισίδου, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημοσθένην Μαγγίναν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Δεληγιάννην, Διευθυντήν τῆς ἐν Καβάλᾳ ἐκδιδομένης Ἐφημερίδος «Νεάπολις», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Παπουτσῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bishoy Mikhail, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Susan, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν.  κ. Ἑλένην Ἀπίστολα, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Καραμανώλη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἁρχιεπισκοπῆς Κρήτης,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Δουλουφάκη, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας  Ζώνης Δαφνῶν Ἡρακλείου, τήν Δευτέραν, 24ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Σεπτεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 23ην ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ᾧτινι καί συνεχάρη ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως προσφάτῳ προαγωγῇ αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.   
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Εὐάγγελος Γρηγοριάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Πρόεδρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 22ας ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό, πρός τιμήν τῆς Α. Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος τῆς Ρουμανίας Radu, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Aykut Eken, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Akkan Suver, Πρoέδρου τοῦ Marmara Grubu Vakfı, δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ οἰκίᾳ τοῦ πρώτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Ἀργυροπούλου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Παξιμάδη καί Ἰωάννου Ἀργυροπούλου καί τῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Τζιάβα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Χριστόδουλον Στεφανάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον αὐτῆς, Καθηγητήν Καρδιολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Α. Ὑψηλότητα τόν Πρίγκηπα τῆς Ρουμανίας Radu, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ὑψηλοτάτης Πριγκηπίσσης Μαργαρίτας, τῆς Ἐξοχ. Μαρίας Μαγδαληνῆς, Ἀρχιδουκίσσης τῆς Αὐστρίας, τῶν Ἐξοχ. Βαρώνου Hans Ülrich von Holehansen καί Mark Gittenstein, Πρέσβεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrew Popper καί τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Παναγιωτόπουλον, Γενικόν Γραμματέα Ἐνημερώσεως τοῦ Ὑπουργείου Τύπου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Παπανικολάου, Κωνσταντίνου Γούλα, Νικολάου Κατσικούλη, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί Δημητρίου Μουστακλῆ, Ὑπευθύνου Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.       
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Εὐστάθιον Πολυχρονιάδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Μανιτσάρην, Καθηγητήν Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Δημητρίου Μανούση καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Γραμμαλίδου καί Κοσμᾶ Δημητροπούλου. 
Τήν  Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δούρλαρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Muhtar Yılmaz, Στέλεχος τοῦ Ξενοδοχείου Ramada Plaza, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Nilgün Karakulak.   
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἡρακλέα Τιτόπουλον, Ἀντιδήμαρχον Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Ἀναστάσιον Κώνσταν, Ἰατρόν, καί Εὐστάθιον Ταυρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Κυριακῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Γεώργιον Ἰωσηφίδην, Θεόφιλον Βουλκίδην καί Θεοφάνην Πετρόπουλον, Στελέχη τῆς ΕΡΤ 3, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, Ἐπιχειρηματίαν ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Γερολαίμου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Σώτου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς δίδος Σοφίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί  τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Αἰμίλιον Κυριακοῦ καί Εὐάγγελον Σολομωνίδην μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Mayda Σαρῆ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ρόνι καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karolin Koryan, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καρυοφυλλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ Ἱ. Κοιμητηριακῷ Ναῷ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ  τελεσθέν τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ἐλισάβετ Μακρίδου, τό Σάββατον, 22αν  Σεπτεμβρίου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Λουκᾶ καί Παναγιώτας Γερολαίμου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παντελεήμονος καί Νεβίν Πριβίλοβιτς, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Χρυσοστόμου Καλαμησίων, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Μουσικολ. συνθέτου κ. Γεωργίου Χατζηνάσιου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Κέντρῳ Νεότητος τοῦ Δήμου Beyoğlu πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας «The Roma Sound of Beyoğlu», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μπατούμι καί Λαζικῆς κ. Δημήτριον,    Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμον, ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος τῶν Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, καί Γκόρις καί Σάμταβισις κ. Ἀνδρέαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου κ. Γεωργίου Ζβιατνάτζε, Πρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Τιφλίδος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀνδριάτζε καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ταμάρας Μέσχη. Οἱ ὡς ἄνω ἀποτελοῦντες Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας ἔσχον συνομιλίας μετά τῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πηλουσίου κ. Καλλίνικον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Σχοινᾶ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εὐαγγελίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Βερέγιας κ. Εὐγένιον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας, μεθ' ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ  Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆν, Φυσικόν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταύρου, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Κοντόν καί Ἀλέξανδρον Λινάρδον, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γκάνου, ἐξ Η.Π.Α. .
 
Τήν Τρίτην, 18ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ Νικοδήμου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, κατά τήν κηδείαν τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ Νικοδήμου, ἐκ τοῦ ἐν Ἀρναίᾳ Χαλκιδικῆς Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Τρίτην, 18ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 11ης Σεπτεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα
         
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 12ης Σεπτεμβρίου,  ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρακαθήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τό παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον.
Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Χαράλαμπος Μάνεσης, Πρέσβυς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Ἄννα Κόρκα, Διευθύντρια τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ,  καί ἄλλοι συνεργάται αὐτοῦ, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.   

Ὁ Ἐξοχ. κ. Georgi Ivanov, Πρόεδρος τῆς FYROM, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας,  ὁ Ἐξοχ. κ.  Georgi Ivanov, Πρόεδρος τῆς FYROM, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν  Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μάγια καί τῆς Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς Η.Π.Α. πρός περίθαλψιν τῆς ὑγείας του ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Ἀνανιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 11ην Σεπτεμβρίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jozef Šesták, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ αὐτῆς, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Swissôtel, τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς τήν Πόλιν

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων  κ. Θεόφιλος Γ' ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν ἡμῶν, πρός συμμετοχήν εἰς τό συγκληθέν ἐνταῦθα Διεθνές Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος: «The Arab Spring and Peace in the Middle East: Muslim and Christian Perspectives», συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀθανασίου Θεμιστοκλέους καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Nader Elias Moghrabi, Νομικοῦ. 
Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, ὡς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα. 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐκ μέρους τῆς ἀπουσιαζούσης εἰς τό ἐξωτερικόν Α.Θ.Παναγιότητος, ὑπεδέξατο τήν Α.Θ. Μακαριότητα εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐνῷ τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Μακαριώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.
   
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς  Παρασκευῆς, 7ης Σεπτεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ὡσαύτως, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 9ης ἰδίου. 

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικοδημείας κ. Ἰωακείμ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ,Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα εὐλαβῆ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Προξένου τῆς  FYROM ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Ἐξοχ. κ. Mile Janakieski Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν αὐτῆς, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Four Seasons, τήν Πέμπτην, 6ην Σεπτεμβρίου.
Τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Harun Berdo, μέ τίτλον: «6 Eylül», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «ΕΡ.Θ.Ο.», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Χρηστίδου καί Ἀλεξάνδρας Παπίνη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 4ης Σεπτεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς Κρήτην ἱερᾶς ἀποδημίας αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Sabiha  Gökçen ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 5ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γαλλίαν, δι' ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας  Σεπτεμβρίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας καί Λιβάνου.

*  *  *

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά τῆς ἁρμοζούσης ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος καί ἡ ἑορτή τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό αἰώνων τεθησαυρισμένης Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Αὐγούστου, ἐκκλησιασθέντων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί  ὁμίλων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Σεπτεμβρίου ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, , Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκταρίου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἀνέγνωσεν, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, τό ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς κτίσεως Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Βουλευτής Καβάλας τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, ὁ  Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, ΣΤ' Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης, ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός.

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Κρήτην

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 1ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί Κωνσταντίνου Τσικάκη, Γραμμα- τέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Χανιά. Κατά τήν παραμονήν Του εἰς τήν μεγαλόνησον ὁ Παναγιώτατος θά ἐπισκεφθῇ, κατόπιν προσκλήσεως τῶν οἰκείων Ποιμεναρχῶν, τάς Ἱ. Μητροπόλεις Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί Κισάμου καί Σελίνου καί θά προστῇ διαφόρων εὐσήμων ἐν αὐταῖς  γεγονότων καί ἐκδηλώσεων.
Κατά τήν μετάβασιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Χανιά θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος.
Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Sabiha  Gökçen ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ.  Μητροπολίτας Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον,  Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, νέον Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μόραλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην.   
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς  Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας «Νέος Ποσειδών», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζάχου, Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ὅμιλον μελῶν τῆς ΑΧΕΠΑ ἐξ Ἑλλάδος καί Αὐστραλίας.

Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Hüseyin Avni Mutlu,  ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu  δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ.
Τήν ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Παλαιῷ κτιρίῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰαπωνίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ Ἐντιμ. κ. Katsuyoshi Hayashi, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 31ης Αὐγούστου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Πριγκήπου καί τῆς Διακονίας Ἀγάπης δεῖπνον, ἐν τῷ πλησίον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ τῆς Νήσου ἑστιατορίῳ, τό Σάββατον, 1ην Σεπτεμβρίου. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Σαϊδάμ καί Μαρίας Γιρμῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Ἀντιγόνης, τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Gökçen Χει- ράκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.    

*  *  *