Patriarchal News Bulletin

Σεπτέμβριος 2014

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς  ἑπομένης, Κυριακῆς, 28ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ. Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Λιονάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μοναχῆς Ἀλεξίας (Μουράτογλου), τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Χρυσοπηγῆς Χανίων, τό Σάββατον, 27ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά  τήν ἐν τῷ ἑορτάσαντι Ἀρμενικῷ ἱ. ναῷ «Surp Kevork» τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος γεῦμα, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μικέλην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἠλιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χρυσάφην, Δημοσιογράφον, καί τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικητάκη, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Χαβιαρόπουλον καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἄνναν Θεοδωρίδου Ντελ ρέ, Δέσποιναν Χανίδου καί Μέλισσαν Φινφίνη, μέλη τοῦ νέου Δ. Σ. τοῦ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 100ετηρίδι τοῦ Τουρκικοῦ Κινηματογράφου καί τῇ 10ετηρίδι τοῦ Μουσείου συγχρόνου τέχνης («İstanbul Modern Sanat Müzesi»), εἰς τούς χώρους αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 24ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Οἰκονομίκου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Σφήκα, μητρός τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἐφραίμ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Θείας Ἀναλήψεως Κατερίνης, τήν Παρασκευήν, 26ην ἰδίου.

Ἡ A. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου καί Ἀρχιμ. κ. Πέτρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 26ης τ.μ., εἰς Τραπεζοῦντα, προκειμένου ἵνα προσκυνήσῃ ἐπί τριήμερον εἰς παλαιά ἐν τῇ περιοχῇ σεβάσματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Εὐσταθίου Εὐγενίδου, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους, καί Εὐσταθίου Ἀρσενιάδου, Καθηγητοῦ, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 21ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γεωργιάδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Kaya Şenyüz, Διευθυντήν τῶν Καταστημάτων «URART», καί Mert Şensezgin, Στέλεχος τῆς εἰρημένης Ἑταιρείας, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς ἀοιδοῦ Εὐγεν. κ. Νάντιας Καραγιάννη, ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 20ήν Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν ἔκθεσιν ἔργων τέχνης «Joan Miró, Κadınlar, Kuşlar, Yıldızlar», ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ «SAKIP SABANCI», τήν Δευτέραν, 22αν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔκθεσιν μουσικῶν ὀργάνων «Nevin Aladağ: Diyapazon», ἐν τῷ ἐν Διπλοκιονίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «RAMPA ISTANBUL», τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου μουσικήν ἐκδήλωσιν «Συναυλία μέ τήν Νάντιαν Καραγιάννη διά τά 120+1 ἔτη προσφορᾶς τοῦ Ζωγραφείου», ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 19ην τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ahmet Vakur Gökdenizler, Πρέσβυν, ἐξ Ἀγκύρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καϋμενάκην, ἰδιοκτήτην τῆς Π.Α.Ε. Τριπόλεως «Ἀστέρας», καί κ. Γεώργιον Μποροβῆλον, Πρόεδρον, μετ̉ ἀθλητῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Δαφνοπατίδην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ,  κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Jozef Šesták, Γεν. Προξένου τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Levent «Wyndham Grand Hotel», τήν Πέμπτην, 18ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 16ης Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην,  Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χανούτογλου, Ταμίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ  Ναοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φελίξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Δημήτριον Παπαγεωργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Harbiye ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Δευτέραν, 15ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Veaceslav Filip, Γεν. Προξένου τῆς Μολδαβίας ἐνταῦθα, καί κ. Victor Tvircun, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Emirgan θερέτρῳ «Müşir Fuat Paşa» , τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Γαλλίας, ἔνθα, κατά τάς συντόμους διακοπάς Του, ἠσχολήθη καί μέ τόν κατ̉ ἀρχήν προγραμματισμόν τῆς ἐν τῷ μεταξύ ἀνακοινωθείσης ἐπισήμου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου κατά τήν προσεχῆ Θρονικήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Σεπτεμβρίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολὶται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Βεροίας , Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ζωῆς Κομματᾶ, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, ὅν καί συνελυπήθη τηλεφωνικῶς τε ἐκ Γαλλίας ἅμα τῇ κοιμήσει τῆς ἀειμνήστου καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Ἡ κηδεία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης τ.μ. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Claudio Guggeroti, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Λευκορωσσίᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, κ. Ἰωάννην Τσορμπατζόγλου καί κ. Παναγιώτην Βλάχον, Καθηγητάς, ἐκ τῆς Διοικήσεως τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια».
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Βλέτση.
Τήν Ἐλλογ. κ. Bonnie Buruham, Πρόεδρον τοῦ ὀργανισμοῦ «World Monuments Fund», ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Ἀλεξάνδρας Σαρλάκ καί Gizem Dölçel, Καθηγητριῶν, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Ἀρμενοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Levon Zekiyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ ἱ. ναῷ Surp Pırgiç, τό Σάββατον, 13ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καί τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπ̉ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ἐξοχ. κ. Márta Mátrai, Ἀντιπροέδρου τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ἰνστιτούτῳ «Balassi», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐπεσκέψατο προσευχητικῶς τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τoῦ Σαββάτου, 13ης Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου. Παρέστησαν, ὡσαύτως, συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ Ο.Η.Ε. ἐν Γενεύῃ, ἀνεψιός τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου, λοιποί συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου τούτου Ἱεράρχου τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ  κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σαμάρας καί Σύζραν κ. Σέργιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ὑπ' αὐτόν Ἐπαρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 8ης Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐξεπροσωπήθη
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ Ἰακώβου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως τῶν Νήσων, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Anadolu Kulübü, δεῖπνον, τό Σάββατον, 6ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεοδώρου, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θεοδώρου Γκαλίτση καί Μαρίνας Τσάπου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Λεωνίδου καί Βασιλικῆς Τζώνη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 7ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου π. Ἰωάννου καί Δεσποίνης Κρητικοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Παρασκευήν, 5ην τρ.μ..

*  *  *

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς VAN.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ  ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 6ης Σεπτεμβρίου, ἀεροπορικῶς εἰς Van Ἀνατολικῆς Τουρκίας ἵνα παραστῇ εἰς τάς λατρευτικάς καί λοιπάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῷ ἐπί τῆς νήσου Ahdamar ὁμωνύμῳ προσκυνήματι. Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σῶζος, Ὑπάλληλος τῶν Πατριαρχείων.
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σελευκείας κ. Ἐφραίμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ , Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Σαμαρτζῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Οὐρανίαν Δημητριάδου, Καθηγήτριαν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό ἐν τῇ Μοναστικῇ Κοινότητι Bose Ἰταλίας, συγκληθέν 22ον Διεθνές καί Διαχριστιανικόν Συνέδριον Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἀπό 3ης ἔως 6ης Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐκ Σύδνεϋ.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. James Buxton, Ἀγγλικανόν ἱερέα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν τοῦ Κολλεγίου Corpus Christi, ἐκ Μεγάλης Βρεταννίας.    
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Δέσποιναν Κρητικοπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετ̉ οἰκογενῶν καί τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, βαπτισθησομένου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαγκλαβέραν, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, καί τήν Εὐγεν. κ. Λυδίαν Μαυροβίτη, Ἐκπαιδευτικόν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Regis Beuscart, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Marie-Catherine, ἐκ Lille Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Ἀγγέλου, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐξ Ὁλλανδίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστοφόρον, νέον Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Γρηγορίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς Ἡγουμενίας.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Treviso Ἰταλίας κ. Gianfranco Agostino Gardin, μεθ̉  ὁμάδος ἱερέων τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Διοικήσεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τούς Ἐλλογ κ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, νέον Πρύτανιν αὐτοῦ, καί Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Χαριτίδου, νέαν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Ὅμιλον Ἑλλήνων καί Ἀργεντινῶν προσκυνητῶν ἐκ Μπουένος Ἄϊρες, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κωστακοπούλου.
Τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Λαζαρίδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Τ. Τενεδιόν, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Σισλί διοργανωθείσης ἐκθέσεως μέ θέμα «İsmet İnönü. Ἀπό τήν Λωζάννην εἰς τήν Δημοκρατίαν», ἐν τῇ ἐν Teşvikiye αἰθούσῃ FMV, τήν Δευτέραν, 1ην Σεπτεμβρίου.

*  *  *

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ̉ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 1ης ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Ἡλιουπόλεως κ. Θεοδώρου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος,  Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλοντος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, πλεῖστοι Κληρικοί ἐκ διαφόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Γεν. Γραμματεύς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκπροσωπών αὐτήν, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Φραντζῆς ἐκ μέρους τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., Ὁμογενειακοί παράγοντες καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλος κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου αὐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Η´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων, ὡς καί τῶν συμπροσευχηθέντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, οἵτινες πάντες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς πάντας αἴσιον καί εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.

*  *  *