Synodal Decisions

Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλον περί τῆς πληρώσεως τῆς ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Β. Ἑλλάδι καί Ἀνατ. Αἰγαίῳ, τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης(28/07/2003).

Ἀριθμ. Πρωτ. 720


Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χριστόδουλε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς  Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Διακατεχόμεθα ὑπό ἄλγους ψυχῆς ἐπί τῇ ἐν Κυρίῳ κοιμήσει τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος, θεοφιλῶς ποιμάναντος ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν τήν τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, τήν ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτροπικῶς διοικουμένην, συμφώνως τῇ ἰσχυούσῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ Πράξει τοῦ ἔτους 1928.

Εὐχόμεθα ἐκ βαθέων ὅπως ὁ Κύριος τήν μέν ψυχήν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου προσλάβῃ καί ἀναπαύσῃ πλησίον Ἑαυτοῦ, Ὅν ἠγάπησε καί εὐόρκως ὑπηρέτησε, τῇ Ὑμετέρᾳ δέ Μακαριότητι χαρίσηται μακροημέρευσιν ἐν ὑγείᾳ καί ἀκμαιότητι ἵνα συνεχίσητε ἐπιτελοῦντες θεοφιλῶς τό ἀνατεθέν Ὑμῖν ὑπό τῆς Θείας Προνοίας ἔργον.

Ἤδη ἐπικειμένης τῆς πληρώσεως τῆς κενῆς μητροπολιτικῆς ἕδρας τῆς ἐν λόγῳ Ἐπαρχίας ὑπό τῆς  Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατ᾿ ἀνάθεσιν, συμφώνως τῇ προδιαληφθείσῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ Πράξει, παρακαλοῦμεν ἀδελφικῶς ὅπως τηρηθῶσιν ἐπακριβῶς τά ἐν τῇ εἰρημένῃ Πράξει διαλαμβανόμενα, ὡς ταῦτα διηυκρινήθησαν καί διά τοῦ ἀπό ς´ Μαρτίου τοῦ ἔτους 1974, ἀριθμ. Πρωτ. 126, γράμματος τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν πρός τόν ἀείμνηστον προκάτοχον τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ἵνα παύσουν οἱ ἀναζητοῦντες διαφωνίας ἐκεῖ ἔνθα δέν ὑπάρχουν τοιαῦται, νά ἐκφράζουν κρίσεις καί σχολιασμούς ἀβασίμους περί δῆθεν διαφορᾶς ἀπόψεων περί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῶν ἀναφερομένων ἐν τῇ ρηθείσῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ Πράξει Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ὡς γνωστόν, διά τῆς Πράξεως αὐτῆς, ἡ διοίκησις τῶν ὡς ἄνω Ἐπαρχιῶν ἀνετέθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «ἐν τοῖς ἐπί μέρους ... ἐπιτροπικῶς» εἰς τήν πεφιλημένην Ἁγιωτάτην ἀδελφήν  Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, «τηρουμένου τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου». Ἡ Πρᾶξις δέ αὕτη περιεβλήθη καί πολιτειακόν νομοθετικόν κῦρος ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως (Ν.3615/1928, Κωδικοποιητικός Ν.5438/ 1932, Ν. 590/1977, ἄρθρον 3, παρ. 1 ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος).

Ἐφ᾿ ᾧ καί ἐν συνεχείᾳ πρός τό ἀπό τῆς α´  Φεβρουαρίου 2002, ἀριθμ.Πρωτ. 92, Πατριαρχικόν ἡμῶν Γράμμα, παρακαλοῦμεν, ὅπως κατ᾿ ἐφαρμογήν τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς ταύτης Πράξεως, καί ἵνα ἡ γενησομένη ἐκλογή ᾖ κανονικῶς καί νομικῶς ἔγκυρος καί ἰσχυρά, ἀποσταλῇ ἐγκαίρως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὁ κατάλογος τῶν ἐκλεξίμων, ὁ συντεταγμένος ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «δικαιουμένου καί τούτου ὑποδεικνύειν ὑποψηφίους» (ὅρος Ε´ ).

Δέον ἐπίσης νά ἐφαρμοσθοῦν ἐπακριβῶς οἱ ὅροι Ζ´ καί Θ´  τῆς αὐτῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, τοῦ πρώτου ἀναφερομένου εἰς τήν χηρείαν καί πλήρωσιν «ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου», ὡς καί εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἐκλεγέντων, τοῦ δέ δευτέρου εἰς τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὑπό τῶν Μητροπολιτῶν τῶν ποιμαινόντων Μητροπόλεις ἐκ τῶν κατ᾿ ἀνάθεσιν ἐπιτροπικῶς διοικουμένων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν μακραίωνα κανονικήν καί λειτουργικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, ἔχοντες τήν βεβαιότητα  ὅτι ἡ τήρησις τῶν κεκανονισμένων συμβάλλει πάντοτε εἰς τήν ἐμπέδωσιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, ἐνῷ οὐδόλως βλάπτει τινά, μᾶλλον δέ καί ἐμφανίζει τήν ὅλην Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν ὁμονοοῦσαν καί ἀκολουθοῦσαν τούς τά πάντα καλῶς διαταξαμένους Ἁγίους Πατέρας, εὐελπιστοῦμεν ὅτι τά αὐτά φρονεῖ καί ἡ Ὑμετέρα περισπούδαστος Μακαριότης, δι᾿ ὅ καί ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ ἀναμένομεν μετ᾿ ἀγάπης τήν ἐφαρμογήν τῶν τεθεσπισμένων τῇ περιπτώσει καί διατελοῦμεν.


βγ´  Ἰουλίου κη´

Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος