Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Back

Νοέμβριος 2001

Νοέμβριος 2001

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟY

ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Προκειμένου όπως, ως κατ' έτος, παραστή εις την Θρονικήν Εορτήν της Μητρός Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, αφίχθη εκ Ρώμης την Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου, επίσημος Αντιπροσωπεία της A. Αγιότητας του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Β΄ και της κατ' Αυτόν Εκκλησίας της Ρώμης, αποτελούμενη εκ του Σεβ. Καρδιναλίου κ. Walter Κasper, νέου Προέδρου του Ποντιφηκού Συμβουλίου επί της προωθήσεως της ενότητος των Χριστιανών, του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Marc Ouellet, Γραμματέως του ως άνω Συμβουλίου, και του Οσιολ. κ. Johan Bonny, στελέχους αυτού.

Την Αντιπροσωπείαν υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου, ευγενώς παραχωρηθείση υπό της Νομαρχίας της πόλεως ημών, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οίτινες ωδήγησαν αυτήν εις τα Πατριαρχεία, γενομένην εγκαρδίως δεκτήν υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εις επίσημον ακρόασιν εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, εν συνεχεία δε αύτη ωδηγήθη εις το Ξενοδοχείον Hilton, ένθα και κατέλυσεν ως φιλοξενούμενη του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

Το εσπέρας παρετέθη προς τιμήν αυτής δείπνον εν τω Ξεvoδoχείω Ritz Carlton, τη συμμετοχή της Α. Θ. Παναγιότητος, του Μακ. Πατριάρχου των Αρμενίων κ. Mesrop Β΄,  Πρέσβεων και άλλων προσωπικοτήτων.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

75μελή όμιλον ΡΚαθολικών Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εξ Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν των Σεβ. Αρχιεπισκόπων κ. Vittorio Μοndello και κ. Ercole Lupinacci.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ανδρέαν Καλαϊτζήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Τους Οσιολ. ΡΚαθολικούς Φραγκισκανούς Πρεσβυτέρους κ. κ. Giacomo Bini, Jean Collins, Maurizio Pietro Faggioni, Francesco De Luca, Livio Crisci και Tecle Vetrali, εξ Ιταλίας.

Τον Ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ανδρέαν Σοφιανόπουλον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Κοτίδην, Υποπρόξενον της Ελλάδος ενταύθα.

Την Ευγεν. κ. Δρ. Tamara Grdzelidze, Στέλεχος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εξ Ελβετίας.

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, παρεκάθησεν εις το υπό του Βακουφίου Δημοσιογράφων και Συγγραφέων παρατεθέν δείπνον (iftar), εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar, ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών θρησκευμάτων και δογμάτων, ομιλήσας καταλλήλως.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Παντζίρη,  Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου Εκκλησιαστικής αυτής  Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη επικείμενη πανυγύρει του  Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολιτην Μοσχονησίων κ. Απόστολον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αντίπαν, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Πατριαρχικόν Έξαρχον Πάτμου, μετά των Οσιωτ. Ιερομόναχου κ. Συμεών και Ιερολ. Διακόνου κ. Χριστοδούλου, εκ των αδελφών της κατ' αυτόν Ιεράς Μονής.

50μελή όμιλον Καθηγητών, και Κληρικών και λαϊκών μαθητών του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γερβασίου Κούτσουρα, Διευθυντού αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Γκίνον, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Τον Εξοχ. κ. Κυριακόν Ροδουσάκην, Πρέσβυν, μετά του Εντιμ. κ. Νικολάου Γιωτοπούλου, συνεργάτου αυτού, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

Την Ευγεν. κ. Ευαγγελίαν Σχοιναράκη-Ηλιακή, Βουλευτήν-Πρόεδρον της Επιτροπής Ορθοδοξίας και Θρησκευμάτων της Βουλής των Ελλήνων, μετά των Εντιμ. κ. κ. Αναστασίου Σπηλιοπούλου, Αλεξάνδρου Αθανασιάδου, Ιωάννου Βαθειά και Ελευθερίου Παπανικολάου, Βουλευτών-μελών της ως άνω Επιτροπής.

Τους Εντιμ. κ. κ. Roy Glover, Walter Douglas, Renee Earle, Frank Ward, Martin Quinn και Bennett Lowenthal, ως και την Ευγεν. κ. Sandra Kaiser, Ακολούθους των Πρεσβειών των ΗΠΑ εν Νοτιοανατολική Ευρώπη δια θέματα Δημοσίων Σχέσεων, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Frank C. Urbancic, Γενικού Προξένου των ΗΠΑ ενταύθα.

Τον Εντιμ, κ. Γεώργιον Κατηφόρην, Ευρωβουλευτήν, μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Μ. Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως, μετά του Εντιμ. κ. Ιωάννου Λατούδη, συνεργάτου αυτού, εκ Βρυξελλών.

Την Ευγεν. δίδα Σουσάνναν Ζεληλίδου, Στέλεχος του ενταύθα Γε νικού Προξενείου της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. δίδος Σοφίας Μακρίδου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Emil Popescu, Εισαγγελέα Ιασίου, μετά της Ευγεν. κ. Elena Lucescu, εκ Ρουμανίας.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Τσαμουρλίδην, Στέλεχος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εκ Σταυρουπόλεως Ρωσσίας.

Την Ελλογιμ. κ. Στυλιανήν Κωνσταντινίδου, Εκπαιδευτικόν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη διαγενομένη ονομαστική αυτής εορτή.

6μελή όμιλον μαθητών του Αμερικανικου Κολλεγίου Σκουτάρεως, υπό την ηγεσίαν της Ελλογιμ. δίδος Ruth Briddock, Εκπαιδευτικού.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, κατά το παρατεθέν, υπό του Εντιμ. κ. Yusuf Namoğlu, Δημάρχου Beşiktas, δείπνον (iftar), εν τω Ξενοδοχείω Dedeman, την Δευτέραν, 26ην Νοεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Alkyz Cerga, Γενικού Προξένου της Αλβανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, εν τω Ξενοδοχείφ Dedeman, την Τρίτην, 27ην ίδιου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικού Προξένου της Πολωνίας ενταύθα, συναυλίαν «Ave Maria», εν τω εν Σταυροδρομίω ΡΚαθολικω Ναώ του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, την Τετάρτην, 28ην τ. μ.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα του Σαββάτου, 24ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, παρεκάθησεν εις το υπό του Ελλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi. Καθηγητού. και της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Kezban, Δικηγόρου, παρατεθέν δείπνον (iftar), εν τω Αρχαιοπωλείω και Εκθεσιακώ Κέντρω «Antik Palace», ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών θρησκευμάτων και δογμάτων, ομιλήσας καταλλήλως.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 25ης Νοεμβρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος.

 

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, μετέβη εις το εν Süleymaniye εστιατόριον Darüzziyafe και παρεκάθησεν εις το υπό του Σοφολογιωτάτου κ. Mehmet Nuri Yılmaz, Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, παρατεθέν δείπνον (iftar), ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών θρησκευμάτων και δογμάτων, ομιλήσας καταλλήλως εκ μέρους και αυτών, παρακληθείς προς τούτο υπ' αυτών. 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Αγίου Στεφάνου, προσκαλέσαντας Αυτόν ίνα χοροστατήση κατά τον Εσπερινόν της Εορτής του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, την 26ην Δεκεμβρίου, εν τω φερωνύμω Ιερώ αυτών Ναώ.

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Σίνα, Φαράν και Ραϊθώ κ. Δαμιανόν, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σίνα, συνοδευόμενον υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Μαραγκουδάκη, Επιτρόπου αυτής εν Αθήναις, και Ιερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Πάτρα, υπαντηθέντας εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιουβανοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Δολτσινιάδου Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Θεοφιλ. Επισκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελόπουλον, Άρχοντα Ακτουάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοίκον, Άρχοντα Β' Δομέστικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Καθηγητήν καί Πρόεδρον του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Μιχαήλ Χ. Χατζηγιάννην, Διευθυντήν της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν. κυρίας Αικατερίναν Πλυτά και Αικατερίναν Κραμποβίτου. Στελέχη του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, υποβαλούσας σέβη και λαβούσας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτών εορτή, συνοδευομένας υπό των Ευγεν, κυριών Μαρίας Κουτουλογένη, Δικηγόρου, και Κωνσταντινιάς Μαρκοπούλου, εξ Αθηνών.

Επί τω αύτω σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Φοιτητήν και Παραδομέστιχον του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Στυλιανόν Σαϊδάμ και Στυλιανόν Καραγιάννην, Βιβλιοφύλακα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, τας Ευγεν. κ. Αικατερίναν Πρόκου μετά του συζύγου αυτής και δίδα Αικατερίναν Καρατζίκου, ως και τας Ευγεν. δίδας Αικατερίναν Καρανικόλα και Αικατερίναν Αθανασιάδου, μαθήτριας της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Οζκουρκούτην, Γραμματέα των Πατριαρχείων, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Jaklin και της γυναικαδέλφης αυτού Ευγεν. κ. Nadya Serkizyan.

30μελή όμιλον Ροταριανών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Ρουδομέτωφ, εκ Καβάλας.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά το παρατεθέν, υπό Συνδέσμου των Αποφοίτων του Κολλεγίου Fatih,δείπνον (iftar) τo Σάββατον, 24ην Νοεμβρίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Τρίτην, 20ήν Νοεμβρίου, ενώ την επομένην, 21ην Ιδίου, ημέραν της Εορτές, προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικές Θείας Λειτουργίας εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Καθεδρικω Ιερώ Ναώ της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, και Μοσχονησίων κ. Απόστολος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σελευκείας κ. Κύριλλος και Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, ως και ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής εν τη πόλει ημών, Άρχοντες Οφφικίαλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογενείας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη ανακαινισθείση Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός,  Αρχιερατικός Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο παρεπιδημών Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος, όστις παρουσίασε τους εφετεινούς αποφοίτους της εν Τορόντω Θεολογικής Ακαδημίας, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ο Εξοχ. εν Ιατροις κ. Γεώργιος Πετρίδης, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής, και ο Πατριάρχης, Όστις συνεχάρη τον εορτάζοντα κ. Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος, επικαλεσθείς εν τέλει επί πάντας τους εντεύθεν και εκ του εξωτερικού προσελθόντας πιστούς την χάριν και την προστασίαν της Παναγίας.

*  *  *

 

Η Α. Θ. Πατριάρχης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον. μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιωάννου Στύλου, Παναγιώτου Ρούγα, Κωνσταντίνου Χατζή και Ιωάννου Τζαβέλα, πρώτων αποφοίτων της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Παναγιωτόπουλον, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αθηναγόραν Peckstadt, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, μετά 10μελούς Αντιπροσωπείας της ΡΚα&ολικης Εκκλησίας Βελγίου, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Marc Van den Reeck, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα, και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Άννης.

Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Μαγκριώτην, Υφυπουργόν των Εξωτερικών της  Ελλάδος, μετά της Ευγεν. δίδος Στυλιανής Μπεζιρτζόγλου, στελέχους του Γραφείου αυτού, συνοδευόμενους υπό του ενταύθα κ. Γενικού Προξένου.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτών τιμαί.

Τον Ελλογιμ. κ. Βασίλειον Μεϊχανετζίδην, Θεολόγον, εκ Βελγίου.

Τον Εντιμ. κ. Bülent Yılmaz, μετά της αυταδέλφης αυτού Ευγεν. δίδος Νehir, εντεύθεν.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύα, δεξίωσιν, προς τιμήν του Εξοχ. κ. Ιωάννου Μαγκριώτου, Υφυπουργού των Εξωτε­ρικών αυτής, εν ταις ααιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου, την Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου.

Υπό του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ανανιάδου, Γραμματέως των Πατριαρχείων, κατά τα εγκαίνια της εκθέσεως Ψηφιδωτών της Πόλεως, οργανωθείσης υπό της Ευγεν. κ. Ιşın Αşar, την Τριτην, 20ήν ιδίου.

 

 

To εσπέρας της Πέμπτης, 15ης Νοεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανταποκριθείς εις την ευλαβή πρόσκληση του εν τη πόλει ημών Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Αυστρίας και της Ευγεν. συζύγου αυτού, παρεκάθησεν εις δείπνον εν τη εν Νεοχωρίω Βοσπόρου Προξενική Κατοικία, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Διοκλείας κ. Καλλίστου, Καθηγητού Πανεπιστημίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του παρεπιδημούντος Θεοφιλ. Επισκόπου Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, μετέβη εις Βαθυρρύακα του Βοσπόρου καί ηυλόγησε την υπό μελών και φίλων του Καλλιτεχνικού και Μορφωτικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ παρατεθείσαν προς τιμήν Αυτού τράπεζαν εν τω Ξενοδοχείφ Fuat Paşa, την μεσημβρίαν του Σαββάτου, 17ης τ. μ., επί τη συμπληρώσει 10 ετών επί του πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου. Εις το τέλος του γεύματος αντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ του Προέδρου του Συνδέσμου Εντιμ. κ. Γεωργίου Κ. Θεοδωρίδου και του τιμωμένου Πατριάρχου, ο δε καλλιτέχνης Λουδοβίκος των Ανωγείων εκ Κρήτης εποίκιλε την συνεστίασιν δι' ασμάτων τη συνοδεία κιθάρας.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Δευτέρας, 19ης Νοεμβρίου, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Dedeman και παρεκάθησεν εις το υπό του Βακουφίου του Ομίλου Marmara (Marmara Grubn - Stratejik ve Sosyal Araştinnalar Vakfi) διοργανωθέν δεΐπνον (iftar), ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πολει ημών θρησκευμάτων καί δογμάτων, ομιλήσας καταλλήλως.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού και έξαιτησάμενον τας σεπτάς Αυτού ευχάς επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Στυλιανόν Ζωγραφίδην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Τον Μουσικολ. κ. Λυκούργον Αγγελόπουλον, Άρχοντα Πρωτοψάλτην της  Αγιότατης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, μετά των Ελλογιμ. κ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου και Κωνσταντίου Αγγελίδου, Μουσικών, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Frank C. Urbancic, Γενικόν Πρόξενον των ΗΠΑ ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Jose Maria Castroviejo. Γενικόν Πρόξενον της Ισπανίας ενταύθα, αποχαιρετίσαντα Αυτόν επί τη κατόπιν προαγωγής εις Πρέσβυν αναχωρήσει αυτού εκ της Πόλεως.

46μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Ελληνικής Χωροδιακής Παραδοσιακής και Κλασσικής Μουσικής Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, υπό την προεδριαν της Ευγεν. κ. Βασιλικής Παπασυριοπούλου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ιsmail Savaşan, Υποδιευθυντήν της Τραπέζης Toprakbank, μετά της Ευγεν. κ. Esra Gürel, Διευθύντριας του εν Altıyol υποκαταστήματος αυτής.

21μελή όμιλον προσκυνητών εκ Ρόδου, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Ελένης Ψυλλάκη.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας του Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις το Ξενοδοχείον Hilton και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της διοργανωθείσης, υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, προς τιμήν Αυτού, Φωτογραφικής Εκθέσεως του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, επί τη συμπληρώσει 10ετίας από της εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον εκλογής και αναρρήσεως Αυτού, ένθα ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος του ως άνω Συνδέσμου, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας και ο Πατριάρχης καταλλήλως τη περιστάσει, παρουσία Ιεραρχών του Θρόνου, Γενικών Προξένων, παραγόντων της Ομογένειας και πολλών εκλεκτών προσκεκλημένων. 

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 18ης Νοεμβρίου, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, καθ' ην ετελέσθη η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Ιερολ. Διακόνου κ. Νικολάου Σαχάρωφ, εκ των αδελφών της εν Έσσεξ Αγγλίας Ιεράς Πα τριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου, οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, λοιποί Κληρικοί και Μοναχοί, συγγενείς και φίλοι, του νέου Πρεσβυτέρου, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος, παρουσιάσας τη Α. Θ. Παναγιότητι τω Πατριάρχη, τον υπ' αυτού χειροτονηθέντα νέον Πρεσβύτερον, ο τελευταίος ούτος και ο Πατριάρχης, Όστις ηυλόγησε και συνεβούλευσε αυτόν, συνεχάρη δε τους παριστάμενους φίλους και συμπολίτας αυτού. 

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σεβάστειας κ. Δημήτριον, Διευδυντήν του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Καννέλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Ηλιοπούλου, Αγιογράφου.

Τον Αιδεσιμολ. Οικονόμον κ. Ελευθέριον Κωνσταντινίδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, μετά του Εντιμ. κ. Αστερίου Γραμμένου, Οφθαλμιάτρου, εκ Καβάλας.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, Εφοπλιστήν, εξ Αθηνών.

Τούς Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Πολίτην, Φαρμακοποιόν, και Ιωάννην Γιαννάκην, Αρχιτέκτονα, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικολαον Δραμουκάνην, Καθηγητήν, τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Δραμουκάνην, Μουσικόν, εκ Κρήτης, μετά της Ευγεν. κ. Θωμαής Σαββοπούλου, Αρχαιολόγου, εκ Θεσσαλονίκης. 

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά;

α) την προβολήν της ταινίας «Το τείχος μας – Duvarmiz», εν τω εν Σταυροδρομίω Κινηματογράφω Αtlas, το Σάββατον, 17ην Νοεμβρίου, και

β) την έναρξιν της νέας πολιτιστικής περιόδου 2001-2002 του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., και την απονομήν των βραβείων "Μάρκου Ψαρόπουλου", εν τη έδρα του ως άνω Συνδέσμου, την Κυριακήν, 18ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά τους γάμους του ζεύγους Θεοδώρου Καλαμάρη και Κλαούντια Φώσκολο, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 17ην ιδίου. 

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις: 

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, επεσκέφθη κατ' οίκον τον αναρρωνύοντα Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Φιλόθεον Μιχαηλίδην, διαβιβάσας  αυτώ την Πατριαρχικήν στοργήν και συμπάθειαν.

*   *   * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:


Τον Σεβ. Μητοπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Στα.υροδρομίου, μετά της υπό την προεδρίαν του Εξοχ. εν ιατροίς κ. Γεωργίου Πετρίδου Εντίμου Εφοροεπιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού Καθεδρικου Ναού των Εισοδίων της Παναγίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των α.) Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου της Κοινότητος Αγίου Νικολάου Τόπκαπι, Ευλαβ. Διακόνων κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και κ. Σωφρονίου Συκάκη και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Κεσίλογλου Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, και β) Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικως Προϊσταμενεύοντος της Κοινότητος Αγίου Νικολάου Ύψωμαθείων, και Μουσικολ. κ. Αντωνίου Παριζιάνου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τους ειθισμένους άρτους, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν Ζάχαρον, μετά του Ιερολ. Διακόνου κ. Νικολάου Σαχάρωφ, εκ των αδελφών της εν Έσσεξ Αγγλίας  Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Εφραίμ Ξενοφωντινόν, μετά του Εντιμ. κ. Βασιλείου Αμαραντίδου, Οδοντιάτρου, και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Πασχαλιάς, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εξοχ. κ. Δημήτριον Ο. Rogozin, Πρόεδρον της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμα της Ρωσσίας, μετά της Ευγεν. κ. Flura Ziatdinova, Αντιπροέδρου αυτής, των  Εντιμ. κ. κ. Αλεξάνδρου Shabenov και Denis Vikhiren, Στελεχών αυτής, συνοδευομένους υπό των Εντιμ. κ. κ. Σεργίου Velichkin, Γενικού Προξένου της Ρωσσίας ενταύθα, και Μιχαήλ Alaniya, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Γραφείου αυτού.

Τοις ως άνω απεδό8ησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτών τιμαί.

Την Εξοχ. κ. Δρ. Susanne Riess-Passer, Βοηθόν του Πρωθυπουργού της Αυστρίας, μετά των Εξοχ. κ. Δρος Anton Kozusnik, Πρέσβεως, και Εvτιμ. κ. Δρος Peter Sichrousky, Ευρωβουλευτού, συνοδευομένους υπό του Εξοχ. κ. Δρος Ralph Scheide, Πρέσβεως της χώρας ταύτης εν Αγκύρα.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι. τω αξιώματι αυτών τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Αγγελικής, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παύλον Βογιατζήν, Δήμαρχον Γέρας Λέσβου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δεσποίνης Κομνηνού, του Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανδήλου, Καθηγητού, και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, συνοδευομένους υπό της Ευγεν. κ. Aysen Kuşçuğlu, Τουριστικού Πράκτορος, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Μ. Osman Başoğlu, Λήμαρχον Ağimas Καππαδοκίας.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον της Εφορείας των Νοσοκομείων Βαλουκλή.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Τερζήν, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Το Έντιμον Διοικητικον Συμβούλιον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υπό την προεδρίαν της Ευγεν. κ. Έλλης Φινφίνη.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Μιράνκο, Επιχειρηματίαv, μετά της συζύγου αυτού Ελλογιμ. κ. Ιφιγένειας, Εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, Ναυτιλιακόν μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Filiz Apaydin, Τουριστικόν Πράκτορα, εντεύθεν.

Τους Εντι.μ. κ. κ. Bertan Golal και Oğuz Karalι, Δημοσιογράφους, εντεύθεν.

 

*   *   *

Εξεπροσωπήθη: 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά την δεξίωσιν επί τη Εθνική Εορτή του Βελγίου, εν τω ενταύθα Προξενικώ αυτού Μεγάρω, την Πέμπτην, 15ην Νοεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την έναρξιν του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου με θέμα: "Συνάντησις Κινηματογράφου - Ιστορίας", εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar, την Παρασκευήν, 16ην ιδίου.

Επίσκεψις του Πατριάρχου εις το Καστελλόριζον


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος εις ευλαβή πρόσκλησιν του Προέδρου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου (ΤΕΔΚΔ) Δημάρχου Ροδίων Εντιμ. κ. Γεωργίου Γιαννόπουλου εκ μέρους αυτής, μετέβη εις Καστελλόριζον από 10-12 τ. μ. Νοεμβρίου και εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του ετησίου τακτικού συνεδρίου αυτής, ομιλήσας και επί του θέματος "Περιβάλλον, Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκησις".

Τον Πατριάρχην, διαπεραιωθέντα εις την Νήσον δι' ιδιωτικής θαλαμηγου του Εντιμ. κ. Χρήστου Κοντογιάννη εκ του Τουρκικού Λιμένος Kaş, υπεδέχθησαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Αιγαίου Εξοχ. κ. κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης και Νικόλαος Σηφουνάκης, Βουλευταί Δωδεκανήσου, ο Νομάρχης αυτής, πολλοί Δήμαρχοι και πλήθος πιστών εξ Αθηνών και εκ των Νήσων,

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης την Κυριακήν, 11ην Νοεμβρίου, ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ των  Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Νήσου, έχων ως συλλειτουργούς Αυτού τους Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Ρόδου κ. Απόστολον, Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιον, Μιλήτου κ. Απόστολον και Μύρων κ. Χρυσόστομον. Μέλη της συνοδείας Αυτού ήσαν και οι Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος και Μ. Εκκλησιάρχης κ. Σεραφείμ, ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος και Φωτογράφος, και ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Κατά την εν τη Νήσω παραμονήν Αυτού ο Πατριάρχης παρηκολούθησε συναυλίαν προς τιμήν Αυτού, επεσκέφθη το Γυμνάσιον-Λύκειον, ένθα ωμίλησε προς τους μαθητάς, το Δημαρχείον και το Στρατόπεδον, εν τω οποίω εθεμελίωσε ναΰδριον προς τιμήν των εν Δωδεκανήσω διαλαμψάντων Αγίων, έψαλε δε Τρισάγιον προ του τάφου του εντός του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου αναπαυομένου αειμνήστου Μητροπολίτου Πισιδίας κυρού Κωνσταντινου.

Ο Πατριάρχης παρηκολούθησε το μέγιστον μέρος των εργασιών του Συνεδρίου της ΤΕΔΚΔ, ωμίλησε δε καί πάλιν κατά την κατακλείδα αυτών, καθ' ην εξεδόθη και θερμόν ψήφισμα περί της συνεχίσεως των ιστορικοκανονικών και πνευματικών δεσμών της Δωδεκανήσου μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Κατά την μετάβασιν εις Καστελλόριζον ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσκέφθη:

α) εθιμοτυπικώς τον Νομάρχην Ατταλείας Εξοχ. κ. Ertuğrul Dokuzoğlu, όστις διεβίβασεν Αύτω επίσημον πρόσκλησιν του Υπουργού Τουρισμού της Τουρκίας Εξοχ. κ. Mustafa Taşar να τιμήση δια της παρουσίας Αυτού τας κατά τας αρχάς Δεκεμβρίου π ραγματοποιηθησομένας εν τη περιοχή εκδηλώσεις εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Κατά την εν τη Νομαρχία παρουσίαν Αυτού ο Πατριάρχης προέβη εις δηλώσεις επί της αναγκαιότητος του διαθρησκειακού διαλόγου και της από κοινού καταπολεμήσως της τρομοκρατίας, απαντών εις σχετικάς ερωτήσεις των συγκεντρωθέντων εκπροσώπων των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως.

β) το Ινστιτούτον Ερευνών των Μεσογειακών Πολιτισμών, ιδρυθέν υπό του ζεύγους Inan καί Suna Kıraç (της οικογενείας Κοç) εντός της παλαιάς Ατταλείας.

γ) το εν τη πόλει Πολιτιστικόν Κεντρον Αποστόλου Παύλου, διευθυνόμενον υπό Αμερικανού Πάστορας, και

δ) την Ιεράν Μητρόπολιν Μύρων, συνοδευόμενος και ξεναγούμενος υπό του οικείου Ποιμενάρχου.

Ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού επέστρεψεν εις την Πόλιν αεροπορικώς εξ Ατταλείας το εσπέρας της 12ης τ. μ., υπαντηθείς εν τω αεροδρομίω υπό Ιεραρχών του Θρόνου.

 

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από του Παραθρονίου, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Τρίτης, 13ης Νοεμβρίου, επί τη εορτή του εν Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεως.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, επεσκέφθη κατ' οίκον τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, επεδαψιλεύσας αυτώ τας σεπτάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια συγχαρητήρια.

 

*  *  * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 14ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το Κοιμητηρίου της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυρού Φιλίππου, επί τη ι. μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον,  Εκπρόσωπον του εν τη πόλει ημών Σιναϊτικού Μετοχίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μετά των Οσιωτ. Συγκέλλου κ. Βασιλείου Βερμίσογλου και Εντιμ. κ. Μηνά Παπαγεωργίου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον ιχθύν, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού Μετοχίου, επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου Σίνα.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, εξαιτησάμενον και δεχθέντα. τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ομότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εξ Αγγλίας.

Τον Αιδεσιμ. Σακελλάριον κ. Δημήτριων Κικιδέλλην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Αικατερίνης.

28μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Επισκοπής Βερσαλλιών Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. κ. Ρ. Hoffman.

Τον Εντιμολ. κ. Pekka Hayry, Άρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Φιλλάνδίας, μετά των Ελλογιμ. κ. κ. Jaakko Frösén και Mika Hakkaravier, Καθηγητών του Πανεπιστημίου Ελσιγκίου.

Τον Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικόν Πρόξενον της Βουλγαρίας ενταύθα.

Τους Εντιμ. κ. κ. Jacques Debs και Marc-André Batigne. Παραγωγούς Κίνηματογραφικών Ταινιών, εκ Γαλλίας, συνοδευόμενους υπό των Εντιμ. κ. κ. Mesut Tufan, Δημοσιογράφου, και Erol Özkokay, εντεύθεν,

Τον  Εντιμ. κ. Φίλιππον Κουρνάζογλου, Κλητήρα των Πατριαρχείων, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

*  *  * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξίαρχων, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής, την Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησεν επικαίρως ο Πατριάρχης, παρουσιάσας τον συμπροσευχηθέντα Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, όστις και λαβών παρ' Αυτού τον λογον μετέφερεν εις τους πιστούς την ευλογίαν του Παναγίου Τάφου.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμέλησε και ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Βαλατά, κατά την εν αύτω τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 8ην ιδίου.

Τον Θειον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, αναφερθέντες εις την συμπλήρωσιν δεκαετούς Πατριαρχίας της Α. Θ. Παναγιότητος, Ήτις απήντησε καταλλήλως.

*  *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Κολωνείας κ. Γαβριήλ, επεδαψιλεύσας αυτώ τας σεπτάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

*  *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Toν Σεβ. Μητροπολίτην Κολωνείας κ. Γαβριήλ, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, εκ των Ιεραρχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μετά των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. Θεοκτίστου Σαμίου και κ. Φωτίου Λιάκου, νέου Επιτρόπου του Παναγίου Τάφου ενταύθα, και του Εντιμ. κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, Αρχιτέκτονος, εξ Ιεροσολύμων.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεοληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού  αυτού.

Τον Πανοσιολ. Μ. Εκλησιάρχην κ. Σεραφείμ, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Μουσικολ. κ. Ιωάννην Χαριατίδην, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Τον Εξοχ. Λόρδον κ. Russell Johnston, Πρόεδρον της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Τον Εντιμ. Κ. Μιλτιάδην Γαργαρέταν, Στέλεχος του Υπουργείου Αναπτύξεως της  Ελλάδος, μετά των Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Μπαλάφα, Πολιτικού Μηχανικού, και Αλεξάνδρου Χ. Οφίδου, Γενικού Διευθυντού της "Ναυτιλιακής Καπνεμπορικής Α. Ε.", εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Seyhan Duru, Δήμαρχον Avanos Καππαδοκίας,

Την Ελλογιμ. κ. Αναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Σαπουντζάκην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Μηνάν Παπαγεωργίου, ως και τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην, Κλητήρα των Πατριαρχείων.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Claudia Foskolo, υποβαλόντας σέβη και εκζητήσαντας τας σεπτάς Πατριαρχικός ευχάς και ευλογίας, επί τοις γάμοις αυτών, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

9μελή όμιλον στελεχών του εν Ιεροσολύμοις Αγγλικανικού Κολλεγίου "Άγιος Γεώργιος", υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Δρος κ.Kemâl Farah.

*  *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, Ηγουμένου της εν Χάλκη Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. νέου Επάρχου των Πριγκηποννήσων, δεξίωσιν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων αυτού, εν τη εν Πριγκήπω Λέσχη «Anadolu», την Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου.

*  *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριαρχής, εδέχθη:


Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ανέων και Πρόεδρον Βοστώνης κ. Μεθόδιον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίου Μήνα της Κοινότητος Υψωμαθείων, Ευλαβ. Διακόνων κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και κ. Σωφρονίου Συκάκη, και Εντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνος Ηλιάδου και Νικολάου Γκιουλγιούν, μελών της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αύτω τον ειθισμένον άρτον, επί τη επικείμενη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά των Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Κολιομιχάλη, Ιατρού-Προέδρου της Εταιρείας "Φίλοι του Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας", Αντωνίου Ζερβού, Δημάρχου Αγίου Νικολάου Κρήτης-Αντιπροέδρου της ως άνω Εταιρείας,  Αγγέλου Φωκά, Χρήστου Δρούγκα, Γεωργίου Δασκαλάκη και Γεωργίου Κουφάκη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Νικολούλην, νέον Μορφωτικόν Ακόλουθον παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ. Δρα Ιωάννην Chomakov, Δήμαρχον Φιλιππουπόλεως, μετά των Εντιμ. κ. κ. Λουκά Stanchev και Δημητρίου Dimov, εκ Βουλγαρίας.

12μελή όμιλον Δημάρχων και οικείων αυτών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αποστόλου Φ. Κοίμηση, Γεν. Γραμματέως της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ).

Τον Εντιμ. κ. Jean Kapitsis και την Ευγεν. κ. Ewelyne Chavaz, εξ Ελβετίας.

Την Ευγεν. κ. Ευστρατίαν Κύρκα, εντεύθεν, εξαιτησαμένην την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις επί θύραις ονομαστηρίοις αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Ιcaro Bagnara, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ειρήνης Λούβρου, εκ Μιλάνου.

 

*  *  *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό του Δήμου Μεγαλοπόλεως εν συνεργασία μετά του Συνεδρίου των Τοπικών Διοικήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, διάσκεψιν (Forum), με θέμα: "Διάσκεψις Πόλεων και Περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης", εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω Cemâl Reşit Rey, τήν Παρασκευήν, 2αν Νοεμβρίου.

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονομου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό της Εφημερίδος Zaman, εκδήλωσιν, επί τη συμπληρώσει 15ετίας από της ιδρύσεως αυτής, εν τω εν Harbiye Συνεδριακω Κέντρω Lütfi Kırdar, την αυτήν ημέραν.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ του Γηροκομείου Βαλουκλη, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 1ην α. μ. Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησεν ο Πατριάρχης επικαίρως, ευλογήσας το εν τω Ιδρύματι επιτελούμενον έργον και παρουσιάσας τον συμπροσευχηθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Λερού, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Νεκτάριον, όστις και λαβών παρά του Πατριάρχου τον λόγον ωμίλησε καταλλήλως. 

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη: 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον υπό των Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Δαμάσκηνου Παλαπουγιούκ και Ευλαβ. Διακόνου κ. Στεφάνου Κατέ.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά των Οσιωτ. Συγκέλλου κ. Βασιλείου Βερμίσογλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Βαλατά, και Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιωακείμ Ευαγγελινόν, Πρωτοσύγκελλον της Ιεράς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Δέλλαν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας.

Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Savoiu, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ.  Εκκλησίας, εκ Γαλλίας, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Mustafa Topsakal, εντεύθεν.

Τον Εξοχ. κ. Αλέξανδρον F. Motsyk, Πρέσβυν της Ουκρανίας εν Αγκύρα, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτού εκ της χώρας ημών, αναλαμβάνοντα καθήκοντα Υφυπουργού Εξωτερικών εν Κιέβω.

Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Δρ. Ralph Scheide, Πρέσβυν της Αυστρίας εν Αγκύρα, επί τη οριστική επανόδω αυτού εις Βιέννην,

Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι. αυτού τιμαί.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μαυρίδην, Δημοσθένην Σαραγλίδην και Αθανάσιον Παπαδόπουλον, εξ Ορεστιάδος.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ιζμιρλήν, Φοιτητήν  Ιατρικής, εντεύ θεν, εκζητήσαντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ονοματική αυτού εορτή.

26μελή όμιλον προσκυνητών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ketter Franz, εκ της πόλεως Linz Αυστρίας.

Τον Εντιμ. κ. Χριστόφορον Φέκον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυ τού κ. Ταξιαρχίας, των τέκνων αυτών Χριστόφορου, Ειρήνης και Παναγιώτου, του πατρός αυτού Εντιμ. κ. Πέτρου, του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κοτσάνου, ως και των Ευγεν. κυριών Deborah Miskovich, Jeannine Coller και Lidiette Salas, εξ Αμερικής, συνοδευόμενους υπό της Ευγεν. δίδος Ömür Çolak, Ξεναγού, εντεύθεν.