Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Back

Ὀκτώβριος 2001

Ὀκτώβριος 2001

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ 

 

Την Δευτέραν, 29ην Οκτωβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, μετέβη αεροπορικώς εις Άγκυραν και παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, εις την εν τω Προεδρικώ Μεγάρω του Çankaya δοθείσαν, υπό του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Ahmet Necdet Sezer, δεξίωσιν, επί τη 78η eπετείω από της ανακηρύξεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών.

Κατά την δεξίωση o Πατριάρχης είχε την ευκαιρίαν να συγχαρή και τοις Εξοχωτάτοις κ. Πρωθυπουργώ, κ. Υπουργώ Εξωτερικών και άλλαις προσωπικότησι του πολιτικού κόσμου της χώρας, και να επικοινωνήση προς τους Εξοχωτάτους κ. κ. Πρέσβεις διαφορών χωρών.

Προ της μεταβάσεως εις το Προεδρικόν Μέγαρον ο Πατριάρχης επεσκέφθη την εν Αγκύρα Πρεσβείαν της Ελλάδος, εν τη οποία αφού συνωμίλησεν επ' ολίγον μετά του Πρέσβεως Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή απηύθυνε τον λόγον εις το συγκεντρωθέν προσωπικόν αυτής, εις το όποιον παρουσίασεν Αυτόν δια θερμών λόγων η Α. Εξοχότης.

Το εσπέρας ο Πατριάρχης και ο συνοδός Αυτού συνεδείπνησαν μετά του εν Αγκύρα Επιτετραμμένου του Βατικανού.

Την επομένην, Τρίτη, 30ήν λήγοντος μηνός, η Α. Θ. Παναγιότης, επεσκέφθη εν τη έδρα αυτού τον Σοφολογιώτατον Διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας κ. Mehmet Nuri Yilmaz, τον όποιον και ενημέρωσεν επί των προετοιμασιών δια την σύγκλησιν εν Βρυξέλλαις κατά τον προσεχή Δεκέμβριον μεγάλης Διαθρησκειακής Διασκέ ψεως εναντίον της τρομοκρατίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την οργάνωσιν της οποίας ανέλαβε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

Η Α. Σοφολογιότης και οι συνεργάται αυτής, εν οις και ο Σοφολ. Μουφτής Αγκύρας, επεφύλαξαν εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην θερμήν και τιμητικήν υποδοχήν.

Αργότερον, προστεθέντος και του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, επί τούτω ελθόντος εις Άγκυραν εις την συνοδείαν του Πατριάρχου, Ούτος επεσκέφθη τον αρμόδιον δια θέματα Βακουφιών Υπουργόν άνευ Χαρτοφυλακίου Εξοχ. κ. Nejat Arseven, εις τον οποίον ανέπτυξε τα απασχολούντα  το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την περί αυτό Ομογένειαν προβλήματα, ζητήσας την παρέμβασίν του δια την ταχείαν επίλυσιν αυτών και εγχειρίσας τη Α. Εξοχότητι γραπτόν περί αυτών Μνημόνιον. Ο κ. Υπουργός μετά κατανοήσεως ήκουσε τα εκτεθέντα αύτω αιτήματα και υπεσχέθη να ασχοληθή αυτοπροσώπως προς ικανοποίησιν αυτών, προσθείς ότι προετοιμάζεται νέος νόμος υπέρ των μειονοτικών ευαγών Ιδρυμάτων.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετά των Σεβ. συνοδών Αυτού επέστρεψαν αεροπορικώς εις την Πόλιν, υπαντηθέντες εν τω αεροδρομίω υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη 78η επετείω από της Ιδρύσεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών, την Δεύτεραν 29ην Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εις την Νομαρχίαν και συνεχάρη ταις Πολιτικαίς, Στρατιωτικαίς και Δημοτικαίς Αρχαίς της πόλεως ημών, ομού μετά των λοιπών θρησκευτικών ηγετών της Πόλεως.

Κατά την επί τη επετείω δοθείσαν, το εσπέρας της αυτής ημέρας, υπό του Εξοχ. κ. Erol Çakir. Νομάρχου της πόλεως ημών, δεξίωσιν, εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω Atatürk, εξεπροσωπήθη υπό του ως άνω Αρχιερέως.

 

*     *     *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητον, παρουσιάσαντα Αυτώ τον υπ' αυτού πρότριτα, Πατριαρχική κελεύσει, χειροθετηθέντα εις το οφφίκιον του Οικονόμου Αιδεσιμ. κ, Ιάκωβον Χαβιαρόπουλον, Εφημέριον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ταταούλων.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, παρουσιάσαντα Αυτώ τον υπ' αυτού πρότριτα, Πατριαρχική κελεύσει, χειροτονηθέντα Ευλαβ. Διάκονον κ. Σωφρόνιον Συκάκην.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Σεβ. Μητροπολίτην Δημήτριον, Διευθυντήν του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου.

Τον Εντιμ. Κ. Κωνσταντίνον Μπελαλίδην, Πρόεδρον του Αθλητικού Συλλόγου Ταταούλων, μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιωάννου Βασιλειάδου, Αντιπροέδρου, Σπυρίδωνος Μπουρτζή, Γεν. Γραμματέως, Λαζάρου Αλατερέζογλου και Ξενοφώντος Αιθιοπούλου, μελών του Διοικητικου Συμβουλίου αυτού.

*     *     *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ.  Εσπερινόν του Σαββάτου, 27ης Οκτωβρίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 28ην Οκτωβρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ.  Ιάκωβος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Καλαμάρης, Δικηγόρος, Πρόεδρος της  Εκκλησιαστικής Επιτροπής, η Ευγεν. κ. Εύα Ντούσα, Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητος, και ο Πατριάρχης.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των α) Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, και Εντιμ. κ. κ. Ιορδανού Εσαμπάλογλου και Γεωργίου Κάλφογλου, μελών της Εφοροεπιτροπής αυτής, καί β) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιουβανοπούλου, Ιερατικως Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Σωσθενίου, και Εντιμ. κ. Ελευθερίου Κουζνέτσωφ, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Κωστάκην, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μετά του ανεψιού αυτού Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Κωστάκη, Φοιτητού Ιατρικής.

40μελή όμιλον Φοιτητών εκ της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως (ΧΦΕ) Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αντωνίου Στυλιανάκη και Οσιωτ. Μονάχου κ. Μακαρίου Βαζυργιάννη, εξ Αγίου Όρους.

20μελή όμιλον Γάλλων προσκυνητών, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικοΰ Πρεσβυτέρου κ. Jacky Marie Lhermitte.

Τον Εντιμ. κ. Δρ. Akkan Suver, Πρόεδρον του Ιδρύματος Μαρμαρά (Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfi), μετά των Evτιμ. κ. κ. Δρ. Şahap Kocatopçu, πρώην Υπουργού, Zühtü Hacıoğlu, Engin Köklüçınar και Koran Büyükasar, συνεργατών αυτού, έντευΟεν.

Τον Εντιμ. κ. Harün Tokak, Πρόεδρον του Ιδρύματος Δημοσιογράφων και Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi), μετά των Εντιμ. κ. κ. Abdullah Aymaz, Στελέχους της Εφημερίδος Zaman, και Alaaddin Kaya, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Καρκαγιάννην, Δημοσιογράφον της "Καθημερινής" και του Ραδιοφώνου Σκάϊ, μετά των Εντιμ. κ. κ. Νικολάου-Γεωργίου Παπαχρήστου και Νικολάου Μαγγίνα, επίσης Δημοσιογράφων.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, μετά του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γκόφα, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αργύριον Λιάζε, φοιτητήν οδοντιατρικής, εντεύθεν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη εγγιζούση ονοματική αυτού εορτή.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνόδων κ. Διονυσίου, κατά την τελεσθείσαν, εν τω Ιερώ Παρεκκλησίω του Αγίου Σάββα του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, Δοξολογίαν επί τη επετείω της 28ης Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την τελετήν εγκαινίων των νέων Γραφείων των Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, εν Gümüşsuyu τo Σάββατον, 27ην Οκτωβρίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Ταταούλων, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής, την Πέμπτην, 25ην Οκτωβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος,

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο Εντιμολ. κ. Χαρίλαος Διαμάντογλου, Άρχων Μ. Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκ­κλησίας, Ιατρός-Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπης της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν την Παρασκευήν, 26ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο  Εντιμ. κ. Χρήστος Παγίδας, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Οσιώτ. Σύγκελλον κ. Νικόλαον Παλαιολόγον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, μετά της εγγονής αυτού Ευγεν. δίδος Γραμματικής, Θεολόγου, Δοκίμου Μοναχής, εκ Θεσσαλονίκης.

Τους Ελλογιμ. κ. Victor Bondarenko, Καθηγητήν, Πρόεδρον της Επιτροπής επί των Θρησκευτικών  Υποθέσεων της Ουκρανίας, και Εξοχ. κ. Olexander F. Motsyk, Πρέσβυν αυτής εν Αγκύρα, συνοδευόμενους υπό των Εντιμ. κ. κ. Ruslan Demçeko, Γενικού Προξένου, καί Mykhailo F. Brodovych, Προξένου αυτής εν τη πόλει ημών.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτών τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Απίστολαν, Κυβερνήτην του κρουαζιερόπλοιου "Olympic Voyager", μετά Αξιωματικών αυτού, εξ Αθήνων.

Την Ευγεν. κ. Άνναν Σαρρή, Πρόεδρον του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζωγραφείου Λυκείου, μετά των Ευγεν. κυρίων Έλλης Ατιτζή, Ρ. Φαρασοπούλου, Ελισάβετ Ιωαννίδου και Ελευθερίας Τσιμάρα, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, συνοδευομένας υπό του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου της ως άνω Σχολής.

Τας Ελλογιμ. κυρίας Σουλτάναν Δεμιρτζόγλου και Μαγδαληνήν Φραγκοπούλου-Τσοκώνα, εντεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Η. Kemâl Çağın, Εκδότην-φωτογράφον, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Στέφανον Α. Παριζιάνον, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά της αυταδέλφης αυτού Ευγεν. δίδος Ιωάννας, Φοιτητρίας, και της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Παρασκευής Παπαγεωργίου, εν τεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Πάριν Δούκοβιτς, μα&ητήν, εντεύθεν.

24μελή όμιλον Φοιτητών του εν Ελβετία Κολλεγίου Franklin, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Robert Mc. Cormic, Καθηγητού.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. Κ. Franz Wechmer, Γενικού Προξένου της Αυστρίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, την Παρασκευήν, 26ην Οκτωβρίου.

*    *    *

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣIΣ

ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕYΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Την Δευτέραν, 22αν Οκτωβρίου, συνεπληρώθησαν αισίως 10 έτη από της εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον εκλογής και αναρρήσεως της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Επί τη ευκαιρία η Α. Θ. Παναγιότης εδέχθη εν τω Επισήμω Αυτής Γραφείω τα συγχαρητήρια της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου, υποβαλούσης τας ευχάς αυτής δια επικαίρου προσλαλιάς του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ.  Ιωακείμ. Επηκολούθησεν η υποβαλή σεβασμάτων εκ μέρους των Κληρικών της Πατριαρχι κής Αυλής, μετά κατάλληλον προσφώνησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. H τε Ιεραρχία και η Πατριαρχική Αυλή προσέφεραν τη Α. Θ. Παναγιότητι αναμνηστικά δώρα.

Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό του Πατριάρχου εόρτιος τράπεζα εν εστιατορίω της Πόλεως προς τιμήν της Σεβάσμιας Ιεραρχίας και του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη δοθείσαν διάλεξιν υπό του Ελλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Καθηγητού Πανεπιστημίου, με θέμα: "Το Οθωμανικόν Σύστημα του Millet και η Υφηλή Πύλη, μέχρι του 19ου αιώνος", το εσπέρας της Δευτέρας, 22ας Οκτωβρίου, ην παρηκολούθησεν ακροατήριον υψηλού πνευματικού επιπέδου. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τοις Πατριαρχείοις προς τιμήν του διακεκριμένου ομιλητού.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητον, Επόπτην της Περιφερείας Ταταούλων, μετά των Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Ιωάννου Καμαλακίδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ταταούλων, Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ιακώβου Χαβιαροπούλου, Εφημερίου αυτού, και των Εντιμ. κ. κ. Αλεξάνδρου Αδαμαντοπούλου, Ελισαίου Γιόφογλου, Άρεως Προδρομίδου και Βασιλείου Ιορδάνογλου, μελών της Εφοροεπιτροπής της ως άνω Κοινότητος, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά των α) Οσιωτ. Συγκέλλου κ. Βασίλειου Βερμίσογλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιε ρού Ναού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ξυλόπορτας, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Βασίλειου Καλαμάρη, Δικηγόρου, Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, και β) υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Παντελεήμονος Κέντρου Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων.

Τον Εντιμολ. κ. Μιχαήλ Α. Παρλάμην, Άρχοντα Νομοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου και της Ευγεν. κ. Άννης Σπυριδέλλη, εξ Αμερικής.

Την Ευγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζή, Πρόεδρον του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, μετά των Ευγεν. κυριών Ελένης Τσάπου και Nazlı Κάτση, εκ των μελών αυτού, συνοδευόμενος υπό του Ελλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου της ως άνω Σχολής.

Τον  Εντιμ. κ. Γρηγόριον Καλοκαιρινόν, Δημοσιογράφον, εξ  Αθηνών.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτφ Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 20ης Οκτωβρίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Κυριακής, 21ης ιδίου, κατόπιν ευλαβούς προσκλήσεως των υπευθύνων της ενταύθα Ορθοδόξου Ρουμανικής Παροικίας, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον εν Σταυροδρομίω Ιερόν αυτής Ναόν της Αγίας Τριάδος (τέως Αρμενοκαθολικόν Ναόν) και εχοροστάτησεν κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ό Εντιμ. κ. Radu Bâjenaru, Γενικός Πρόξενος της Ρουμανίας εν τη πόλει ημών, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Να ού ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Silviu State, Ιερατικώς Προϊστάμενος της Παροικίας, και ο Πατριάρχης, Όστις και προσέφερεν εις τον Ιερόν Ναόν τεμάχιον Ιερού Λειψάνου του εν Αγίοις πατρός ημών Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και αργυρούν θυμιατήριον, επιδαψιλεύσας πάσι τοις προσελθούσι πιστοίς τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τω Γενικώ ΙΊροξενείω της Ρουμανίας επίσημον γεύμα.

 

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Ηλιοπούλου, Αγιογράφου.

28μελή αντιπροσωπείαν οικονομικών παραγόντων του Νομού Ξάνθης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Βασιλείου Τσολοκίδου, Δημάρχου Βιστωνίδος Ξάνθης.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Φούσαν, Δικηγόρον, Βουλευτήν Ιωαννίνων, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μπατατούδην, Επιχειρηματίαν, Προέδρου του ΠΑΟΚ, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Καλλιόπης Χρυσοχόου και άλλων οικείων και φίλων αυτών, εκζητήσαντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις γάμοις αυτών, εκ Θεσσαλονίκης,

Τους  Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιον Κάβουραν, Αξιωματικόν, και Λεωνίδαν Μακρυγιάννην, Αστυνομικόν, εξ Ελλάδος.

Την Ευγεν. κ. Αικατερίναν Τζαγκρέτου, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Νικολάου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Donald Hughes μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ, κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ιερορράπτην, μετά του υιού αυτού Χρήστου, εκ Θεσσαλονίκης.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τους γάμους του ζεύγους Γεωργίου Μπατατούδη και Καλλιόπης Χρυσοχόου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, και την εν συνεχεία δοθείσαν γαμήλιον δεξίωσιν εν τω Ξενοδοχείω Ciragan, την Κυριακήν, 21αν Οκτωβρίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, κατά την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Χριστόφορου και Ευρυδίκης Συντιχάκη, τελεσθείσαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την αυτήν ημέραν.

  *   *   *

             Από μέρους της Μητρός Εκκλησίας και της Α.Θ.Παναγιότητος ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος υπό του Εντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Γραμματέως της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, επεσκέφθη εις τας φύλακας Bayrampasa τον εν αυταίς κρατούμενον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Δαφέρμον και ηυχήθη αυτώ ταχείαν αποφυλάκισιν, εκφράσας την συμπάθειαν της Εκκλησίας δια την περιπέτειαν αυτού.

*   *   *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον εσπερινόν του Σαββάτου, 13ης Οκτωβρίου, και την θείαν λειτουργίαν της Κυριακής, 14ης ιδίου.

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 13ην τρ.μ., συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή καί ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Βενιαμίν, επί τη ιερά μνήμη του αγίου ενδόξου μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου.

*   *   *

Η Α. Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Ιερολ. Διάκονον της Σειράς κ. Βενιαμίν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Οπτικόν, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Λεσποίνης, Φοιτητρίας, εντεύθεν.

Τας Ευγεν. κυρίας Κυριακήν Κετέογλου και Περσεφόνην Πικούνη, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Τζώνην Κουρτέσογλου, Ξεναγόν, μετά του Εντιμ, κ. Γεωργίου Μηλιάδου. Φοιτητού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Benoit Fouchard, εκ Παρισίων, επί κεφαλής ομίλου επιχειρηματιών διαφόρων εθνικοτήτων.

Τον Εντιμ. κ. Χριστοφόρον Συντιχάκην, Τραπεζικόν Υπάλληλον, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Ευρυδίκης Δάκου - Συντιχάκη, Εκπαιδευτικού, και της θυγατρός αυτών, εντεύθεν.

25μελή όμιλον Ρωμαιοκαθολικών προσκηνητών, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. κ.Νικολάου Wyrwoll, εκ Regensburg Γερμανίας.

Τον Εντιμ. κ. Ara Kocunyan, Δημοσιογράφον της Εφημερίδος Jamanak, εντεύθεν, είς ον ο Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εν όψει της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις Αρμενίαν.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ κ. Jose Maria Castrovlejo, Γεν. Προξένου της Ισπανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης και τη οριστική αναχωρήσει αυτού εκ της χώρας ημών, την Παρασκευήν, 12ην Οκτωβρίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, κατά την δοθείσαν, υπό τον Εξοχ. κ. Mustafa Parsakoglu, τέως Επαρχου Πριγκηποννήσων, δεξίωσιν, εν τη εν Πριγκήπω έδρα αυτού, επί τη μεταθέσει αυτού ως Βοηθού Νομάρχου εις Yalova, την Παρασκευήν, 12ην ιδίου.

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας των Εντιμ. κ. κ. Orhan Kural και Nasuh Mahruki, Καλλιτεχνών, το Σάββατον, 13ην τρ.μ..

 

  

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξειδίου αυτού.

Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Παπανδρέου, Υπουργόν των Εξωτερικών της Ελλάδος, συνοδευόμενον υπό του Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, των Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου και Ανδρέου Κοτίδου, Γεν. Προξένου και Υποπροξένου αυτής, αντιστοίχως, ενταύθα, και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και πολλών δημοσιογράφων.

Τω κ. Υπουργύ απεδόθησαν κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού, αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τον Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχην κ. Σεραφείμ, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εμμανουήλ Καροφυλλάκη, Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, και του Εντιμ. κ. Στεφάνου Βάβαλου, εκ Πειραιώς.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταύρον Κοφινάν, Κληρικόν της Ιεράς Μη τροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, μετά της Ευλαβ. Πρεσβυτέρας αυτού κ. Γεωργίας.

Τον Σοφολ. κ. Alen Goshen - Gottstein. Διευθυντήν του Elijah School for thestudy of Wisdom in World Religions, εξ  Ιερουσαλήμ.

Τον Εξοχ. κ. Μ. Farsakoglu, Έπαρχον Πριγκηποννήσων, αποχαιρετίσαντα τον Πατριάρχην επί τη μεταθέσει αυτού ως Βοηθού Νομάρχου εις Yalova.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Βασίλειον Μπουρδάκην, Αρχιτέκτονα - Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λορεάν Κάλτσιου, Σκηνοθέτην, Θρασύβουλον Ευτυχίδην, Διεθνολόγον - Οικονομολόγον, και Σωκράτην Αγγελίδην, Ιστορικόν, Υπαλλήλους της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, και τας Ευγεν. κυρίας Ελένην Στούμπου, Αρχαιολόγον, και Νάντιαν Χαγιαλά, Εθνολόγον - Υπάλληλον της Αναπτυξιακής  Εταιρείας Μαγνησίας,

Την Ελλογιμ. κ. Μαρίαν Ζερβουδάκη, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

26μελή όμιλον Καθηγητών και Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης; υπό την ηγεσίαν της Ελλογιμ. Καθηγήτριας κ. Sysse G. Engberg.

47μελή όμιλον προσκυνητών εκ Νέας Αγχιάλου, Βόλου και Σκοπέλου, υπό την ηγε σίαν του Εντιμ. κ. Σαράντου Βυριδού, Ταξειδωτικού Πράκτορος.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Μιρμίρογλου, Επιχειρηματίαν, εξ  Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Ζερβόν, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Αμαλίας, Εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

 

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Αιδεσιμ. Οικονομον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά της Ευλαβ. Πρεσβυτέρας αυτού κ. Μαρίας.

Τον Εντιμ. κ. Radu Bazenaru, Γεν. Πρόξενον της Ρουμανίας εν τη πόλει ημών.

Τον Ελλογιμ. Δρα κ. Konrad Schily, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Witien - Herdecke, εκ Γερμανίας.

Τον Εντιμ. κ. Παύλον Ζαχαριουδάκην, Διευθυντήν Νομαρχίας του Νόμου Ξάνθης, μετά της Ελλογιμ. συζύγου  αυτού κ. Μαρίας Χρηστικού, Καθηγητρίας Αγγλικών, και του υιού αυτών Εντιμ. κ. Εμμανουήλ, Φοιτητού εν τω Πανεπιστημίω Bilgi της Πόλεως.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, μετά τον Εντιμ. κ.  Savaş Yurtsever, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Λάζαρον Βασιλειάδην, Τεχνικόν Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Atiila Durak, Φωτογράφον, εξ Αμερικής.

 

*   *   *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, κατελθών εξ αυτής εις τα Πατριαρχεία, την πρωΐαν του Σαββάτου, 6ης Οκτωβρίου.

 

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον εσπερινόν του Σαββάτου, 6ης Οκτωβρίου, μεθ' ον συνοδευόμενος υπό του ως άνω Κληρικού της Πα τριαρχικής Αυλής, μετέβη εις το ξενοδοχείον Hyatt και παρέστη εις την υπό της Βιβλικής Εταιρείας διοργανωθείσαν τελετήν παρουσιάσεως της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την ομιλουμένην Τουρκικήν γλώσσαν, ομιλήσας καταλλήλως τη περιστάσει.

*   *   *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της χθες, Κυριακής, 7ης τρ. μ., μετέβη μεθ' απά σης της ακολουθίας Αύτού εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Εξ Μαρ μάρων και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ θείαν λειτουργίαν.

Τον θείον λογον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, Όστις ετέλεσε και Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Αιμιλιανού (Λαζαρίδου), καί των συν αύτω,  επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 90ετίας από του μαρτυρικού θα νάτου αυτών (1 Οκτωβρίου 1911). Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

*   *   *

Η A.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της χθες, Κυριακής, 7ης τρ.μ., συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου και του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις την ενταύθα Γερμανικήν Ευαγγελικήν Εκκλησίαν και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας εορταστικάς εκδηλώσεις επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 140ετίας από της ιδρύσεως της Εκκλησίας ταύτης εν τη Πόλει.

*   *   *

Η  Α.Θ.Παναγιότης, ο  Πατριάρχης, εδέχθη:

Την επί της προσεχούς παρασκευής και καθαγιάσεως Αγίου Μύρου Συνοδικήν Επιτροπήν Μυροφυλακίου και Σκευοφυλακίου υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Προέδρου αυτής, μετά των ως μυρεψών ορισθέντων λαϊκών τέκνων της Εκκλησίας, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών.

Τον Πανοσιολ, Αρχιμανδρίτην κ, Σέργιον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Θείας Μεταμορφώσεως Νέου Βάλαμο Φιλλανδίας, μετά του Ιερολ. Διακόνου κ. Ρωμανού, εκ των αδελφών αυτής.

Τον Εντιμολ, κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Άρχοντα Διδάσκαλον του Γένους της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εντεύθεν, μετά του Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Καθηγητού Πανεπι στημίου, εξ Αθηνών.

17μελή ομιλον, εκ του Κοινοβουλίου του Κρατιδίου Σαξωνίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Τον Εντιμ. Κ. Χριστόδουλον Τ. Μαργαρίτην, Πρόξενον της Ελλάδος εν Καζακστάν.

Ι5μελή όμιλον Επιστημόνων εξ Αμερικής, Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου, συμμετεχόντων εις συνέδριον εν τω ενταύθα Πανεπιστημίω Yeditepe.

Toν Εντιμ. κ. Ηλίαν Λεοντάρην, Αξιωματικόν Στρατού, εκ Νεαπολεως Ιταλίας.

Τον Εντιμ. κ. Mustata Akkaya, Διευθυντήν του Μουσείου Αγίας Σοφίας, εντεύθεν.

Τον Εντιμ, κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν, Επιχειρηματίαν, εξ Αθηνών.

Τάς Ευγεν. κυρίας Ιωάνναν και Ιωσηφίναν Τσερεπούλη, εξ Αμερικής.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ρωμαιοκαθολικώ Ιερώ Ναώ του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, θείαν λειτουργίαν, επί τη εορτή του Αγίον Φραγκίσκου της Ασσίζης, το εσπέρας της Πέμπτης, 4ης Οκτωβρίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την εν τη Νο μαρχία της Πόλεως τελελήν, επί τη 78η επετείω της Απελευθερώσεως αυτής, το Σάββατον, 6ην τρ.μ.

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τους γάμους του ζεύγους Γεωργίου Τσολακίδου και Μαρίας Τοπάλογλου, τελεσθέντας εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Παρασκευής της Kοινότητος Θεραπείων, και την εν συνεχεία δοθείσαν γαμήλιον δεξίωσιν εν τω εστιατορίω Esma Sultan. χθες, Κυριακήν, 7ην τρ. μ.

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την δοθείσαν δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της επαναλειτουργίας του εστιατορίου "Fener Köşkü", χθες, Κυριακήν, 7ην ιδίου.

*   *   *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή του αγίου ένδοξου ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, την Τετάρτην, 3ην Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, επεσκέφθη εν τω Γραφείφ αυτού τον εορτάσαντα την ονομαστικήν του εορτήν Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνοδών κ. Διονύσιον, και επεδαψίλευσεν αυτώ και αύθις τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια συγχαρητήρια.

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, Διευθυντήν του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, μετά του Πανοσιολ. κ. Ν. Treanor και των Εντιμ. κ. κ. Weninger και Chris Donnelly, Συμβούλων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γεν. Γραμματέως του NATO αντιστοίχως.

41μελή όμιλον Ρωμαιοκαθολικών κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ Καλαβρίας, υπό την ηγεσίαν του Θεοφιλ. Επισκόπου της Επισκοπής Oppido - Palmi κ. Luciano Bux.

Τον Eξοχ. κ. Sebastian - Brugo Marco, Πρέσβυν της Αργεντινής εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό των Εντιμ. κ. κ. Daniel Oscar Alegre και Miguel Angel Vallegos.

Τον Ελλογιμ. κ. Γεώργιον Κουκούλην, Καθηγητήν Ενδοκρινολογίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Δρα Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκ Κομοτηνής.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιωάννην Δεμιρτζογλου, Λυκειάρχην του Ζωγραφείου Λυκείου, μετά του Συλλόγου των Καθηγητών αυτού, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους.

Τον Εντιμ. κ. Αναστάσιον Ζυμπιρικάκην, Χημικόν Μηχανικόν και Θεολόγον, εξ  Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Hüseyin Oztürk, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

*  *  *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την δοθείσαν, υπό του Ελλογιμ. Δρος κ. Herbert Hoffmann-Loss, Γενικού Προξένου της Γερμανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν ταις αιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου, την Τετάρτην, 3ην Οκτωβρίου.

*   *   *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της χθες, Τρίτης, 2ας Οκτωβρίου, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτή επιμνημόσυνον Θείαν Λειτουργίαν, επί τη συμπληρώσει δεκαετίας από της εις Κύριον εκδημίας του αμέσου Προκατόχου Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας Ούτος ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του μακαριστού Πατριάρχου εις ο παρέστησαν Ιεράρχαι του Θρόνου, οι οικείοι αυτού και ικανός αριθμός πιστών. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω Ηγουμενείω της Μονής.

*  *  *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Σεραπίωνα, μετά της Οσιωτ. Μοναχής Νικοδήμης Ηγουμένης του  Ιερού Πατριαρχικού Μετοχίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμυλίας Χαλκιδικής, μετ' αδελφών εξ αυτής.

Τον Εντιμ. Κ. Δημήτριον Καψάνην, Δήμαρχον Παλαιού Φαλήρου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Αικατερίνης, και 22μελούς ομίλου Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών εκ του ως άνω Δήμου.

Τους Εντιμ. κ. κ. A. Sabri Κiziltan, Αρχαιολόγον, Βοηθόν της Διευθύνσε ως Βακουφίων της Πόλεως, καί Necdet Isli,  Ιστορικόν, Στέλεχος της Διευθύνσεως ταύτης.

Τον Ελλογιμ. κ. Σταυρόν Χ. Γιολτζόγλου, Εκπαιδευτικόν εν Αγκύρα.

Τον  Εντιμ, κ. Λυκούργον Παπαγιαννόπουλον, Επιχειρηματίαν, εξ Αθηνών.