Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Back

Σεπτέμβριος 2001

Σεπτέμβριος 2001

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης και η Αγία και Ιερά Σύνοδος, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 27ης Σεπτεμβρίου, παρέθεσαν αποχαιρετιστήριον γεύμα, εν τη Πατριαρχική Τραπέζη, προς τιμήν του Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη, Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτού εκ της χώρας ημών, εις ο παρεκάθησαν και οι Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος, και Ανδρέας Κοτίδης, νέος Υποπρόξενος αυτής.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης την Παρασκευήν, 28ην Σεπτεμβρίου, μετά της ακολουθίας Αυτού, μετέβη εις την έδραν του Αθλητικού Συλλόγου ΙΙέραν και ετέλεσε τον ειθισμένον Αγιασμόν, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών εν αύτω έργων, δαπάνη του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, καθ' ον ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 29ης ιδίου. Εν συνεχεία Ούτος, μετά της συνοδείας Αυτού, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν, εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, εν η και διενυκτερεύσεν. Εντεύθεν την επομένην διεπεραιώθη εις Πρίγκηπον και ανήλθε μεθ'  απάσης της ακολουθίας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Θείας Μεταμορφώσεως Σωτήρας Χριστού, χοροστατήσας κατά την Θείαν Λειτουργίαν, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών εν αυτή έργων, μετά τας ας υπέστη ζημίας εκ των σεισμών του 1999.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της  Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Δημήτριος Καψάνης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, επί κεφαλής ομίλου Δημοτών αυτού, μέλη εκ του εν Αθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανών "Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς" και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού ωμίλησεν ο Πατριάρχης, συγχαρείς τον χορηγόν της δαπάνης του ανακαινισμού, Εντιμ. κ. Χρήστον Ζιώγαν, Επιχειρηματίαν εν  Ελλάδι, ως και πάντας τους καθ' οιονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εις αυτόν, και επικαλεστείς επί πάντας τους εντεύθεν και εκ του εξωτερικού πολυπληθείς ευλαβείς προσκυνητάς της Μητρός Εκκλησίας τας σεπτάς Πατριαρχικός Αυτού ευχάς και ευλογίας.

Εν συνεχεία, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανέγνω Τρισάγιον επί του, εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής, τάφου του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Χρύσανθου.

Την μεσημβρίαν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, εν η προσκυνήσας ηυλόγησε την Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Το απόγευμα η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη εις την τελετήν υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποιήσεως των Δήμων Πριγκηποννήσων και Παλαιού Φαλήρου, εν τη προκυμαία της νήσου, παρουσία Υπουργών, βουλευτών, εκπροσώπων των εν τη Πόλει θρησκευμάτων και του Δήμου Μεγαλοπόλεως, του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος, των Εντιμ. κ. κ. Coşkun Özden και Δημητρίου Καψάνη, Δημάρχων Πριγκηποννήσων και Παλαιού Φαλήρου, αντιστοίχως, μετά πολλών δημοτών αυτών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Αθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανών "Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς", ομιλήσας καταλλήλως τη περιστάσει.

Το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, κατήλθεν εις Φανάριον.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 


Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος ΄Αϊρες κ. Ταράσιον, συνοδευόμενον υπό του  Εντιμ. κ. Σπυρίδωνος Βέργου, Συμβούλου Τύπου της εκείσε Πρεσβείας της Ελλάδος.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Δρ. Péter Erdö, Πρύτανιν του ΡΚαθολικού Πανεπιστημίου Βουδαπέστης.

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ του εις Αντιόχειαν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτού.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, Προϊσταμενεύοντα του εν Σαμπεζή Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου.

14μελη όμιλον Ορθοδόξων προσκυνητών εξ Αγγλίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στεφάνου Maxfield.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, υποβαλόντα σέβη καί λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Σαφιολέαν, Σύμβουλον του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. δίδος Αικατερίνης Λυμπεροπούλου, Δημοσιογράφου-Βυζαντινολόγου, εξ  Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, μετά Καθηγητών και Γραμματέων αυτής, υποβαλόντας σέβη καί λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους.

Τον Εντιμ. κ. Zeynel Abidin Turan, Δήμαρχον Νικαίας (Iznik).

Την Ευγεν. κ. Νίκην Beales, Πρόεδρον της εν Αγγλία Κοινότητος Αγίων Αμβροσίου και Στυλιανού.

Τας Ελλογιμ. κυρίας Ευθαλίαν Μπρούσαλη και Αικατερίνην Πολυγενίδου. Εκπαιδευτικούς, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Παλαβίδην μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Καλλιόπης, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Καλοκαιρινόν, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Yuksel Kangiray μετά του Έντιμ. κ. Mustafa Boz, εντεύθεν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη: 


Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τους γάμους του ζεύγους Ιzzet Bilton και Sandra Leon, τελεσθέντας εν τη εν Γαλατά Συναγωγή Neve Şalom, την Κυριακήν, 30ήν λ. μ. Σεπτεμβρίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, κατά την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Δημητρίου και Ευγενίας Μιντζινίκωφ, τελεσθείσαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την αυτήν ημέραν

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταύρου, την Παρασκευήν, 14ην Σεπτεμβρίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος και Ικονίου κ. Θεόληπτου.

Κατ'  αυτήν παρέστη η Α. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης των Κοπτών κ. κ. Σενούντα Γ', μετά της συνοδείας αυτού.

Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων των εν Αμερική και απανταχού της γης τρομοκρατικών ενεργειών.

*    *   *

Το απόγευμα της αυτής ημέρας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, και ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης των Κοπτών κ. κ. Σενούντα Γ΄ συμπροήδρευσαν συσκέψεως εν τοις Πατριαρχείοις, καθ' ην εξητάσθησαν θέματα κοινού δια τας δύο Εκκλησίας ενδιαφέροντος.

Το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη μετά του Μακαριωτάτου και της συνοδείας αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν αυτή αναπαυομένων αοιδίμων προκατόχων Αυτού Ανθίμου Ε΄ και Ανθίμου Ζ΄ επί τη διαγενομένη ι. μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομήδειας, ως και Ιωακείμ Β΄ και Ιωακείμ Γ΄, επί τη διαγενομένη ι. μνήμη των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και ΄Αννης, εν συνεχεία άπαντες παρεκάθησαν εις την Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

*    *    *

Την πρωΐαν του Σαββάτου, 15ης τ. μ., η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά του Μακαριωτάτου και της συνοδείας αυτού, διεπεραιώθησαν δια του Πατριαρχικού πλοιαρίου εις Χάλκην και ανήλθαν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, εις ην προσκυνήσαντες, παρεκάθησαν εις την Μοναστηριακήν Τράπεζαν, μεθ' ην επέστρεψαν εις την Πόλιν το απόγευμα της αυτής ημέρας.

Το εσπέρας εδόθηη εν ταις Αιθούσαις του Θρόνου και των Πατριαρχών επίσημος δεξίωσις προς τιμήν του υψηλού επισκέπτου και της συνοδείας αυτού, εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εκ του θρησκευτικού, διπλωματικού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλεως ημών, καθ' ην ωμίλησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, του Μακ. Πάπα και Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου Ευφημίας, εκκλησιάσθη από του ιερού βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 16ης Σεπτεμβρίου, τελεσθείσαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καθ' ην ετελέσθη και η εις Διάκονον χειροτονία του Οσιολ. Μονάχου κ. Μαξίμου, εξ Αγίου Όρους, μετονομασθέντος εις Νεόφυτον.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου, οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, λοιποί Κληρικοί καί Μοναχοί εξ Αγίου Όρους, ο Εξοχ. Κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, οι σεβαστοί γονείς του νέου Διακόνου, λοιποί συγγενείς και φίλοι αυτού, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, παρουσιάσας τη Α. Θ. Παναγιότητι, τω Πατριάρχη, τον υπ' αυτού χειροτονηθέντα νέον Διάκονον, ο νεοχειροτονηθείς Κληρικός και ο Πατριάρχης, ευλογήσας και συμβουλεύσας τον νέον Κληρικόν, συγχαρείς δε τους γονείς και λοιπούς παριστάμενους.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη:

  

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Φιλόθεον Μιχαηλίδην, Ιερατίκως Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Εδιρνέκαπου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχους κ. κ. Αρσένιον και Νικόδημον, Διάκονον κ. Αθανάσιον και Μοναχόν κ. Θεοδόσιον, εκ του εν Αγίω Όρει Ιερού Κελλίου "Άγιος Νικόλαος Μπουραζέρη".

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, μετά των γονέων αυτού Εντιμ. κ. Σωτηρίου Μανδάλου και Ευγεν. κ. Βικτωρίας Ψιακή, του πάππου αυτού Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου Ψιακή και της μάμμης αυτού Ευγεν. κ. Ελισάβετ, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Ανωμερίτην, Υπουργόν Γεωργίας της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης καί υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενους υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως της Ελλάδος εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τοις ως άνω απεδόθησαν κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτών αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Δρ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν της Βουλγαρίας εν Αγκύρα.

Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Ελλογιμ. κ. Γρηγόριον Στάθην, Καθηγητήν Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Πηνελόπης, ωσαύτως Καθηγήτριας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Alexander J. Kurien. Στέλεχος του Υπουργείου των Εξωτερικών των ΗΠΑ.

80μελή όμιλον παλαιμάχων ποδοσφαιριστών εκ του εν Θεσσαλονίκη Ποδοσφαιρικού Σωματείου ΠΑΟΚ, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Γ. Κούδα, Προέδρου αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Καραδημητρόπουλον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Γεωργίας, εξ Αμερικής.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τους γάμους του ζεύγους Γρηγορίου Ρομποπούλου και Αλίκης Υψηλάντου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 15ην Σεπτεμβρίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης των Κοπτών

κ. κ. Σενούντα Γ΄εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Η Αυτού Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης των Κοπτών κ. κ. Σενούντα Γ΄, αφίχθη αεροπορικώς, προερχόμενος εξ Αιγύπτου, την Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου, εις την πόλιν ημών, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου κ. Bishoy και Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Angaelos, προκειμένου όπως πραγματοποίηση επίσημον επίσκεψιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην.

Τον Μακαριώτατον και την τιμίαν συνοδείαν αυτού υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως, ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος και ο Οσιολ. Μοναχός κ. Μάξιμος, οίτινες ωδήγησαν αυτούς εις το Ξενοδοχείον Hilton, ένθα και κατέλυσαν ως φιλοξε νούμενοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας προσήλθον ούτοι εις τα Πατριαρχεία, εν τη εισόδω των οποίων υπεδέχθησαν αυτούς οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και προσκυνήσαντες εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ανήλθον εις το Επίσημον Πατριαρχικόν Γραφείον, ένθα υπεδέχθη αυτούς η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε κατά τον Μ. Εσπερινόν της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τόπκαπι, την Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατ' αυτόν παρέστη η Α. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης των Κοπτών κ. κ. Σενούντα Γ΄, μετά της συνοδείας αυτού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, παρουσιάσας τον παριστάμενον υψηλόν επισκέπτην Αυτού, όστις και παρακληθείς ωμίλησεν επί των σχέσεων των δύο Εκκλησιών.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη κατ'  οίκον τον διδάσκαλον Αυτού Εντιμολ. κ. Αριστείδην Πασαδαίον, Άρχοντα Πρωτομαΐστορα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Καθηγητήν, και συνεχάρη αυτώ επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη: 

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γεωργίου Θεοχάρους, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αύτω τον ειθισμένον άρτον, επί τη επικείμενη πανηγύρει αυτού.

Τον Εντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Άρχοντα Διδάσκαλον της Εκκλησίας - Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Ρομπόπουλον, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Αλίκης Υψηλάντου, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών, εντεύθεν, και του Εντιμ. κ. Κυριακού Βαμβακίδου, Ιατρού, εξ Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Κίλε, μετά της Ευγεν. διδος Ειρήνης Πασχαλτζή, εντεύθεν, εξαιτησαμένους την ευλογίαν Αυτού επί τοις εν όψει αρραβώσιν αυτών.

45μελή όμιλον προσκυνητών εκ του "Οικουμενικού Ελληνισμού", υπό την ήγεσιαν του Έντιμ. κ. Σταύρου Πανουσοπούλου, εξ Αθηνών.

45μελή όμιλον προσκυνητών εκ του ΚΑΠΗ Ιωαννίνων, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Στεφάνου Μάντζιου, προέδρου αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Πουχτόν, Ερευνητήν, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Σταύρον Κάλφογλου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη ονοματική αυτού εορτή, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αλεξάνδρας, εντεύθεν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Παναγιώτου Μπουγιουκβαφειάδου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, την Πέμπτην, 13ην Σεπτεμβρίου.

 

*    *    *

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ανακοινούται δια του παρόντος ότι η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετά τα τραγικά εν Αμερική γεγονότα και τον παγκόσμιον αντίκτυπον εξ αυτών απεφάσισε μετά λύπης όπως μη μεταβή εις Κρήτην, ως είχε προγραμματίσει, και παραμείνη εν τη έδρα Αυτού κατά τας ας διέρχεται ο κόσμος κρίσιμους ταύτας ημέρας.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 13η Σεπτεμβρίου 2001

 

                                                                                          Εκ της Αρχιγραμματείας

                                                                                      της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

*    *    *

O Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος

εις Βουλγαρίαν

 

Την Τετάρτην, 5ην τ. μ. Σεπτεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετέβη οδικώς εις Φιλιππούπολιν, 6που δι' ομιλίας Αυτού εκήρυξε την επομένην την έναρξιν του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: "Η πολιτιστική κληρονομιά του Βυζαντίου και τα Βαλκάνια". Εν τη πόλει ταύτη συνηντήθη μετά του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλ γαρίας Εξοχ. κ. Petar Stoyanov και έσχε μακράν και εγκάρδιον μετ' αυτού συνομιλίαν, παρουσία συνεργατών αυτού και του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου. Μετά την συνάντησιν ο Πατριάρχης και ο Πρόεδρος προέβησαν εις δηλώσεις προς τα Μ.Μ.Ε.. Ακόμη, ο Πατριάρχης εφιλοξενήθη και εξεναγήθη εις διάφορα αξιοθέατα υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κ. Αρσενίου και του Δημάρχου της πόλεως Εντιμ. κ. Δρος Ivan Chomakov.

Το απόγευμα της 7ης ιδίου, ο Πατριάρχης αφού κατέκλεισε δι' ομιλίας Αυτού τας εργασίας του Συνεδρίου ανεχώρησεν οδικώς εις Σόφιαν, συνοδευόμενος υπό του Μακ. Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Μαξίμου, όστις και είχεν υποδεχθή Αυτόν κατά την άφιξιν Αυτού εις Φι-λιππούπολιν.

Εν τη βουλγαρική πρωτευούση ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνελειτούργησε μετά της Α. Μακαριότητος και Ιεραρχών εκατέρωθεν εν τω Ιερώ Ναώ της Αγίας Κυριακής κατά την εορτήν του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, συμπροσευχομένου του νέου Πρωθυπουργου της χώρας Εξοχ. κ. Συμεών Saxe-Coburg-Gotha, όστις την επομένην, Κυριακήν, 9ην τ. μ., επεσκέφθη τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εν τω κατα λύματι Αυτού και συνωμίλησε μετ' Αυτού επί μίαν ώραν.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δι' ομιλίας Αυτού εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του Διεθνούς Συνε δρίου με θέμα: "Αλλάσσοντας την εκπαιδευτικήν τακτικήν περί των Βαλκανίων", οργανωθέντος υπό της υπό την αιγίδα Αυτού "Πρωτοβουλίας Βλατάδων" με την συμμετοχήν εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, των θρησκευτικών κοινοτήτων της περιοχής των Βαλκανίων, πολιτικών, επιχειρηματικών και άλλων προσωπικοτήτων εξ Ευρώπης και Αμερικής.

Μετά την έναρξιν του Συνεδρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενεκαινίασε το "Πρόγραμμα δια την Θρησκευτικήν Πολιτιστικήν Κληρονομίαν" (ARCH), το όποιον αποβλέπει εις την επί παγκοσμίου κλίμακας προστασίαν των μνημείων τέχνης καί πολιτισμού, ανεξαρτήτως θρησκείας εις την οποίαν ανήκουν.

Εν Σόφια o Πατριάρχης eπεσκέφθη τον Πρέσβυν της Τουρκίας Εξοχ. κ. Tahsin Burcuoglu, ως καί τον oμόλογον αυτού της Ελλάδος Εξοχ. κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, παραθέσαντα επίσημον γεύμα προς τιμήν της Α. Θ. Παναγιότητος, εις το όποιον παρεκάθησε και ο Εξοχ. κ. Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

Κατά την εν Σόφια παραμονήν Αυτού ο Πατριάρχης συνηντήθη, κατόπιν αιτήσεως αυτών, και μετά των Εξοχωτάτων κ. κ. Αρχηγού του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Προέδρου της  Επιτροπής της Βουλγαρικής Βουλές δια τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θρησκεύματα και Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων του αρμοδίου Υπουργείου της χώρας.

Ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις την Πόλιν το απόγευμα της Δευτέρας, 10ης τ. μ..

*    *    *

Συμπάθεια προς τας Η.Π.Α.

 

Επί ταις εκδηλωθείσαις τρομοκρατικαίς επιθέσεσιν εναντίον Αμερικανικών στόχων η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε Γράμματα συλλυπητηρίων και συμπαθείας προς τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κ. Δημήτριον και την υπ' αυτόν Ομογένειαν, ως και τους Εξοχ. κ. κ. Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον των Η.Π.Α., τους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών, τον εν Αγκύρα Πρέσβυν και τον εν τη πολει ημών Γεν. Πρόξενον της χώρας ταύτης.

 

*    *    *

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, την πρωΐαν της Παρασκευής, 31ης λήξαντος μηνός Αυγούστου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν Παναγίας Σούδας και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Κληρικοί εκ του εξωτερικού και πλήθος πιστών εξ Ελλάδος, Βουλγαρίας και εντεύθεν.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης επικαίρως, παρουσιάσας εν τω τέλει αυτής τον συμπροσευχηθέντα Θεοφιλ.Έπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, όστις και λαβών παρά του Πατριάρχου τον λόγον ωμίλησε καταλλήλως.

Επικολούθησε δεξίωσις.

*    *    *

Η Εορτή της Ινδίκτου εν τοις Πατριαρχείοις

Μετά μεγίστης ιεροπρεπειας και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εορτή της νέας Ινδικτιώνος, καθ' ην συγχρόνως τιμάται και η εν τω Πανσέπτω Πατριαρχική Ναω από αιώνων τεθησαυρισμένη Ιερά Εικών Παναγίας της Παμμακάριστου και εορτάζεται η ήμερα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν της Εορτής, την Παρασκευήν, 31ην Αυγούστου, και κατά την Θείαν Λειτουργίαν, το Σάββατον, 1ην αρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου, Κολωνείας κ. Γαβρι ήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Μετρών και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Αυστρίας κ. Μιχαήλ, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Ικονίου κ. Θεόληπτου, και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Κατά την Θείαν ταύτην Λειτουργίαν ανεγνώσθη, από του Ιερού ΄Αμβωνος, ειδικόν Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, επί τη ημέρα προστασίας της κτίσεως, υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Μελόης κ. Φιλόθεος, Συνόδων κ. Διονύσιος, Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, πλείστοι Κληρικοί εκ διαφόρων  Ιερών Μητροπόλεων εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, παράγοντες των Κοινοτήτων και των Ιδρυμάτων της Ομογένειας και πλήθος πιστών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ανεγνώσθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου η νενομισμένη ευχή και Πράξις της νέας Ινδικτιώνος, υπογραφείσα ακολούθως υπ' Αυτού τε και υπό των συγχοροστατησάντων αγίων Αρχιερέων, οίτινες εν συνεχεία αντήλλαξαν μετ' Αυτού τον εν Χριστώ ασπασμόν, επί τω νέω εκκλησιαστικώ έτει.

Εν κατακλείδι, ο Πατριάρχης, ηγίασε το εκκλησίασμα δια του Αγιασμού της 1ης του μηνός και ηυχήθη εις πάντας αίσιον και ευλογημένον από θεού και της θαυματουργού Παμμακάριστου Θεοτόκου τον αρξάμενον νέον εκκλησιαστικόν ενιαυτόν.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

 

*    *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναω, κατά τον Μ. Εσπερινόν της αυτής ημέρας, το εσπέρας δε διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ναυδρίω της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, κατά την Θείαν Λειουργίαν της Κυριακής, 2ας Σεπτεμβρίου, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών εν αύτω έργων.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ως και ο Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης, Πρόξενος αυτής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τω Συνοδικώ της Ιεράς Μονής ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Πρόεδρος της Εφορείας αυτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος αυτής, ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Δαφέρμος, Άρχων Μ. Πρωτέκδικος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, χορηγός των ανακαινιστικών έργων, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς τον συντελεστήν του ανακαινισμού, ως και πάντας τους καθ' οιονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εις αυτόν, και επικαλεστείς επί πάντας τους εντεύθεν και εκ του εξωτερικού πολυπληθείς ευλαβείς προσκυνητάς της Μητρός Εκκλησίας τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

Την μεσημβρίαν παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα.

* * *

Η  Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού, υπαντηθέντα δε εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Φώτιον, ελθόντα εκ της Θεοσώστου Επαρχίας αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας κ. Μιχαήλ.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ιάκωβον, μεθ' ομίλου κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της Θεοσώστου Επαρχίας αυ τού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Μελοης κ. Φιλόθεον, εξ Αμερικής.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, εξ Αυστραλίας.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον της εν Αγίω ΄Ορει Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, μετ'αδελφών εξ αυτής.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Επιφάνιον Περιάλαν και Νεκτάριον Κοτρώτσον, εξ Αμερικής.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ανατόλιον Ψυχογιών, εξ Αθηνών.

20μελη όμιλον ΡΚαθολικών Φοιτητών Θεολογίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Andre Auduc, εκ Γαλλίας.

Την Ελλογιμ. Κ. Ιωάνναν Κουτσουράδη, Καθηγήτριαν του Πανεπιστημίου Αγκύρας, μετά των Ελλογιμ. κ. Yusuf Omek, Καθηγητού, και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ingrid, εξ  Ατταλείας, και Ευγεν. δίδος Sinan Altuner, Ξεναγού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Σ. Γυφτάκην, Εφοπλιστήν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Μάριον Γεωργιάδην, Φοιτητήν Οικονομολογίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. Κ. Χρυσοβαλάντην Τσαβίδην, εντεύθεν.