Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Back

Ἰούνιος 2004

Ἰούνιος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου.

*      *      *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ, ὑπαντηθέντα δ᾿ ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.    
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Ἰωάννου Βλάχου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην ῎ Ιμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντα ἐκ τῆς θεοσώστου αὐτοῦ Ἐπαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μετά τῶν Ἐντιμολ. Ἀρχόντων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. κ. Ἀνδρέου Ἄθενς, Ἄρχοντος Μαΐστορος-Πρόεδρου τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ («ΣΑΕ»), Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, Προέδρου τοῦ Τάγματος τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ὀφφικιάλων «Ἅγιος Ἀποστόλος Ἀνδρέας» Ἀλεξάνδρου Σπανοῦ, Ἄρχοντος Δεπουτάτου, καί Ἀθανασίου Anton, Ἄρχοντος Δεπουτάτου, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ἀσπασίδην, Δικηγόρον, Ἀντιδήμαρχον Θεσσασλονίκης
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Gigigos, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Λευκοῦ Οἴκου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου, Διευθύνοντος Συμβούλου τοῦ Δικτύου Δήμων «ΠΟΛΙΣ».
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, Καθηγητήν, ἐκ Καναδᾶ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Χαλάτση, ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Ἐπικοινωνίας καί Μέσων Ἐνημερώσως τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου «Bilgi» καί τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀριάνης Φερεντίνου καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Λεάνδρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κωστοπούλου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτῆς εἰς Βελιγράδιον, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Παναγιώτας Ψαλλίδα.
Τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Παῦ-λον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί                Ἀπόστολον Γκίκαν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Μπροῦχιν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, καί Πέτρον Λιάζε, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Kenneth Frank καί Peter E. Makari, καί τήν Εὐγεν. κ. Ann Kiernozek, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Σωτηρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, δεξίωσιν, πρός τιμήν τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ἐνταῦθα Σύνοδον Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ ὁμολόγων αὐτοῦ, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Çırağan», τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Βακουφίου Mihr διάλεξιν τοῦ Σοφολ. κ. İskender Ali Mihr, τήν Κυριακήν, 27ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kamilo Vrana, Γενικοῦ Προξένου τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿     εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 23ην τ. μ., καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Erkan Mumcu, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, μουσικήν ἐκδήλωσιν «Güldestan», ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν Πέμπτην, 24ην τ. μ..

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, δεῖπνον, πρός τιμήν τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ἐνταῦθα Σύνοδον Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ ἡγετῶν, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Topkapı», τήν Δευτέραν, 28ην Ἰουνίου.
*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰουνίου, διεπεραιώθη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς Πρίγκηπον, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου αὐτῆς, τῆς ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καί πιστῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ συμπληρώσει ὀγδοηκονταετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειος Λαιμόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί Δημήτριος Μαντατζόγλου, ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου, Πρόεδρος τῆς «Διακονίας τῆς Ἀγάπης» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί ὁ Πατριάρχης.
Εἶτα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐπεσκέφθη κατ᾿     οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἑορτῇ αὐτοῦ, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουγιουμτζόγλου, αὐταδέλφην τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, ἀκολούθως δέ ηὐλόγησε τό παρατεθέν, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐν πλῷ δεῖπνον, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ αὐτῆς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρου.    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Τυάνων κ. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χερουβείμ Μεστούσην, Ἀθηναγόραν Κολλυβᾶν καί Ἐπιφάνιον Δημητρίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλων προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Εὐαγγελινόν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς               Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς                    Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Γεωργίου Μαροπούλου καί Παναγιώτου Ἀνδριοπούλου, Θεολόγων, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀρτεμίου Μπαρμπούνη, μαθητοῦ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Θεώνης Ἀνδριοπούλου, Μουσικοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Παχυγιαννάκην, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοξένης, Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Μοναχῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Συμεών, ἐκ τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κοψαχείλη, Ἀρχιτέκτονος.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Δαμασκηνόν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
14μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Προδρόμου Ἰορδανίδου, Ἀν. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı», δεῖπνον, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdülkadir Aksu, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας, τήν Παρασκευήν, 11ην Ἰουνίου, καί
β) τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Wolf-Ruthart Born, Πρέσβεως τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνέδριον μέ θέμα «Ἰσλάμ καί Εὐρώπη», καθ᾿ ὅ ὑπῆρξεν εἷς τῶν ὁμιλητῶν, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πρεσβευτικῇ θερινῇ κατοικία, τό Σάββατον, 12ην τ. μ..

῾Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα, πρός τιμήν τῶν ἀγομένων σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Παρασκευήν, 11ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ πανηγυρίζοντι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τήν Κυριακήν, 13ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεργίου Velichkin, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τό Σάββατον, 12ην τ. μ..    
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰουνίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου τῶν μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου θεατρικήν παράστασιν «Ὁ Σιμιγδαλένιος», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρον, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σαμαρᾶν, Διευθυντήν τοῦ Α´     Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Χορτᾶτον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Ψωμᾶν, ἐκ τῆς                Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Δρόσον, ἐκ τῆς                Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Selim Hoche, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Λέανδρον Σταματάκην, ἐκ τῆς                    Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γουγουλίδην, Διεθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Δαμαλᾶν, Θεολόγον Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Τριαντάφυλλον Μπογιάννου, Θεολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἀγλαΐαν Γρηγοριάδου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Sjoerd Gosses, Πρέσβεως τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Jan Giesen, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 10ην Ἰουνίου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θέκλαν καί Μαρκέλλαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Γ. Σιούφαν, Ὑπουργόν Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετ᾿     ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ρακτιβάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σπυριδούλας καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τήν Εὐγεν. κ. Μελίναν Τραυλοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαριάννης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ermolov, Καθηγητήν, ἐκ Ρωσσίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σμαράγδαν Μεφαλοπούλου, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης Δερμοσόνογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρομάτην, Βιομήχανον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπινίκης, ἐκ Καβάλας.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ «Κέντρου Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων-ΚΑΠΗ» Νέας Καλλικρατείας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Κωστόγλου.
Τούς Μουσικολ. αὐταδέλφους Γρηγόριον καί Πέτρον Παπαεμμανουήλ, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης καί Δράμας.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰουνίου.
Tό δ' ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Marmara» παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείπου Παρθεναγωγείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτῶν, καί ὡμίλησε καταλλήλως τῇ περιστάσει, εὐλογήσας καί εὐχηθείς τά εἰκότα εἰς τούς ἐντός ὀλίγου ἀποφοιτοῦντας νέους.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, παρέστη εἰς τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δεξίωσιν ἐν τῷ ἐνταῦθα Προξενικῷ Μεγάρῳ, δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Πρέσβεως αὐτῶν ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. κ. Eric Edelman καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμ. κ. David L. Arnett, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόφιλον Λεμοντζῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Γκουτζίνην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Ντούμαντ, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Φραντζολᾶ, Φιλολόγου.
Τόν Ὑψηλότατον Διάδοχον τῆς Σερβίας Ἀλέξανδρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ὑψηλοτάτης Πριγκηπίσσης Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marius Calligaris, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, συνεργασθέντας μετά τοῦ Πατριάρχου ἐπί τοῦ προγράμματος τῆς ἐπί θύραις ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Αὐστρίαν.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿     ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 31ην Μαΐου.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ.     Νεόφυτος Μάνδαλος.
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Ἰωάννης καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ἰατρός, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ ατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον Κεσίδην, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἐλπιδοφόρον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπανακάμψαντα ἐξ Ἀμερικῆς, ἔνθα ἐδίδαξε κατά τό τελευταῖον ἑξάμηνον ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκη-ποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 31ην Μαΐου.

*  *   *


*  *  *