Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Back

Μάρτιος 2004

Μάρτιος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Μαρτίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´     Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 28ης ἰδίου.

      Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Κυριακῆς, τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Τιμόθεον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Κογεράκη, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐμμανουήλ Σκληβάκη καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Αἰκατερίνης Μαρκουλάκη.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Ἀπόστολον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανασίου Στάμου καί Φιλίππου Ὀλυμπίτου.

Ἐξεπροσωπήθη:
      Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τό Διπλωματικόν Σῶμα, ἐπ᾿     εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τήν Δευτέραν, 29ην Μαρτίου.
*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Μαρτίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.
          Μετ᾿     αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἰκονίου Θεόληπτος, καί ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 27ην Μαρτίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη:
      α) εἰς τό ἐν Dolmabahçe Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Μ´     Μαρτύρων, προσεκύνησε καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου.
      β) εἰς τά Νοσοκομεῖα Βαλουκλῆ, ὅπου ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων αὐτῶν, «Μπαζάρ», καί
      γ) εἰς τό ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανόγλειον Μέγαρον τοῦ ἐνταῦ-θα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Σταυρίδου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητοῦ, παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμολ. κ.                Ἀναστασίου Ἀθ. Γριτσοπούλου: «Πατριαρχική Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή», καί τήν ἐν συνεχείᾳ καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν μαθητῶν, ὁμιλήσας καταλλήλως.
*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
          α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 24ην Μαρτίου.
      Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς.
      Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
      Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Ἰάκωβος Χαβιαρόπουλος, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, καί
      β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 25ης ἰδίου.
      Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
      Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, παρουσιάσας τόν παραστάντα Ἐντιμ. κ. Yusuf Tülün, ὑποψήφιον Δήμαρχον Sarıyer τοῦ Κόμματος ΑΚ.

      Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿     εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Πέμπτην, 25ην Μαρτίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿     εὐκαιρίᾳ τῆς αὐτῆς ἐπετείου, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 23ην Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, ἐπεσκέφθη τόν ἐν Ataköy Σύνδεσμον Παραλύτων Νωτιαίου Μυελοῦ («Omurilik Felçlileri Derneği») καί προσέφερε τά ἀναπηρικά καθίσματα, τά ὁποῖα ἔθεσεν εἰς τήν διάθεσιν Αὐτοῦ ὁ Ἐντιμ. κ. Kenneth E. Behring, Πρόεδρος τῆς «Wheelchair Foundation», ὅστις καί παρέστη αὐτοπροσώπως μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿     ἥν ἐψάλη ὁ Μέγας Κανών.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον καί λαβόντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.    
Τόν Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δήμαρχον τοῦ Πέραν, ὑποψήφιον Δήμαρχον Μεγαλοπόλεως τοῦ Κόμματος «ΑΚ», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἄντρον Παυλίδην, Διεθυντήν τοῦ «ΡΙΚ», Μ. Συμεοῦ, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί Μίνωα Στυλιανοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Κύπρου.
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν-Εὐγγελίαν Παντελάρα καί δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, ἐκπαιδευτικούς, ὑποβαλούσας σέβη καί λαβούσας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐάγγελον Ἀγγελίδην, Ἀργυροχόον, καί Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων.
Τήν Εὐγεν. δίδα Δέσποιναν Ζάκου, φοιτήτριαν Ἀγγλικῆς φιλολογίας, μετά τοῦ πατρός αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος, ὀπτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλῖκον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κουλούρην, Τραπεζικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγάπης-Μιράντας, καί Νικόλαον Πλαστήραν, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Δ´     Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 21ης Μαρτίου, καθ᾿     ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μπακόπουλος, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Κοντογιώργην, τ. Πρύτανιν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σαμαρᾶ, ἐκ Βόλου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Κυριαζάκον καί Μιχαήλ Σιδέρην, ἐκ Ρόδου.

      Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πορείαν» πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 21ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has», συμπόσιον μέ θέμα: «Πῶς ἐπηρεάζει τάς σχέσεις Τουρκίας-Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ ἔνταξις τῆς Κύπρου εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν;«, τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.    

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Στεφάνου, τήν Πέμπτην, 11ην Μαρτίου, παρέστη εἰς τήν τελετήν καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Ataköy Ναυτικῷ Ὁμίλῳ, ἐπί τῇ εἰσδοχῇ ὡς μέλους αὐτοῦ τοῦ Ναυάρχου Ἐξοχ. κ. Özden Örnek, Ἀρχηγοῦ τῶν Ναυτικῶν Δυνάμεων τῆς Τουρκίας.

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
     Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιον καί Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Σκλήφα, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς     Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βίκτωρα Tvircun, Πρέσβυν τῆς Μολδαβίας ἐν     Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.
Τόν Ἐξοχ. κ. Carlo Marsili, νέον Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Luciano Pezzotti, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Borovalı, φωτογράφον, ἐντεῦθεν.

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά τό ἔθος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´     Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿     ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
      Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Ντούσα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, καί ὁ Πατριάρχης.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
      Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἰωάννου Βλάχου.
      Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Martin Jankovec, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα.
      Τήν Ἐλλογιμ. κ. E. Maxine Bruhns, Διευθύντριαν τοῦ Προγράμματος τῶν Αἰθουσῶν διαφόρων Ἐθνικοτήτων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πιττσβούργου.
*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 7ης Μαρτίου, ἐπί τῇ πρότριτα διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
      Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.
      Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρας καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
      Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου               Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν πρόγραμμα ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Ν. Νικολαΐδου.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿     ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου, μετέβη τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 3ης Μαρτίου, εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξε-νεῖον τῆς Μ. Βρεταννίας καί παρέστη εἰς τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς ἐναντίον αὐτοῦ βομβιστικῆς ἐπιθέσεως τῆς 20ῆς Νοεμβρίου 2003, παρουσίᾳ τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül καί τῆς Μ. Βρεταννίας Ἐξοχ. κ. Jack Straw, μεθ᾿     ὧν ἀντήλλαξεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
      Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mircea Neata, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
      Τόν Ἐξοχ. κ. Andrej Grasseli, Πρέσβυν τῆς Σλοβενίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
*  *   *

                         Ἡ Α.Θ. Παναγιότητος, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´     Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 27ην Φεβρουαρίου.

                              Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
      Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον καί Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα.
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
      Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τόμιδος κ. Θεοδόσιον καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Καμπινέου κ. Κυπριανόν, Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
      Τόν     Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἀμβρόσιον Σταμλιάκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, ἱερορράπτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
      Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀκυλίνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
      Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Πατεράκη καί Ἑλένης Κασμίρογλου, ἐκ Σερρῶν.
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Παπαμιχαλάκην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γαρυφαλλιᾶς.
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, οἰκονομολόγον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Κρήτης.
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Φίλωνα, Πρέσβυν, ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
*  *   *


*  *  *