Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Back

Νοέμβριος 2004

Νοέμβριος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Wilm Sanders, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀνδρέαν Σοφιανόπουλον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Pafta, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ "Swissôtel", τήν Τρίτην, 30ήν Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 28ην Νοεμβρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πλεῖστοι Ἱεράρχαι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐλθόντες διά τάς εὐφροσύνους ταύτας ἡμέρας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡμίλησεν ἐπί τῆς σημασίας τῶν βιουμένων εὐλογημένων γεγονότων καί εἶτα ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίου καί Γρηγορίου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ πρός τιμήν τῆς ἐκ Ρώμης ἐλθούσης Ἀντιπροσωπείας, τῇ συμμετοχῇ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἐκ Κύπρου Σεβ. Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ ὡς ἄνω Παπική Ἀντιπροσωπεία συνειργάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, τήν Δευτέραν, 29ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, μετά τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Ἀνδρέου Ἄθενς, Ἄρχοντος Μαΐστορος, Προέδρου τοῦ "ΣΑΕ" (Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ), ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, καί Ἀντωνίου Λιμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, Προέδρου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας "Ἅγιος Ἀνδρέας", ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τύχωνα, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα, μετ᾿  ἀδελφῶν αὐτῆς.
Ὅμιλον μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας "Παναγία ἡ Παμμακάριστος", ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Παπαμιχαλάκη, Ἄρχοντος Μ. Ὑπομνηματογράφου, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Γεραρῆν, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Γεώργιον Κάπον, Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου, Κωνσταντῖνον Ρῖζον, Πρόεδρον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, Δημήτριον Λινόν, Εἰσαγγελέα τοῦ  Ἀρείου Πάγου, Κωνσταντῖνον Μπακάλην, Πρόεδρον τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, Ἰωάννην Παναγιωτόπουλον, Γενικόν Ἐπίτροπον Ἐπικρατείας τῶν Τακτικῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων, Κωνσταντῖνον Θεοδωρακόπουλον, Ἀντιστράτηγον-Πρόεδρον τοῦ Ἀναθεωρητικοῦ Δικαστηρίου, Χαραλάμπην Γεωργακόπουλον, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου, Δημήτριον Μπακόλαν, Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀναθεωρητικοῦ Δικαστηρίου, καί Γεώργιον Κώτσαλον, Πρόεδρον τῆς  Ἑνώσεως Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Βουλευτῶν τοῦ Βελγικοῦ Κοινοβουλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Herman De Croo, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀρβανίτην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἁπανταχοῦ Τενεδίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδά-λου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kostaq Çifliku, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἀλβανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ "Hilton", τήν Δευτέραν, 29ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν Ἐξοχ. κ. Maria Serenius, νέαν Πρέσβυν τῆς Φιλλανδίας ἐν      Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Jari Vilen, Βουλευτοῦ, Peter Saramo καί Veli-Pekka Kaivola, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Vural Ataman, ἐ. τ. Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης, ἐνταῦθα.
Τῇ Α.  Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 24ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εἰς τό ἐν Taksim Ξενοδοχεῖον "Feronya" καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό Διεθνές Οἰκουμενικόν Συνέδριον τῶν Ἐπισκόπων-φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, κηρύξας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ μέ θέμα: "Ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα".


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 23ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τόν ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί παρέστη εἰς τήν ἱ. ἀκολουθίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Συνεδρίου τῶν Ἐπισκόπων-φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Παρεκκλησίῳ Αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Τρισάγιον καί ἐδεήθη μετά τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προώρως καί τραγικῶς ἀφ᾿  ἡμῶν μεταστάντος ἀοιδίμου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κυροῦ Πέτρου τοῦ Ζ´ .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικόν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. François Daburon, φωτογράφον, καί τήν Εὐγεν. κ. Delphine Nerbollier, δημοσιογράφον, ἐκ Γαλλίας.

*  *  *

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Χαΐτογλου, ἐπιχειρηματίαν, καί Δημήτριον Συμεωνίδην, Λέκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάκην Ἀντωνιάδην, οἰκονομολόγον, ἐξ ᾿Αθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 20ήν Νοεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τόν ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν συναυλίαν κλασικῆς μουσικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Πρόεδρον τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Γαλλίας, μετά τῶν Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰωσήφ, τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπη Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Λουκᾶ, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, μελῶν τῆς ὡς ἄνω Συνελεύσεως, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Evdokimov, καί Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἰωάννου Tchekan καί Carol Saba, Συμβούλων αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βίκτορα Tvircun, Πρέσβυν τῆς Μολδαβίας ἐν        Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λίλιας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀλεξάνδρας καί Ἀντωνίου. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον-Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
28μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Ἐλευθερίου-Κορδελίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λαζάρου Κατσιᾶ, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί Γ. Ἀτματζίδου, Ἀντιδημάρχου.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παγκυπρίου Ἀθλητικοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Γεώργιος", ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαμωϋσέως.
46μελῆ ὅμιλον τοῦ Νέου Κύκλου Κων/πολιτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ἀναπνιώτη, ἐξ Ἀθηνῶν.
20μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀριστοτέλους Πίρταχα, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κλούβαν, Ταγματάρχην, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
43μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Μπουζουράκου, ἐκ Κώου.
18μελῆ ὅμιλον Λουθηρανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Albrecht Conrad, ἐκ Γερμανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
῾Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου προβολήν τοῦ κινηματογραφικοῦ ἔργου "Διπλή Μνήμη", ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 20ήν Νοεμβρίου.
Ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνου κ. Αἰμιλιανοῦ Μογιάννου, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου καί Ἐλλογιμ. κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας συνέδριον Ὀρθοδόξων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσως, ἐν Μόσχᾳ, μεταξύ 16ης-18ης τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 16ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Αὐστρίας καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ "παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς ἀνεκτικότητος", ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον καί δεχθέντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. R. Burnett Thompson, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυπραῖον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Γερμανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς "Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως" τῆς χώρας ταύτης, τήν Τετάρτην, 17ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ο Ὑφυπουργός κ. Β. Μιχαλολιάκος  εἰς τά Πατριαρχεῖα
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 12ην Νοεμβρίου, περιστοιχούμενος ὑπό μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Βασίλειον Μιχαλολιάκον, Ὑφυπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. θυγατρός αὐτοῦ καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ἐπισήμῳ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 13ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἑορτίως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ θρησκευτικῇ ἑορ-τῇ τοῦ Ραμαζανίου τῶν Μουσουλμάνων συμπατριωτῶν ἡμῶν ἀπέστειλε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα τοῖς Ἐξοχ. ἰθύνουσι τῆς Χώρας ἡμῶν, εὐχηθείς αὐτοῖς τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν.

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Τρίγλιαν
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, μετέβη εἰς τήν ἐν Μουδανίοις κώμην Τρίγλιαν (Zeytinbağı) καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿  ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολυμελεῖς ὅμιλοι Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου καί ἐκ τοῦ Δήμου Ραφήνας, ἀδελφοποιημένου μετά τοῦ Δήμου Τριγλίας, κυρίως προσφύγων καταγομένων ἐκ Τριγλίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Δήμαρχον αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κεχαγιόγλου. Εἰς τό τέλος, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν Τρίγλιᾳ καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ αὐτῆς περιοχῇ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν καί ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα, εἶτα δέ ηὐλόγησε τήν τράπεζαν τῶν ἐκ Ραφήνας προσκυνητῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 15ην τ. μ., ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Νικόλαον, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ᾿  αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Κατερλῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρθέναν Ἀμανατίδου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κωνσταντίνου Λαζαρίδου, μαθητοῦ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μαρουλᾶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Michel Sollogoub, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Brigitte, ἐκ Παρισίων.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίναν Μυστακίδου, ἐπίκουρον Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φινφίνη, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Γονέων καί Κηδεμόνων Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν  Ραφαήλκας Κιουτσούκνιλ, Γεν. Γραμματέως, Ἐρνεστίνης Κέρτη, Ταμίου, καί Κυριακῆς Ὀγρετμένογλου, μέλους αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀρσλάνογλου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξαιτησαμένους τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπουμπουτίνην, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰμιλίαν Εὐστρατιάδου καί Μελπομένην Πουσκούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεοφάνην Τσιρογιάννην, Στυλιανόν Τσιακάλον καί Ἰωάννην Κασβίκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Kira Billman, ἐκ Στοκχόλμης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿    ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαλατᾶ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 8ην ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Κύκκου κ. Νικηφόρος καί Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, οἵτινες ἀργότερον παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κύκκου κ. Νικηφόρος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Καλαμάρης, Ἄρχων Νομοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Κεντριστάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κρήτης.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἰσαβέλλαν Μπερναρντίνη-Ὀζταστσιγιάν, Πρόεδρον τοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Ὀργανισμοῦ "Μεγάλη Ἑλλάς-Magna Graecia", Ἀντιπρόσωπον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Βρινδησίου-Λέτσε Νοτίας Ἀπουλίας Ἰταλίας, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Κωνσταντίας Ἀλεξανδρίδου-Ὀζταστσιγιάν, τῶν θυγατέρων αὐτῆς Εὐγεν. δίδων Βεατρίκης καί Φλαβίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἕκτορος Ματτινάτα, ἐξ Ἰταλίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τριανταφυλλάκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ ὡς ἄνω Ἀναπτυξιακοῦ Ὀργανισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ὁ Ὑφυπουργός κ. Ε. Στυλιανίδης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, περιστοιχούμενος ὑπό μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας, ἐδέχθη τήν Παρασκευήν, 5ην Νοεμβρίου, τόν Ἐξοχ. κ. Εὐριπίδην Στυλιανίδην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεργιούλας καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Ὁ κ. Ὑφυπουργός ἔσχε μακράν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Τοῖς ὡς ἄνω ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῶν τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 6ην Νοεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συλλόγου Φερίκοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου ἐκδήλωσιν πρός τιμήν Ἐκπαιδευτικῶν, μελῶν αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας ἐν ταῖς Ὁμογενειακαῖς Σχολαῖς, καθ᾿    ἥν ὡμίλησεν καταλλήλως καί προσέφερε ταῖς τιμηθείσαις ἀναμνηστικά βιβλία.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν μέ θέμα: "Ἡ Παναγία τοῦ Πέρα: 200 χρόνια στήν ὑπηρεσία τῆς Ρωμηοσύνης τοῦ Σταυροδρομίου", ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Derby κ. Jonathan Bailey, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Canon κ. Geoffry Marshall, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν διαφόρων δογμάτων ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἀμβροσίου καί Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μαρκάτη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Renneteau, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Τύχωνος Troyanov, Ἄρχοντος Ἐκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁμίλου ἐνοριτῶν τῆς ἐν Σαμπεζύ Γαλλοφώνου Ὀρθοδόξου ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ἐπί τῇ 30ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἁγίου Μάμαντος Χαλκιδικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Δωροθέου Ἀϊβαλιώτου καί κ. Δωροθέου Λαζοπούλου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Τριανταφύλλου Καμπανταΐδου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Ünal, Δήμαρχον τῆς περιφερείας Beşiktaş, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, ὅν παρουσίασε τῷ Πατριάρχῃ ὁ Ἐπόπτης Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.
Τόν Καθηγητικόν Σύλλογον καί τό προσωπικόν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτῆς    Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, ἐπί ἐξαιτήσει τῶν ἁγίων Πατριαρχικῶν εὐχῶν ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἔτει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος "Ἀπογευματινή", ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθηνόδωρον Μπιτσιάδην, Διεθνολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, φοιτητήν Νομικῆς, ἐντεῦθεν.
12μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συμβουλίου Ἑλληνοτουρκικῆς ἐπιχειρηματικῆς συνεργασίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἕλληνα Πρόεδρον αὐτοῦ    Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουτσίκον.
52μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζηλούδη.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Φίλη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κυριακόν Καλαϊτζίδην, Πρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Σωματείου "Ἐν χορδαῖς", καί Χρῆστον Καρρᾶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Κυριακόν Μπακάλην καί Κωνσταντῖνον Χριστοφορίδην, καί τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Κουτσομάλλη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Σακελλάρη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσῆν Μπίτσικα, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Σέν, σεναριογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Σαφιολέαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
17μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. André Lagaillardie.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελήμονος, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´    Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης "Garage of Art", ἐν Etiler, τήν Παρασκευήν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν  Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 1ην ἀ. μ. Νοεμβρίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἐπικαίρως, εὐλογήσας τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά συγχαρητήρια Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἐλπιδοφόρον, Ὑπογραμματέα τῆς  Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Σεπτῇ ἐντολῇ, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, ἐπί τῇ 81ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, τήν Παρασκευήν, 29ην Ὀκτωβρίου, μετέβησαν εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρησαν ταῖς Πολιτικαῖς, Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ δοθεῖσαν, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk»,  ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 31ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Καλαμάρης, Ἄρχων Νομοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Ντούσα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Θεόκλητος, ἐκπρόσωποι ἐπισκεπτομένων τήν Πόλιν σωματείων καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίων κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Δέδε καί Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Βλάχου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεανοῦς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Amanjol Jankuliev, Πρέσβυν τοῦ Καζακιστάν ἐν  Ἀγκύρᾳ, κομίσαντα Αὐτῷ γραπτόν Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς χώρας αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Nursultan Nazarbayev.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κοτίδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς,  ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Δικτύου Δήμων Ἑλλάδος, Τουρκίας καί Βουλγαρίας, καί Ἄρην Παπαδόπουλον, πρ. Περιφερειάρχην Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου ἐπιχειρηματιῶν ἐξ αὐτῆς.
40μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν Νομοῦ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Τσούκα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κούρτην, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
90μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Τερπνιωτῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Δρούγγα.
36μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Χατζηχαμπῆ Χαπίπη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Τσαμπουλατίδην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἠμαθίας καί Ἀντιπρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Προσφυγικῶν Σωματείων Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πηνελόπης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαμουδέλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Παπαγεωργόπουλον, Διοικητήν ΟΓΑ-τ. Βουλευτήν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Vincenco Micalizzi καί Alberto Calvi, Δημοσιογράφους τῆς Ἰταλικῆς Τηλεοράσεως RAI-TG2, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sevgül Öztayman, εἰς οὕς παρεχώρησεν συνέντευξιν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Λιναρδόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί Ἀλέξανδρον καί Ἄγγελον Χαραλάμπους, αὐταδέλφους, ὡς καί τάς Εὐγεν. κυρίας Β. Κασιδοπούλου, Αἰκατερίναν Γιανναδάκη, ἐκ Κύπρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωσταντῖνον Γεωργαντῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀργυρῆς, Μάρκον Ἰωάννου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Στυλιανῆς, Ἀναστάσιον Λῶς καί Γεώργιον Λιγνόν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας    Ἄνναν Βελβέ καί Ἄνναν Παχνοῦ, ἐκ Κύπρου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν Προξένου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κοτίδου, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Κυριακήν, 31ην  Ὀκτωβρίου, καί
β) τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye  Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan,  τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Yotef καί Βέρας Λιάζε, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Κυριακήν, 31ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Ἀρσλάνογλου καί Εὐφροσύνης Ὀζπροδρομίδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μυρτοῦς Καρυπίδου, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Casa D'Italia», τό Σάββατον, 30ήν τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ ζεύγους Ἀρέτ καί Μαρίας Παπαζιάν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Διπλοκιονίῳ Ἀρμενικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν Κυριακήν, 31ην ἰδίου.

*  *  *