Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Back

Φεβρουάριος 2004

Φεβρουάριος 2004

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 22ας Φεβρουαρίου, καθ᾿     ἥν ἀνεγνώσθη ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί τόν Α´     Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὡς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων καί οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ εἰς ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν περίοδον τῆς νηστείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
      Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Παναγιωτάκην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ζωγράφου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας- «Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας, Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, Ἀντιπροέδρου, Ἀριστοδήμου Σαρρῆ, Ἐφόρου, καί Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου αὐτῆς.
      Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Ἐπιχειρηματίαν.
      Τόν Ἐλλογιμ. κ. Erdoğan Teziç, Πρόεδρον τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου («Yüksek Öğretim Kurulu-Y.Ö.K.»), ἐξ Ἀγκύρας.
      Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Νικολάου Κάρλαν, Νομάρχην Σάμου-Ἰατρόν, μετ᾿     ἐκπροσώπων τῶν παραγωγικῶν τάξεων τοῦ Νομοῦ.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Demirezer, Ἔπαρχον (Kaymakam) τῆς Περιφερείας Şişli.
      Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τζανῖκον, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐπί κεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σταματάρην, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Κυπριακῶν Ὀργανώσων Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου τοῦ Δικοινοτικοῦ Χορευτικοῦ Συγκροτήματος «Βήματα Εἰρήνης», μετ᾿     ἐκπροσώπων τῆς ἐν Τουρκίᾳ Τουρκοκυπριακῆς Ὀργανώσως «KİBES».
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Κατσιγιάννην, Γενικόν Διευθυντήν Τουρισμοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, καί Κωνσταντῖνον Βοτόπουλον, Γενικόν Γραμματέα Τουρισμοῦ, καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Οἰκονόμου, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. İnci Tan, ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ταξιδιωτικῶν Πρακτορίων Τουρκίας («Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği-TÜR.S.A.B.»).
      Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λούλην, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Βόλου.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Καλοκαιρινόν, Δημοσιογράφον, ἐξ      Ἀθηνῶν.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί Γεώργιον Γκουλεμέν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πελαγίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ἐλματζόγλου, ἐπιχειρηματίαν, Ἰωάννην Παπακωνσταντίνου καί Ἀριστείδην Ἀναστασάκην, Ἰατρούς, καί Δημήτριον Ἀγάδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαγεωργίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, καί Ἰωάννην Δριβάκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λουκίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χρυσοχοΐδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Οὐρανίας Βασιλειάδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Θεοδωράκην, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Μπαλάσκαν, Δημοσιογράφον, ἐξ     Ἀθηνῶν.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Γιαννούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ἠλιάννης, καί Θεόδωρον Παπαδόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐξ Ἑλλάδος.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστομένην Ἀκίσκαλον καί Ἠλίαν Ν. Σαρρῆν, στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων, ἐκ Θεσσαλονίκης.
*  *   *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν, 16ην Φεβρουαρίου, ἀνταποκρινόμενος εἰς σχετικήν παράκλησιν τοῦ          Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Γκίκα, Ἀντιπλοιάρχου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, Κυβερνήτου τῆς ἠγκυροβολημένης πρό τῶν Ἀνακτόρων Ντολμάμπαχτσε Φρεγάτας «ΣΑΛΑΜΙΣ», ἀνῆλθεν ἐπ᾿     αὐτῆς καί ἔψαλεν Ἁγιασμόν, εὐλογήσας καί ἁγιάσας ἅπαν τό πλήρωμα αὐτῆς.

*  *   *

           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 9ης Φεβρουαρίου, καθ᾿ ὅν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος καί ὁ Πατριάρχης.
Παρέστη συμπροσευχόμενος μεταξύ ἄλλων καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις μερίμνῃ τῆς Ἐντίμου Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ     Ἁγίου Χαραλάμπους, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
           Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
           Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
           Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μπέης, καί ὁ Πατριάρχης.
          
           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Γκίκαν, Ἀντιπλοίαρχον τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς     Ἑλλάδος, Κυβερνήτην τῆς Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ, ἐπί κεφαλῆς 100μελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς Φρεγάτας, τήν ἐπί τῆς ὁποίας ἐπίσημον δεξίωσιν, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 12ης τ. μ., ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
          
           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Φεβρουαρίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 14ης ἰδίου, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον.
           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Φεβρουαρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Μοναχαί, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.
Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐπεσκέφθη κατ᾿     οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον, ἐπιδαψιλεύσας αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καί τήν     Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 8ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λύστρων κ. Καλλινίκου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καθ᾿     ἥν ἐτελέσθη καί τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿     ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Ἀντωνίου Λιμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας», Ἰωάννου Halecky, Χρίστου Στρατάκη, Σπυρίδωνος Μακρῆ, Ἀλεξάνδρου Πρίτσου καί Στεφάνου Τσερπέλη, μελῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Eric Edelman, νέου Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, ᾧτινι καί ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 7ης τ. μ., οἱ Ἄρχοντες παρέθεσαν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Ritz-Carlton» δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, παρακαθησάντων εἰς αὐτό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου αὐτῶν ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ἐκπροσώπων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, τῆς Π. Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί ἄλλων ὁμογενῶν, ὡς καί ἐκπροσώπων τοῦ ἐγχωρίου Τύπου. Ἠγέρθησαν προπόσεις, τάς ὁποίας κατέκλησεν ὁ Πατριάρχης. Οὗτος τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἐξ Ἀμερικῆς Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ. Τό κλιμάκιον τοῦτο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν, πρός ἐπικοινωνίαν μετά διαφόρων Ὑπουργῶν, εἰς προώθησιν τῶν ἐκκρεμούντων θεμάτων τῆς Μητρός     Ἐκκλησίας καί τῆς περί αὐτήν Ὁμογενείας.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη τήν Τετάρτην, 4ην Φεβρουαρίου, ἐν τῷ ἐν Ἑπταπυργίῳ Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ τόν νοσηλευόμενον κατόπιν τροχαίου ἀτυχήματος Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τόν Β´ καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχείαν ἀνάρρωσιν, ἀνταλλάξας μετ᾿     αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπασμόν.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν καί προέπεμψαν τιμητικῶς Ἀρμένιοι Κληρικοί, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας καί ἄλλα στελέχη τοῦ Νοσοκομείου.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον καί Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Πολυκάρπου Ματζάρογλου καί κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη, Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Γερασίμου Μπεκιέ καί κ. Ἀντωνίου Σισμανίδου, Ἐντιμ. κ. κ. Στεφάνου Δημοπούλου, ὀφθαλμιάτρου, καί Θεοδώρου Θεοδωρούδη, Ἐπιθεωρητοῦ Δασῶν Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆς Βαλάκου, Λέκτορος Νομικῆς, καί Εὐγεν. δίδος Δήμητρας Δαβίτη.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Τυάνων κ. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Βικέντιον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μποζάν Γκουλτσοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Στεφανίας Σαρρῆ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Αὐτοῦ εὐλογίαν, ἐπί τοῖς πρότριτα γενομένοις ἀρραβῶσιν αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ἰανουαρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 1ην ἀ. μ. Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿     ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.


*      *      *

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Κυριακῆς, 1ης ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 2ας ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
      Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐξοχ. κ. Hüseyin Çelik, Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ömer Balıbey, Διευθυντοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς Πόλεως, καί Ἐντιμ. κ. Ahmet Ertan Yücel, Ἐπάρχου (Kaymakam) τῆς Περιφερείας Fatih. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
      Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Εὐθυμίου, Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Κονιδάρη, Ἄρχοντος Μ. Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων, καί Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Σκανδάλη, Διευθυντοῦ Ἐκπαιδεύσεως Ἀττικῆς, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
      Τά ἔντιμα Διοικητικά Συμβούλια τῶν Συνδέσμων τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρείαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου καί Ἰωάννου Πολίτου, ἀντιστοίχως.

      Ἐξεπροσωπήθη:
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀγαπίου (Habib) Σεβίντς καί Νικολέττας Ἀγιάν, τελεσθέντας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββα-τον, 31ην Ἰανουαρίου.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς καλλιτεχνικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Παναγιωτάκη, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ὑδραγωγείῳ «Yerebatan», τήν αὐτήν ἡμέραν.
      Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ,     κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου     Ἰμβρίων τῆς πόλεως ἡμῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τήν αὐτήν ἡμέραν.    
      Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Metin καί Janet Kılınç, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *   *


*  *  *