Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Ἀπρίλιος 2005

Ἀπρίλιος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀμορίου κ. Ἰωάννης καί Χουμίου κ. Μάξιμος, οἵτινες καί μετέσχον εἰς τήν ἀνάγνωσιν τῶν ἱ. Εὐαγγελίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 29ης τ. μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Μητροπολιτῶν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Ὡσαύτως, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χουμίου κ. Μαξίμου, Οὗτος, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ, Πατριάρχου Δημητρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀμερικῆς.
50μελῆ ὅμιλον ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χουμίου κ. Μαξίμου καί τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Nenad Milosevic, Drazen Peric καί Srboliub Ubiparipovic, Καθηγητῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Μακάριον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λουκᾶν Ἀποστολίδην, πρ. Ὑφυπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον V. Stegniy, Πρέσβυν τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐλθόντα μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῷ Πάσχα. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Βίκτωρα Tvircun, Πρέσβυν τῆς Μολαβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lilia. Τῷ ὡς ἄνω διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.
20μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Διπλωματικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Εὐστρατίου Δούκα, Πρέσβεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Ἀγγελόπουλον, Περιφεριάρχην Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. İlhan Ahmet, Βουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Παρδαλίδην, Σμήναρχον, καί Ἀριστείδην Διαμαντῆν, Ἀντιπλοίαρχον, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ      Ἀθηνῶν.
45μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χαλκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Γκανῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βασιλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Καλαθοσφαιρίσεως, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Σταύρου Δούβη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου-μέλους αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Θεοδωρούδην, Διευθυντήν τῆς Περιφερείας Δασῶν Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆς, Λέκτορος Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἰνεπέκογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ραχώνην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, φαρμακοποιούς, ἐκ Milano Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φυλακτόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης τοῦ Ὁμίλου Κωφῶν Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαΐου Γκιντίκα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιαρισκάνην, Ἁγιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐκ Σερρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Γεράσογλου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σουσάνης Ζελιλίδου, Ἀστυνομικούς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοτέλην Τσοκώναν, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἥβης, Καθηγητρίας Γαλλικῶν, ἐκ Βόλου.
Μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς».

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Μ. Παρασκευήν, 29ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 25ης Ἀπριλίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου.  Ἐπίσης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ὡς καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 26ης, ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα ὑπ᾿  αὐτοῦ Εὐλαβ. Διάκονον κ. Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆ, ἐντεῦθεν.
35μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Saint Voirin.
33μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Bernard Blais.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐκζητήσαντα τήν εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀναληφθέντος ὑπ᾿  αὐτοῦ «Γύρου τοῦ κόσμου», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Yücel Yılmaz, Πρύτανιν τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Τζελέπην, Θεολόγον, ἐκ Παξῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σοφιανόπουλον, φοιτητήν, ἐκ Πατρῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν ὑπό τῶν ἐνταῦθα Ἐντιμ. Γενικῶν Προξένων κ. Rusko Georgiev, τῆς Βουλγαρίας, καί κ. Radu Gabriel Safta, τῆς Ρουμανίας, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀποφασισθείσῃ ἐντάξει τῶν χωρῶν αὐτῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Βουλγαρίας, τήν Μ. Δευτέραν, 25ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἀπριλίου,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 24ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Δαμασκηνόν Κουτλουμουσιανόν.
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Καραθανάση, Ἄρχοντος Διερμηνέως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Ἐλλογιμ. κ. κ. Δημητρίου Καϊμάκη καί Στεργίου Τσάμη, Καθηγητῶν αὐτῶν.
Ὅμιλον ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Πυγμαχίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πετροπούλου, Α´  Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χατζημαρκάκην, Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χάϊκε, ἐκ Γερμανίας.
Τήν Μουσικολ. κ. Ἑλένην Παπαρίζου, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν ἐφετεινόν 50όν Διαγωνισμόν τῆς Eurovision, μετά συνεργατῶν αὐτῆς.
37μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νικαίας Λαρίσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Δημάρχου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ρίζου Κων. Κομήτσα, ἐπισκεφθέντων τόν ἀδελφόν αὐτῶν Δῆμον Νικαίας (İznik) Βιθυνίας.
75μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Α´  Γυμνασίου Κομοτηνῆς, μετά γονέων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Τρυπίδου, Διευθυντοῦ.
60μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 6ου Γυμνασίου Ἀμαρουσίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Λέκκα, Διεθυντρίας αὐτοῦ καί Δημοτικοῦ Συμβούλου τοῦ Δήμου Ἀμαρουσίου.
430μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐργαζομένων εἰς τάς φαρμακοβιομηχανίας Ζανόφια καί Ἄβενσις, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μάρκου Γιαρεσοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βουλογιάννην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας, ἐκ Βοστώνης.
30μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α´ Ἑνιαίου Λυκείου Καλαμαριᾶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Σαμαρᾶ, Λυκειάρχου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κατῆν, Δικαστικόν Κλητῆρα, ἐκ Κορίνθου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνανιάδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παγίδαν, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, συνοδεύοντα τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ζοῦρον, Πλοιοκτήτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαΐας, Σάββαν Γερασιμίδην, Διευθυντήν τοῦ Ὁμίλου Ζούρου, καί Βασίλειον Καλπάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης και τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χριστάκην, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θ. λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνθρονίσει τῆς Α. Α. τοῦ νέου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ´, τήν Κυριακήν, 24ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό Πασχαλινόν Μπαζάρ τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 23ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ μαθητικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου τοῦ Α´ Γυμνασίου Κομοτηνῆς παράστασιν τῆς ἀρχαίας Τραγωδίας τοῦ Εὐριπίδου «Ἑλένη», ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 22αν τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν, ἐν τῇ πλατείᾳ Taksim, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 22ας τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 19ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. κ. Orhan Türker, ἐρευνητοῦ-συγγραφέως, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου.

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 21ην τ. μ., περιστοιχιζόμενος ὑπό Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ὑπουργόν Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς      Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χάρη Κοκκόση, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ε.Ο.Τ. (Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ), καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ἐπισήμῳ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.

Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν αὐτήν ἡμέραν, ἐδέχθη τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Menino, Δήμαρχον Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Angela, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mark Maloney, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Georgia, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Virginie Mayer, Γραμματέως αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
46μελῆ ὁμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Remi Dubois Matra.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Δεμιρτζόγλου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ γεννήσει τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Kasımpaşa Μεγάρῳ Ἀθλητισμοῦ «Cemal Kamacı», τήν Πέμπτην, 21ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολ. Μουφτῆ τῆς Πόλεως κ. Mustafa Çağrıcı, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἐντολῇ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 14ης Ἀπριλίου, ἔκρουε πενθίμως ὁ κώδων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καθ᾿  ἥν στιγμήν ἐτελεῖτο ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος πρώηνἈμερικῆς Βορείου καί Νοτίου κυροῦ Ἰακώβου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 15ης Ἀπριλίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.

Μετ᾿  αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Μάξιμος.

Κατ᾿ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καί δή ἡ Ἕνωσις Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδου Ξηροῦ, Ὑποστρατήγου ἐ. ἀ., ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἠμαθίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Βασειάδου, κ. ἄ., οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἀνακτόρῳ «Esma Sultan» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Leyla Umar, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετοῦς ὑπηρεσίας αὐτῆς ἐν τῇ δημοσιογραφίᾳ, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό  ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Asnu Bilhan Yalçın, Ἱστορικοῦ-Βυζαντινολόγου, παρουσίασιν τοῦ ὑπό τοῦ Βατικανοῦ ἐκδοθέντος βιβλίου: «Τά μάρμαρα πού κοσμοῦν τό δάπεδο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Βουλγαρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου δοθεῖσαν συναυλίαν κλασσικῆς μουσικῆς.

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, καί  τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 17ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿  ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.

Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿  ἥν ὡμίλησε διά τόν ἐκλιπόντα ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν αὐτήν ἡμέραν ἐχειροθέτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν τελευταῖον Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Βοιωτίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Σαμαρτζῆ.
12μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν θεολογίας ἐκ Noralberg Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. π. Franz Kangler, Διευθυντοῦ τοῦ ἐνταῦθα Αὐστριακοῦ Λυκείου «Ἅγιος Γεώργιος».
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἱερώνυμον Κυριατζῆν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην, Ἄρχοντα τ. Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρυσόν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς  Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cesario Melantonio Neto, Πρέσβυν τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cristovam Buarque, Γερουσιαστοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Margareth Dalcomo, Καθηγητρίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Silvyo Benbassat, ἐ. τ. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωσήφ Janočko, Θεολόγον, γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Πράγας, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Zuzana Gajdošova.
25μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Γερμανικοῦ Τμήματος τοῦ ἐνταῦθα Λυκείου «İstanbul», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. F. Langenfas καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Τ. Schop, Διευθυντῶν αὐτῶν ἀντιστοίχως.
45μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Α´ Λυκείου Διονύσου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωτηρίου Μανδάλου, Λυκειάρχου αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀντωνόπουλον καί Ἀντώνιον Μελαχροινόν, Καλλιτεχνικούς Διευθυντάς-Φωτογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Σιταρίδην καί Νικόλαον Φουρκιώτην, ἐπί κεφαλῆς 10μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ τοῦ Δήμου Ἐλευθερίου Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Χαρίση, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς  Ἰόλης, καί Χριστίναν Μπαξεβανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
33μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Γαλλίᾳ «Institut superieur de sciences religieuses», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Josep Masnov.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τό τελεσθέν Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου Πριγκήπου, τό Σάββατον, 16ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιμνημόσυνον θ. λειτουργίαν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Rainier τοῦ Γ´, τήν Παρασκευήν, 15ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Martin  Jankovec, Γενικοῦ Προξένου τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, καί τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ξενοδοχείου «Swissôtel», δεξίωσιν, καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ φεστιβάλ μέ θέμα: «Αἱ γεύσεις τῆς Πράγας-Prag Lezzetleri», ἐν τῷ ὡς ἄνω Ξενοδοχείῳ, τήν Παρασκευήν, 15ην τ. μ..
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Κόμματος «ΑΚ» συνεδρίασιν μέ θέμα τήν περιφέρειαν Zeytinburnu, ἐν τῷ ἐν Topkapı Ξενοδοχείῳ «Eresin», τό Σάββατον, 16ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἑβδομάδος Τουρισμοῦ, ἐν τῷ ἐν Διπλοκιονίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Dolmabahçe, τήν Παρασκευήν, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 18ην Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη τό ἐν Topkapı μαυσωλεῖον τοῦ 8ου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Turgut Özal, ἐπί τῇ συμπληρώσει 12ετίας ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ καί κατέθεσεν ἄνθη. Ὡς γνωστόν, ὁ Πρόεδρος Özal ὡς Πρωθυπουργός εἶχε χορηγήσει τήν ἄδειαν, μετά μακράν ἀναμονήν, πρός ἀνοικοδόμησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς 45μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σέργιον Velickin, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Κλαίρην, Καθηγητήν Γενικῆς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ὀδυσσέα Ζώραν, Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Μπεγάκην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ      Ἐντιμ. κ. Νικολάου, Προέδρου τοῦ ἐν Los Angeles Συλλόγου ΚΠολιτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Lawrie Masterson, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
38μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἁλωνίων Ν. Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κυρίλλου Παντελιάδου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην καί Gökhan Çarmıklı, ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 13ης Ἀπριλίου.

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς  Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν αὐτήν ἡμέραν, ἐδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Ὑπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Πέτρον Μολυβιάτην, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐπισκε-πτόμενον ἐπισήμως τήν Τουρκίαν.
Ὁ ὡς ἄνω ἐπίσημος ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀμφότεροι προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός τούς προσελθόντας ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὡσαύτως, τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Ροῦτσον, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωκράτην Κυρόπουλον, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 14ην Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν Γραμματειῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω  Ἱεράρχου διάλεξιν μέ θέμα: «Τό Ζάππειον καί ἡ Ὁμογενειακή Παιδεία», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Δημητρίου Χάνδακα, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, Κληρικόν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Κ. Θεοδωρίδου, νέας Καθηγητρίας τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητήν, ἐπί ὑποβολῇ εὐχαριστιῶν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Εἰρήνης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Khalil, Μουσικολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Marziia Karaahmetli, οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀζερμπαϊζάν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου καί Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος πρώην  Ἀμερικῆς Βορείου καί Νοτίου κυροῦ Ἰακώβου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης, τήν Πέμπτην, 14ην      Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης τ. μ., ἐξέδραμον εἰς Ἐπιβάτας (Selimpaşa) καί Ἡράκλειαν (Marmara Ereğlisi), ὅπου καί ἐπεσκέφθησαν τά ἀξιοθέατα καί παρεκάθησαν εἰς τό ὑπό τοῦ Σεβ. Γέροντος Ἡρακλείας παρατεθέν γεῦμα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 10ης Ἀπριλίου, καθ᾿  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχαιρέτισε τούς συμπροσευχηθέντας πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Χίου καί ἀλλαχόθεν, ἀναφερθείς εἰς τόν τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 1821 μαρτυρήσαντα διά τοῦ δι᾿  ἀπαγχονισμοῦ θανάτου εἰς τήν κεντρικήν Πύλην τῶν Πατριαρχείων Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Γρηγόριον Ε´.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿  ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φλέσσαν, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιᾶς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας-Ἐλπίδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Θωμόπουλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀντωνίας Κολλίδα καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος "Ἀπογευματινή".
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Λιάμην, ἰατρόν, καί Δημήτριον      Ἰακώβου, Διευθυντήν Τραπέζης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Margaret Barker, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἐπί κεφαλῆς 12μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Lawrence Bacow, Πρόεδρον τοῦ ἐν ΗΠΑ Πανεπιστημίου Tufts, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Şahin Paksoy, ἐν Etiler, τήν Παρασκευήν, 8ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διευθυντοῦ Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῶν 160 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ("Emniyet Teşkilatı") τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ "Atatürk", τήν Κυριακήν, 10ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 11ην Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου καί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ καταστήματι τῆς Τραπέζης «Garanti» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Yaykın καί τήν ἐν συνεχείᾳ προβολήν ταινίας μέ θέμα τήν νῆσον Ἴμβρον, παρουσίᾳ, μεταξύ ἄλλων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς    Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Τό δέ ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ κινηματογράφῳ Feriye προβολήν τῆς ταινίας «Ἡ σκοτεινή ὄψις τῆς σελήνης», τῆς ὁποίας αἱ σκηναί ἐκτυλίσσονται εἰς τήν Γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. Νικόδημον Λαυριώτην καί κ.  Φώτιον Γρηγοριάτην καί Μοναχόν κ. Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, ὡς  Ἱεροκοινοτικήν Ἀντιπροσωπείαν, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Δαλακούρα, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
11μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν  Ὁσιολ. Πρεσβυτέρων κ. Pierre Fournier καί Marius Chivallier.
Τόν Ἐξοχ. κ. Grigol Mgaloblishvili, νέον Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
75μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 17ου Ἑνιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Τζούλη, Λυκειάρχου αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ δέ χορῳδία ἐκ Ρουμανίας ἔψαλεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐξ αὐτῆς, ὁ Ἐλλογ. κ. Πέτρος Νικολουδάκης, Λυκειάρχης τοῦ Α´ Ἑνιαίου Λυκείου Βόλου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Τόμιδος κ. Θεοδόσιος, ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Ντούσα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί αὖθις ὁ Πατριάρχης.

Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν αὐτήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, καθ᾿  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.


Ἡ Ἐξοχ. κ. Δήμαρχος Ἀθηναίων εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 2αν Ἀπριλίου, ἐδέχθη τ´ήν Εὐγεν κ. Θεοδώραν Μπακογιάννη, Δήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελα, καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ἡ Εὐγεν. κ. Δήμαρχος ἔσχε συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῇ αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας γεῦμα πρός τιμήν αὐτῆς ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ "Halat", εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σταμούλη, Νομικοῦ-τ. Εὐρωβουλευτοῦ καί τ. Νομάρχου Βοιωτίας, διάλεξιν μέ θέμα: "Ἡ διαχρονική ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας", ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, πρός τιμήν τῆς παρεπιδημούσης ἐν τῇ Πόλει Εὐγεν. κ. Δημάρχου Ἀθηναίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 3ης τ. μ., ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.
Μετ' Ἀὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων  Ἐφέσου κ. Χρυσόστομος, Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ.  Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Ὑφυπουργός ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ ἐνταῦθα Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, τῆς Ἑλλάδος, καί Zviad Giorgi Kvatchantiradze, τῆς Γεωργίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης.


Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς  Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τήν ὡς ἄνω Θείαν Λειτουργίαν ἐδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα τόν ἐκκλησιασθέντα κατ᾿  αὐτήν Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην, μετ᾿ ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Ὁ ὡς ἄνω ἐπίσημος ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿  ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ὑπαντηθέντα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τόμιδος κ. Θεοδόσιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ᾿  αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ    Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ταμβακάκη, Προέδρου τῆς ἑταιρείας "Lamda Dev.", καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου, Γεν. Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Στυλιανόν Παπαθεμελῆν, ἀνεξάρτητον Βουλευτήν Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, Γραμματέως τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν Ὀρθοδοξίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Mihók, Καθηγητήν-Ἀντιπρόεδρον τῆς  Ἑνώσεως Ἐμπορικῶν Ἐπιμελητηρίων Εὐρώπης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Σλοβακίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Τριτάρην, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Γερμανίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λαμπρινῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαβασίλην καί Γεώργιον Μιχάλαρον, Ἀντιδημάρχους Μεγάρων, καί Μελέτιον Λέλην, Πρόεδρον τῶν ΚΑΠΗ αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κανάρην, Δήμαρχον Φερρῶν (Βελεστίνου), ἐπί κεφαλῆς 140μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Παπαπέτρου, πρ. Κυβερνητικόν ἐκπρόσωπον καί ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Κόμματος "Ἑνωμένοι Δημοκράτες", ἐπί κεφαλῆς 32μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Κύπρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Τσάκον, Νικόλαον Τσαβλίδην καί Νικόλαον Παπαδάκην, ἐπί κεφαλῆς 13μελοῦς ὁμίλου ἐφοπλιστῶν καί οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Πιπεράκην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀδαμαντίας, συμβολαιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἰατρόν, καί Νικόλαον Καττῆν, δικαστικόν κλητῆρα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξιον Χρυσοστάλην, Θεολόγον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μαγγερίδην, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τρύφωνα, ἐκ τῆς φαρμακοβιομηχανίας "ΕΛΠΕΝ", μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Πουρνάραν, Νικόλαον Βραχνόν καί Κωνσταντῖνον Παρασκευόπουλον, Ἰατρούς, ἐκ Κορίνθου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῶν ἐκπαιδευτηρίων "Νέα Γενιά" Ζηρίδη, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Ζηρίδη καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Μπασλῆ, Λυκειάρχου, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον καί Κωνσταντῖνον Βελάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Λευκωσίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Paolo Rumiz, Δημοσιογράφον ἐκ Τεργέστης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Monika Bulaj, Φωτογράφου, ἐκ Μιλάνου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τά τελεσθέντα, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια δημοσίων ἔργων, ἐν Χρυσουπόλει (Σκουτάρει), τό Σάββατον, 2αν Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυκράτιδος κ. Κύριλλον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Jozef De Keysel, ἐπί κεφαλῆς 6μελοῦς ὁμίλου Πρεσβυτέρων, ἐκ Βελγίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Λογοθέτην, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ἠλιάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Sigrid Sperk, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σκαρπέλη.
76μελῆ ὅμιλον ἀστυνομικῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ζήση Βόγδου, ἐκ Κοζάνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Τζέν, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπαγεωργίου, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Διεθνοῦς Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Προσκόπων "ΔΕΣΜΟΣ".
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σιφάκην, στέλεχος τῆς ὁμάδος ΑΕΚ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Πουρνάρα, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Στεφανίας καί Εἰρήνης, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν καί Θεμιστοκλῆν Παχόπουλον, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν ΚΠολιτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Asad Farag, Γεν. Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου "Conrad", συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Καλαμάρη, στελέχους αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Efe, στέλεχος τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Canet.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαρούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἀπό κοινοῦ τελεσθέντα ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, καί Σεργίου Velickin, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐν ἀρχείοις τῆς Ρωσσίας φωτογραφιῶν τῆς Πόλεως, ἐν τῇ ἐν Saraçhane ἕδρᾳ τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, τήν Πέμπτην, 31ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης "Elgiz", ἐν Levent, τήν Τρίτην, 29ην τ. μ., καί
β) τό διοργανωθέν φεστιβάλ ἀνοίξεως ὑπό τῶν ἐν Mardin Συροϊακωβιτῶν, ἐν ταῖς ἐν Midyat ἱ. Μοναῖς αὐτῶν τῶν Mor Hobel καί Mor Abrohom, τήν Παρασκευήν, 1ην Ἀπριλίου.

*  *  *