Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Ἰούλιος 2005

Ἰούλιος 2005

Ἐπικοινωνία Πατριάρχου-κ. Γ. Παπανδρέου

Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, ὁ κ. Γεώργιος Παπανδρέου, Πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν ἵνα ὁμιλήσῃ εἰς ἐκδήλωσιν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, μετά τοῦ Ὁποίου ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κουζκουντζουκίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμος καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμος κ. Νικόλαος Πετροπέλλης, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις προσέφερεν εἰς τήν Κοινότητα ἀντίγραφον τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς ἥν προσῆλθεν ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, Ὑπουργός Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστείδου Καλογεροπούλου, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ («ΕΟΤ»), καί Mehmet Duman, εἰδικοῦ Συμβούλου τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Ὁ κ. Ὑπουργός ἐν συνεχείᾳ διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Σοφολ. Ραββίνου κ. Arthur Schneier, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Ἄνθιμον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Κωνσταντίνου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, καί τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἱερώνυμον καί Μοναχόν κ. Κοσμᾶν, Σιμωνοπετρίτας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Φλωρίνης «Ὁ Ἀριστοτέλης», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀριστείδου Μήτκα, Δικηγόρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τόν Β΄, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Εἰρήνην Τζεράν, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Λυών Γαλλίας, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Hubert Maigre.
80μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καθηγητῶν Νομοῦ Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρῆστου Ζαρκαλῆ.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σέρβου μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Εὐφημίας, ἐντεῦθεν, ὑποβαλούσας τάς εὐχαριστίας αὐτῶν διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῷ ἀδοκήτῳ θανάτῳ τοῦ αὐταδέλφου καί θείου αὐτῶν ἀειμνήστου Βασιλείου Καλογιαννίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κλήμην Ντούμωφ, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγγελίδην, Μουσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Güney, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşegül Dora, ἐντεῦθεν.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γκορίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ἰωάννας, τῶν υἱῶν αὐτῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Καλλινίκου Ξενοφωντινοῦ, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους, Θεολόγου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Χατζηπολίτη.
16μελῆ ὅμιλον νέων ἐπιστημόνων ἐκ Βελγίου, οὕς παρουσίασε τῷ Πατριάρχῃ ὁ Ἐντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sir Sean Connery, Ἠθοποιόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Μ. Βρεταννίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Leylâ Umar, δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. James T. Larkin, ἐξ Ἀμερικῆς.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Γαρούφα.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Νότη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Φυλλαρίδην, τ. Δήμαρχον Σουφλίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δροσιᾶς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ζήση.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀκύλλα Γκοῦμπεργκ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Δέσποιναν Ἀντώνογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 97ετίας ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τοῖς κήποις τῶν Ἀνακτόρων Dolmabahçe, τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 26ην Ἰουλίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Ζαφείραν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Mάξιμος.
Εἰς τό τέλος ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτης Τσάκος, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστής καί Μέγας Εὐεργέτης τῆς Κοινότητος, ὁ νέος Ἄρχων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμος κ. Μακάριος Θεοδούλου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-«Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας, καί Ἀριστοδήμου Σαρρῆ, μέλους αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Βλάχον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Μαστοράκην, τ. Εὐρωβουλευτήν, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱεραπέτρας Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπογδανόπουλον, ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Μίχα, ἐκ Κοζάνης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουλίου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ, τελέσας προηγουμένως καί τόν ἐπί τῇ περιστάσει ταύτῃ προβλεπόμενον  Ἁγιασμόν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, ὁ Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριος Κωνσταντάρας, Βουλευτής Ἀθηνῶν τῆς Ν.Δ., Εὐγένιος Χαϊτίδης, Βουλευτής Σερρῶν τῆς Ν.Δ.-Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, καί Ἀθανάσιος Παρέσογλου, Σύμβουλος Πρεσβείας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, οἱ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Γεώργιος Σ. Γυφτάκης, ἐφοπλιστής, ἐξ Ἀθηνῶν, χορηγός τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς αὐτόν τε καί πάντας τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Halki Palas», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναϋδρίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 24ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγγελον Ὑφαντῆν, ἐκ Ρώμης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Θεόδωρον Θεοδώρου, ἐπί κεφαλῆς 70μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Δημογέρονταν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Δ. Ριζοπούλου, ἀρχισυντάκτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐφημερίδος «Στύλος Ὀρθοδοξίας», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Slavisa Sanjic, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Sanja, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Borisa, Θεολόγου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Jankovic, ἐκ Βελιγραδίου.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Τίτου Ἀσημινάκη.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Josep Casanova Martorell, καί τόν Ἐντιμ. κ. Sebastian Janeras, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Dolors καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐγεν. δίδων Marta καί Eirene, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ν. Παπαμιχαλάκην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιᾶς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐφοπολιστήν, μετά τῶν οἰκείων καί φίλων τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Πέλγκαν, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.
Τήν Ἐξοχ. κ. Mireya Terán, Πρέσβυν τοῦ Μεξικοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alfonso de la Madrid Méndez, συμβούλου αὐτῆς. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Martin Jankovec, Γενικόν Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Σύμβουλον Πρεσβείας, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀσλανίδην, Δήμαρχον Βερτίσκου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Kezban, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σ. Γυφτάκην, ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ὀλυμπίαν Στεφανῆ, Γραμματέα τῆς Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ ΠΣΕ, ἐκ Γενεύης.
80μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἱεράπετρας Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μαστοράκη, τ. Εὐρωβουλευτοῦ καί τ. Δημάρχου Ἱεράπετρας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Δραγασάκη, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιαννόπουλον, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Mustafa Mustafaoğlu καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Devran καί Deniz, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλίκην Καγιαλόγλου, Καλλιτέχνιδα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κωρίνην, Θεολόγον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Κωνσταντινιᾶς Μπερμπέρη καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Γεωργίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Σακκουλίδην, Μαρῖνον Ὀζαλεξανδρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί Λουκᾶν Λιάσκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δανάης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Φραζῆν, Καθηγητήν, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Χαρικλείας καί Νεκταρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, Θεολόγον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Selim Sanver καί Gülfem Saydan, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Sirkeci Sepetçiler Kasrı, τήν Παρασκευήν, 22αν Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν βάπτισιν τῶν θυγατέρων τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Βασιλικῆς Τσάκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 24ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Κίλε καί Ραφαέλλας Πέρεζ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 22ας ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλίκης Καγιαλόγλου, μουσικήν συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Ἱδρύματι Πολιτισμοῦ «ENKA-Kültür Vakfı».

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος παρέθεσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, μέχρι τοῦδε Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῆς Εὐγενεστάτης ὁμοζύγου αὐτοῦ. Εἰς τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ κ. Πρέσβεως.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Πιτσίλκα καί τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Φραντζῆ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἄρτης κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Ντούβαλη, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ΄αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κλεάνθην Παντελῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου, ἐπί κεφαλῆς 85μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σέργιον Σεργίδην, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
80μελῆ ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν καί Νομαρχιακῶν Συμβούλων τοῦ Νομοῦ Ἀργολίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σιδέρη, Δημοτικοῦ Συμβούλου τοῦ Δήμου Κρανιδίου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ρόδου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σαρρῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Συνάνην, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πολυζώην Ἀναγνωστάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Γεώργιον Πατσούλην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πατρόκλου, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Παπαχρυσάνθου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δελέγκαν, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Βοστώνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά:
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου καί Κασταλίας Κόνσολα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 16ην Ἰουλίου, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Εὐαγγελίας Χατζανδρέου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Ἰωάννας Τόλιου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 16ην τ. μ., καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σάββα Σαράφογλου καί Πάολας Gizelo, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας, κ. Φώτιος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγελλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, ἐπί κεφαλῆς  85μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξανδρον Κίλε, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Καμπιζιώνην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γραμματέα τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἑνώσεως Εὐρυτάνων «Τό Βελούχι», καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καζάκον, Πρόεδρον τῆς ὡς ἄνω Ἑνώσεως.
17μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Μελέτης καί Ἀναπτύξεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Μαύρης Θαλάσσης, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀνθῆς Πορφυριάδου, Ἰατροῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη κατ΄ οἶκον τούς οἰκείους τοῦ ἀειμνήστου Ferit İntiba, διαβιβάσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Palais de France, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ζωγραφικῆς μέ θέμα: «Ἡ Τουρκική εἰκών εἰς τήν Εὐρώπην τοῦ 17ου αἰῶνος», ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ιουλίου.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τῆς ἐν Γαλατᾷ Κοινοτικῆς Σχολῆς, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου ἐν συρροῇ εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 10ης Ἰουλίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Γεώργιος, ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκυπρίου Συλλόγου Ὀρθοδόξου Παραδόσεως «Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους». 

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Γραμματεύς τοῦ ἐν Ἀθήναις Πολιτιστικοῦ, Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ  Συνδέσμου Γαλατᾶ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσαμούρης καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον καί ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς Πατριαρχικάς  Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκ τῶν ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου ἀειμνήστου Οἰκονόμου Θεοδώρου Κόλμαν, ἀποβιώσαντος ἐν Ἀθήναις.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐκ τῆς ἱστορίας τῆς Σχολῆς Γαλατᾶ.               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Διαβατῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ Μολάων Γορτυνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Πετρολέκα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐξ Η.Π.Α.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Σαμαρτζῆν, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καρναβᾶ, ἐκ Λεβαδείας.     
Τόν Ὁσιολογ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωσήφ Bosh, ἐξ Ἀργεντινῆς.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἃγιος Ραφαήλ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Χατζάκη.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σταῦρον Λιγδᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ πρεσβυτέρας Κωνσταντινιᾶς, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βαρθολομαῖον Ἀρσενίου, ἐκ Μάλτας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παρασκευᾶν Ἀρσενίου, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀπόστολον Γατσιᾶν, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
50μελῆ ὅμιλον νέων, ἐκ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Γερασίμου Βλατίτση.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Γραμμέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Βαμβακίδου.   
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Νικόλαον Πρωτόπαπαν, ἐκ Μεγάλης Βρεταννίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβην τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμπέρρᾳ.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Δημήτριον Τούμπανον, Ἀντινομάρχην Δράμας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσουκαλᾶν, καθηγητήν Κοινωνιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Φωτεινῆς Τσαλίκογλου, Ἀντιπρυτάνεως τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἂρχοντα Ἒκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἒκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Ἰάσωνα Πιλαφίδην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Γερμανίᾳ Κωνσταντινουπολιτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Ἀλεξάνδρου, πλοίαρχον μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Λεοντογιαννάκη, Ἀντιπλοιάρχου, Κωνσταντίνου Τσοβοῦ, Ἀντιπλοιάρχου καί Ναυτικοῦ Ἀκολούθου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἀποστόλου Δημητρίου, Ὑποπλοιάρχου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ταμβακάκην, Ἐκτελεστικόν Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας «Lamda Development», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσούλιαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. Δίδος Μελπομένης, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Νοταρᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Ἰσμήνης , ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν  Καρελλᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yunus Dolar, Ἀστυνομικόν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν,  μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογιμ. Δίδος Αἰκατερίνης, δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bεsim Tibuk, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κορομπίλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Κατερίνης.             
40μελῆ ὅμιλον καθηγητῶν τοῦ 14ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρου Σύρη.
6 μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν καί ἐπιστημονικῶν συνεργατῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Eva Synek.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν Ἀθήναις ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἐκ τῶν ἐφημερίων τῆς κοινότητος Σταυροδρομίου ἀειμνήστου Οἰκονόμου Θεοδώρου Κόλμαν, τήν Δευτέραν, 11ην Ἰουλίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀποστόλου Γκίκα καί Σοφίας Delibaşı, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουλίου.

*  *  *

Προσκύνημα τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Καππαδοκίαν

Τό Σάββατον, 2αν Ἰουλίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν καί ἐπεσκέφθη μέχρι καί τῆς ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης ἰδίου, τήν Μουταλάσκην, τό Προκόπιον, τήν Ἀραβησσόν, τήν Νεάπολιν, τήν Ἀνακούν,  τήν Μαλακοπήν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς ὁποίας ἐχοροστάτησε κατά τόν ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ὁμιλήσας ἐν τέλει ἑλληνιστί πρός τούς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου καί τουρκιστί πρός τούς παραστάντας κατοίκους τῆς κωμοπόλεως, ὡς καί τήν Σινασόν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ., τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἔχων συλλειτουργούς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον καί τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον. Πλήν τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, εἰς τήν συνοδείαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἦσαν ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Δουβλίνου Σεβ. κ. Diarmuid Martin μετά τοῦ γραμματέως αὐτοῦ Ὁσιολ. π. Παύλου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Κασσιανός Νότης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος καί φωτογράφος.
Ἐν Καισαρείᾳ ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν Ἀρμενικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ, γενόμενος δεκτός μετά σεβασμοῦ ὑπό κληρικῶν ἀποσταλέντων ἐπί τούτῳ ἐκ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου  τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Μεσρώπ Β΄.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπεσκέφθη, ὡς κατ'ἔτος, τόν Νομάρχην Νεαπόλεως (Nevşehir) Ἐξοχ. κ. Alaetin Turhan, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τήν παρασχεθεῖσαν προφρόνως ἄδειαν διά τήν τέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἐπεκοινώνησε δέ καί μετά πολλῶν Δημάρχων τῆς περιοχῆς, οἵτινες ἐδέχθησαν Αὐτόν μετά τιμῶν καί ἐξυπηρέτησαν Αὐτόν τε καί τούς λοιπούς προσκυνητάς ποικιλοτρόπως.                     

*  *  *

Ὁ Ἐξοχώτατος Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ρουμανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τήν Τρίτην, 5ην Ἰουλίου, τόν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ρουμανίας  Ἐξοχ. κ. Georgie Kopos μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Mircea Moldovan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Constantine Grigorie Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει.
Ὁ ἐν λόγῳ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔσχε συνομιλίαν μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.   
                                       
                                                                                  * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐδέχθη:
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναυκράτιον Τσουλκανάκην μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Εὐαγγελικόν πάστορα κ. Heinz Klautke, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ralph Scheide, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος τῶν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων διά τήν Ἐγγύς καί Μέσην Ἀνατολήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, κομίσαντα Αὐτῷ ἐπισήμους προσκλήσεις τῶν Ἐξοχ. Ὁμοσπονδιακοῦ Καγκελλαρίου καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς Διεθνές Διαθρησκειακόν Συνέδριον συγκληθησόμενον τόν προσεχῆ Νοέμβριον ἐν Βιέννῃ, ἐν ὄψει τῆς ἀναλήψεως ὑπό τῆς Αὐστρίας τῆς προεδρείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2006. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σάββαν Τσιλένην, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Celile Eren Argıt, Καθηγήτριαν τοῦ Πολυτεχνείου Yıldız τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφον, τοῦ BBC, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Δέδεν, φοιτητήν Ἀρχιτεκτονικῆς, ἐκ Ξάνθης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου διοργανωθεῖσαν Ἒκθεσιν «Ἐκ τοῦ φουτουρισμοῦ εἰς τό πιθανόν μέλλον ἐν τῇ συγχρόνῳ Ἰταλικῇ Ἀρχιτεκτονικῇ», ἐν Tophane, τήν 5ην τ.μ.. 

                                                                                * * *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.
65μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φασιανῆς κ. Ἀντωνίου.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Αἰμιλιανοῦ Δημοσθένους.
60 μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Στυλίδος, μελῶν τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Στυλίδος.
45μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Φρίξου Θεοδοσάκη.
50 μελῆ ὅμιλον Ἱεροψαλτῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Σπυρίδωνος Ὑφαντῆ.
12μελῆ ὅμιλον Ἀρχιτεκτόνων ἐκ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου «Χωραϊτῶν» Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Χαχῆ.
30μελῆ ὅμιλον Βουλευτῶν καί Γερουσιαστῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐξοχ. Βουλευτοῦ κ. Angel Stanciu καί Γερουσιαστοῦ κ. Cismaru Ivan. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tήν Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίναν Τσουρούκογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Καναδᾶ.
Τήν Εὐλαβ. κ.  Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Paul Gikas καί τήν Εὐγεν. Δίδα Meltem-Σοφίαν Delibasi ἐξαιτησαμένους τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.

                                                                                        * * *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέθεσεν ἀποχαιρετιστήρια γεύματα πρός τιμήν τῶν ἀποχωρούντων ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν μέχρι τοῦδε Γενικῶν Προξένων τῶν Η.Π.Α. Ἐντιμ. κ. David Arnett ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ καί τοῦ Ἰσραήλ Εὐγεν. κ. Amira Arnon ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ Halat, τῇ 6ῃ καί τῇ 5 τ.μ. Ἰουλίου ἀντιστοίχως.           
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, ἐν μέσῳ συρροῆς εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 7ην  τ.μ. Ἰουλίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ὁ Μουσικολ. κ. Χρῆστος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δοσίθεος Κανέλλος, ὁ Ὁσιολογ. Μοναχός κ. Φραγκῖσκος Βαρθαλίτης, Διευθυντής τοῦ Ἑλληνογαλλικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης «Δελασάλ», ὁ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτης Ἀντωναρόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῶν Γραφείων Μελετῶν, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἔψαλε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 33ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

                                                                              *  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σιμοπούλου, Σάββα Ἀσημακίδου, καί Στυλιανοῦ Σταματοπούλου, Ἀντιπρυτάνεων, καί μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Τσιτσοπούλου, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου. 
30μελῆ ὅμιλον καθηγητῶν-μελῶν τῆς Ἑνώσεως Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θωμᾶ Μπαχαράκη, καθηγητοῦ.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Κουνελίων Χαϊδαρίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Παπαδοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Τσόλη-Ἀγγελίδου, ἐξ Ἀργεντινῆς.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου εἰς τά Πατριαρχεῑα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τήν Παρασκευήν, 1ην Ἰουλίου, τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀν. Παπανδρέου, Ἀρχηγόν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος-Πρόεδρον τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Ζιώγα καί Δημητρίου Δρούτσα καί τῆς Εὐγεν. κ. Πωλίνας Λάμψα, Συμβούλων αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ὁ ὡς ἄνω ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν πρότριτα  ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

                                                                                    *  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον-Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῷ ὡς ἄνω διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Χατζηνικολάου, Καθηγητήν, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Προγράμματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Sherbrooke Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Κορίνας Γραφανάκη, Δικηγόρου, Ἀναστασίας Κεντιστοῦ-Τρικόν καί Ἰσμήνης Παναγιωτίδου, φοιτητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
52μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς χορῳδίας τοῦ Δήμου Κρύας Βρύσης Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Σαριγιαννίδου, Ἀντιδημάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Uzmen, τυπογράφον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Ἀβτζῆ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Φωκίωνος, ἐντεῦθεν.

                                                              *  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Πάριδος Παράσογλου καί Μαρουσῶς Δημοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 2αν Ἰουλίου, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Διακρούση καί Θεοδώρας Σενλίκογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 3ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Πασχαλίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Παρασκευήν, 1ην τ. μ..

*  *  *