Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Ἰούνιος 2005

Ἰούνιος 2005

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 26ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Κλάψην, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Γκικῖκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀτλάντας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἑλένης, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστείδην Σιδέρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, Βασίλειον Yarbrough, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, καί Στέφανον Wilson, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Παπαγεωργίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑνώσεως Σμυρναίων καί Μικρασιατῶν Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Γεωργάκου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου «Haliç», ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τό Σάββατον, 25ην Ἰουνίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ Μουσείῳ «Rahmi M. Koç», τήν Κυριακήν, 26ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑνώσεως Σμυρναίων καί Μικρασιατῶν Βορείου Ἑλλάδος, ἐκδήλωσιν παραδοσιακῶν χορῶν, ἐν τῷ ἐν Selâmiçeşme πάρκῳ «Ἑλευθερίας-Özgürlük Parkı», τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Ἀμφιλόχιον Τσοῦκον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἐλευθερίου, ἐκ Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Δικαιᾶκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Κλάψη, Κοσμήτορος αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Εὐσταθίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Καντιάνας.
50μελῆ ὅμιλον Ἀρμενίων προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Grigorio Serenian, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
80μελῆ ὅμιλον ἰατρῶν-γυναικολόγων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κύπρου Νικολαΐδου, ἐκ διαφόρων Χωρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωίτην, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Λαφτσίδην, Καθηγητήν ἐνταῦθα, ἀποχαιρετίσαντα τόν Πατριάρχην, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί Ἀπόστολον Γκίκαν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Μπροῦχιν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, καί Πέτρον Λιάζε, Ὑπάλληλον αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραμπέτσου, ἐργοθεραπεύτριαν, ἐκ τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 27ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, τήν Τετάρτην, 29ην τ. μ., ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Damir Perinčić, Γενικοῦ Προξένου τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Kireçburnu Οἴκῳ τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως («İstanbul Vilayet Evi»), τήν Δευτέραν, 27ην τ. μ., καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Ἡ Πόλις ὁμιλεῖ περί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως-İstanbul AB'yi Konuşuyor», ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 29ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 30ήν λ. μ. Ἰουνίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῇ ὡς ἄνω Κοινότητι ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Περιστερίου κυροῦ Ἀλεξάνδρου καί Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μ. Οἰκονόμου Γεωργίου Ἀναστασιάδου καί Πρεσβυτέρου Γεωργίου Κατακάλου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Καραπέτσας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Σεβαστή Ἀρζουμάνογλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ἡ Εὐγεν. κ. Ἕλλη Δημητρίου, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἐπί κεφαλῆς 80μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Στύλος, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Δουβλίνου κ. Diarmuid Martin, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βε-βεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Δουβλίνου κ. Diarmuid Martin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Paul Tighe.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Νεζερίτην, Πρέσβυν ἐ. τ., τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἰωάννην Κολιόπουλον καί Παρασκευᾶν Κονιόρταν, Καθηγητάς, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Διακοφωτάκην, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί τάς Ἐλλογιμ. κυρίας Ὄλγαν Κατσιαρδῆ, Ἀναστασίαν Κιρκίνη καί Μελπομένην Παπαδάκη, Καθηγητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπισκεφθέντας ἐπί ἀποστολῇ τήν Ἄγκυραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν, Καθηγούμενον τῆς ἐν Πάτμῳ  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀντώνιον Παπαδημητρίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, Δημητρίου Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί Μίλκο Peçatikov.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Μάτσην, Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς, καί Ἰωάννην Χαραλαμπίδην, δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κύπρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον Φαφαλιόν, Φίλιππον Καβουνίδην, Ἀνδρέαν Βανδῶρον καί Γρηγόριον Παρίσσην, ἐκ τῶν Ἐπιτρόπων τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Λονδίνου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Τσούβαλην, Θεολόγον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Λιολάκην, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Κ. Κομματᾶ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
16μελῆ ὅμιλον δημοσιογράφων, ἐκ τοῦ Ἱδρύματος «Konrad Adenauer», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Frank Spengler, ἐκ Γερμανίας.
45μελῆ ὅμιλον τοῦ Συλλόγου Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Θεοδούλου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ πανηγυρίζοντι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τήν Δευτέραν, 13ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἔφεσον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 16ην Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἰταλίας κ. Γενναδίου, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου καί Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην καί ἐκεῖθεν εἰς Ἔφεσον, εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς ὁποίας παρηκολούθησαν συναυλίαν, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Constantine Grigorie, ὅστις προφρόνως προσεκάλεσεν εἰς αὐτήν τόν Πατριάρχην ἡμῶν.   
 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν ἑσπέραν τῆς Παρασκευῆς, 17ης τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου καί Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ μέχρι τοῦδε ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. Ἐξοχ. κ. Eric Edelman καί τοῦ Ἐντιμ. κ. David L. Arnet, Γενικοῦ Προξένου αὐτῶν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 229ης ἐπετείου τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Ἀντωνίου Τρακατέλλη, Ἀντιπροέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνης, Aloz Peterle, πρ. Πρωυθυπουργοῦ τῆς Σλοβενίας, καί Stephen Biller, στελεχῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί Michael Weninger, Πρέσβεως-Συμβούλου τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λεωνίδαν Ἀντωνάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Νεῖλον Βατοπαιδινόν, ἐξ Ἰταλίας.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Gaetano Tripodo καί Gaetano Nocita, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Gerolamo Licandro, Salvatore Cantarella, Pietro Chiaranz καί Giovanni Mellusi, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Εὐαγγέλου Κεχριώτου καί Ἂρη Τσοκώνα, Καθηγητῶν, Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδου, Διευθυντοῦ τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου-ἐπιχειρηματίου, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Φραγκῶς Καράογλαν, Συμβούλου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Πιτσάκην, Ἄρχοντα Μ. Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κατσανεβάκην, Νομάρχην Χανίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀθανάσιον Δαβάκην, Βουλευτήν Λακωνίας τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jordan Panev, Γενικόν Πρόξενον τῆς πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Καβούρην, Ταξίαρχον-Διευθυντήν Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γαρουφαλιᾶς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δήμητρας, καί Ἀθανάσιον Μακρῆν, Πτέραρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γ. Πετρᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐξ Ἀμερικῆς.
150μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Μίκρας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Γκουστίλη, Δημάρχου αὐτῶν.
70μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Αἰγάλεω «Νέες Κυδωνίες», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκίκα, Ἀντιδημάρχου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μεταξιωτῶν Κοζάνης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μπασιᾶ.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λατσίσταλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Θεοδώρας Σενλίκογλου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σαμωνᾶ-Σκηνίτη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Κομοροσάνο, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Zeliha Güler, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τζούρην, ἐντεῦθεν
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐπιμελητηρίου εἰκαστικῶν τεχνῶν Ἑλλάδος.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, ἐκδήλωσιν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν τῇ ἐν Fatih Διευθύνσει Ἀστυνομίας τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 17ην Ἰουνίου, καί
β) τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἐνδυμάτων, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ «İbrahim Paşa», τό Σάββατον, 18ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου Θρᾳκιωτῶν Τριγώνου Ἕβρου, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν Τετάρτην, 15ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐργοστασίου λεωφορείων «Mercedes-Benz», παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν Hadımköy, τό Σάββατον, 18ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20ήν Ἰουνίου.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.

Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχαί, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας τῆς Ν.Δ., οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, καί Εὐστάθιος Ἐριφυλλίδης, Δήμαρχος Καβάλας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ἰατρός, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας τόν λόγον πρός τούς ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος προσελθόντας:
-Βουλευτήν Λακωνίας τῆς Ν.Δ. κ. Ἀθανάσιον Δαβάκην,
-Σύνδεσμον Ἐργολάβων Ἠλεκτρολόγων τοῦ Νομοῦ Κιλκίς,
-Φιλοπρόοδον Σύλλογον Κοζάνης,
-Διεθνῆ Ἕνωσιν Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Ἠλία Βασιλάκη,
-Μικρασιάτας καί Ποντίους τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς,
-Ἐπιμελητήρια Κρήτης,
-ψυχαγωγικόν ὅμιλον ΕΛΤΑ Περιφερειακῆς Διευθύνσεως Πελοπονήσου ὑπό τόν κ. Xρῆστον Ζορμᾶν, καί
-ὁμάδα τῶν Παιδιῶν Ἑλλήνων καί Τούρκων, ἀπό σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Πόλεως ἡμῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον καί λαβόντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἰουστίνου Μπάρδακα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Χριστοφόρου Καλογέρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παπαγιάννην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20ήν Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, καί Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ-Μιχαήλ Τζαχάρη, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαρτούμ κ. Καλλίνικον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσοῦ κ. Εὐγένιον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Ταρασίου, κ. Διονυσίου καί κ. Σωκράτους, Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀρβανίτη, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ἐλισάβετ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Λουκᾶ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀμφιλόχιον Παπαγιαννάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χανίων Κρήτης, καί κ. Δαμασκηνόν Παπαγιαννάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀντωνίου Κοκολάκη, Νικολάου Μπιρουράκη καί Ἐμμανουήλ Μανιαδάκη, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φιλιόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς παροικίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἱερώνυμον Κυριαζῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς 45μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Παλαιοκρασσᾶν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΔΕΗ-τ. Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Bernhard Winter, Ψυχολόγον-Δήμαρχον τῆς ἐν Γερμανίᾳ πόλεως Markt Schwaben, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reiner Möckelmann, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἠλίαν Ν. Ναούμ, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Κοκτσίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαυΐδ Sinkevitch, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν ΗΠΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Πέτρου, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Μεξικόν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῶν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου «The Marmara», τό Σάββατον, 11ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Velit Gazel καί Ἄννης Zamorano, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 12ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα, πρός τιμήν τῶν ἀγομένων σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 11ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων, 12ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βελγίου κ. Παντελεήμων, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας καί Κνωσοῦ κ. Εὐγένιος, Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχαί, καί μέγας ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐν οἷς καί 90μελής ὅμιλος τῆς «Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς», ἐξ Ἀθηνῶν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Νικόδημος Λαυριώτης, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου «Φίλοι τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς», καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Νικόδημον Λαυριώτην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου «Φίλοι τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Γιαννίση, Ἀντιπροέδρου, καί μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Λέκτορα ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 10ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τό διοργανωθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel» Ὀργανωτικόν Συνέδριον τῶν Διευθυντικῶν Στελεχῶν Ἑταιρειῶν, μέ θέμα: «Εἰς ἀναζήτησιν τῶν ἐλλειπόντων συνδέσμων», ἀπευθυνθείς διά μακρῶν πρός τούς συνέδρους ἐκ διαφόρων χωρῶν ὡς ὁ κύριος ὁμιλητής.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 9ην τ. μ..
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Henk de Haan, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὁλλανδικοῦ Κοινοβουλίου, ἐπί κεφαλῆς 7μελοῦς ὁμίλου ἐξ αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κολιάρμον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Νικολοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐντουάρδον Λαδόπουλον, ἐκ Σμύρνης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Ἰουνίου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Swissôtel» καί παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῶν Παιδιῶν τοῦ Δρόμου, τήν ὀργανωθεῖσαν ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ Ἱδρύματος τῶν Παιδιῶν τῆς Πόλεως («İstanbul Çocukları Vakfı»).

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰάκωβον Δελλῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, κ. Ἀθηναγόραν Κολυβᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, κ. Μακάριον Μάτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-«Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Ἐφορείας αὐτῆς, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, καί τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Συνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μίλλη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς ὀρχήστρας «Borusan», ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ φεστιβάλ μουσικῆς τοῦ Ἱδρύματος Τέχνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Πόλεως («İstanbul Sanat ve Kültür Vakfı»).


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 7ης τ. μ., παρέθεσεν ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ ἐπίσημον ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ κατόπιν μεταθέσεως ἐπιστρέφοντος εἰς Βιέννην μέχρι τοῦδε Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμ. κ. Franz Wechner καί τῆς Εὐγενεστάτης ὁμοζύγου αὐτοῦ κ. Irmgard. Κατά τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ οἰκοδεσπότου καί τοῦ τιμωμένου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Σιβένας, Νομάρχης Πέλλης, οἱ Ἐντιμ. Δήμαρχοι κ. κ. Στέφανος Παπαναστασίου,  Φλωρίνης, Στυλιανός Βαμβίνης, Γιαννιτσῶν, Ἰωάννης Σιόντρας, Ἐδέσσης, καί Χρῆστος Μπῖνος, Ἀριδαίας, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησεν ἐπικαίρως ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν Γραμματειῶν τοῦ Πατριαρχείου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hyatt» τόν παρεπιδημοῦντα ἐνταῦθα Ἐξοχ. Πρόεδρον τῆς Οὐκρανίας κ. Βίκτωρα Yuschenko, μεθ'οὗ ἔσχε μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς Κληρικῶν ἐκ τῶν κατ΄ αὐτούς Ἐπαρχιῶν, ὡς καί τῶν ἀνωτέρω μνημονευθέντων φορέων τῆς περιοχῆς αὐτῶν, προσκαλέσαντας ἐπισήμως τόν Πατριάρχην ἵνα ἐπισκεφθῇ κατά Σεπτέμβριον ἐ. ἔ. τάς δύο ταύτας Ἱ. Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Πορτογαλίας.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ζαμπέλην καί Γεώργιον Κεντούρην, Καθηγητάς, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένους ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hay, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου, καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Καλογιαννίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τήν Τρίτην, 7ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Στυλιανοῦ Ν. Πρεβελάκη, Καθηγητοῦ τῆς Γεωπολιτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, διάλεξιν μέ θέμα: «Τά δίκτυα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν ἐποχή τῆς Παγκοσμιοποίησης», ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καί τοῦ Λυκείου τοῦ Ζαππείου, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ λήξει τοῦ Σχολικοῦ ἔτους, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς αὐτῶν, τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Richard Wittmann, Καθηγητοῦ, διάλεξιν, ἐν τῷ ἐν Cihangir Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 5ης Ἰουνίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀθανάσιον Σιμωνοπετρίτην, Ὑμνογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Δενδροχωρίου Τρικάλων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, ἐπί κεφαλῆς 100μελοῦς ὁμίλου νεφρολόγων ἰατρῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ernesto Gómez Abascal, Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Regla Fernández González, συζύγου αὐτοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Leyla Umar, δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν. Τῇ αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐξοχ. κ. Π. Σαρμπάνην, Γερουσιαστήν τοῦ Κογκρέσου τῶν ΗΠΑ, τῆς Πολιτείας Maryland, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. John Kunstadter καί τῆς Εὐγεν. κ. Helen Lovejoy, Στελεχῶν τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
Τόν Ὑψηλ. Julio E. Marco-Franco, Κόμητα τοῦ Marcov, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κουκοδῆμον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἁρμόδιον ἐπί θεμάτων ἀθλητισμοῦ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Μαντούβαλου, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Πειραιῶς καί Νήσων,  Κωνσταντίνου Καραφουλίδου, Διευθυντοῦ Γεν. Γραμματείας Ἀθλητισμοῦ, Σεραφείμ Λιάπη, Προέδρου ΟΠΑΠ, Βασιλείου Νειάδου, Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΠΑΠ, Ἀποστόλου Μπραχαλᾶ, Συμβούλου ΟΠΑΠ, καί Βασιλείου Παυλοπούλου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aaron Nommaz, ἐ. τ. Πρόξενον τῆς Πορτογαλίας ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.  Fikri Şadi Gücüm καί H. Ersin Takla, ἐπιχειρηματιῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Γουγουλίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί Νικόλαον Σιακαρίδην, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ἐν τῇ Πόλει ὑποκαταστήματος τῆς «Bank Europa».
25μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Τουρκοαμερικανικοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Hudson, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Güvenç Kulen, τοῦ Προγράμματος «Αἱ ἐκτεινόμεναι Γέφυραι Διαλόγου ἀπό τῶν ὀχθῶν τῆς Νέας Ἰερσέης εἰς τόν Βόσπορον».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χρόνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀρτέμιδος, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bernd A. Von Maltzan, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Deutsche Bank, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Φραγκφούρτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Markus C. Slevogt, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν τῇ Πόλει ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης ταύτης, ὡσαύτως ματά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. Τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Δράκου, Καθηγητρίας, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Πετρίδην, Καθηγητήν τοῦ Πολυτεχνείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας Ἰορδανοπούλου, ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Τζαγκρέτου, Πρόεδρον τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Πικούνη καί Ἕλλην Φινφίνη, Προέδρους τῶν Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν Λυκείων Ζωγραφείου καί Ζαππείου, ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Stephen De Silva, καί τήν Εὐγεν. δίδα Claire Wilson, φοιτητάς, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σωτηρίαν Σαρρηγιαννίδου, ἐκπαιδευτικόν, ἐκφράσασαν τήν εὐγνωμοσύνην τῆς οἰκογενείας αὐτῆς διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἀθανασίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τοῦ νεοφωτίστου υἱοῦ αὐτῶν Φωτίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πομώνην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μάρθας-Μαρίας Δανιηλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Μαζίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό διοργανωθέν φεστιβάλ Ἰνδικῶν ἐδεσμάτων, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus», τήν Παρασκευήν, 3ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Aydın, Δημάρχου τῆς περιοχῆς Zeytinburnu, φεστιβάλ Ἰατρικῆς, ἐν Merkezefendi Zeytinburnu, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰουνίου, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῇ Κλινικῇ «Osmanoğlu» νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Σαρρῆ, διαβιβάσας αὐτῇ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Δ. Δράγαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παῦλον Eyler, ἐκ τῆς ἐν ΗΠΑ Ὀρθοδόξου Ἀλβανικῆς Παροικίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ileen.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταμάτιον Μαῦρον, Πρόεδρον τοῦ  Ὀργανισμοῦ Προβολῆς Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Παναγιωτοπούλου, συμβούλου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κρητικόν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Γαρυφαλιάν Κωστόγιαννη, Ἀνθήν Καπετανάκη, Ἑλένην Κωνσταντινίδου καί Ἄνναν Μαρκογιάννη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Κομοροσάνο, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Zeliha Güler, ὀδοντιάτρου, ἐντεῦθεν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Κρυονερίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βλασίας Στέφου.
Τόν Ἐντιμ. κ. M. Hakan Gürüney, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ingmar Karlsson, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σουηδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰουνίου. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τό ἀπό κοινοῦ διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως καί τοῦ Πανεπιστημίου «Marmara», συμπόσιον οἰκονομολογίας, ἐν τῷ ἐν Harbiye θεάτρῳ «Muhsin Ertuğrul», τήν Δευτέραν, 6ην τ. μ., καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ζωγραφικῆς ἐκθέσεως τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Σεμλοῦν, μέ θέμα: «Ἡ λατρεία τῆς φύσης», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Eric Edelman, Πρέσβυν τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι διά τό ἀξίωμα αὐτοῦ τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀθανασόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Χατζητοφῆ, ἐξ Ὁλλανδίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Luciano Pezzotti, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 2αν Ἰουνίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως, ἐν τῇ ἐν Balmumcu Πινακοθήκῃ Συγχρόνων Τεχνῶν τῆς Πόλεως («İstanbul Modern Sanatlar Galerisi»), τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τήν Τρίτην, 31ην Μαΐου, τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, παρακαθήσαντι καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τούς ἀγαγόντας πρότριτα τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τοῦ Θεοφιλ.    Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρου, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, περυσινῶν καί ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Μαρτῖνον Petzolk, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῶν Ὁσιολ. κ. Gregor Ηofman, Ρωμαιοκαθολικοῦ ἱερέως καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Dietmar Süssne, ἐκ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἶκου «Der Christliche Osten», παρουσιάσαντας Αὐτῷ τήν ἑξάτομον μετάφρασιν τῆς «Φιλοκαλίας» εἰς τήν Γερμανικήν γλῶσσαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Μέλη ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Λιμενικοῦ Σώματος Ἑλλάδος, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Τριανταφύλλου Παπαγεωργίου, ἀντιναυάρχου, ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἡρακλῆν Παγώνην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλογιμ. κ. Ἀθανασίαν Ἀναγνωστοπούλου, Καθηγήτριαν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, καί τούς μεταπτυχιακούς φοιτητάς αὐτοῦ Γεώργιον Καραγιάννην, Χρῆστον Ἠλιάδην, Γεώργιον Γιαννακόπουλον, Νικόλαον Στέλγιαν, Μαγδαληνήν Ἀνδρέου, Ἀναστασίαν Τσεσμελῆ καί Παναγιώταν-Ἐλευθερίαν Μωραΐτη.  

*  *  *