Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Μάϊος 2005

Μάϊος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκδήλωσιν ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Ritz Carlton», ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τῆς συνεργασίας μεταξύ τῆς Ὀργανώσεως «Παναγία ἡ Φιλανθρωπινή Ὀρμυλίας» καί τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Ἱδρύματος κατά τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ-«Türkiye Meme Vakfı-MEVA».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 27ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δοθεῖσαν διάλεξιν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, μέ θέμα: «Ἡ κατάστασις τῶν μειονοτικῶν βακουφίων».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης τ. μ..
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Νεόφυτος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιος καί Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Καστορίας καί Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ,  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί πλῆθος πιστῶν.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ, παραστάς ηὐλόγησε τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», τιμητικήν ἐκδήλωσιν διά τούς ἐν ζωῇ Καθηγητάς τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἤτοι Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον καί Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, καί Ἐντιμολ. κ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, καί κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης.

Κατ΄ αὐτήν ὡμίλησαν οἱ Ἐντιμολ. Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. κ. Ἰωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης, Ἄρχων Μ. Ὑπομνηματογράφος-Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος, Βλάσιος Φειδᾶς, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, καί Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Ἄρχων Πρωτονοτάριος-ἀμφότεροι Καθηγηταί Πανεπιστημίου, ὡς καί ἐκ μέρους τῶν τιμηθέντων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος. Ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐχαρίστησε τούς ὀργανωτάς καί συνεχάρη τούς τιμηθέντας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Γιβραλτάρ κ. Geoffrey Rowell, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Jonathan Goodall, καί Ἐλλογ. κ. κ. John Underwood, Νομικοῦ, καί Donald Buttress, Ἀρχιτέκτονος, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. δίδος Barbara Hay, Γεν. Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας ἐνταῦθα.
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Gunnar Stalsett, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Stig Utnem, ἐκ Νορβηγίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βασίλειον Παπαθανασίου, ἐκ τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνίτας. Δικηγόρου, καί τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Ἑλένης Πάππα, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Ἰ. Παναγόπουλον, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἄλκηστιν Πρωΐου, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ömer R. Koç, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Βέρας Bulgurlu, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σταματίναν Κουρουποῦ, ἐρευνήτριαν, ἐκ Παρισίων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶν καί Ἀθανάσιον Σιότροπον, ἰδιοκτήτας τῶν ἐν Ἀθήναις Σχολῶν «ΩΜΕΓΑ».
Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου Ρούμελης, μέ ἐπί κεφαλῆς τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Σαγιᾶν, Ἀντιδήμαρχον Λαμιέων, καί Παναγιώτην Σκουρολιάκον, Καλλιτεχνικόν Διευθυντήν τοῦ ὡς ἄνω Θεάτρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Raouf Abujaber, Πρόεδρον τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀμμάν Ἰορδανίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Ἀντωνίου, Ἰατρόν, ἐκ Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σέργιον Ἀντώνοβιτς, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Maral Siropyan, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ὡς καί τήν μητέρα αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίαν καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίαν Ἰστεκλῆ, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πάππου, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Ρόδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Σιούφαν, Δικηγόρον. μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Βασιλείου, ὡσαύτως Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰ. Γαλιδάκην, Πρόεδρον τῆς ΕΣΕ-ΔΕΗ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Βουτσινᾶ, Πρόεδρον τοῦ Τοπικοῦ Τμήματος Ἰωαννίνων τοῦ Σώματος Ἑλληνίδων Ὁδηγῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτοῦ.
70μελῆ ὅμιλον Ροταριανῶν ἐκ Γερμανίας καί Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Tyll Weber Carstanjen.
Ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Κέντρου Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων (ΚΑΠΗ) τοῦ Δήμου Ἀξιοῦ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου (Ἀντωνοπούλου), μέχρι τοῦδε Ὑπογραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 28ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης Βαφειάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῶ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ μαθητικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου «Φανάρι» τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, θεατρικήν παράστασιν «Συνταγές Εὐτυχίας» τοῦ Ἐλλογ. κ. Emin Kesmer, Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Σχολῆς, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Λυκείου Terakki, τήν Πέμπτην, 26ην τ. μ.,

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σεργίου Ἀντώνοβιτς καί Μαράλ Σιροπιάν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῶ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 29ην τ. μ..

*  *  *

Ἀφίχθησαν εἰς Φανάριον ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τήν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συγκληθεῖσαν, τήν Τρίτην, 24ην Μαΐου, Σύνοδον τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἥτις ἐπελήφθη τοῦ ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἱεροσολύμων ἀνακύψαν-τος ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, οἱ κάτωθι Μακ. Προκαθήμενοι καί Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, καί Κληρικοί, ἐκπρόσωποι κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν:
Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος ὁ Β´, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λεοντοπόλεως κ. Διονυσίου καί Ἀξώμης κ. Πέτρου.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βηρυττοῦ κ. Ἠλίας, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Εἰρηναῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μελετίου.
Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καισαρείας κ. Βασίλειος καί Πέτρας κ. Κορνήλιος, Ἀρχιεπίσκοποι Γεράσων κ. Θεοφάνης, ̉Ιόππης κ. Δαμασκηνός, Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί Θαβωρίου κ. Θεόφιλος, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται κ. Ἰννοκέντιος, κ. Ἀριστόβουλος, κ. Μακάριος, κ. Θεοδόσιος καί κ. Μόδεστος, καί Ὁσιώτ. Μοναχός κ. Εἰρήναρχος, ὡσαύτως ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σμολένσκ καί Καλινινγκράντ κ. Κύριλλος, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιεγκόριεβσκ κ. Μάρκος, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Νικόλαος Μπαλασώφ, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας.
Οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ὀλτενίας κ. Θεοφάνης καί Ἀρχιεπίσκοπος Τριγοβιστίου κ. Νήφων, καί Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εὐγένιος Morar, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
Οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σουχούμι καί Ἀμπχαζίας κ. Δανιήλ, Θεοφιλ. ᾽Επίσκοπος Ζουγκτίτι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμος καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Zviadadze, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Γε-ωργίας.
Οἱ Πανιερ. Μητροπολῖται Πάφου κ. Χρυσόστομος καί Μόρφου κ. Νεόφυτος, καί Θεοφιλ. Χωροεπίσκοπος Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος, ἐκ-πρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου καί Σύρου, Τήνου,  Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωροθέου, καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου.
Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββας, συνοδευόμενος τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γεωργίου Pankowski.
Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κορυτσᾶς κ. Ἰωάννου καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου Χίκα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Philip W. Kaplan, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῶν ΗΠΑ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Helen O. Lovejoy, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς χώρας ταύτης.

*  *  *

Ὁ Ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τήν Τετάρτην, 25ην Μαΐου, τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ὀρφανόν, Ὑφυπουργόν Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Ραζῆ, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας Τοξοβολίας καί συμβούλου αὐτοῦ, καί Ἀντωνίου Βουγίδη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἑνώσεως Ποδοσφαιρικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, καί ἄλλων παραγόντων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν στελεχῶν τῆς Τραπέζης «Eurobank», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Νανοπούλου, Διευθύνοντος Συμβούλου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἐντολῇ, τήν Τετάρτην, 25ην Μαΐου, ὁ Εὐλαβ. Διάκονος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς ἐνταῦθα Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς Κοινότητος καί ἔδωκε διάλεξιν μέ θέμα: «Ἡ ἱστορία καί ἡ παροῦσα κατάστασις τῆς ἐν Τουρκίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν  τῶν ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 20ήν Μαΐου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Κληρικοί ἐκ Δωδεκανήσου, καί πλῆθος πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ἰατρός, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Πανιερ. Οὐκρανόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρων κ. William Makarenko καί κ. Cornell Zubritsky, ἐξ Edmonton Καναδᾶ.
Τούς αὐταδέλφους Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Παρασκευᾶν Ἀρσενίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, καί κ. Βαρθολομαῖον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νικολάου Πρωτόπαπα, ἐκ Μάλτας.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον καί Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Κωνστανῖνον Βεζίρογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ, καί κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κορίνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Μεντζελοπούλου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Λιαπάκη.
Τόν Σοφολ. κ. Mustafa Çağrıcı, Μουφτῆν τῆς Πόλεως, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Mehmet Akif Aydın, Προέδρου τοῦ Κέντρου Ἰσλαμικῶν Ἐρευνῶν («İslâm Araştırmaları Merkezi»), καί Ömer Faruk Harman, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀγριαντώνην, Πρόεδρον τοῦ «ICOMOS» Ἑλλάδος, τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Αὐγερινοῦ, Καθηγήτριαν-Ἀντιπρόεδρον, τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Τσιλένην, Ἀρχιτέκτονα, καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Τσιπιμάκη, μέλη αὐτοῦ, καί τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Alvaro Gomey-Ferrez καί Joao Campos, ἐ. τ. Προέδρους τῶν «ICOMOS» Ἰσπανίας καί Πορτογαλίας, ἀντιστοίχως, καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Filiz Yenişehirlioğlu, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Bülent Doğaner, Πρόεδρον τῆς Ὁμάδος «Alperen Ocakları» τῆς περιοχῆς Αἰγαίου, Mesut Erişen, καί Cihangir Ekici, ἐκ Σμύρνης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τό Σάββατον, 21ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Μαρίας Τσολακίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 22αν τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Περιφεριακοῦ Θεάτρου Ρούμελης Λαμίας, θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Μ. Χουρμούζη «Ὁ Λεμπρέντης», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τό Σάββατον, 21ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ὁμάδων καί τοῦ Ἱδρύματος Ἀνταλλαξίμων Λωζάνης (Lozan Mübadilleri Vakfı), συζήτησιν μέ θέμα: «Στήν Θράκη, τήν ΚΠολη καί τό Αἰγαῖο ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τῶν μειονοτήτων», ἐν Κομοτηνῇ, τήν Παρασκευήν, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἀνεχώρησε τήν ἑσπέραν τῆς Δευτέρας, 16ης Μαΐου, ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν μεταβαίνων εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεόδωρος ὁ Β´, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρθαγένης κ. Ἀλεξίου, περατώσας τήν ἐνταῦθα ἑβδομαδιαίαν ἀνεπίσημον παραμονήν Αὐτοῦ, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τήν Α. Θ. Μακαριότητα προέπεμψεν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρων κ. Abraam Fıratyan καί κ. Haik Aram Çekiç, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿  αὐτόν παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Καρασμάνην-Πικάνην, δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bogdan Malesevic, συγγραφέα καί δημοσιογράφον ἐκ Κροατίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Uzmen, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Feray, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·

Τούς Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλαβέρτυ κ. Δαυΐδ καί Ἀρχιεπίσκοπον Μπατούμι καί Σχάλτα κ. Δημήτριον, καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Στεφαντσμίτα καί Χέβι κ. Πέτρον, Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν κατευθυνομένων εἰς Ἅγιον Ὄρος.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σάββα Χατζηγαβριήλ, Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Νήφωνος Βατοπαιδινοῦ καί Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καραδημούλα.
50μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν μαθητῶν τῆς Ἀνωτέρας      Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Βακάρου, Διευθυντοῦ αὐτῆς.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἀνθίμου Κωσταράκη καί κ. Ἰωάννου Τσουλουλῆ.
16μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς «Φυσιολατρικῆς λέσχης φίλων φουσκωτοῦ σκάφους-Ναυτίλος», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωσήφ Παπαδοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
17μελῆ ὅμιλον ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Βαρώνου Arbogast von Franckenstein.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Παντελεήμονα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιον καί τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖον, Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Πράγας κ. Χριστοφόρον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν  Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Boryana, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Κληρίδη, Βουλευτήν τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ Κύπρου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σάμμα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σφακιανάκην, Δήμαρχον Μοιρῶν  Ἡρακλείου.
44μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Συνδέσμου Διαιτητῶν Καλαθοσφαίρας Μαγνησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Μαστράφτση, Προέδρου αὐτῶν, Ἰωάννου Γκουντέλια, Ἀντιδημάρχου Πορταριᾶς, καί Ἀχιλλέως Τσιργούλα, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Gilbert W. Bowen, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς 57ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Πέμπτην, 12αν Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τούς γάμους τοῦ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Boryana Pereva, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 14ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Μικτῆς Χορῳδίας Παροδοσιακῆς Μουσικῆς «Μονοφωνία» τοῦ Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου Ἀθηνῶν συναυλίαν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τήν Παρασκευήν, 13ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Ἀμπατζῆ διάλεξιν, μέ θέμα: «Ἡ πνευματική κίνηση στήν Πόλη τόν τελευταῖο αἰῶνα», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Yahya Koçoğlu διάλεξιν, ἐν τῷ ἐν Cihangir Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου τοῦ Β´, καί τῶν συνοδειῶν Αὐτῶν, μετέβησαν εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον κ. Mark Dyer, συμπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας-Ἀγγλικανῶν, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Kenneth Kearon, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κ. Gregory K. Cameron, Γαμματέως, καί κ. Hugh Wybrew, μέλους αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Κόπτην Ἐπίσκοπον Glastonbury κ. Σεραφείμ, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιήλ, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Κωστάκην, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Καλλιόπης καί συγγενῶν αὐτῶν, ἐκ Κρήτης.
15μελῆ ὅμιλον τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν Θεμάτων-ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Βουλῆς τῆς Βουλγαρίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Latchezar Toshev, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιλτιάδην Τσεκοῦρον, οἰκονομολόγον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς Μπαζοτοπούλου, ἐξ Αἰγίου.
20μελῆ ὅμιλον Ἁγιογράφων, ἐκ τῆς ὁμάδος «Iconofilo», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου O' hamler, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὅμηρον Φωτιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου φιλολογικήν βραδυάν ἀφιερωμένην εἰς τόν Μουσικολ. κ. Μίκην Θεοδωράκην, Καλλιτέχνην, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, τήν Δευτέραν, 9ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐκδηλώσεων τῆς «22ας Ἑβδομάδος τῶν Βακουφίων», ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν Τρίτην, 10ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βασιλείου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, ἐπί τῇ μεταβάσει αὐτῶν, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ὡς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς Ἱεροσόλυμα.
90μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Μπαρδάκα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Στρατάκη, Νομάρχου Φλωρίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κοσμόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νικολίτσας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μίκωφ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀνδρέου καί Στεφανίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαμπατσιᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γκλόριας, ἐξ Ἀργεντινῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Δικτύου Δήμων Τουρκίας, Ἑλλάδος, Βουλγαρίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Καλλινίδη καί Eray Karahasan, συνεργατῶν αὐτοῦ,  ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Κετεντζῆν, Βύρωνα Νικολαΐδην καί Πρόδρομον-Ἰωσήφ Κιουρούκογλου, ὡς καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Λυδίαν Ἰωαννίδου-Μουζάκα, Καθηγήτριαν Ἰατρικῆς, ἐκ τοῦ Διεθνοῦς Δικτύου ΚΠολιτῶν, ἐξ    Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Helge Krafft, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Elisabeth, ἐκ Νορβηγίας.
60μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τῆς θεατρικῆς ἐρασιτεχνικῆς ὁμάδος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἐξ ἁμάξης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Παπαμαυρουδῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Τσιαρτσιώνη, μετά τῆς θυγατέρων αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας «Abbott», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Ἀποστολίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Β. Μπέρκοβιτς, Πρόεδρον τῆς ἑταιρείας «Εὐρωηλεκτρονική», ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Λάμπρου Κωστάκη καί Βασιλικῆς Κακογιάννη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 8ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς μικτῆς χορῳδίας τοῦ Δήμου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, Πασχαλινήν συναυλίαν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς θεατρικῆς ἐρασιτεχνικῆς ὁμάδος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἐξ ἁμάξης», θεατρικήν παράστασιν, τοῦ Δημητρίου Κορομηλᾶ «Ὁ ἀγαπητικός τῆς βοσκοπούλας», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has» πάνελ, ἐπί τῇ «Ἡμέρᾳ τῆς Εὐρώπης», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 9ην τ. μ., καί
β) τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρχιρραββινίας καί τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰσραήλ, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Profilo», τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν τελετήν τοῦ Διεθνοῦς Σωματείου Ροταριανῶν τῆς περιόδου 2005-2006, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τό Σάββατον, 7ην τ. μ., καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β´ , ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν τοῦ Ἐξοχ. κ. Arsen Avagyan, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἀρμενίας ἐν τῷ Ὀργανισμῷ τῆς Παρευξεινίου Οἰκονομικῆς Συνεργασίας, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ, τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Hüseyin Hatemi, Καθηγητοῦ, μέ θέμα: «Charta Oecumenica». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿  αὐτόν παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Τρικάλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Τύμπα.
40μελῆ ὅμιλον νέων ἐκ τῆς κώμης Λεύκτρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Περαματζῆ.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Βασιλάκην καί Ἰωάννην Τσουκνιδᾶν, Δημάρχους Πολυγύρου καί Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, ἀντιστοίχως.
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Στεργίου Σάκκου, Καθηγητοῦ.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοχάρους Σιώζου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ παραρτήματος Νομοῦ Μαγνησίας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ταμβάκη.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ παραρτήματος Νομοῦ Μεσσηνίας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀριστομένους Ἀδαμοπούλου.
45μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως ἐκπαιδευτικῶν πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Συμεωνίδου.
45μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως ἐκπαιδευτικῶν πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως Καλαμπάκας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Γρηγοροπούλου.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας Δήμου Βούλας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφίλου Κουλιανοῦ.
120μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως Ἀττικῆς.
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί Κασσανδρείας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Κινηματογράφῳ «Alkazar», τήν Πέμπτην, 5ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐκ τοῦ ἐν Γαλατᾷ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημοσθένην Παρασκευαΐδην, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαγδαληνῆς, ἐκ Καβάλας.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. François Nordmann καί Pierre Monond, Πρέσβεις τῆς Ἑλβετίας ἐν Παρισίοις καί Ἀθήναις, ἀντιστοίχως. Τοῖς ὡς ἄνω διπλωμάταις ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῶν τιμαί.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσιάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀμαλίας, καί Ἰωάννην Μπούγαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, Βουλευτάς τῆς Νέας Δημοκρατίας τῶν Νομῶν Καρδίτσης καί Φωκίδος, ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γκοτσόπουλον, Πολιτικόν Μηχανικόν-Ἀντιδήμαρχον Χολαργοῦ Ἀττικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τριανταφυλλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ναλμπάντην καί τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Γερμανοῦ, Καθηγητάς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γεωργιόπουλον, πλοιοκτήτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δάφνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
80μελῆ ὅμιλον ἐρασιτεχνῶν ποδοσφαιριστῶν καί φιλάθλων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Παναγιώτου, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Nadya Taşel, Στέλεχος τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, συντονίστριαν ἐπί τῶν σχέσεων μετά τῶν Μειονοτήτων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Γιοβάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρους, καί Κωνσταντῖνον Ζαφειρόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σαρίογλου, ἐκδότην-μεταφραστήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, φιλολόγου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ἀργυρόπουλον καί Κωνσταντῖνον Καραγιάννην, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Στογιάνον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Heinrick Rauffer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Birgit Gigler, ἐκ Μονάχου Γερμανίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 3ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿  Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 2αν Μαΐου, καθ᾿  ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Κατ᾿  αὐτήν ἐπραγματοποιήθη καί τό προσκύνημα τῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας, εἰς οὕς, ὡς καί εἰς ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας, ὁ Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ὠά.

Ἐν συνεχείᾳ Οὗτος ἐδέχθη τούς μαθητάς ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, ὅπου οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἔψαλαν ἑόρτια ᾄσματα. Ὡμίλησαν ὁ παρεπιδημῶν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Ἰωάννης καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασία Οὐζούνογλου, ἐκπαιδευτικός, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπευθυνόμενος πρός τήν ὁμήγυριν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, διανείμας ἐν τέλει εἰς ὅλους πασχαλινά δῶρα καί γλυκά καί οὕτως ἔληξεν ἡ ὅλη ἑορταστική ἐκδήλωσις, εἰς τήν ὁποίαν παρέστη καί ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια ἑαυτῶν τε καί τῆς κατ᾿  αὐτούς παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, ἐλθόντα μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῇ αὐτῇ εὐκαιρίᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Λαυρέντζον, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «İstanbul Bilgi» καί τοῦ Βακουφίου «İnönü»,  ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Τά 60 ἔτη ἀπό τῆς λήξεως τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου καί ἡ Τουρκία», ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, τήν Δευτέραν, 2αν Μαΐου.

*  *  *