Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Μάρτιος 2005

Μάρτιος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 27ην Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, μετέβη, ὡς κατ᾿  ἔτος, εἰς τό ἐν Dolmabahçe Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Μ´  Μαρτύρων, προσκυνήσας ἐν αὐτῷ, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 28ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τόν Β´ καί συνεχάρη αὐτῷ καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Κ. Σχοινιωτάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Σύμβουλον Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παπαρούπα, χρυσοχόου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σπυριδούλας, ἐκ Καρπενησίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Στεφανίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρθένας, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Νικολακόπουλον, Καθηγητήν Θεολογίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Σ. Νταϊφᾶ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Τριάντη καί Νικολάου Κολλιαράκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Καλογρίδου, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτῆς Ἰάσωνος Stump, φοιτητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Ἰταλίας κ. Γεννάδιος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ἰάκωβος καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννης Τόμου, Δήμαρχος Κλεισούρας Καστορίας, ἐπί κεφαλῆς 100-μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς, καί Ἰωάννης Μαρωνίτης, Ἀντινομάρχης Πειραιῶς-Πρόεδρος Ὁμίλου "UNESCO" Ν. Πειραιῶς καί Νήσων, ἐπί κεφαλῆς 80μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί πλῆθος πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν ἐν συνεχείᾳ Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´  Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός Αὐτήν, καθ᾿  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Νεόφυτος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 26ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν τελετήν ἐπί τῇ ἱδρύσει τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου "Kadir Has" καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν αὐτῷ μουσείου "Rezan Has", παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν κ. Recep Tayyip Erdoğan.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας κ. Γενναδίου καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Β´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 27ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀνδρέας.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί Ἀθανάσιος Ζεύκης, Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Βύρωνος-Ὑμηττοῦ "Φιλύρα", ὁ Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Κτενίδης, ἐκπαιδευτικός, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν πρόγραμμα ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἐλισάβετ Συρμόγλου, Διδασκαλίσσης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿  ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητής. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Γιβραλτάρ κ. Geoffrey Rowell, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ian Sherwood, Ἀποκρισαρίου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας παρά τῷ Οἰκουμενικῷ  Πατριαρχείῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ingmar Karlsson, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Νικονάνον, Καθηγητήν-Πρόεδρον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Σωματείου "Φίλοι τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ", ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτοῦ.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικάνδρου Μηλιοπούλου, Ψυχολόγου-Διευθυντοῦ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας "ΒΙΑΝΕΞ", καί Ἠλία Κουρούμαλη, Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἠλίαν Παναγιωτόπουλον, Ἰατρόν Ὀρθοπεδικόν, καί Ἠλίαν Λαμπίρην, Καθηγητήν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φιλιππόπουλον, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Αἰμιλίας, Καθηγητρίας Ἰατρικῆς, ἐκ Πατρῶν.
45μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Λέσχης Ἀποστράτων Εἰδικῶν Δυνάμεων Μαγνησίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Παλαιοδημοπούλου, ἐκ Βόλου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Κετσετζιάν, ἐξ Αἰγύπτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Doğan Atakent, Διευθυντήν τῆς Τραπέζης "Deniz-bank", μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Can, Bakır Melik καί Davit Eskinazi καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Fatma Gürkan καί Esma Koylu, Τραπεζί-τας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπίλλην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην καί Δημήτριον Παπανικολάου, Φαρμακοποιούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Belkıs Kılıçkaya, Δημοσιογράφον-Ἀνταποκρίτριαν  τῆς ἐφημερίδος "Sabah" καί τοῦ τηλεποτικοῦ Σταθμοῦ "NTV" ἐν Παρισίοις.
75μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑταιρείας "Εὐρωσύμβουλοι", ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Πάριδος Κοκορότσικου, Προέδρου, καί Εὐσταθίου Ταυρίδου, Διευθύνοντος Συμβούλου αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
32μελῆ ὅμιλον τελειοφοίτων τοῦ ἐν Βελγίῳ Λυκείου "Ateneum Antweroen", ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Karin Hevemans, Διευθυντρίας αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βέλλιου, Καθηγητοῦ.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Μπαμπασίδου, Πολιτευτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Κωστοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Καβουνίδην, ἐφοπλιστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀρτέμιδος, ἐκ Λονδίνου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Σιδηροκαστρινῶν "Ροῦπελ".


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı "Κριμαϊκῷ Ναῷ" τῶν Ἀγγλικανῶν, θ. λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 27ης Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, θ. λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θ. λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 26ης τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θ. λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 27ης τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ.Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τό Διπλωματικόν Σῶμα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἑτέραν δεξίωσιν διά τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς αὐτῆς ἐπετείου, τήν Παρασκευήν, 25ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ὡσαύτως, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς αὐτῆς ἐπετείου, τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά:
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἠλία καί Αἰκατερίνης Παπαθεοδώρου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 26ην τ. μ., καί
β) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ζηνοβίας Μπένοβιτς, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Κυριακήν, 27ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλισάβετ Μαϊνώφ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Πέμπτην, 24ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Ζώτου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐκθεσιακοῦ κέντρου συγχρόνου τέχνης τῆς Πόλεως ("İMSG"), ἐν Balmumcu, τό Σάββατον, 26ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐκθεσιακοῦ κέντρου τέχνης "Borusan", ἐν Σταυροδρομίῳ, τήν Παρασκευήν, 25ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά ἐγκαίνια τῆς 20ῆς διεθνοῦς  ἐκθέσεως κοσμημάτων, ἐν Cağaloğlu, τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου, ἐχειροθέτησεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Φραγκλῖνον Μάνιον, Πρόεδρον τῆς ΑΧΕΠΑ, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´  Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου, καθ᾿  ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀνδρέας.

Τήν Κυριακήν, 20ην Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿  ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη συναυλία ὑπό τῆς Μουσικολ. κ. Γλυκερίας Φωτιάδου, Καλλιτέχνιδος, ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ "Lütfi Kırdar", εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, καλλιτεχνικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν, ὡς καί ἐκ τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας, καί ἐξ Ἑλλάδος, καθ᾿  ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καταλλήλως, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σιναΐας κ. Ἀμβρόσιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βενέδικτον Ἰωάννου, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενέυῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Καρδαμάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐπρεπίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶν Fitzgerald, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀρσένιον, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄ-ρει Ἱεροῦ Κελλίου Ἅγιος Νικόλαος "Μπουραζέρι".
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωσήφ Bosch, ἐκ Ρώμης.
23μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Émeric de Rozières.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοφάνης καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Παπαμιχαλάκην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον, Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας "Παναγία ἡ Παμμακάριστος", μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σκουτέρην, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Τομαρᾶν, Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς        Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀντιπρόεδρον τοῦ ΣΑΕ, ἐξ        Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἄρην Γιαννακίδην, Νομάρχην Ροδόπης, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀσκητήν, Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Κ. Λωτίδην, Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νομοῦ Κοζάνης.
55μελῆ ὅμιλον Ἰατρῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ        Ἐντιμ. κ. Μενελάου Καρακώτου.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. δίδος Δεσποίνης Λιάλιου, Καθηγητρίας.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑταιρείας Κυθηραϊκῶν Μελετῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Πετροχείλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Καμπέρην, Θεολόγον, ἐκ Ρόδου.
110μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας "Sanofi-Hellas", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀνδρέου, ἐξ Ἀθηνῶν.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Οὐρολογικῆς Ἑταιρείας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Δάνου, Ἰατροῦ, ἐξ    Ἀθηνῶν.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Τουλουπίδου, Καθηγητοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Luciano Lampante καί Savva Kharsa, Ἰατρούς, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μάρκον Χριστοδουλόπουλον, Φιλόλογον Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χριστοδουλάκην, Κατασκευαστήν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ    Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σουφλιᾶ, Οἰκονομολόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὅμηρον Φωτιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Στρατάκην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ναούμ, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Γκούλταν, τραπεζικόν, ἐκ Γαλαξιδίου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Antony Mannix, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ  Ξενοδοχείῳ "The Ritz Carlton", τήν Παρασκευήν, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 16ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντα ἐκ τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Johnathan Henick, μεχρί τοῦδε πολιτικόν σύμβουλον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῶν ΗΠΑ, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Μπακού, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Helen Lovejoy, διαδόχου αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν.
28μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ ἐν Νορβηγίᾳ Πανεπιστημίου Hedmark, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Sidsel Lied, Καθηγητρίας.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ Βερολίνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Matthias Kiesselbach.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 14ης Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Κέντρῳ Τέχνης "Schneidertempel" δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν τῆς Εὐγεν. κ. Λίας Καραβία "Φυλακή".

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-"Ἱδρυτήν" τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας, Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, Ἀντιπροέδρου, Παντελεήμονος Βίγκα, Ἐφόρου, καί Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου αὐτῆς, ἐκφράσαντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν συμπαράστασιν καί συμβολήν εἰς τούς διαφόρους ἑορτασμούς τῆς 550ῆς ἐπετείου τοῦ περιπύστου τούτου τεμένους τῆς Παιδείας τοῦ Γένους.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Αἰκατερίναν Κ. Καγιάντελεν, νέαν Καθηγήτριαν τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κώου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ        Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κανταρτζῆ καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἔφης Ἀναγνωστίδου, Ἀρχιτεκτόνων-Μηχανικῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Μιχαηλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 11ην Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξέδραμε μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί τῶν Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς εἰς Eskihisar τοῦ  Ἀστακινοῦ Κόλπου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ "Club Atabay" τοῦ ὁποίου παρέθεσεν αὐτοῖς γεῦμα ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῶν Ἀπόκρεω.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Βουλευτοῦ τῆς Πόλεως-Συμβούλου τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, μέ θέμα:"Ἡ ἐξωτερική πολιτική καί ἡ Εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας", ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο..

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Μαρτίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 13ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, καθ᾿  ἥν ἀνεγνώσθη καί ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς ὡς ἄνω Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Γερ. Βαρβούνην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἐκ Κομοτηνῆς, καί προσεφώνησε τούς ἐκκλησιασθέντας ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου πολυμελεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν, διανείμας τό ἀντίδωρον.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Α´  Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ παραστάντες ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί, ὡς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων καί οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ εἰς ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
65μελῆ ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Καναδᾶ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Terry Lozynsky.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μαζαπετάκην, Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νομοῦ Ἡρακλείου, ἐπί κεφαλῆς 17μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτοῦ.
140μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωνᾶ Νικολάου, Βουλευτοῦ τοῦ "Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ-ΔΗ.ΣΥ.", Λευκωσίας, καί Δημητρίου Ταλιαδώρου, Ἐπαρχιακοῦ Γραμματέως αὐτοῦ.
60μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου καί σπουδαστῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Στεφανῆ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Τζοτζολάν, Δήμαρχον Ὀρεστιάδος.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπην Θ. Ἀηδονόπουλον, Χειροῦργον-οὐρολόγον, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταμάτιον Καραμανλῆν καί Κωνσταντῖνον Ἐγγλέζον, Ἀντιδημάρχους Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίου Κουράκη, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς, καί Ἀγαπίου Σαχίνη, Δημοτικῶν Συμβούλων.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἠλείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τζαβαρᾶ, Δικηγόρου-Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Λαφτσίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Προδόμου, ἰατροῦ, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-στελεχῶν Ν.Δ. ἐκ Πάρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουΐζου Κοντοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραμματικάκην, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος "Μεσόγειος" Ἡρακλείου Κρήτης, μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Cano, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας      Ἐκπαιδευτικῶν "Πλεύση" Νέων Μουδανιῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Προδρόμου.
70μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ὑπαλλήλων Ε.Υ.Α.Θ. Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Κοζλακίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μπερτσάτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, Ἀπόστολον Πλατάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Δημήτριον Ἀργυρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
15μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου  Ἄρτης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Νικολάου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, δεῖπνον τῶν  Ἀπόκρεω, ἐν τῷ ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι ἑστιατορίῳ "Neşe", τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τό Πασχαλινόν "Μπαζάρ" τοῦ ἐνταῦθα Αὐστριακοῦ Λυκείου "Ἅγιος Γεώργιος", τό Σάββατον, 12ην Μαρτίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν καταθέσεως θεμελίου λίθου τοῦ ὑπογείου σιδηροδρόμου ("Metro") τῶν περιοχῶν 4. Levent-Ayazağa, ἐν Seyrantepe, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Βακουφίου "Mihr", διάλεξιν, τοῦ Σοφολ. κ. İskender Ali Mihr, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 14ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿  Αὐτοῦ τόν ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐξ Ὀρεστιάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Τσουπίδην, Πρόεδρον Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, Β. Τσουπίδην, ἐκπαιδευτικόν, Ἀ. Βιτζηλαῖον, Πρόεδρον Ταμείου Παρακαταθηκῶν καί Δανείων, Γ. Προβόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, Ἀ. Δημητρίου, Δικηγόρον-Δημοσιογράφον, Ἀ. Ταμβακάκην, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας "Lamda Development", καί Ε. Ταμβακάκην, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγέλου Καλαθᾶ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ἀρβανίτην, ἐπιχειρηματίαν, Τηλέμαχον Χατζηαθανασίου, Ἰατρόν-Διευθυντήν τοῦ Νοσοκομείου Βερροίας, καί Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, ταξιδιωτικόν πράκτορα, ἐπί κεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Βερροίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Shabanza Mudjandambu Baloji, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Κονγκό.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαρρηδημητρίου, Ἀξιωματικόν Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Βασιλακίδου, Καθηγητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ρετσίναν Μόσχα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Δέσποιναν Χριστοφόρου, ἐκ Χαρτούμ Σουδάν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Ἀντωνιάδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Καρβουνίδην, Πιλότον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Θεοδώρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 9ην Μαρτίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος. Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς δοθεῖσαν παράστασιν "Ταξίδι στήν χώρα τῆς Μοναξιᾶς", ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 3ην Μαρτίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Σωτηρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Φασιανοῦ, Ζωγράφου, ἐν τῇ ἐν Nişantaşı "Galeri Tem".

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νευροκοπίου κ. Ναθαναήλ, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μουλατσιώτην, Προϊστάμενον τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Ἁγίου Αὐγουστίνου καί Ὁσίου Σεραφείμ Σάρωφ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, ἐπί κεφαλῆς 90μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Λουΐζαν Ἀλ. Ἀλεξανδρῆ, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Πικούνη, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου, Ἰουλίαν Σαρρῆ, Ἀντιπρόεδρον, καί Παναγιώταν Μορφιάδου, Ταμίαν αὐτοῦ.
12μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βλαχογιάννη.
90μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Σώματος Ἑλληνίδων Ὁδηγῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐδοξίας Καραγιώργη καί Ἰσιδώρας Βαρβαρέσου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώταν Π. Μπίτση καί Ἀναστασίαν  Ἰσταβρίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
80μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Βασιλικῆς Τρικάλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαΐου Ζιάκα, Δημάρχου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Maslak Ξεονοδοχείῳ "Princess Hotel", τήν Πέμπτην, 3ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τόν ἑσπερινόν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β´, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ μέσου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τῶν Ἀρμενίων, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Πατριαρχείῳ αὐτῶν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 2ας τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωακείμ Κυριακοπαίδη, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν  Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Μαρτίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 5ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τῶν τάφων τῶν ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, ἐκεῖθεν δέ μεταβάς εἰς τό Β´ Κοιμητήριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐτέλεσεν ἕτερον Τρισάγιον ὑπέρ τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων ἀειμνήστων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, καί λοιπῶν ἀδελφῶν ἡμῶν.   

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 6ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου γεῦμα, ἐν τῷ ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι ἑστιατορίῳ "Neşe", τήν Κυριακήν, 6ην Μαρτίου.

*  *  *