Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Ὀκτώβριος 2005

Ὀκτώβριος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασευήν, 28ην Ὀκτωβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar), διά τούς τροφίμους τοῦ ἐν Μακροχωρίῳ Συνδέσμου τῶν Παίδων τῆς Ἐλπίδος («Umut Çocukları Derneği»).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ 82ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, τό Σάββατον, 29ην Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρη ταῖς Πολιτικαῖς, Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν, ὁμοῦ μετά τῶν ἐνταῦθα λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ δοθεῖσαν, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. Δρα Markus Langer, ἀνώτατον στέλεχος τῆς Προεδρείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Αὐστρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Helmut Leonhartsberger καί Markus Solunger, Ἰατρῶν, ἐκ Βιέννης, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τῷ ὡς ἄνω διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ τήν ἑπομένην, 30ήν ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Στρατάκης, Νομάρχης Φλωρίνης, ὁ Ἐντιμ. κ. Στέφανος Παπαναστασίου, Δήμαρχος αὐτῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παγίδας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά συγχαρητήρια. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυπριανοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπıτροπῆς τῆς Παροικίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, μετά Κληρικῶν τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, τῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Στρατάκη, Νομάρχου Φλωρίνης, Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Παπαναστασίου, Δημάρχου αὐτῆς, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. Δημάρχων κ. κ. Αἰμιλίου Ἀσπρίδου, Περάσματος καί Προέδρου τῆς ΤΕΔΚ τῆς περιοχῆς, Ἰωάννου Λιάση, Ἀμυνταίου, Κωνσταντίνου Τσακμάκη, Μελίτης, Δημητρίου Ἠλιάδου, Κλεινῶν, Σταύρου Ἀναστασιάδου, Ἀετοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Βριζίδου, Μουρικίου, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.
Τούς Πανιερ. Μητροπολίτας Πάφου κ. Χρυσόστομον καί Κιτίου κ. Χρυσόστομον, καί Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον Ἀρσινόης κ. Γεώργιον, Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βενέδικτον Ἰωάννου, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ξενοφῶντα Μεταλληνόν, Διευθυντήν ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί Σπυρίδωνα Κλαδᾶν, Γενικόν Γραμματέα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὀλυμπιακῆς Ἀξιοποιήσεως τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
110μελῆ ὅμιλον ἰατρῶν εἰδικῶν λοιμώξεων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Γαργαριάνου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας μελετῶν ἐπί τοῦ AIDS.
90μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Αἰνιάνων τοῦ Δήμου Ὑπάτης Φθιώτιδος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Μιχαλίτσας Λαϊνᾶ.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ χορευτικοῦ ὁμίλου «Χουλιαράδες», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ματζίλα, ἐκ Τζουμέρκων Ἰωαννίνων.
60μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν, μαθητῶν καί γονέων τοῦ Β' Τοσιτσείου Ἀρσακείου Ἑκάλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Κουλάδη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
60μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Σιδηροδρόμου», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Ράλλη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπίνην, στέλεχος τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χανούτογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τσουρούλαν, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Παιδείας Ὁμογενῶν καί Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαιδεύσεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γεωπόνον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καλίγαν, ὀδοντοτεχνίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἰνεπέκογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μηλέας Μετσόβου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καραΐσκον, Προϊστάμενον τῆς Διευθύνσεως Δασῶν Πιερίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Κατερίνης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Νεραντζούλη, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 30ήν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ («Darül aceze»), τήν Παρασκευήν, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Ἀποστολίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Μελέτιον Οὔλμ, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἐσθονίας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Eva Filipi, Πρέσβυν τῆς Τσεχίας  ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Václav Pilecky. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Ὡσαύτως, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δήμητριον Καραγιώργην, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων, καί Δημήτριον Δούρλαρην, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ραλλήν Παπαγεωργίου, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζήσην Φυλλαρίδην, ἐξ Ὀρεστιάδος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν ἑόρτιον γεῦμα, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Eva Filipi, Πρέσβεως τῆς Τσεχίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel», τήν Τρίτην, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς τῆς 22ας Ὀκτωβρίου,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
α) Τόν Ἐξοχ. κ. Hans-Gert Poettering, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Γερμανίας, καί
β) Τόν Ἐξοχ. κ. Volodymyr M. Stretovych, Πρόεδρον τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ν. Sagan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Mischenko, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τοῖς ὡς ἄνω ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἰωάννης, τῆς ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ  καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ ὡς ἄνω Μετοχίῳ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων Ἀνθίμου, Πολυκάρπου καί Κυρίλλου.
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος  Σταυροδρομίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ζαππείου Λυκείου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, οἱ Πανιερ. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καί Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἰωάννης, οἱ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος καί Ἐπίσκοπος Κύκκου κ. Νικηφόρος, Κληρικοί καί Μοναχαί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Βασίλειος Κατακαλίδης, Πρόξενος αὐτῆς ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος Ὀλυμπίων καί Κληροδοτημάτων-μέλος τῆς Ζαππείου Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, οἱ Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἰωάννης Ἀντωνόπουλος, Πρύτανις τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρῆστος Οἰκονόμου, Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς αὐτοῦ, καί Γεώργιος Θεοδωρούδης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Θεολογίας τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς, ἐπί κεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν, ὅμιλος Ζαππίδων ἐξ Ἀθηνῶν, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον,  ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς Πατριαρχικάς  Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βερατίου, Αὐλῶνος καί Κανίνης κ. Ἰγνάτιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Ἀλβανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Trebitcka, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρσενίου Καρδαμάκη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Νεκταρίου Πόκια.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τούς Πανιερ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον, Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειον καί Ἐπίσκοπον Κύκκου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἠσαΐου Κυκκώτου.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμων κ. Ἰωάννου Καμαλακίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου αὐτοῦ, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χαριλάου Διαμάντογλου, Ἄρχοντος Μ. Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἰατροῦ, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν Καναδᾷ Οὐκρανῶν κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέ-ρου κ. Γρηγορίου Mielnik, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί Πρεσβυτέρου κ. Cornell Zubritsky, γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Laslo Duris καί Ἐλλογιμ. κ. Boğdan Lubardic, βοηθοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Γρύλλην, ἐκ Πάτμου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰώβ Getcha, Καθηγητήν, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν,  ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον  τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ζαχαρίαν Γεωργίου, ἱεροεπιστάτην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου Ριζοκαρπάσου Καρπασίας Κύπρου, μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ καί μελῶν τῆς διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἐλισάβετ Καβαλιεράκη.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Πλατῆν, Πρέσβυν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης-Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Kalikow, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
35μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἰωάννου Ἀντωνοπούλου, Πρυτάνεως αὐτοῦ, Χρήστου Οἰκονόμου, Κοσμήτορος, καί Γεωργίου Θεοδωρούδη, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, ἐγκαινιάσαντας τό νέον ἀκαδημαϊκόν ἔτος αὐτῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἄντρον Παυλίδην, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἱδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), καί Ἰωάννην Καρεκλᾶν, Διεθυντήν Εἰδήσεων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, ἐντεῦθεν.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐθελοντικοῦ σωματείου «Ὅμιλος Ἐθελοντῶν», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Προυσιάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ateş Ünal Erzen, Δημάρχου Μακροχωρίου (Bakırköy), δεῖπνον (iftar), ἐν Florya, τήν Πέμπτην, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμ.  κ. Ἐλπιδοφόρου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Χίλτον» καί ἐκήρυξε διά προσευχῆς καί καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ 9ου κατά σειράν Διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς Ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος καί τῶν Εὐρωπαίων Δημοκρατῶν, μέ θέμα: «Θεμέλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀλληλεγγύης καί Συνεργασίας, καθιστῶντα  δυνατήν τήν Διεύρυνσιν». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν Συνέδρων, ἐν τῷ εἰρημένῳ Ξενοδοχείῳ.   

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου,  παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τῆς Ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος καί τῶν Εὐρωπαίων Δημοκρατῶν παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Feriye. 


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως Dr. A. Kopa, Πολιτικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, καί ὁμάδος δημοσιογράφων ἐκ τῆς χώρας ταύτης.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παγίδα Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων  κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί τῆς ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σκούρταν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παῦλον Καρδοπάτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Matthew Festing καί Ian Scott, μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Τάγματος τῆς Μάλτας, ἐκ  Μεγάλης Βρεταννίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα, συνθέτιδα, μετά τῆς Εὐγεν κ. Ἑλένης Καλαντζοπούλου, σκηνοθέτιδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Şebnem Yavuz, ἐκ τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐρεύνης ἐπί τῆς Γρηγοριανῆς Μουσικῆς, ἐκ Γερμανίας, μετά τῆς  Εὐγεν. κ. Cansev Bekleriz, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν Τρίτην, 18ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, παρεκάθησεν εἰς τό ὀργανωθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δεῖπνον (iftar) ὑπέρ τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀναπήρων ἐκ πολυομελίτιδος, ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς.   


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κοκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς.
Τήν ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Λυκούργου Ἀγγελοπούλου «Ἑλληνικήν Βυζαντινήν Χορωδίαν», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Συλβάναν Ράπτη,  Βουλευτήν τοῦ Κόμματος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. τῆς Α΄ Περιφερείας Ἀθηνῶν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δατσέρη, Ἰατροῦ καί Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός».
Τόν Ἐντιμ. κ.  Mykola M. Kyrychenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παντρεμένον, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀγγέλου Συρίγου, Λέκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
25μελῆ ὅμιλον καθηγητῶν καί φοιτητῶν Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογίας τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ Πανεπιστημίου «Radboud Nijmegen», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Dr. Erik Eynikel.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τούς καθηγητάς αὐτῆς, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 
Τήν Ἐλλογιμ. Δίδα  Ἄνναν Ν. Κολίντου, Ἰατρόν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Μαρίας, Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μελαμπιανῶν Ρεθύμνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Ἀγγέλας Δουκάκη.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀμοργοῦ «Κρίκελος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γρίσπου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ραπτόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ντίκ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίνης Κορδομενίδου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, καί μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.        

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Ὀκτωβρίου, ἐν μέσῳ  ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὀλτενίας τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ὀλτενίας κ. Θεοφάνους καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σεβερίνο κ. Νικοδήμου, ἐκ  τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Πυροβολικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μπακοπούλου, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ., καί  ἐξ ἰατρῶν-μελῶν τοῦ ἐν τῇ Πόλει πραγματοποιουμένου Συνεδρίου Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καλωσορισμοῦ καί πνευματικῶν νουθεσιῶν. Ἐν συνεχείᾳ, χορῳδία, ἀποτελουμένη ἐκ κληρικῶν τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔψαλε τό Πολυχρόνιον τῆς Α. Θ.Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Θεοκτίστου  ρουμανιστί, ὁ δέ Σεβ. Μητροπολίτης Ὀλτενίας ἀπαντῶν εἰς τήν πρός αὐτούς προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου ἐξέφρασεν ἐκ μέρους τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τά διακατέχοντα αὐτούς αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν ἐπί τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἀσπασάμενον τήν δεξιάν Αὐτοῦ εἰς ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωσήφ Ἰωσηφίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Σαββόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Καβίρη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Τσουκόρη, Δικηγόρου, ἐξ Η.Π.Α.


Τήν Πέμπτην, 13ην Ὀκτωβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βενιαμίν, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας,  Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου παρατεθέν δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς Ἀρχιερέα. 


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου Παναγιώτας Κοκκινάκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 15ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Mecidiyeköy Ἐμπορικοῦ καί Συνεδριακοῦ Κέντρου «Cevahir», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν κ. Recep Tayyip Erdoğan, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν ἔναρξιν τοῦ ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν τῆς Πόλεως συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος: «Κατάρρευσις τοῦ Δαρβινισμοῦ καί ἀποδείξεις περί τῆς Δημιουργίας», ἐν τῷ ἐν Üsküdar Πολιτιστικῷ καί Καλλιτεχνικῷ Κέντρῳ «Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi», αὐθημερόν, καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ὀργανωθείσης ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, μέ θέμα: « Πρός μίαν παγκόσμιον Εἰρήνην», ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ  Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου «Χίλτον», τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.                

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 17ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ.Παναγιότης συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς καί Βιολογίας ὀργανωθεῖσαν συναυλίαν Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λυκούργου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ.
 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Μπουένος Ἄϊρες κ. Γεννάδιον.
Τήν Ἐλογιμ. κ. Ἀθανασίαν-Μαρίναν Τσετλάκα, ἱστορικόν, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, μεταπτυχιακόν Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ.  Γερμανοῦ εἰς τό τελεσθέν τήν Κυριακήν, 16ην τρ. μ., ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Δέρκων κυροῦ Ἰακώβου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπό τῆς ἐν Κυρίῳ κοιμήσεως αὐτοῦ.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων («Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı») δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ  Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου «Χίλτον», αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 9ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξέδραμεν εἰς τόν Βόσπορον διά τῆς Πατριαρχικῆς ἀτμακάτου ἔχων ὡς προσκεκλημένην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τήν Εὐγεν. κ. Deborah Jones, νέαν Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς, πρός οὕς παρετέθη δεῖπνον ἐν πλῷ. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Σεβαστιανόν Σκορδαλόν, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς  κατ' αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρός καθορισμόν τοῦ προγράμματος τῆς ἐκεῖσε Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως κατά τόν προσεχῆ Ἰανουάριον.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Νικαίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἰακώβου Δελλῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμφιλόχιον Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Ἐξοχ. κ. Olexandr Mischenko, νέον Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Miroslava καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ν. Καταπόδην, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Χατζησάββαν καί Νικόλαον Σιγάλαν μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Κυριαζάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Billy Zanes, ἠθοποιόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Çebeli, ἐξ Ἀμερικῆς.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας Ἁγίου Βασιλείου Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Καρυώτου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Τιμολέοντα Κατερίνογλου, ἐντεῦθεν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Sαlih Çoruh, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, κατά τήν γενομένην ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Πρεσβευτικῷ θερέτρῳ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας παρασημοφορίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Till Becker, Προέδρου τῆς Mercedes-Benz Türk, τήν Τρίτην, 11ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά :
α) τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Βακουφίου Στρατηγικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν «Marmara Grubu» (Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Δευτέραν, 10ην ἰδίου.
β) τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἡγεσίας τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ πολιτιστικῷ κέντρῳ τῆς ἐν Γαλατᾷ Συναγωγῆς «Neve Şalom», τήν Τρίτην, 11ην ἰδίου.      

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατράρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 12ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμ.  κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ὀργανώσεως τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως  δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Grand Cevahir, πρός τιμήν τῶν Ἐξοχ. Πρωθυπουργῶν τῆς Τουρκίας καί τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, οἵτινες καί ὡμίλησαν ἐν μέσῳ θερμῶν ἐκδηλώσεων τῶν πολυαρίθμων συνδαιτυμόνων.

 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Ἰταλίας κ. Γεννάδιον, Τορόντο κ. Σωτήριον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον, ἐλθόντας ἐνταῦθα ἵνα συμμετάσχουν τῶν μηνιαίως διεξαγομένων συνεδριῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Τόν Πανοσιολ. κ. Marek Solczynski,  Ἐπιτετραμμένον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσιατούρᾳ τοῦ Βατικανοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. κ. Γεωργίου Μάροβιτς, ἐκπροσώπου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Güler Sabancı, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου ἐπιχειρήσεων (Holding) Sabancı, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sakıp Sabancı.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Τυάνων κ. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπıσκόπου Ἀπαμείας κ. Βικεντίου, Ἀναπληρωτοῦ  αὐτοῦ.
21μελῆ ὅμιλον Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν ἐξ Ὁλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σιλουανοῦ Ossel, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Κωστάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Χαλβατζάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Εὐαγγελίας.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ἀποπερατώσαντα τήν στρατιωτικήν θητείαν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Ἀντισυνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φαίδρας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Εὐαγγέλου καί Ἀστερίου, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς Νατοϊκῆς συνεργασίας.
25μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρίστου Κ. Καπετανίδου.
Μέλη τοῦ ἐν Reultingen Γερμανίας Ψυχιατρικοῦ Σταθμοῦ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Χατζηγιάννη, Ψυχολόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ogan Soysal, Engin Köklüçınar καί Zühdi Hacıoğlu, μελῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σεντούκα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Κόκκαλη, ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρον Πανουσόπουλον καί Μιχαήλ Μακατουνάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Τομπουλίδην, Θεόδωρον Στολτίδην, Παῦλον Θεοδωρίδην καί Ἀπόστολον Ἀποστολίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διεθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Maarten van Aalderen, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, τήν Τρίτην, 4ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reiner Möckelmann, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 15ῃ ἑπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 3ην τ. μ., καί
β) τήν τελετήν τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ Πανεπιστημίου «Marmara», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Süleyman Demirel, 9ου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τήν Τρίτην,4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετέβη μεθ' ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν ἐν Φαναρίῳ Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 2ας Ὀκτωβρίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἐπιχειρηματίαν καί μέλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς  Παροικίας ταύτης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ἐπι κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ Κρήτης, οἱ ἐνταῦθα Γενικοί Πρόξενοι Ἐντιμ. κ.κ. Rusko Georgiev, τῆς Βουλγαρίας, Josef Saiger, τῆς Αὐστρίας, καί Raimundo Ezquerra,  τῆς Ἱσπανίας  ὁ Ἐντιμ. κ. Ivan Chomakov, Δήμαρχος Φιλιππουπόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Dimotrov, Καθηγητής Θεολογίας, μέλη τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐντεῦθεν, ἐκ Βουλγαρίας καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ἐπικαίρως ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁ νέος Ἄρχων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Δήμαρχος Φιλιππουπόλεως, ὅστις καί συνέβαλεν εἰς τήν συντήρησιν τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ Ναοῦ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, εὐχαριστήσας τόν Πατριάρχην διά τήν παρουσίαν Αὐτοῦ ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἶτα δέ ἡ Α.Θ. Παναγιότης προσέφερε πρός τόν Ἱερόν Ναόν, ὡς ἱερόν ἐνθύμιον, ἱεράν εὐμεγέθη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐνῶ ὁ Δρ. Chomakov προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τόν Πατριάρχην.             


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 14ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον μεταστάσεως Αὐτοῦ. 

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Harbiye αἰθούσῃ συναυλιῶν «Cemal Reşit Rey» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 798 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον, ἐπικεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Κρήτης. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Τήν Αὐτοῦ Θεοφιλίαν ἐπεσκέφθη ὁ Πατριάρχης ἐν τῷ γραφείῳ αὐτῆς καί συνεχάρη αὐτῇ ἑορτίως.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Δομήνικον Καλογερᾶν, ἐκ Βατικανοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Πνευματικῆς Διακονίας εἰς τόν χῶρον τῆς ψυχικῆς ὑγείας, μετά μελῶν αὐτῆς.   
  Τούς Αἰδεσιμ. Σακελλάριον κ. Σταῦρον Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Constantine Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Ρουμανίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μουχτάρη, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Μωϋσάκη, Δικηγόρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexandr Krivenko, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Ἐντιμ. κ. Hubert Haenel, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Γαλλικῆς Γερουσίας, κ. Robert Denis del Picchia, Γερουσιαστήν, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Ἀμύνης καί Ἐνόπλων Δυνάμεων, κ. Jean Laporte, Διευθυντήν Ὑπηρεσιῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, καί κ. Philippe Brault, στέλεχος αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ἀναστασίου, Στέλεχος ἐν τῷ Γραφείῳ Συντονισμοῦ Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀγκύρας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Καλογερᾶν, Καθηγητήν Ἀγγλικῆς Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ παρελθούσῃ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.
Τούς ἠθοποιούς τῆς «Νεανικῆς Σκηνῆς τοῦ Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐλλογιμ. κ. Εὐγενίου Τριβιζᾶ, θεατρικοῦ συγγραφέως, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Διευθυντοῦ  τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τῶν Καθηγητῶν αὐτοῦ, οἵτινες ἐξητήσαντο τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
40μελῆ ὅμιλον ἰατρῶν νευρολόγων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ζήλη, Ἰατρικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας Boehringer Ingelhein, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Ζερβουδάκην, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis καί τήν Εὐγεν. κ. Nadine Chehab, μέλη τῆς κινήσεως τῶν Focolari.
20μελῆ ὅμιλον οἰκονομολόγων καί τεχνοκρατῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυρίλλου Sokoloff, ἐξ Η.Π.Α.,
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Κατσίκην, ἐξ Η.Π.Α..
Τήν Εὐγεν. κ. B. Nancy Wittler-Claremont, ἐξ Η.Π.Α..


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς «Νεανικῆς Σκηνῆς τοῦ Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης» θεατρικήν παράστασιν, ἐν τῷ ἐνταῦθα θεάτρῳ «Muammer Karaca», τό Σάββατον, 1ην Ὀκτωβρίου, καί
β) τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως παιδικῶν πινάκων τῆς Nanou Herman, ἐν Nişantaşı, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου Μανδάλου κατά τούς τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Ντίκ καί Αἰκατερίνης Κορδομενίδου, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἀπονομήν τῶν μεταλλίων πρός τούς νικητάς τοῦ κατ' ἔτος διεξαγομένου ἐν τῇ Πόλει Μαραθωνίου, τήν Κυριακήν, 2αν Ὀκτωβρίου.

*  *  *