Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Σεπτέμβριος 2005

Σεπτέμβριος 2005

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Λυκοῦργον Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Λαρίσῃ Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Βάγια, Ἀντιπτεράρχου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Λυμούρην, Καθηγητήν Πυρηνικῆς ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Angel Velkov, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς καί κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, μέλος αὐτῆς, προσκαλέσαντας εὐλαβῶς τήν Α.Θ.Παναγιότητα ἵνα χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς πιστούς τῆς παροικίας ταύτης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀντωνιάδην, Δικηγόρον ἐξ Ὀρεστιάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μουζᾶν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρίδην, Στέλεχος τοῦ Δήμου Βύσσας Ὀρεστιάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Posta», ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Φουρλῆν, Βασίλειον Μουχτάρην καί Κωνσταντῖνον Πετρογιάννην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 28ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Συνεδριακόν Κέντρον «Lütfi Kırdar» καί παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον τελετήν τοῦ 21ου Διεθνοῦς Συνεδρίου διά τήν νόσον Alzheimer.   


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Raimundo Ezquerra, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα,  δεξίωσιν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 29ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά
α)τήν παρουσίασιν τῶν νέων μοντέλων αὐτοκινήτων «Mercedes Benz» ἐν τῷ ἐν Harbiye Στρατιωτικῷ Μουσείῳ, τήν Τετάρτην, 28ην, τρ.μ., καί
β)τήν τελετήν ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν Πέμπτην, 29ην τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Κορτσάρην, Βουλευτήν τῆς Ν.Δ., μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Γλυκερίας, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Constantine Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τήν Εὐγεν. κ. Deborah Jones, Γενικήν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Stuart Smith, Διευθυντοῦ τῶν Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ  Προξενείου. 
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Κ.Α.Π.Η. Μάνδρας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λιούλη, Δημάρχου Μάνδρας. 
50μελῆ ὅμιλον ἰατρῶν καί νοσοκόμων τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Α΄ Οὐρολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου  «Γ. Γενηματᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ραδοπούλου, Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλέξιον Παπανικολάου, Ἰατρόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Θεόδωρον Ἀγοραστόν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Καλογιαννίδην, Ἰατρόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασίαν Βατοπούλου, Γυναικολόγον ἰατρόν, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρυσοβαλάντη Δήμου καί Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, Θεολόγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fehmi Gençeker καί τάς Εὐγεν. κυρίας Birkan Olguntürk καί Ayten Balcıoğlu, στελέχη τοῦ Κρατικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ T.R.T., ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Εὐστράτιον Κ. Κατσαλῆν, Χημικόν, ἐκ Βόλου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά:
α) Τά ἐγκαίνια  ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Gönül Say, ἐν Beşiktaş, τήν 27ην Σεπτεμβρίου, καί
β) τήν ὀργανoυμένην ὑπό τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς FYROM ἔκθεσιν ἱστορικῶν φωτογραφιῶν τῶν πόλεων Ἀχρίδος καί Μοναστηρίου, ἐν Beşiktaş, τήν 27ην, τ.μ..


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετέβη τήν Κυριακήν, 25ην τ.μ., ἀεροπορικῶς εἰς Ἄδανα καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Ἀντιόχειαν καί μετέσχεν εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ Α' Διαπολιτισμικοῦ Συνεδρίου, τήν ὁποίαν ἐκήρυξεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyıp Erdoğan. Τήν ἑπομένην, 26ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐνώπιον τῆς ὁλομελείας, τό δ' αὐτό ἔπραξαν καί οἱ λοιποί ἐκπρόσωποι χριστιανικῶν δογμάτων καί θρησκευμάτων τῆς Τουρκίας.
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλου Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἀντιοχείας, ἀπαντήσας εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Παύλου, μεθ'οὗ ἀντήλλαξεν ἀναμνηστικά δῶρα, καί διανείμας ἀναμνηστικούς σταυρούς εἰς τό συγκεντρωθέν πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπέστρεψε τήν Τρίτην, 27ην τ.μ., διά τῆς αὐτῆς ὁδοῦ εἰς τήν Πόλιν.    

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, χοροσταντοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Ἡ Α.Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἂρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μεγάλου Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα : «Istanbul Neresi», ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει ἐκθεσιακῷ χώρῳ μοντέρνας τέχνης I.M.S.G., τήν Τετάρτην, 14ην τ.μ..
   

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Ὓψωσιν, 18ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἱερολογ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
50μελῆ ὅμιλον Παιδιάτρων, ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Κέντρου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου κατά:
α)Τήν ἔναρξιν τῶν ὑπό τοῦ Heybeliada Su Sporları Kulübü Spor Derneği ὀργανουμένων ἀγώνων ὑδατοσφαιρίσεως, ἐν Attaköy, τήν Τετάρτην, 14ην Σεπτεμβρίου, καί
β)Τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης "Elgiz Çağdaş Sanat Musezi", τήν Πέμπτην, 15ην, τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου κατά:
α) τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Βελγίου δοθεῖσαν δεξίωσιν, πρός τιμήν βουλευτῶν τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τοῦ Βελγίου, τήν Πέμπτην, 15ην Σεπτεμβρίου, καί
β) τήν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰνδονησίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς 30ῆς ἐπετείου τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν Ortaköy, τήν Παρασκευήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἀφίχθησαν εἰς Φανάριον ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας  οἱ κάτωθι ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων  Ἐκκλησιῶν:
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός, ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλεπίου, Βεροίας καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παῦλος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης καί  Ἐντιμολ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης, ἐκπρόσωποι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Οἱ  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος ἐν Βιέννῃ Αὐστρίας κ. Ἱλαρίων καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Igor Bizanov, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας.
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μπρανιτσέβου κ. Ἰγνάτιος, Καθηγητής, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σαλαζάνουλ κ. Πετρώνιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας. 
Οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Βιδινίου κ. Δομετιανός καί Ἐντιμολ. Καθηγητής κ. Ivan Zelev Dimitrov, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Oἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχαλτσίχε, Ταό Κλαρδζέτι καί Λαζικῆς κ. Θεόδωρος καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Zviadadze, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας.
Οἱ Θεοφιλ. Χωροεπίσκοπος Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειος καί Ἐντομολ. Δρ. Ἀνδρέας Βίττης, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
Οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Σαββᾶτος, Καθηγητής, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος.
Οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βροσλάου καί Σεζέσιν κ. Ἱερεμίας καί Ἐντιμολ.. Καθηγητής κ. Ἀνδρέας Kuzma, ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Τσεχίας κ. Χριστοφόρος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας.
Ὁ Διάκονος κ. Τύχων Tammes, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας. 
   

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν πραγματοποιουμένην ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ φωτογραφικήν ἔκθεσιν ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῶν γεγονότων τῆς 6-7 Σεπτεμβρίου, τήν Παρασκευήν, 9ην τ.μ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 11ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου καί Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Edmond Farhat, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς χώρας ἡμῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Brian Farell, Γραμματέα τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐκ Ρώμης. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Rino Fisichella, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λατερανοῦ, ἐπι κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμάδος Βουλετῶν καί Ἀνωτάτων Ἀξιωματούχων τοῦ Ἰταλικοῦ Κοινοβουλίου, οἵτινες τήν 10ην τ.μ. παρέθεσαν δεῖπνον πρός τιμήν Του.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Διονύσιον Ἀνθόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βερροίας καί Ναούσης, ἐπί κεφαλῆς 50 μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Καρατζᾶν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παπαευσταθίου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἂρχοντα Ἒκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Φιλιππαῖον, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Μαντζήλα, Γενικήν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀνδριανουπόλει, ἐπιστρέφουσαν ὁριστικῶς εἰς Ἀθήνας.
16μελῆ ὅμιλον Ἰατρῶν-Ὀρθοπεδικῶν Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Συμβούλου τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας «Johnson & Johnson», ἐξ Ἀθηνῶν.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Ἑορδαίας « ὁ Ἀρχιγένης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Στόγια.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλο Κέντρον μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Στεφάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν καί ἀρτοκλασίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἰωακείμ, τήν Παρασκευήν, 9ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ καί Μαρίας Καραγιάννη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, τήν Τετάρτην, 7ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῶν γεγονότων τῆς 6-7 Σεπτεμβρίου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Παμφίλου κυροῦ Γερασίμου, διατελέσαντος Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῶν ἀειμνήστων Ἱερομονάχων Χρυσάνθου καί Ἐπιφανίου, ἐκ τῶν ἐφημερίων αὐτῆς, ὡς καί πάντων τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν Σεπτεμβριανῶν γεγονότων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Stransky, ἐκ Τσεχίας.
24μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Κινήσεως «Glaube in der 2. Welt», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Heinz Gstrein, ἐκ  Γαλλίας, Γερμανίας καί Ἑλβετίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 8ην Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Πρόδρομος Φιλίππου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς προσελθόντας πιστούς τήν χάριν καί τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν συνεχείᾳ δέ αἱ ἐκ Ρουμανίας χορῳδίαι «Feroviaria, Eufonia, Cantabile» ἔψαλαν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί ᾄσματα.

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῆς ὁποίας ἔσχεν ἀμοιβαίαν ἐνημέρωσιν ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων κ. Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, Συντονιστήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγιείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Γεωργίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Hugo Miguel Santos, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἰωακείμ Μπίλλην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τάς Εὐγεν. αὐταδέλφους δίδας Μαρίαν καί Αἰκατερίναν Λυμπερίου, ἐξ Αὐστραλίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 5ης τ. μ., ἐξέδραμε διά τῆς Πατριαρχικῆς ἀτμακάτου εἰς τόν Βόσπορον μεθ'ὁμάδος νέων τῆς Ὁμογενείας, φοιτητῶν καί ἐργαζομένων, μεθ'ὧν καί συνεδείπνησε, σχών τήν εὐκαιρίαν νά ἀκούσῃ τά προβλήματά των καί νά συμβουλεύσῃ αὐτούς καταλλήλως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Παπαβασιλείου, ὑπάλληλον τοῦ ΟΣΕ, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Γεωργίας καί Μαρίας, ἐκ Λαρίσης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 2αν Σεπτεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ Κλινικῇ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.


Ἡ Ἐξοχ. κ. Δήμαρχος Ἀθηναίων  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 3ην τ. μ., ἐδέχθη τήν Ἐξοχ. κ. Θεοδώραν Μπακογιάννη, Δήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μαρινοπούλου, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ἡ κ. Δήμαρχος ἔσχε συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῇ αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου, διεπεραιώθη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν νῆσον Ἀντιγόνην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Μπατιστάτου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἐπικαίρως.
Ἐπηκολούθησεν ὑπαίθριος δεξίωσις ὀργανωθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ξανθίππης, καί κ. Χαραλάμπη Στεφανόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Νίκης, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τούς Πανοσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Robert L. Stern, Γενικόν Γραμματέα τῆς Παπικῆς Ὑπηρεσίας Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί Ποιμαντικῆς, ἐκ Νέας Ὑόρκης, καί κ. Leon Leonuncus, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nadim K. Amman, ἐκ τῆς Ὑπηρεσίας Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κολωνίας, καί Ottmar Oehring, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Marie-Ange Siebrecht, ἐκ τῆς Ὑπηρεσίας Ἐκκλησιαστι-κῆς βοηθείας-τμήματος Ἀσίας-Ἀφρικῆς, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Παπαδρόσην, Ἀναπληρωτήν Διευθυντήν Εἰδήσεων τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΑΝΤ1, καί Γεώργιον Νταούλην, Σκηνοθέτην, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἕλλην Στάη καί Χριστιάναν Νέζερ, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν ἐν Χάλκῃ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Ρομβοπούλου, ἀνταποκριτοῦ τοῦ ΑΝΤ1 ἐνταῦθα-Διεθυντοῦ τῆς ἐν τῇ Πόλει ἐφημερίδος «Ἠχώ».
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιον Παντζόπουλον, Πολιτικόν Σύμβουλον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κούλην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Δημοπούλου, ἐκ Νέας Ὑόρκης, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τῶν οἰκείων καί φίλων αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Aslı Aydıntaşbaş, ἀνταποκρίτριαν τῆς ἐφημερίδος «Sabah» ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, ὀφθαλμίατρον, ἐκ Τρικάλων.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς συντηρήσεως τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων, δαπάναις τῶν Ἱδρυμάτων Koç καί Ὠνασείου, τήν Κυριακήν, 4ην Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικολάου Κούλη καί Αἰκατερίνης Δημοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 3ην τ. μ., καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐθυμίου Ἰωαννίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 4ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θωμᾶ Χαγιάλογλου καί Ἠλιάνας Λυμπερίου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 3ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως, ἔκθεσιν φωτογραφιῶν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς «Εὐρωπαϊκῆς ἡμέρας τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πολιτισμοῦ», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Ὀθωμανικῆς Τραπέζης, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Ἀλεξίου Kim καί Νικολάου Duotka καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γενναδίου Lysak.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον, ἐπί κεφαλῆς 65μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.


*  *  *