Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Ἀπρίλιος 2006

Ἀπρίλιος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπον Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειον, ἐκ Κύπρου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Kevork Hasumyan καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Hagop Minasyan, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῆς παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeki Başatemir, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, καί μελῶν αὐτοῦ.
80μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α΄ Γυμνασίου καί τοῦ Β΄ Λυκείου Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεωργίου Λιαδῆ, Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Νύκτα, Ἀντινομάρχου, Ἀντωνίου Λυπάρη, Ἀντιδημάρχου, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Φωτίου Φραγκάκη καί κ. Ἀθηνᾶς Λουτράρη, Διευθυντῶν τῶν ὡς ἄνω Σχολῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Ζηλιασκόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐκ τοῦ ἐν Γαλατᾷ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῷ Πάχα.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Γιάγκου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογιμ. δίδα Δήμητρα Κούκουρα, Ἀναπληρωτήν Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Κ. Καρρᾶν, Καθηγητήν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς αὐταδέλφους Ἐλλογ. κ. κ. Ἰορδάνην καί Σταῦρον Banev, ἐκ Βουλγαρίας.
15μελῆ ὅμιλον ἀποφοίτων τοῦ Κολλεγίου «Calvin», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Gaylen J. Byker, ἐκ Miami τῶν ΗΠΑ.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Lorrains», ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 27ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Α΄ Γυμνασίου καί Β' Λυκείου Χίου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, Πασχάλιον ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ τελευταίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 25ην Ἀπριλίου, ἐν τῇ στοργῇ καί τῇ πατρικῇ ἀγάπῃ Αὐτοῦ πρός τούς μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας, παρέθεσεν εἰς αὐτούς γεῦμα, ἐν τοῖς ἐν Θεραπείοις κήποις τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γαλλίας, ὡμίλησε πρός αὐτούς καί τοῖς διένειμε τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά καί συνωμίλησε μετά γονέων καί διδασκάλων αὐτῶν διά τά προβλήματα τῆς ἐνταῦθα ὁμογενειακῆς παιδείας. Οἱ Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης, καί Ἰωάννης Κότσιας, Καθηγητής, διεσκέδασαν διά μουσικῶν ὀργάνων τούς μικρούς μαθητάς, οἵτινες καί εὐχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Κομβόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης Ἀναστασιάδου καί τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Αἰμιλίου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 25ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 24ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. François Yakan, ἐκ τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, χημικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐντεῦθεν, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Αἴγλης, Δικηγόρου, καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Παύλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κατσίνογλου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Τατιανῆς Χοσχόση, Τίνας Μίκωβ, ἐντεῦθεν, καί Helga Vorraber, ἐκ Βιέννης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σιώνιον, Διευθυντήν τῆς ἐν Σόφιᾳ Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Γεννηματᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη θερμῶς καί ηὐχήθη τά εἰκότα, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς «ΑΗΕΡΑ», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιασεμῆ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Δεμιρτζόγλου, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἀλεξίου καί Σεργίου, Γεώργιον Κωνσταντίνου, ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης, Γεώργιον Δημητρόπουλον, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν γονέων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου καί Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Τουράτσογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Καρρᾶν, Δικηγόρον, ἐκ Λεβαδείας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «TÜRKKAD», ἔκθεσιν «Hilye-i Şerîf», ἐν τῷ ἐν Şişli Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cevahir», τό Μ. Σάββατον, 22αν Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Πέμπτης, 20ῆς Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας αὐτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου,

β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 21ης τ. μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καθ'ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί

γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ, Πατριάρχου Δημητρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Παπαντωνίου, Βουλευτήν, πρ. Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Β. Σταυρίδην, στέλεχος τοῦ Γραφείου τοῦ ἐνταῦθα Ἐμπορικοῦ Συμβούλου τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 19ης Ἀπριλίου, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μάροβιτς, Ἀντιπροσώπου αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Στίβου τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Περικλέους Χονδροματίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yervart Tovmasyan, ἐκδότην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Takuhi Tovmasyan, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Τσιλτσίλ, ἐκ τῶν Ἰατρῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βουλγαρικοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Φερίκιοϊ, τήν Μ. Τετάρτην, 19ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 18ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Σαμαριτάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοκκίνη, ἱεροψάλτου, μεταβαίνοντας εἰς Τεχεράνην πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖσε Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἀναπήρων Νωτιαίου Μυελοῦ Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), ἐν τῷ ἐν Feshane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Μ. Τρίτην, 18ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν ΗΠΑ, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 17ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τόν Β´ καί συνεχάρη αὐτῷ καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Κλιμάκιον «Διυπουργικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀξιολογήσεως τῶν προβλημάτων τῶν Μειονοτήτων (Azınlık Sorunları Değerlendirme Komisyonu)», ἀποτελούμενον ἐκ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Fikret Kasapoğlu, Ἀντινομάρχου, Zekeriya Şarbak, Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Ahmet Saraç, Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Νομῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν («İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı»), Cemâl Taşar, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας («Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü»), Ahmet Aydın Doğan, ἐκ τῆς Γενικῆς Γραμματείας διά τά Εὐρωπαϊκά Θέματα τῆς Πρωθυπουργίας, καί Adnan Ertem, ἐκ τῆς τοπικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων τῆς Πόλεως, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Nilüfer Darama, ἐκ τῆς Διευθύνσεως διά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καί Neşe Yozgatlı, ἐκ τῆς Ὑπηρεσίας Μειονοτήτων τῆς Πόλεως.

*  *  *

Οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἐργασίας, Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων καί Ἴσων Εὐκαιριῶν τῆς Ἀλβανίας καί Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον:
α) τήν Παρασκευήν, 14ην Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Μπέζας, Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Καρβούνη, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημοσθένους Ἀναγνωστοπούλου, Γενικοῦ Γραμματέως Πληροφορικῶν Συστημάτων τοῦ Ὑπουργείου, καί Βασιλείου Γκουρογιάννη, ἐπιχειρηματίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί
β) τό Σάββατον, 15ην ἰδίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Barka, Ὑπουργός Ἐργασίας, Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων καί Ἴσων Εὐκαιριῶν τῆς Ἀλβανίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θωμᾶ Μήτσιου, Διευθυντοῦ Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας, Κωνσταντίνου Μπαριάμπα, Διευθυντοῦ Γραφείου τοῦ Ὑπουργοῦ, καί Μιχαήλ Νάτσιου, Γενικοῦ Ὑποδιευθυντοῦ ΟΑΕΔ..
Οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προσεκύνησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀπεδόθησαν δέ αὐτοῖς αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον νενομισμέναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 15ης τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Galatasaray ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τῆς γενετείρας Αὐτοῦ νήσου Ἴμβρου, ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şevket Karasaban.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 14ης Ἀπριλίου,
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης τ.μ.,
γ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 16ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 16ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γκιουμούσκαγια, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Κουτσούκνιλ, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κούτραν, Πρόξενον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Διονυσίου.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐξοχ. κ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, καί Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν-Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, τούς Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, Καθηγητήν, ἐξ ΗΠΑ, καί Γεώργιον Τσακίρην, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ντεμίρ, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γραφείου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰ. Καλαμωτουσάκην, Καθηγητήν, τ. Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Τραπέζης «American Express», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δαρδανελιώτην, Ἀξιωματικόν τοῦ Π.Ν., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαραλαμπίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πρέντζαν, πιλότον τῆς Ἐκδοτικῆς Ἑταιρείας «BBPress», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Κλωστᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωκράτην Κυρόπουλον, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Σοφίας Σιματοπούλου, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρραβῶσιν αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Πρόδρομον Τσερβένην, ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαρδαβέλλαν, Δημοσιογράφον, καί Ἀντώνιον Ἀνδρικάκην, ἀνώτερον στέλεχος τῆς ΕΡΤ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ὀλυμπίαν Τζιαμπίρη, Πρόεδρον τοῦ ΙΚΥ, Αἰκατερίναν Βαρβιτσιώτη καί Ἀριστέα Τόλια, ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Μποκουμάνου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μαξίμου, ἐκ Βραζιλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίναν Στεργίου, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, ἐκ τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Συμβουλίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Heinz Gstrein, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ρωσάννης, ἐκ Ζυρίχης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Χαρίσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Μαρινάκην, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Γεώργιον Μπερμπέρην, Γεώργιον Χειράκην καί Γεώργιον Καπαρόζην, Ὑπαλλήλους τόν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 16ης Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ.Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν, τό ἀπόγευμα.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 16ης ἰδίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 15ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τοῦ ἐν Λισσαβῶνι Μουσείου «Calouste Gulbenkian», ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τήν Παρασκευήν, 14ην  τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τό ἀπό κοινοῦ διοργανωθέν, ὑπό τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν «Mimar Sinan» καί τοῦ ἐνταῦθα Πολιτιστικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ρουμανίας, συμπόσιον, εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Brancusi (1876-1957), γλύπτου, ἐν τῇ ἐν Fındıklı ἕδρᾳ τῆς πρώτης, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος  Kομζιᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Μαρίας Οἰκονόμου, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Ἀθήναις Διευθύνσεως Πετροχημικῶν τοῦ Γενικοῦ Χημείου τῆς Ἑλλάδος, διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος «Τό Ἅγιον Μύρον», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μοδιοῦ, τό Σάββατον, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπι, καί Φωτίου Ζωγραφίδου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Balaceanu Stolnici, Καθηγητοῦ μέλους τῆς Ἀκαδημίας τῆς Ρουμανίας, Mihai Maxim, Καθηγητοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Μορφωτικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, Sorin Vasilescu, Καθηγητοῦ Ἀρχαιολογίας, καί Augustin Ioan, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον τῆς Γραμματείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Valery A. Alexeev, Διδάκτορα Φιλοσοφίας, Καθηγητήν, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος διά τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐθνῶν, ἐκ Μόσχας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Patrounova, διερμηνέως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόδουλον Α. Πρωτοπαππᾶν, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ δορυφορικοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Hellas Sat», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Σύμβουλον τοῦ Δικτύου Συνεργασίας τῶν Δήμων Τουρκίας-Ἑλλάδος-Βουλγαρίας «Πόλις», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Παπαδοπούλου, στελέχους αὐτοῦ, ἐκ Φερρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Christopher Bandırma, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 11ην Ἀπριλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Λιάπην, Ὑπουργόν Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου καθωρισμέναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀγγέλου Συρίγου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἱερά Θεολογική Σχολή Χάλκης: παρελθόν-παρόν-μέλλον». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Kadir Topbaş,  Δήμαρχον τῆς Πόλεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Mustafa Demir, Δημάρχου τῆς Περιφερείας Fatih, πραγματοποιήσαντα ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Necati Develioğlu, πρ. Νομάρχην,μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer, Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Ὠτορινολαρυγγολογικῆς κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ταξείμ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Külekçi, ἰατροῦ-Διευθυντοῦ τῆς ὡς ἄνω κλινικῆς,ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ayla Yücel, Şule Demir καί Semlin Öğütken, συζύγους τοῦ Ἐπάρχου καί Δημάρχου τῆς Περιφερείας Fatih καί τοῦ Προέδρου τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως τῆς ὡς ἄνω Περιφερείας τοῦ Κόμματος «ΑΚ», καί τάς Εὐγεν. κυρίας Zeynep Kızılkaya καί Fatoş Yamak, συζύγους τοῦ Μουφτῆ τῆς Περιφερείας Fatih, καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Στρατολογικοῦ Γραφείου τῆς ἰδίας Περιφερείας,  ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μπρούχιν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκθέσεως ἐπί τοῦ θέματος «Αἱ τουλίπαι τῶν Ἀνακτόρων», ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Topkapı, τήν Τρίτην, 11ην Ἀπριλίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Celalettin Cerrah, Διευθυντοῦ Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν 161 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας («Emniyet Teşkilâtı»), ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Çırağan, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κανελόπουλον, Ἀντισυνταγμα-τάρχην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Ροῦτσον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσεντολίνι, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Jean Jules Fuchs, ἐκ τοῦ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικοῦ Γερμανικοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Δευτέραν, 10ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, Διεθνοῦς Συμποσίου τῆς Τουλίπας (Lale), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 7ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας αὐτῆς, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Μάξιμος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 9ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λύστρων κ. Καλλινίκου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τόν τελευταῖον Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητής. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, καί τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Πέλλαν, Διευθυντήν τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κασσιανόν Νότην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Massimo Rustico, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Stefano Canzio, Προξένου αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ποθητήν Παππᾶ, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόσχᾳ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου, Γραμματέως τῆς Πρεσβείας αὐτῆς ἐν τῇ ὡς εἴρηται πόλει, καί Γεωργίου Βήτα, Θεολόγου-Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, Συντονίστριαν τῶν Οἰκολογικῶν Συμποσίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μεθ'ἧς συνειργάσθη διά τήν προετοιμασίαν τοῦ ἐπικειμένου Στ΄ Διεθνοῦς καί Διαθρησκειακοῦ Συμποσίου τοῦ Ἀμαζονίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Γερμανάκον, Διευθυντήν τῆς ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης Σχολῆς «Ἰθάκη», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gill καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄννης, Χρήστου καί Ἀλεξάνδρου.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ὄλγαν Μοράνου-Χάρτμαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου τῶν Ἀποφοίτων τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, καί Πολυξένην Μανούσου, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέου Ρυσίου καί Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἠλιάδην, Χοροδιδάσκαλον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Khalil, φοιτητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Ζαββόν, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης, καί Γεώργιον Λαμπράκον, Διευθυντήν Συντάξεως τῆς ΝΕΤ, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄντζην Σταθάτου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῷ Γηροκομείῳ αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 9ην  Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν συναυλίαν, ἐν τῷ Μουσείῳ τῶν Πολιτισμῶν τοῦ Κερατίου Κόλπου «Rezan Has (Haliç Kültürleri Müzesi)», τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has», τήν Παρασκευήν, 7ην τ. μ., καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολ. Μουφτῆ τῆς Πόλεως κ. Mustafa Çağrıcı, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 1435ῃ ἐπετείῳ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν      Ἱδρυμάτων «CENAN», «TÜRKKAD» καί «ALTAY» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Şişli Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cevahir», τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
35μελῆ ὅμιλον ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Nikolaus Wyrwoll, Καθηγητοῦ-Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Regensburg «Ostkirchliches Institut».

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Turan Çalık, ἐκ τοῦ τεμένους Şişli, τήν Πέμπτην, 6ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό ρεσιτάλ πιάνου τῶν Εὐγεν. κυριῶν Σταυρούλας Παπαδιαμάντη-Χρυσοστόμου καί Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 5ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, Συνέντευξιν Τύπου ἐπί τῇ συμπληρώσει διετίας ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν Πέμπτην, 6ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό παρατεθέν πρόγευμα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. κ. Amos Oz, Συγγραφέως, ἐν τῇ ἐν Etiler Προξενικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος  Κομζιᾶ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Κατερίνογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου Πριγκήπου, τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 2ας Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καθ'ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς.

*  *  *

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε τήν Παρασκευήν, 31ην λήξαντος μηνός Μαρτίου, εἰς Ἀλεξάνδρειαν τῆς Αἰγύπτου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, δι'ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους, προτιθέμενος νά ἐπιστρέψῃ τήν Τετάρτην, 5ην Ἀπριλίου, ὅτε καί θά δημοσιευθῇ τό χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως.

 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Ayşe Soysal, ἐκ τοῦ τεμένους Altunizade, τό Σάββατον, 1ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βασίλειον Φλιώνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης.
40μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Τήνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τουφεκλῆ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, Ἱεροψάλτην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ «Ἡδύμελον», ἐκ Θεσσαλονίκης.
38μελῆ ὅμιλον Λουθηρανῶν ἐκ Νέας Ὑόρκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Amandus J. Derr.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν τελετήν ἐπί τῇ «Ἡμέρᾳ Κράτους Δικαίου-Hukuk Devleti Günü», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 31ην Μαρτίου.

*  *  *