Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Ἰανουάριος 2006

Ἰανουάριος 2006

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα φυλάσσονται ἐν αὐτῷ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς πόλεως ἡμῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τό Σάββατον, 28ην Ἰανουαρίου.
  Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς Προεδρείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐκ μέρους τῆς χώρας ταύτης καί τῇ συμπληρώσει 250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Wolfgang Amadeus Mozart, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, τήν Τετάρτην, 25ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς παροικίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Σωτηρίου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-χημικόν, καί τήν Εὐγενεστάτην ὁμόζυγον αὐτοῦ κ. Στυλιανήν, οἷς ηὐχήθη πατρικῶς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
36μελῆ ὅμιλον ἐκ Κορέας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀγγέλου You, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δανιήλ Davis, Κληρικόν τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Μ. Βρεταννίᾳ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Şükriye Öktem, μητρός τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Niyazi Öktem, Καθηγητοῦ, ἐκ τοῦ τεμένους Zincirlikuyu, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre λειτουργίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀφίξεως εἰς τήν Χώραν ἡμῶν τῶν ἀδελφῶν τῆς Κοινότητος «Notre Dame de Sion», ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεκάλεσεν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μεθ'ὧν μετέβη εἰς Πολωνέζκιοϊ καί παρέθεσεν αὐτοῖς ἑόρτιον γεῦμα, τήν Τρίτην, 17ην Ἰανουαρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Θεοφιλ. ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ζήλων κ. Ἀμβροσίου Ζωγράφου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Γρηγορίου Νανακούδη καί Παμφίλου Γιαπιτζάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, καί Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Πορφυρίου Κονίδου.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 18ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. κ. Celalettin Cerrah, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, καί ηὐχαρίστησεν αὐτῷ διά τό ἐνδιαφέρον τῶν ὑπ'αὐτόν ὑπηρεσιῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς ἕδρας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 18ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. 'Αρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ  Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ἀνανᾶ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζτνῆ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Γκιουλγκιούν καί Θεοδώρου Κεσίλογλου, ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί Φωτίου Ζωγραφίδου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Κοινότητος.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Εὐφροσύνην Ποιμενίδου, Καθηγήτριαν Ἀρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Terence Ascott, Διευθυντήν τοῦ ἐν Κύπρῳ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου «SAT 7», Εὐγεν. δίδα Tamar Karasu, στέλεχος τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρείας, Ἐντιμ. κ. David Middleton καί Εὐγεν. κ. Fatma Ünlü, στελέχη τοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου «TÜRK 7».

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Zeynel Abidin Erdem, ἐ. τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου Τουρκοαμερικανῶν Ἐπιχειρηματιῶν καί Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑταιρείας «Erdem», ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τῆς πόλεως Mardin, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Μεγάρῳ Atatürk, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης Ἰανουαρίου, συνέφαγε μετά πάντων τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένων κλητήρων, ὁδηγῶν, κηπουρῶν, μαγείρων κ.λπ., οὕς προσεκάλεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, πρός εὐλογίαν τῶν καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ λήξαντος ἔτους κόπων αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰανουαρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Κακάτσιου, Δικηγόρου-Προέδρου τῆς Ἑταιρείας «Ἀστόρια», ἐκ Λαρίσης.
40μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί σπουδαστῶν τοῦ ΡΚαθολικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Jim Mc Ilhon.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Λ. Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Zoutendijk, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Eveline, δικηγόρους, ἐκ Μελβούρνης.
Τάς Εὐγεν. δίδας Χριστίναν Τσάση, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Fatma Karadağ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Εἰρήνην-Ἑλένην Δεμίρ, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γραφείου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-χημικόν, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

*  *  *

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐπί τῇ μεγάλῃ καί λαμπρᾷ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων, ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν παραμονήν, Πέμπτην, 5ην Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς ἑπομένης, 6ης ἰδίου, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἰδίου Ἱεράρχου.  Κατ'αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγένετο ἡ τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν, ἐκ τῆς ἀποβάθρας τοῦ Φαναρίου. Τόν Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἡρακλῆς Ταρίνας, εἰς ὅν ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ἀπένειμεν ἐπιστήθιον σταυρόν εἰς εὐλογίαν.   


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, μετά τά Φῶτα, 8ης Ἰανουαρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καθ' ἥν ἐτελέσθη καί τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ροδοπόλεως κυροῦ Ἱερωνύμου.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ νέου ἔτους.     

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ λειτουργίαν, ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν κ. Mesrop τοῦ Β΄, τήν Παρασκευήν, 6ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῷ ὑπό τῶν Ἀρμενίων κοινῷ ἑορτασμῷ τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Θεοφανείων. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν (Beyoğlu), πολιτιστικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Τραπέζης «Osmanlı», τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν 3ην ἀρξαμένου μηνός ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Abdullah Gül ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν, καί ηὐχήθη Αὐτῷ καί δι'Αὐτοῦ τῇ ἐνταῦθα Ὁμογενείᾳ τά εἰκότα ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπωφελήθη τῆς εὐκαιρίας τῆς ἐπικοινωνίας διά νά ἐκφράσῃ πρός τόν κ. Ὑπουργόν τήν Ἑαυτῆς συμπάθειαν διά τό ἐπισυμβάν πρό τινων ἡμερῶν ἀτύχημα εἰς τόν υἱόν τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, παρηκολούθησε τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας τήν συναυλίαν τῆς Μουσικολ. κ. Esin Afşar Aral, τῇ συμμετοχῇ Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν, μέ θέμα «ὁ Nazım Hikmet μέ ποιήματα καί ἄσματα», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου Beşiktaş.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς πρώτης τοῦ ἔτους, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Βασιλείου τοῦ Γ´, καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν. 

Ἐν συνεχείᾳ Οὗτος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας πρώην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Θεόκλητον καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θουρίου κ. Antonio Lucibello, νέον Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Πρεσβυτέρων κ. Γεωργίου Μάροβιτς, Ἀντιπροσώπου αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει, καί κ. Marek Solczynski, συμβούλου ἐν τῇ Νουντσιατούρᾳ.
Τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλάρετον Ἐλευθέρογλου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χάϊδου, ἐπιχειρηματίου. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Διονύσιον Πλέσσαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, καί κ. Δημήτριον Ζῶρζον, Στρατιωτικόν Ἱεροκήρυκα ΓΕΕΘΑ-ΑΣΔΕΝ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανασίου Ρούσση καί Γεωργίου Ντότσια, ἐξ Ἀθηνῶν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Παιανίας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ.
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Νικολογιάννη καί Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶ Παπακωστοπούλου, Δημάρχου αὐτῆς. 
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Γεννάδιον Διονυσιάτην, μετά τῶν Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐθυμίου Μαρμαλίδου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Ψαρδῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Ἰωάννην Εὐθυμιάδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δεσποίνης, καί κ. Πρόδομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐφορείαν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, τά μέλη τῆς ὁποίας παρεκάθησαν τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀκύλαν Μήλλαν, ἰατρόν-συγγραφέα, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν καί Νικόλαον Χαϊδεμένον, ἐκδότην, καί τήν Εὐγεν. κ. Πλουμιστήν Σιμοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Evin İlyasoğlu, Καθηγήτριαν Μουσικολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας Βουλγαρίδου, ἀοιδοῦ (σοπράνο), ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Rogelio Rafael Rioja, ἐκ  Μεξικοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Toscano Jimemez, Jesus, Ἐκπαιδευτικόν ἐξ Ἱσπανίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Δάκον, Παιδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροπεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, Βασίλειον Ν. Πορίδην, ἐργολάβον, Ἰωάννην Καγιάκοπαραν, Βασίλειον Λιναρδῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Καραγιώργην, Κλητῆρα, καί Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, καί τάς Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Γιουζμπασιάν καί δίδα Ἀγλαΐαν Γρηγοριάδου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σκηνίτη-Σαμωνᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Παπαδόπουλον, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου ἑορταστικήν μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 29ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α)τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Μανιᾶ, ἐξ Ἴμβρου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις δημοσίων ἔργων, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν Πέμπτην, 29ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐν τῇ Πόλει Γερμανοφώνων παροικιῶν τῶν ΡΚαθολικῶν καί τῶν Διαμαρτυρομένων, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, ἐν τῷ ναϋδίῳ τοῦ ἐν Γαλατᾷ Αὐστριακοῦ Λυκείου «Ἅγιος Γεώργιος», τό Σάββατον, 31ην Δεκεμβρίου.

*  *  *