Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Ἰούλιος 2006

Ἰούλιος 2006

Ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. Ναύαρχος  κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 28ης Ἰουλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, Ναύαρχος-Ἀρχηγός Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 28ην τ. μ., διεπεραιώθη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθέντα Ἑσπερινόν. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῇ στοργῇ καί τῇ πατρικῇ ἀγάπῃ Αὐτοῦ πρός τούς νέους τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, μαθητάς Λυκείων, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους, παρέθεσεν εἰς αὐτούς δεῖπνον, ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁμιλήσας πρός αὐτούς καταλλήλως. Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα.  Ὁ Πατριάρχης διενυκτέρευσεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξ ἧς κατῆλθεν εἰς Φανάριον τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Κλαδίτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
10μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί Μοναχῶν ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Παύλου Λαυριώτου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Hugo Miguel T. M. Duarte dos Santos, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Πλέγκαν, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἐλλογ. δίδος Ἰωάννας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου Φενερλῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Σταβέλαν, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Χριστίναν Κελεσίδου καί Αἰκατερίναν Τσιότσκα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ζαγοραῖον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογιμ. Δρα Μαρίαν Π. Παντελάρα, Ἀρχιτέκτονα, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τῶν τμημάτων Ἑλληνικῆς Φιλολογίας καί Ἀμερικανικῆς Λογοτεχνίας καί Πολιτισμοῦ τῆς Φιλολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Κεσίσογλου, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρίδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Καβύλης Ὀρεστιάδος, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, Μηχανολόγου-Μηχανικοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἀκταποδᾶ, ὑποβαλοῦσαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς ἐπί τῇ ἐκδηλωθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίου, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐντεῦθεν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, ἐπιχειρηματίαν, Ἠλίαν Δ. Ραϊτσανόφσκυ, Παντελεήμονα Κιοσέ καί Παντελεήμονα Παναγιωτίδην, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀγγελίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοξίας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. Δίδος Εὐφημίας Σέρβου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 29ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Κωνσταντίνας Kass, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τό παρατεθέν ἐν πλῷ δεῖπνον ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ὁμοῦ μετά τῆς «Διακονίας Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰουλίου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου Οὗτος ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς Ἀμερικήν, ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ, ταξιδίου αὐτοῦ.
60μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ Γεωργίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Korinteli.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐγενείας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου καί Θεοδώρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδόπουλον, Δημοσιογρά-φον, ἐξ Ἀθηνῶν.
15μελῆ ὅμιλον ἀθλητῶν, προπονητῶν καί στελεχῶν τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος παίδων Ἑλληνορρωμαϊκῆς πάλης Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Παπαδοπούλου, Προπονητοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σγουρίδου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμονα Σενσαχίν, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 26ην Ἰουλίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, ὁ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικός Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτης Τσάκος, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστής καί Μέγας Εὐεργέτης τῆς Κοινότητος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεράσιμον Φυλακτάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γερασίμου Βλατίτση, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τασούδη, ἐκ Δράμας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστήν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πετρίτσην, Πρόεδρον τοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ καί Ἐκπαιδεύσεως «ΦΑΕΘΩΝ», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος  κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης εἰς τά Πατριαρχεῖα
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 25ην Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Εὐριπίδην Στυλιανίδην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς ὅν καί ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.
Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Πόλεως. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν αὐταδέλφων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ἐλασσῶνος, κ. Χριστoφόρου καί κ. Βασιλείου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Δρα Ἰατρικῆς, ἐκ Κρήτης.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἀντιπρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Πάρτσον, Σύμβουλον Πρεσβείας-Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Κορυτσᾶ, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Σοφίας καί Νικολάου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Β. Βίγκαν, ἐπιχειρηματίαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Rahmi M. Koç, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τσιμαλῆν, φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 98ετίας ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τοῖς κήποις τῶν Ἀνακτόρων Dolmabahçe, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Πατριάρχου
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ Βραζιλίας μέσῳ Λισσαβῶνος καί Παρισίων, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 22αν τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μαγδαληνήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὡσαύτως ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστάθιον Ἰωνᾶν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ν. Καταπόδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Μ. Μπαρμπούτη, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῆς γλώσσης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Στεφάνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Ζωϊτοπούλου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξίου Στεφάνου καί Ἀθανασίας Ζωϊτοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 22αν Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λάζαρον καί Κοσμᾶν Κοσμάογλου, αὐταδέλφους, ὑποβαλόντας τήν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτῶν ἐπί τῇ ἐκδηλωθείσῃ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς αὐταδέλφης αὐτῶν ἀειμνήστου Ὄλγας, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χερουβείμ Μεστούση, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Χατζηφώτη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐδέχθη:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.                                                                                         
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φραμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ. Παρασκευᾶ Ἀρσενίου καί κ. Νικολάου Πρωτόπαπα, Ἰατρῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.


*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 16ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Σταμάτιον Μπόλαν, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς, Γεώργιον Ἠσαΐαν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Θωμᾶν Κολλυβάκην, Ψυχίατρον, ἐκ Καναδᾶ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Palais de France, τήν Παρασκευήν, 14ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Π. Κοσμάογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τό Σάββατον, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, πρός ἐπεξεργασίαν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Matt Bryza, Βοηθόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ἁρμόδιον δι'Εὐρωπαϊκάς ὑποθέσεις, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Qudkirk, Προξένου, ὑπευθύνου διά πολιτικάς καί οἰκονομικάς ὑποθέσεις ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς χώρας ταύτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Γεννηματᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἀλεξάνδρου.
Τοῖς ὡς ἄνω ὑψηλοῖς ἐπισκέπταις ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Tuna Aksoy Köprülü, ἐ. τ. Γεν. Προξένου τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Μονακό ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν Θρόνον αὐτοῦ τῆς Α. Ὑψηλότητος, τοῦ Πρίγκηπος Ἀλβέρτου τοῦ Β΄, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa, τήν Τετάρτην, 12ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β΄, γόνου τῆς Κοινότητος, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑβδομηκονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς τῶν ὡς ἄνω παραγόντων τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν.
Μετά τόν ἑσπερινόν ὡμίλησαν περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 9ης τ. μ., κατελθών ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς εἰς τά Πατριαρχεῖα τήν Δευτέραν, 10ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ,  συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας καί τῶν ὡς ἄνω εἰρημένων παραγόντων αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πολύκαρπον Σταυρόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μεθ'οὗ συνειργάσθη διά τό πρόγραμμα τῆς ἐπικειμένης Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Φασιόλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λιβόρνου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Κωστοπούλου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Πανοσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Bella Gianfranco, Slawomir Oder, D'alonzo Giuseppe καί Gobbi Giusebbe, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Νικόπουλον, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φιλομήλας Ἀρχοντώνη, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θαλῆν Καραγιαννόπουλον, Ἀνδρέαν Ἀννόπουλον καί Δημήτριον Χριστόπουλον, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἰωάννας Κουτσογιάννη καί Φωτεινῆς Μενίκου, ἐκ τῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «Κέντρον Πολιτικῆς Ἐρεύνης καί Ἐπικοινωνίας», ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πισιδίας κυροῦ Μεθοδίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μαρμαριωτίσσης Χαλανδρίου Ἀττικῆς, τό Σάββατον, 8ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γαβριήλ Vert καί Ἰουλίας Naseh, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Εὐθυμιάδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἠοῦς Λαμπίρη, ἐκ τοῦ Α΄ Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευήν, 7ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 10ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 11ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Χρυσοστόμου Νάσση, ἀναχωρήσαντας εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Θερμόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, Παιδοψυχίατρον.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Βόλου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χαριλάου Παπαγεωργί-ου.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Μαρίας.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φίλιππον Jagnisz, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Ταμβάκην, Ἄρχοντα Τελετάρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἐξ Ἀλεξανδρείας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Ἀνδριανόπουλον, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλεοπάτρας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, Χειρούργου-Ἰατροῦ, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης, τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου καί Χρήστου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὀλυμπίας Σταπάκη, ἐκ Los Angeles τῶν ΗΠΑ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νέας Ἐφέσου Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Δημητριάδου, Προέδρου αὐτῶν, καί Γρηγορίου Παραχρήστου, Δημάρχου Δίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Μορφιάδου, Πρόεδρον τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων, μετά τῶν Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς Δούρλαρη, Ἀντιπροέδρου, Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Δούρλαρη, Ταμίου, καί Εὐγεν. κ. Μαρίας Λαγοσπύρη, μέλους αὐτοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αῦτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης, ἐκ Πατρῶν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, μελῶν τῆς «Εὐξείνου Λέσχης», ἐκ Βεροίας.

 


*  *  *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων ἐπί τῇ δολοφονίᾳ ἐν Ἰράκ τεσσάρων Ρώσσων διπλωματῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 7ην Ἰουλίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Κορέας κ. Σωτήριος καί Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, ἐπί κεφαλῆς Κληρικῶν τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας καί τῶν Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Σιβένα, Νομάρχου Πέλλης, Ἐντιμ. Δημάρχων κ. κ. Ἰωάννου Σόντρα, Ἐδέσσης, Στυλιανοῦ Βαμβίνη, Γιαννιτσῶν, Χρήστου Ντίνου, Ἀριδαίας, Βασιλείου Ξηροῦ, Πέλλης, καί Ἰωάννου Τσουκνιδᾶ, Κουφαλίων, ὡς ἐπίσης 40μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Χανίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Καταπίδου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολουθήσε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 34ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 7ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πολυκάρπου Σταυροπούλου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν ταῖς ναυτικαῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ὅρμου τῶν Καλαμησίων παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ ὁμωνύμου Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων, ἐπί τῇ λήξει τοῦ ὑπ'αὐτοῦ πρό διετίας ἀναληφθέντος δι'ἱστιοφόρου «Γύρου τοῦ Κόσμου».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμφιπόλεως κ. Βασίλειον, ἐκ  τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, ἐκ Μεγάλης Βρεταννίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Πέτρου Scorer.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Κουκῆν, μετά τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Πηγιάκη, Δοκίμου Μοναχοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χαιρετάκη, ἐκ Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Νόπην Ἀμανατίδου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μακρίνης Παϊσίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τήν Τετάρτην, 5ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν ΗΠΑ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῶν, καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Ross Wilson, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Deborah Jones, Γεν. Προξένῳ ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον, ἐλθόντας εἰς τήν Πόλιν διά τήν τακτικήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τό Δ. Σ. τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Frosene Phillips, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Helen, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου ΗΠΑ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Ἀκταποδᾶ, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τρίτην, 4ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκριθείς εἰς τήν πρόσκλησιν τῆς ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ Εὐγεν. κ. Deborah K. Jones, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 3ην Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Σωτηρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τούς Σεβ. Καρδινάλιον κ. William Keeler, Ἀρχιεπίσκοπον Βαλτιμόρης, καί Ἀρχιεπίσκοπον Νεαπόλεως κ. John P. Foley, Πρόεδρον τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῶν Κοινωνικῶν Ἐπικοινωνιῶν, ἐκ Ρώμης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Hans A. L. Brouwers, ἐξ Ἀμερικῆς, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Βασιλικῆς καί τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Παπούτσογλου, ἐκ τῆς Ἑταιρείας «Μελέτη τῆς καθ'ἡμᾶς Ἀνατολῆς», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Α. Ὑ. τόν Ἐμίρην Ghazi Bin Muhammed, Σύμβουλον τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Branimir Mladenov, νέον Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τοῖς ὡς ἄνω ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσεγγελίδην, Δήμαρχον Σταυρουπόλεως Ξάνθης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Μάριον Φραγκούλην, Καλλιτέχνην τοῦ ᾄσματος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Barlas, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Selin, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Ἀγγελικήν Ἀριστείδου-Βουλγαρέλλη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σαράντον Κυριακόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης Καλουμένου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Λεωνίδου Χρυσανθοπούλου, Πρέσβεως, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» («BSEC» Black Sea Economic Cooperation Organization) ἐνταῦθα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 14 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ θερέτρῳ Müşir Fuad Paşa, τήν Δευτέραν, 3ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέου, ἐκήρυξε δι'ὁμιλίας Αὐτοῦ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton» συγκληθέντος Συνεδρίου μέ θέμα «Συνάντηση στήν Πόλη: Τό παρόν καί τό μέλλον». Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν μετεχόντων τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου, καθ'ἥν ἐδόθη συναυλία ὑπό τῆς Χορῳδίας Ἠχοχρωμάτων, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Σμαρούλας Νάκη. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν αὐτήν ἡμέραν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Ροΐδην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος  κ. Θεόδωρος Κασσίμης εἰς τά Πατριαρχεῖα
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 1ην Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀφιχθέντα ἐνταῦθα ἵνα παραστῇ εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου. Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Zeyrekhane.


Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐδέχθη, τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Baramidze, Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τῆς Γεωργίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zviad Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῆς τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου,  συναυλίαν, καθ'ἥν ἡρμηνεύθησαν ᾄσματα τῆς Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδος, ἐν ταῖς ἐν Σωσθενίῳ Ἐγκαταστάσεσι τοῦ «ENKA-Spor Kulübü».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Ἰουλίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 2αν ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται πρώην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Νεκτάριος,  Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἀπόφοιτοι τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ διακονήσαντος ἐν τῇ ὡς ἄνω Κοινότητι καί διδάξαντος ἐν τῇ Σχολῇ αὐτῆς ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Σχολῇ ἐκδήλωσιν τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, καθ'ἥν ὡμίλησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ἰατρός, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Νεκτάριος καί ἡ Ἐλλογ. κ. Εὐθαλία Μπρούσαλη, ἐκ τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Σχολῆς, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἀπεδόθησαν ᾄσματα ὑπό τῆς Χορῳδίας Ἠχοχρωμάτων, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, εἶτα δέ διενεμήθησαν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀναμνηστικά τῆς τελετῆς ταύτης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 2ας Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τοῦ συγκληθέντος ἐνταῦθα Συνεδρίου μέ θέμα «Συνάντηση στήν Πόλη: Τό παρόν καί τό μέλλον», συναυλίαν, τοῦ Μουσικολ. κ. Μαρίου Φραγκούλη, ἐν τῷ ἐν Harbiye ὑπαιθρίῳ θεάτρῳ («Açık Hava Tiyatrosu»).


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πανδρεμένον, Ἐμπειρογνώμονα Πρεσβευτήν Σύμβουλον Α΄ Διευθυντήν ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγάπης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Σωσάννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλην Μπιλιούρην, ὀδοντίατρον, ἐκ Ναούσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Τσαλίκουσου, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κιέβου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, δημοσιογράφον, ἐκ Λονδίνου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Owen Fields, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Myra καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Anastasia, καί Kevin Rockmann, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Allison, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Eminönü Ξενοδοχείου «World Park Hotel», τήν Κυριακήν, 2αν Ἰουλίου, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ferit Sağ καί Kristin Sabuncu, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Πρεβέζης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Cevahir», τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουνίου.

*  *  *