Patriarchal Monthly Bulletin
2012

Ἀπρίλιος 2012

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν ἀφυπηρετησασῶν διδασκαλισσῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως συναυλίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ.  Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ.  Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τά μέλη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας Μακροχωρίου, Θεραπείων, Βαθυρρύακος καί Γενῆ Μαχαλλέ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.  Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Cynthia καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανοῦ Ζερβούδη καί Βασιλείου Κάρσου καί τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν. 
32μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Gabriele Lösekrug-Möller.
Τήν θεατρικήν Ὁμάδα τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό  τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ. Χριστίνης Στογιαννίδου.
Τήν Ἐλλογιμ.  κ. Μακρίναν Sharon L. van Sell, Καθηγήτριαν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς Εὐγεν. κ. İffet Renda, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ.  Σταύρου.
Τήν Εὐγεν. κ. İlay Aksoy καί τόν Ἐντιμ. κ. Dündar Tıraş, Στελέχη τοῦ Κόμματος CHP, ἐντεῦθεν, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην εἰς δεῖπνον παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu πρός τούς θρησκευτικούς ἡγέτας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alfonso de Virgiliis, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Premio Galileo 2000», ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Εὐγεν. κ.  Nuray Büyükbay, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Metin Gül, ἐντεῦθεν, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἐπικειμένους γάμους των.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζέγκα, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φανῆς Χαραλαμπίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Γαλάτιστας Χαλκιδικῆς.
Τάς Εὐγενεστάτας αὐταδέλφας κ. Raisa Aycı καί κ. Suzan Bruhin, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σαλέμ-Δεστούνην καί Ἀχιλλέα Ρουσιαμάνην, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαΐου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς 64ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτῶν, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ Conrad, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Πανεπιστημίῳ İstanbul Kültür δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἰακώβου Καμπανέλη: «Τό μεγάλο μας Τσίρκο», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ ἐν Maçka αἰθούσῃ τέχνης «Bali Art Gallery» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Anadoluyum Ben», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης  Ἀπριλίου, καθ' ἥν ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωτηρίου Θεοδοσίου, Θεολόγου, ἐκ Πάργης Ἠπείρου.

Κατ' αὐτήν παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας καί Εὐγεν. κ. Ἑλένη, ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναχός Θεόδουλος, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν νεοχειροτονηθέντα  Διάκονον, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν εὐγνωμοσύνην του δι' ὁμιλίας, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας καί συμβουλεύσας πατρικῶς τόν νέον Κληρικόν, συγχαρείς δέ τούς παρισταμένους  συγγενεῖς καί οἰκείους αὐτοῦ.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ πρός ἀνάδειξιν νέων Ἐφορειῶν αὐτῆς τε καί τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τοῦ ποδοσφαιριστοῦ Ἐλευθερίου Κουτσουκαντωνιάδη (Λευτέρη) καί τήν ἐν συνεχείᾳ βράβευσιν βετεράνων ἀθλητῶν, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ὁ  Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Λάκης Βασιλειάδης.       

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 29ην Ἀπριλίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί ὅμιλοι μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Said Khoury εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.   
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει, μερίμνῃ τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἐν συνεχεία παρετέθη γεῦμα.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος ἐπεσκέψατο ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κωστοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, ἐκ Κατερίνης.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Los Angeles, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου  κ. Thomas Wellers. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Παντελεήμονα Καλαϊτζίδην, Διευθυντήν τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Νάνου, Θεολόγου-Βυζαντινολόγου.   
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τῆς Ε'τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὡραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς Θεσσαλονίκης, τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολυγύρου Χαλκιδικῆς,  τοῦ 3ου Γυμνασίου Κομοτηνῆς, τοῦ 12ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τοῦ 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου Ἀθηνῶν, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σητείας, τοῦ 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδος, τοῦ Γυμνασίου Παλαιοῦ Ψυχικοῦ Ἀθηνῶν,  τοῦ 1ου ΕΠΑΛ  Λαγκαδᾶ, τοῦ 77ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀφθονίδην, μετά τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόλλωνος καί Πασχάλη, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ὁμογενῶν προσκυνητῶν ἐξ Αὐστραλίας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν βάπτισιν  τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Μελίνας Κώτσια, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 29ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 26ην  Ἀπριλίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Julia Gillard, Πρωθυπουργός τῆς  Αὐστραλίας,  ἐπεσκέφθη, ἐν τοῖς πλαισίοις ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Τουρκίαν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό ὁμάδος ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτῆς, ὡς καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Ian David Grainge Biggs. 
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων, προσεκύνησε δέ αὕτη καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν  καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Βιετνάμ καί Ἰνδιῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Bernard Blais.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ἐπί τῷ Πάσχα.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί τελειοφοίτων ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου.
25μελῆ ὅμιλον Παστόρων ἐκ Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Trond Bakkevig.
30μελῆ ὅμιλον ἐκ Γερμανίας, Στελέχη τοῦ περιοδικοῦ Glaube Und Heimat, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βιρβίλην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Asle Finseth, Ἐκδότην, καί Odd Mehos, Φωτογράφον τοῦ περιοδικοῦ STREK, ἐκ Νορβηγίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, συναυλίαν, μέ θέμα: «Μουσική διά τόν Θεόν», τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Ἀπριλίου.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας προσκυνητάς καί διένειμε τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, ἄλλων Κληρικῶν τῆς Περιφερείας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κατσώνη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἠλίαν Καλαϊτζῆν καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ὀρφανίδην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Μαδρίτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Μαρινάκην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ, Γεώργιον Χειράκην, Νυκτοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Καπαρόζην, Θωμᾶν Σταυρίδην καί Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κ. Χατζηαναστασίου, Ἀντιδήμαρχον Καβάλας, μεθ'ὁμίλου. 
Ὅμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Λυκείου Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φωτίου Μάλαινου, τοῦ 2ου Γυμνασίου Καλυβίων Ἀττικῆς, τοῦ 11ου Γυμνασίου Ἰλίου, τοῦ Γυμνασίου Ἀναβρύτων Ἀττικῆς καί ἐκ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Καρανικόλαν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς Κινήσεως τῶν Fokolari, ἐκ διαφόρων χωρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Τριβλόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας  Κούκουρα, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, ἐκ Χαλκίδος.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Rinaldo Marmara, μέ θέμα: «Βατικανόν-Τουρκία-Πορεία πρός τάς διπλωματικάς σχέσεις αὐτῶν», τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς Ἁγίας Τριάδος πραγματοποιηθεῖσαν ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ἑλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντιπουπόλεως (1861-1922), Ἡ δρᾶσις καί ἡ πνευματική του ἀκτινοβολία», τό Σάββατον, 21ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 13ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἀρχιερέων,  Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Γέροντος Νικαίας κ.  Κωνσταντίνου,  Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Γεωργίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου,  Διοκλείας κ. Καλλίστου καί  Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων Σεβ. Μητροπoλίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
Μετά τάξεως καί ἱεροπρεπείας καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐτελέσθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας  ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἀρχιερέων, Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Γέροντος Νικαίας κ.  Κωνσταντίνου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Γεωργίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Διοκλείας κ. Καλλίστου καί Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, καθ'ἥν ἐγένετο καί ἡ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Πατριαρχείων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Emil Constantinescu, πρῴην Πρόεδρον τῆς Ρουμανίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. κ. Stefanu Creavu, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Kudret Altındağ, Προέδρου τῆς «Πλατφόρμας Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου».
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Yücel Okutur, Βυζαντινολόγον ἐκ τῆς Πόλεως, καί Semavi Εyice, ἐκ Dalyan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπρίγκον, Φοιτητήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐκ Λεβαδείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, ἐκ Γαλλίας. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Νικόλαον Βαφειάδην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Θεόδωρον Κιτσούκην, ἐξ Ὀρεστιάδος, μετά τῶν Εὐγεστάτων κυριῶν Ἄννης Πασιαλῆ, Αἰκατερίνης Βαφειάδου καί Ἰφιγενείας Τζιρούδη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, ἐκ τοῦ τμήματος νέων τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, μετά πολυπληθοῦς ὁμίλου νέων ἐκ χωρῶν τῆς πρ. Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνθην Βαφειάδου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς εἰς Ἑλλάδα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσουράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Φλοίκου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀντωνίου, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Φουρτούναν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.     

Σεπτῇ ἐντολῇ,  κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψαντο ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin καί ηὐχήθησαν αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας  τελεσθεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τήν Κυριακήν, 15ην  Ἀπριλίου.
Τό ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Pescatore παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῶν κωμῶν Tokaçlı καί Altınozu Πασχάλιον δεῖπνον, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 11ης  Ἀπριλίου.
Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁ Πατριάρχης μεταβάς καί πάλιν ἐν πομπῇ εἰς τό περίπτερον παρασκευῆς καί ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, παρουσίᾳ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί πιστῶν, ἐτέλεσε τήν προβλεπομένην Ἱεράν Ἀκολουθίαν καί ἐνέχυσεν εἰς τούς λέβητας τήν τελευταίαν ποσότητα ἐλαίου καί ροδελαίου, ἀναγνούς ἐν τέλει τήν ἀρχήν τοῦ κατά Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ὁμοίως καί οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί λοιποί Κληρικοί ἀνέγνωσαν κατά σειράν κεφάλαια ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Πλείστους ὅσους Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσελθόντας διά τόν καθαγιασμόν τοῦ Ἁγίου Μύρου.
Στελέχη τῆς Ἑταιρείας Galenica, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βασιλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Lares Park διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ νεοσυστάτου Σοσιαλοδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Τουρκίας «SODEP»  ἡμερίδα μέ θέμα: «Τό πρῶτον βῆμα διά τήν συμμετοχήν εἰς τόν πόνον καί τήν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν», («Acıları Paylaşmak ve Yaraları Sarmak için ILK ADIM»),  τήν Τετάρτην, 11ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Filip Vujanović, Πρόεδρος τοῦ Μαυροβουνίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν  τῆς  Μ. Τετάρτης, 11ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,  ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ.  Filip Vujanović, Πρόεδρον τοῦ Μαυροβουνίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ramo Bralić, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Κατά τήν συνάντησιν παρέστησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.  Ὁ Ἐξοχ. κ.  Πρόεδρος κατά τήν ἄφιξιν εἰς τά Πατριαρχεῖα προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 10ης Ἀπριλίου.
Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τήν Μικράν Παράκλησιν τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν, καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Κουβούκλιον παρασκευῆς καί ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἔνθα, παρουσίᾳ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί πιστῶν, ἐνέχυσεν εἰς τούς λέβητας καί αὖθις ποσότητα, οἴνου, ἐλαίου, ἀρωμάτων καί ἀνθέων, ἀναγνούς ἐν τέλει τήν ἀρχήν τοῦ κατά Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου. 
Ὁμοίως καί οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί λοιποί Κληρικοί ἀνέγνωσαν κατά σειράν κεφάλαια ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε καί τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας  Σύμης κ. Χρυσόστομον, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Πισιδίας κ. Σωτήριον, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Ἀντωνίου καί Γερασίμου, ἐκ τῆς ἐν Βεροίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δοβρᾶς, καί Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Τσινέλην, ἐκ τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Χατζηϊωάννου. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, ἐκπρόσωπον τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους διά τόν καθαγιασμόν τοῦ Ἁγίου Μύρου. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἀρχαιολογίας καί Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Lloyd Siegel, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Tozkoparan Οἴκῳ τῆς Ἀστυνομίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 167 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἀστυνομίας τῆς Χώρας, τήν Τρίτην, 10ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Sabancı πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν παραδοσιακῆς ὀθωμανικῆς μουσικῆς, εἰς μνήμην τοῦ Sakıp Sabancı, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 9ης Ἀπριλίου.
Ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁ Πατριάρχης μεταβάς ἐν πομπῇ εἰς τό Κουβούκλιον παρασκευῆς καί ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, παρουσίᾳ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί πιστῶν, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν, δι᾿  οὗ ἐρράντισε καί ἡγίασε τούς λέβητας, ἐγχύσας εἶτα εἰς αὐτούς ποσότητα ἐλαίου, οἴνου καί ἀνθέων, καί ἀκολούθως ἤναψε τήν πυράν ὑπό τούς λέβητας, ἀναγνούς ἐν τέλει τήν ἀρχήν τοῦ κατά Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ὁμοίως καί οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί λοιποί Κληρικοί ἀνέγνωσαν κατά σειράν κεφάλαια ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ὡσαύτως ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χρυσουπόλεως κ.  Κωνσταντῖνον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου  Λουπέν Κυρώφ, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ  τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, τήν Δευτέραν, 9ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν, μέ θέμα: «Ἡ θέσις καί ἡ σημασία  τῆς Οἰκογενείας εἰς τάς Μονοθεϊστικάς Θρησκείας» («Semavi Dinlerde Ailenin Yeri ve Önemi»), αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἀπριλίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιμανδρίτου Λαζάρου Ψαραλέξη, συμπολίτου Αὐτοῦ, καί Λαζάρου Λαζαρίδου, διατελέσαντος Καθηγητοῦ Αὐτοῦ τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου. 
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἀπριλίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἅνθιμος, ὅμιλοι μαθητῶν μετά τῶν Καθηγητῶν καί Διδασκάλων αὐτῶν ἐξ Ἐλλάδος, καί ἄλλοι προσκυνηταί,  πρός οὕς ὁ Πατριάρχης  ὡμίλησε καταλλήλως,
γ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 8ης ἰδίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ.  Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω τήν ἐπί τούτῳ εὐχήν τῆς ἐπισήμου ἀναθέσεως τῆς ἐντολῆς παρασκευῆς καί ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου τῷ  Μυρεψῷ Ἐντιμ. κ. Γεωργίῳ Σάββιτς καί τοῖς Εἰδικοῖς Κοσμήτορσιν, ἐπιδούς αὐτοῖς  τούς Σταυρούς τῆς Διακονίας.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Ἀνωμερίτης, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.
δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε  καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεσαορίας κ. Γρηγόριον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Σπυρίδωνα, Γρηγόριον, Παντελεήμονα καί Παντελεήμονα, Μικραγιαννίτας, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, μετά τῶν Ἐντιμ. αὐταδέλφων Ἰωάννου καί Μαρίου Τσιορβάλα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀράπογλου, Συντηρητῶν Κειμηλίων, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοπίστην καί Χριστοδούλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσης Παγγαίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς  ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Βαλουκλῆ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Λεμονάκην, Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κρήτης. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Λούκαν Τ. Κατσέλη, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Κοινωνική Συμφωνία», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, συνεργάτου αὐτῆς, καί Δημητρίου Γκογκόση, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, πρῴην Ὑπουργόν, Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χατζάκου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ὡς ἄνω Ὀργανισμοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός ὑποβολήν συγχαρητηρίων εὐχῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δαλακούραν, πρῴην Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὁμίλους Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐλευθερίου Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὁρμυλίας Χαλκιδικῆς,  τοῦ 5ου Γυμνασίου Λαρίσης, ἐκ τοῦ Ἀριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 28ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης  καί  τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Φαλάνης Λαρίσης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Νικολόπουλον, Φιλόλογον, καί τόν Ἐντιμ. κ.  Γεώργιον Μακρῆν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hadi Boroğlu μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Canan, ἐντεῦθεν.
15μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Διεθνοῦς Εἰρήνης καί Ἐπιλύσεως Συγκρούσεων τοῦ ἐν Οὐασιγκτῶνι Πανεπιστημίου «American University», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἐλευθερίου Μιχαήλ, Βοηθοῦ Καθηγητοῦ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἐλευθερίαν Ἐλευθερίου, ᾀοιδόν, ἐκπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Διαγωνισμόν Τραγουδιοῦ τῆς Eurovision, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. John Kass, Δημοσιογράφον, ἐκ Σικάγου, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γανᾶτον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Ζαφείρην, Παῦλον Ζαφειράκην, Εὐθύμιον Τζόλαν, ἐκ Πατρῶν, Κωνσταντῖνον Μανιάτην, ἐκ Καλαμάτας, καί Ἀλέξανδρον Βρῆν, Στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Βελγίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη κατά:   
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν  τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τό Σάββατον, 7ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Didier Reynders, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 5ην  Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Didier Reynders, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου, ἐπεσκέφθη, ἐν τοῖς πλαισίοις  ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Pol De Witte, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα.
Κατά τήν ἐν ἐγκαρδίῳ κλίματι διεξαχθεῖσαν ἐπί μακρόν συνομιλίαν παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος.     
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου καί ηὐλόγησε τούς κατηχητόπαιδας ἀπευθύνας  πατρικούς λόγους καί εὐχηθείς αὐτοῖς εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Scott Kilner, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Hannah Draper, ὑπευθύνου πολιτικῶν ὑποθέσεων, ἀναχωρούσης ὁριστικῶς ἐκ Τουρκίας κατόπιν μεταθέσεως εἰς Λιβύην.
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 72ου Γυμνασίου Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ.  Ἀνδρέου Νιγιάννη, Διευθυντοῦ, καί ἐκ τοῦ Λυκείου τοῦ Κολλεγίου Ψυχικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος Νικολάου Μανταράκη, Διευθυντοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾶ ὑποκαταστήματος τῆς Tραπέζης Garanti, τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere, συνεργάτην τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Tamer Çürüksü, Διευθυντήν τοῦ Γ' τμήματος αὐτῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ Ζαππείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων εὐεργετῶν αὐτοῦ Εὐαγγέλου καί Κωνσταντίνου Ζάππα καί τοῦ ποιητοῦ Ὀδυσσέως Ἐλύτη, ἐν τῇ αἰθούση τελετῶν τοῦ σχολείου, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 5ης τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Miroslav Vlk, πρῴην Ἀρχιεπίσκοπον, ἐκ Πράγας.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Ἀμαντίας κ.  Ναθαναήλ καί Βύλιδος κ.  Ἄστιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἀλβανίας.
Τόν Ὁσιωτ. Ἡγούμενον κ. Φώτιον, Προϊστάμενον τοῦ ἐν  Priozersk Ρωσσίας Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς  Βάλαμο, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ Πόλει, τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Belov, Δημάρχου Priozersk, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας Στεγκνίυ.
Τόν  Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Franz Mali, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Διαμαρτυρομένων καί ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Φριβούργου Ἑλβετίας. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Θεοχάρην Λαλᾶκον, Ἐπιτετραμένον ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ  Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Idris Tawfiq, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Καΐρου. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον Στεργίου, ἐξ Ὁλλανδίας.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νέας Τριγλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Τσέκου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γυμνασίου Πάτμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσάνθης Δελημάρου.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί  μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νέων Μουδανιῶν, τοῦ Γυμνασίου Σχοινούσας, τοῦ ΕΠΑ.Λ. Νέων Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς καί  τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἐχεδώρου Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου Γεραντώνη, διατελέσαντος Ἡγουμένου ἐν τῇ ἐν Εὐβοίᾳ Ἱερᾷ Μονῇ  τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, τό Σάββατον, 31ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς  Μαρτίου, καί
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.
Κατ' αὐτήν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Πατριαρχική Ἐγκύκλιος ἐπί τῷ Καθαγιασμῷ τοῦ Ἁγίου Μύρου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, καθώς καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Μαρτίου, ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν Μαρωνιτῶν τοῦ Λιβάνου κ.  Bechara Butros Rai, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Χαλεπίου κ. Anis-Joseph Abi Ade καί Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Youssef Sweif καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.  Paul Sayab, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῶν «Ἡμερῶν τῆς Ἀντιοχείας» ἐν τῇ Πόλει. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 1ης  Ἀπριλίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, καθώς καί ὅμιλοι μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.   
Eἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν Οὗτος περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ'ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας, ἐνῷ, κατ' ἐπικρατῆσαν ἔθος, ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κατερίνης. 

Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἀπέργην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μεθ' ὁμίλου Οἰκονομολόγων ἐκ διαφόρων ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μανάφην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνθῆς, Ἀρχαιολόγου, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δημόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, Ὁμοτίμους Καθηγητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Natalja Vasilevich, ἐκ Λευκορωσίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρινάκην, Δήμαρχον Μεγαρέων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ζάλη, Ἀντιδημάρχου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀναστασιάδην, ἀνεψιόν Αὐτοῦ, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μελόπουλον, Σκηνοθέτην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μαγιόγλου καί τῆς Εὐγεν. δίδος Εὐδοξίας-Μελίσσης Φινφίνη,  ἐντεῦθεν.
Στελέχη τοῦ Κόμματος «Σύνδεσμος Ἐθνικῆς Ἑνότητος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀλικάκου. 
Ὁμίλους Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 19ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης, τοῦ 4ου Γυμνασίου Κατερίνης, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέας Καλλικρατείας, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σημάντρων Χαλκιδικῆς, τοῦ 1ου Γυμνασίου Μίκρας Θεσσαλονίκης, τῶν 21ου καί 109ου Δημοτικῶν Σχολείων Θεσσαλονίκης, τοῦ Γυμνασίου τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τῶν 10ου καί 17ου Δημοτικῶν Σχολείων Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τοῦ 30οῦ Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀριδαίας, τοῦ 1ου καί 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, τοῦ Γυμνασίου Μεσαγροῦ Αἰγίνης,  Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀμπελειῶν Πέλλης, τοῦ 13ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ξάνθης καί τοῦ 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Tuğba Yılmaz, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδοπούλου, πρός προετοιμασίαν τοῦ ἐφετεινοῦ προσκυνήματος εἰς Καππαδοκίαν κατά τάς ἡμέρας 26-28 Μαΐου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Γκέκαν, Ποδοσφαιριστήν, ἐντεῦθεν. 
Μέλη τοῦ Σερραϊκοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 31ην Μαρτίου.

*  *  *