Patriarchal Monthly Bulletin
2012

Ἰανουάριος 2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἐκκλησιάσματος καί τῶν ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἐκ παλαιοῦ καθιερωμένη ἑορτή τῶν Γραμμάτων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.     

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων.   

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Κωνσταντῖνος Ζῆκος, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, αἱ Ἐφορεῖαι τῶν λοιπῶν Λυκείων, μετά Λυκειαρχῶν, Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτῶν, Διευθυνταί μετά Διδασκάλων καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς Πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου Οὗτος ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα.

Ἐπηκολούθησεν ἡ ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς Εὐλαβεστάτης συζύγου αὐτοῦ Ξανθίππης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτην, Καθηγητήν τοῦ Δημοσίου Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην, Πρέσβυν, ἐκ Παναμᾶ, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Ἀντωνίου καί Ἀθανασίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σεραφείμ Καστανάκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Χανίων. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Norfolk Βιργινίας τῶν Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Μπιτζιάδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀριστείδην Ἀγαθοκλῆν, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Ἀργύρη, ἐκ Παρισίων.
Τήν Ἐλλογ. κ.  Ἀγγελικήν Μητρούσια, Καθηγήτριαν Μικροβιολογίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ζιούβα, Διπλωματικοῦ Ὑπαλλήλου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου, Καθηγητοῦ Ποινικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Παντείῳ Πανεπιστημίῳ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Κατσαροῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Τατιάναν Σανλίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Θεανώ Λιακοπούλου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντος Μαρτίνη, Στελέχη τῆς Ἑταιρείας McKinsey, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Michael Barlas-Collins, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοδώρου Σύρπη, Δημητρίου Καραμούζα καί Γεωργίου Κοκκώνη, ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τό «ΗΔΥΜΕΛΟΝ». 
60μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Καρβάλῃ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ  Ἐντιμ. κ. Ἀρκαδίου Κιοσέογλου.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ζήσην Σίσκον, Θεολόγον, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ  ἑορτῇ τῶν Ἰνδιῶν, τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰανουαρίου.   

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, παρέθεσαν δεῖπνον πρός τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐν τῶ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς  Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, καί τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, καθ' ἥν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Κληρικοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὁμοίως, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα ὁμοίως τεθησαύρηνται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ παραθρονίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης ἰδίου. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Γρηγορίου τοῦ Ζ´.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Sami Solmaz, μέ θέμα: «Νησιῶτες».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί μελῶν τῆς νεοεκλεγείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Γιουβανόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἀσπασαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς,  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ  Ἐντιμολ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς  Ἁγίας τοῦ  Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παρακαλέσασαν Αὐτόν ὅπως προστῇ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί  τῇ ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικηφόρον Διαμαντοῦρον, Καθηγητήν, Εὐρωπαῖον Διαμεσολαβητήν, ἐκ Στρασβούργου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πρῴην Διοικητήν Ἁγίου Ὄρους, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Γιαννακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γρηγορίου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Φ. Μιχαηλίδην καί Ὀδυσσέα Καϊμάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἠλιάδην,  ἐκπρόσωπον ἐν Ἀθήναις τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Κοινοπολιτείας ἀνεξαρτήτων κρατῶν – τέως μελῶν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα  Ἀρχιρραββινείας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ διεθνεῖ ἡμέρᾳ μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ὀλοκαυτώματος, ἐν τῇ ἐν Şişhane Συναγωγῇ «Neve Şalom», τήν Πέμπτην, 26ην Ἰανουαρίου. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν Μουφτείαν τῆς Πόλεως καί διεβίβασεν εἰς τόν Σοφολ. Μουφτῆν Dr. Rahmi Yâran τάς συγχαρητηρίους Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τῷ διορισμῷ αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν ταύτην.

*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον
16 – 19 Ἰανουαρίου 2012

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, μεταξύ 16ης καί 19ης Ἰανουαρίου 2012 ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ἐκ Γαλλίας οἰκείων καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, διεπεραιώθησαν τήν πρωΐαν τῆς 16ης Ἰανουαρίου ἀπό τοῦ ἐν τῇ χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως λιμένος Kabatepe εἰς τήν κατάλευκον, ἐκ τῆς χιονοπτώσεως τῆς προτεραίας, Ἴμβρον, ἐν τῇ προκυμαίᾳ τῆς ὁποίας ὑπηντήθησαν εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μονίμων κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν τῆς νήσου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί κατηυθύνθησαν εἰς τήν ἐν Παναγίᾳ ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Μετά τήν προσκύνησιν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ παρέθεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου.
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Σταυρός» τῶν ὑψωμάτων τοῦ Εὐλαμπίου.

Τήν ἑπομένην, 17ην ἰδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, Θείαν Λειτουργίαν. Ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα ἐξέφρασε τά κατακλύζοντα Αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως ἐπί τῇ νέᾳ ταύτῃ ἐπισκέψει εἰς τήν ἰδιαιτέραν Αὐτοῦ πατρίδα, ὡμίλησε διά τόν βίον καί τάς ἀρετάς τῶν τιμωμένων τήν ἡμέραν ἐκείνην Ἁγίων (Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἀσκήσαντος, τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων) καί ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ὅστις ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ δοθείσῃ εἰς αὐτόν εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς γνωριμίας πρός τήν πολύπαθον νῆσον, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐγεννήθη καί ἤκουσε τά πρῶτα ἐγκύκλια γράμματα ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Πατριάρχης ἐπέδωκεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, ἐφημέριον τοῦ χωρίου, βαρύτιμον Ἱερόν Εὐαγγέλιον, δωρεάν πρός τόν Ναόν τῆς ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κατσουλιέρην Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Ἀκολούθως τό ἐκκλησίασμα μετέβη εἰς τό καφενεῖον τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Ἀρχοντώνη, πατρός κατά σάρκα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ αὐτάδελφόν Του κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην. Κατόπιν τούτου, ἐπεσκέψατο τήν λειτουργοῦσαν ὡς Μουσεῖον οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου, καθώς καί τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου», τό ὁποῖον στεγάζεται ἀπό τοῦ ἔτους 2009 ἐν τῷ ἐπί τούτῳ ἀνακαινισθέντι ἐμπορικῷ ποτε καταστήματι τοῦ πάππου Αὐτοῦ, ἀειμνήστου Νικολάου Σκαρλάτου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἐν τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Λουτρός» εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σχοινουδίου, ἐνῷ ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ περιοχῇ «Σαβούρι» εἰς τάς ἐξοχάς τοῦ Σχοινουδίου.

Τήν ἑπομένην, 18ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος, προσφωνῶν εἰς τό τέλος αὐτῆς τόν «Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τόν Ἴμβριον Πατριάρχην τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, τόν δεξιόν πηδαλιοῦχον τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας εἰς δυσχειμέρους καιρούς», ἐξέφρασε θερμάς εὐχαριστίας διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἴμβρον, «ἡ ὁποία», ὡς ἐτόνισε χαρακτηριστικῶς, «καίτοι χειμερινή, κυοφορεῖ τήν ἄνοιξιν».

Ὁ Πατριάρχης ἀπό τῆς ἰδικῆς Του πλευρᾶς ἐξέφρασε τήν χαράν του διά τήν συνάντησίν Του ἅπαξ ἔτι μετά τῶν προσφιλῶν συμπατριωτῶν Του ἐν τῇ κοινῇ αὐτῶν γενετείρᾳ καί συνεχάρη διά θερμῶν λόγων τόν Ποιμενάρχην τῆς Ἴμβρου ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί τῷ ἐπιτελουμένῳ ὑπ' αὐτοῦ καρποφόρῳ ποιμαντικῷ ἔργῳ, ἐνῷ, ἀναφερόμενος μετά συγκινήσεως εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπαναλειτουργίαν –μετά 48 ἔτη- Μειονοτικῆς Σχολῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ νήσῳ, κατόπιν χορηγήσεως τῆς σχετικῆς ἀδείας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Τουρκίας, ἐξέφρασεν αἰσιοδοξίαν καί ἐλπίδα διά τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας ἐν τῇ Πόλει καί ταῖς νήσοις Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα ἐγένετο καί ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ποιμενάρχου, τῶν Ἐντιμ. Προέδρων, Κοινοτήτων καί Ἐφοροεπιτροπῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ὁποῖον προσεκλήθησαν ἅπαντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.

Μετά τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, ἐπεσκέφθη τά χωρία Κάστρον καί Γλυκύ. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις ἀγρόκτημα τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, καθώς καί τό Οἰκολογικόν Πᾶρκον τοῦ χωρίου, ἐνῷ ἀργότερον ἐπραγματοίησεν ἰδιωτικάς ἐπισκέψεις. Τό ἑσπέρας, τέλος, παρέθεσεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν τῷ Κάστρῳ ξενοδοχείῳ «Ἄνεμος» εἰς τόν Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου, τούς οἰκείους καί τά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 19ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων  παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σοφολ. κ.  Fethullah Gülen , μέ τίτλον: «Yaşatma İdeali». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δωροθέου Χαρτοματσίδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ,  τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Δακῆ, Περιφερειάρχου Δυτικῆς Μακεδονίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λαζάρου Μαλούτα, Δημάρχου Κοζάνης, καί Βασιλείου Κωνσταντοπούλου, Δημάρχου Σερβίων-Βελβεντοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεοχειροτονηθέντα Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χαραλάμπην Μπέργκε.
Τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Gauci, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Μάλτας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τῆς Εὐγεν. κ.  Ayla Haddeler, Γραμματέως αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου καί τοῦ νεογεννήτου θυγατρίου αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἠλίαν Κοβαλάκην, ἐκ Μόντρεαλ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Γιουμουρτά, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰανουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη δέ καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Σ. Τραγότση, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Δευτέραν, 16ην Ἰανουαρίου.

*  *  *