Patriarchal Monthly Bulletin
2013

Ἰανουάριος 2013

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 27ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἐν Μεσαχώρῳ Συναγωγῇ Etz Ahayim πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς διεθνοῦς μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος, τῇ παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ὅστις καί ὡμίλησε καταλλήλως τῇ περιστάσει. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29ης Ἰανουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δοθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Φωτεινῆς Τομαῆ, Προϊσταμένης τοῦ Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Συγγραφέως, ἐπί τοῦ θέματος: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, προστάτες τῶν Γραμμάτων καί ἡ παιδαγωγική ἀξία τῆς λογοτεχνίας στή διάπλαση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων στόν αἰώνα τῆς τεχνολογικῆς ἐπανάστασης καί τοῦ Ἰντερνέτ».     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου εὑρισκομένου Ἱεροῦ Ἁγιάσματος τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.     
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου  κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Nicolas Ozoline, Κοσμήτορα τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος».
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Βούλγαρην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀθανάσιον Κυριαζῆν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Ἀδαμίδου, Φιλολόγου, συνεργάτιδος αὐτοῦ.     
Τόν Ἐλλογ. Ραββῖνον Δρα κ. Alon Goshen, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Teres, ἐξ Ἱεροσολύμων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ  Παπανικολάου, Φοιτητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Δημουτσίκου, ἐξ Ἀθηνῶν, οὕς συνεχάρη ἐπί τοῖς ἄρτι τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Sema Yazgan, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ροτσικοπούλου καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Μιλάνκας, ἐντεῦθεν. 
Τάς Εὐγεν. δίδας  Nergis Ataç καί Pınar Olgun, Φοιτητρίας, ἐξ Ἀγκύρας. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γυμνασίου Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yılmaz Akcebe, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Cihan καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aslı Öztürk, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου, πνευματικοῦ πατρός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία», ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Λυδίας Φιλιππησίας Ἀσπροβάλτας Σερρῶν, τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰανουαρίου.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων τοῦ Δήμου Beyoğlu ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπ'αὐτοῦ καί τοῦ Δήμου Γενούης ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, μέ θέμα: «Büyüleyici Şehir Cenova» (Γένουα: Μία μαγευτική Πόλις), αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σταυρίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ.  Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Rumvader), μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ν. Τσακίρην, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς Εὐγενεστάτης μνηστῆς αὐτοῦ Ἥβης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastıyalı, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Σμύρνης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Mario de Simone, Διευθυντήν Πολιτιστικῶν θεμάτων τῆς Ἰταλικῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, καί Matteo Lanfranconi, Καλλιτεχνικόν Σύμβουλον αὐτῆς, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνανιάδην, ἐντεῦθεν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τοῦ καλλιτέχνου Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κουνέλλη, ἐν τῇ ἐν Beşiktaş Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «GaleriArtist», τήν Τρίτην, 22αν  Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σταυρίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
  Τόν Ἐντιμολ. κ.  Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Rumvader), μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ν. Τσακίρην, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς Εὐγενεστάτης μνηστῆς αὐτοῦ Ἥβης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastıyalı, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Σμύρνης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Mario de Simone, Διευθυντήν Πολιτιστικῶν θεμάτων τῆς Ἰταλικῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, καί Matteo Lanfranconi, Καλλιτεχνικόν Σύμβουλον αὐτῆς, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀνανιάδην, ἐντεῦθεν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τοῦ καλλιτέχνου Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κουνέλλη, ἐν τῇ ἐν Beşiktaş Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «GaleriArtist», τήν Τρίτην, 22αν  Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὡσαύτως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν καί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Νεοφύτου τοῦ Η' καί Γρηγορίου τοῦ Ζ´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, καί Εὐχαΐτων κυροῦ Τιμοθέου, διατελέσαντος Ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Avctil, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιωτίδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Dušan Spasojević, Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zdravko Mitrović, Συμβούλου αὐτοῦ.   
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Στυλιανόν Ὀρφανόν καί Ἡρακλῆ Τσαγκάρην, Καθηγητάς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀναστασίαν Ἄνθη, Ἰατρόν, καί Ἀλεξάνδραν Πανταζῆ, Χημικόν. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἰωάννην Ἀκντεμίρ, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Δακτυλίδην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μαρίου, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, Σταυροδρομίου, τήν Τρίτην, 22αν Ἰανουαρίου.
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Καζολέα, μέ θέμα: «Θραύσματα παρουσίας στά χάνια τῆς Κωνσταντινούπολης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας  κ. Κύριλλον, Τοποτηρητήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας,  καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου αὐτῆς, μετά τοῦ Ἰερολ. Διακόνου κ. Ivan Petkov, τοῦ  Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Alexander Velev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, καί Dimitri Yotef, Ἐπιχειρηματίου. 
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μαστροκάλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Robert Hanna καί Peter Giorgi, καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2011-2012, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου, τήν Τετάρτην, 16ην Ἰανουαρίου.
Τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς συνομοσπονδίας ἑτοίμων ἐνδυμάτων καί μόδας καί τοῦ συντονιστικοῦ συμβουλίου ἱδρυμάτων μεταμοσχεύσεως, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Halkalı ξενοδοχείῳ Marriott αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, μετέβη εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον Χαλκηδόνος καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίῳ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Τό Σάββατον, 19ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Mehmet Ali Birand, ἐπιφανοῦς Δημοσιογράφου, ὑποστηρικτοῦ τῶν δικαίων τῶν Μειονοτήτων, ἐκ τοῦ ἐν Teşvikiye τεμένους, καθ'ἥν παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül, ὡς καί πλεῖστοι ἄλλοι ἐπίσημοι.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας  κ. Κύριλλον, Τοποτηρητήν τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας,  καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου αὐτῆς, μετά τοῦ Ἰερολ. Διακόνου κ. Ivan Petkov, τοῦ  Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Alexander Velev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, καί Dimitri Yotef, Ἐπιχειρηματίου. 
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μαστροκάλου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Robert Hanna καί Peter Giorgi, καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2011-2012, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου, τήν Τετάρτην, 16ην Ἰανουαρίου.
Τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς συνομοσπονδίας ἑτοίμων ἐνδυμάτων καί μόδας καί τοῦ συντονιστικοῦ συμβουλίου ἱδρυμάτων μεταμοσχεύσεως, ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Halkalı ξενοδοχείῳ Marriott αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 14ης Ἰανουαρίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Τιφλίδα ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐπέστρεψεν ὡσαύτως καί ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Sekulić.

Τούτους, ἀναχωρήσαντας ἀργότερον τό ἀπόγευμα εἰς Βελιγράδιον, προέπεμψαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 13ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
         
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου,  τήν Κυριακήν, 13ην Ἰανουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2011-2012, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Παρασκευήν, 11ην Ἰανουαρίου.
Τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό  τοῦ Ἱδρύματος Dünya Ehlibeyt καί τοῦ Δήμου Eyüp ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ Aşure τῶν Ἀλεβιτῶν, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Feshane, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἐντιμ. κ. Ἄκην Σακελλαρίου, Ἠθοποιόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰανουαρίου. 
τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 7ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ'ἔτος, ἑόρτιον γεῦμα εἰς ἅπαντας τούς Γραμματεῖς, τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου καί ἀπένειμεν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς αὐτοῦ εὐλογίας καί εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει.

Ὡσαύτως, τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 8ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης συνέφαγε μετά πάντων τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένων κλητήρων, ὁδηγῶν, κηπουρῶν, μαγείρων, θυρωρῶν κ.λπ., οὕς προσεκάλεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, καί ηὐλόγησε πατρικῶς τούς καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ λήξαντος ἔτους κόπους αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Χάνδακα καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γαβριήλ Ἀλεξίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Προδρόμης καί Ἰουστίνης καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἰωάννου Γκύλλη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Melke Akyüz καί τῶν  Ἐντιμ. κ. κ. Sait Susin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δω- δεκαημέρου. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Kevork Khazumian, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Hagop Minasyan, καί τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Μυτιλήνης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σουηδίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian Rolke, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Γερμανικοῦ Σχολείου, οἵτινες ἔψαλον τά κάλαντα διά τόν Πατριάρχην. 
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Ἀρετήν Δημοσθένους, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Μελετῶν διά τήν Εἰρήνην, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Πολυξένης, Φοιτητρίας.
Τούς Ἐντιμ. αὐταδέλφους κ. κ. Jamal καί Rami Daniel, ἐξ Ἑλβετίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Γιλμάζ, Ἰωάννην Ἄκντεμιρ, Φοιτητάς, καί Ἰωάννην Καγιακοπαράν, Ἐπιχειρηματίαν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Κατσικοπούλου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γιαννακάκην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Ἀντωνάκη, ἐκ Ρεθύμνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Μετά μεγαλοπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ λαμπρά ἑορτή τῆς ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰανουαρίου, καθ'ὅν παρέστη 100μελής ὅμιλος ΡΚαθολικῶν, Προτεσταντῶν καί Ὀρθοδόξων νέων, τοῦ ὁποίου τό προσκύνημα ὠργάνωσεν ἡ ἐν Γαλλίᾳ Κοινότης Taizé, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης.   
Τήν  Κυριακήν, 6ην ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.   
Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν.   
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Βουλευτής Καβάλας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἡ Ἐξοχ.  κ. Ἑλένη Ράπτη, Βουλευτής Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἄλλοι ἐπίσημοι,  πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς καί πιστοί ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων καί τῶν κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ Φαναρίου, ἐκ τῆς ὁποίας προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεράτειον καί ηὐλόγησε τό συγκεντρωθέν πλῆθος τῶν πιστῶν. Τόν Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶς Κοκκίνης, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ἀπένειμεν ἐπιστήθιον χρυσοῦν σταυρόν εἰς εὐλογίαν, ὡς καί ἐνθύμια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Θεολόγου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Μπούμπαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πασχαλίδου. 
Τόν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας.
Tόν Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Καϊμάκην, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Ἰωάννην Βασίλογλου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν  Ἐξοχ. κ. Ζurab Patatadze, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sofia Bakuridze.
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Μαλαματήν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τάς Εὐγεν. κυρίας Amanda Yazbek καί Alia Ayoub, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀμυράν, Παραγωγόν τῆς ΕΡΤ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοτσιφάκη, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πέτρου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Χειριστῶν φουσκωτῶν σκαφῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ὄθωνος Παπαδοπούλου, Καθηγητοῦ Πλαστικῆς Χειρουργικῆς, ἐξ Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κρίς καί Δημήτριον Πολιτόπουλον ἐκ Κομοτηνῆς, καί Μιχαήλ Πολιτόπουλον, ἐκ Νέας Ὑόρκης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐκ Φλώριδος Η.Π.Α. .
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Τερζάκην, Μηχανικόν, καί Παναγιώτην Ποδαρόπουλον, Φοιτητήν, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Okutur, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐντεῦθεν.   
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Μπρονόβσκι καί Παναγιώταν Κολοκυθᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Andrew Kolenberg, Ἱεροσπουδαστήν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Steven, ἐξ Η.Π.Α. .
Τάς Εὐγενστάτας κυρίας Ἀλεξάνδραν Michail καί Δέσποιναν Τσίκνα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Χαλδαιάκην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην  Μεσσαλᾶν,  ἐκ Πατρῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
             
Tόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Ἰωάννην Παλληκάρην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Κορίνας Βηθλεέμ, καί Βασίλειον Ὀρφανόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Φραγκουλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Χρυσάνη, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν.  κ. Ἀγόρω, ἐξ Ὀρχομενοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Χρόνην καί Γαληνόν Βαρύτιμον, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Βρανᾶ, ἐντεῦθεν.

*  *  *