Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Σεπτέμβριος 2016

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Γερμανίας, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δρος Heinrich Bedford - Strohm, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, τοῦ Αἰδεσιμολ.  Ἱερέως Δρος κ. Martin Illert καί τῆς Εὐγεν. κ. Petra Bosse - Huber, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ἡ Ἀντιπροσωπεία τήν Πέμπτην, 29ην τ. μ., συνειργάσθη μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Τό ἀπόγευμα δέ τῆς αὐτῆς ἡμέρας μετέβη εἰς Diyarbakır τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας πρός ἐπίσκεψιν καταυλισμῶν προσφύγων. 
Τήν Εὐγεν. κ. Zeynep Sağıroğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Σενκοποπόφσκυ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐντεῦθεν, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου Βλαδιμήρου, εἰς Μπάρ Μαυροβουνίου, τήν Κυριακήν, 25ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Στεφάνου Μπενλίσοϊ καί Μαρίας-Ζεϊνέπ Ἐρέν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου, τήν αὐτήν ἡμέραν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εἰς Σμύρνην.
(24-25 Σεπτεμβρίου)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Σεπτεμβρίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην ἔνθα ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί πολλῶν Ἱεραρχῶν, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς πόλεως  ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Uğur Kolsuz, Ἀντινομάρχου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου ἀπουσιάζοντος, ὡς καί εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu, Δήμαρχον μεγαλοπόλεως Σμύρνης.

Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου καί παρέστη εἰς τήν ἐν χαρμοσύνῳ κλίματι καί ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ ποιμενάρχου τῆς Σμύρνης Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βαρθολομαίου. Ἐν τῷ τέλει τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος τοῦ Ρωμαίηκου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, ἐκφωνήσας τόν ἐνθρονιστήριον λόγον του, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ηὐχήθη τῇ Α. Σεβασμιότητι  εὐλογημένην παρά Θεοῦ ποιμαντορίαν καί  τῷ προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ δεξίωσις προσφερθεῖσα εὐγενῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Σμύρνης καί ἀκολούθως ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου  τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καμερούν κ. Γρηγορίου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, καθ᾿ ἥν ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου πρός τόν χειροτονούμενον καί τάς παραινέσεις Αὐτοῦ, ἀπήντησεν ὁ Θεοφιλέστατος ἐκφράσας τόν σεβασμόν καί τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Πατριάρχην καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον. 

Εἰς ἀμφοτέρας τάς ἱ. τελετάς ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε καί τουρκιστί παρουσιάσας τούς δύο νέους Ἀρχιερεῖς καί πληροφορήσας τήν τοπικήν κοινωνίαν διά τάς προσωπικότητάς των καί τήν δρᾶσιν των ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης, ἀπαντῶν εἰς διάφορα ἀρνητικά σχόλια ὑπεγράμμισεν ὅτι αἱ ἐνέργειαι καί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι μακράν τῆς πολιτικῆς καί ἀποβλέπουν εἰς τήν οἰκοδομήν τῶν πιστῶν, τάς καλάς σχέσεις ἀνθρώπων καί λαῶν καί μάλιστα γειτονικῶν καί εἰς τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ ἁγίου Σμύρνης καί εἰς τήν χειροτονίαν τοῦ ἁγίου Ἐρυθρῶν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Σμύρνης κ. Lorenzo Piretto, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Κυβερνήσεως τῆς Χώρας, οἱ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, κ. Βασίλειος Λεβέντης, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, κ. Κωνσταντῖνος Σκανδαλίδης, πρ. Ὑπουργός, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἐκ μέρους αὐτοῦ, ἡ Ἐξοχ. κ. Νίνα Κασιμάτη, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β´ Πειραιῶς,  οἱ Ἐξοχ. κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης, Ἀντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γεν. Γραμματεύς Θρησκευμάτων, Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης, ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Hasan Tahsin Kocabaş, ἐκ προσώπου τοῦ Δημάρχου Σμύρνης, Ἐμμανουήλ Βουρνούς, Δήμαρχος Χίου, κ. Ἰωάννης Παπαδάτος, Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Νέας Σμύρνης, Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Ἀρχοντάκης, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων Ἀθηνῶν, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ Σμύρνης, Πόλεως, Βόλου, Λέσβου καί Ἀθηνῶν.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ νέος Ἀρχιερεύς παρέθεσε γεῦμα εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, Ὅστις τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, μετά τῶν Ὁσιωτ. ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν κ. Luigi d´ Ayala Valva καί κ. Stefano De Ponti, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος Bose, Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Εὐθύμιον Νικολαΐδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιρέϊ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Χριστίνης καί Ἄννης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σαρρῆν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mevlut Akyıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aşkım, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 27ης Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἀσσίζην

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου (Sant´ Egidio), ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγματοποίησε μεταξύ 18-21 Σεπτεμβρίου, ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Ἀσσίζην Ἰταλίας, πρός συμμετοχήν εἰς τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, ὁμοῦ μετά τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀσσίζης καί τῆς Κοινότητος τῶν Φραγκισκανῶν, πέμπτην διεθνῆ Συνάντησιν Θρησκειῶν διά τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἡ διοργάνωσις αὕτη εἶχεν ὡς θέμα «Δίψα διά τήν Εἰρήνην. Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν διαλόγῳ». 

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης Σεπτεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἀφίχθη εἰς Περούτζια ὅπου ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί ἐκπροσώπων τῶν προσκαλεσάντων Αὐτόν. Ἀκολούθως μετέβη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως, εἰς ἥν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰταλίας, καί πολλαί ὑψηλαί προσωπικότητες ἀπό διαφόρους Χώρας.

Ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Πρόεδρος Mattarella ἐπαρασημοφόρησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας «Ἰππότης τοῦ Μεγαλοσταύρου».

Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ «Sant´ Egidio» Δρος Andrea Riccardi, εἰς ὅ συμμετέσχε καί ἡ Α. Ὑψηλότης ὁ Μέγας Δούξ τοῦ Λουξεμβούργου κ. Ἑρρίκος μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 19ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Περούτζια (San Lorenzo) ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν πλῆθος πιστῶν καί πολλῶν ἐπισήμων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Gualtiero Bassetti, Ἀρχιεπίσκοπον τῆς πόλεως, ὅστις Τόν προσεφώνησε κατά τήν διάρκειαν τελετῆς καί προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου  τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς πόλεως, ἔνθα προσεκύνησε καί μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

Μετά ταῦτα, ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί παρουσίᾳ πλήθους Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων, ἐγένετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Διεθνῶν Σχέσεων καί Συνεργασίας διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Περούτζια. Κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογ. Δρ Giovanni Paciullo, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Gualtiero Bassetti, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής Andrea Riccardi, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Marco Impagliazzo, Πρόεδρος τοῦ Sant´ Egidio, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀναπτύξας εἰς τήν ὁμιλίαν Του τήν σημασίαν τοῦ Διαλόγου. Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἵδρυμα «Casa Monteripido».

Tό ἀπόγευμα, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ἐν Ἀσσίζῃ, εἰς ἰδιαίτερον «πάνελ» καί τῇ συμμετοχῇ  ἑκατοντάδων ἀκροατῶν, ἐγένετο πανηγυρική καί λίαν τιμητική ἐκδήλωσις μέ θέμα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, 25 ἔτη εἰς τήν διακονίαν τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ κόσμου» ἐν μεγαλοπρεπεῖ αἰθούσῃ τῆς Μονῆς τῶν Φραγκισκανῶν. Κατ᾿ αὐτήν ὡμίλησαν ἡ Α. Χάρις, ὁ προεδρεύσας τῆς ἐκδηλώσεως Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper, ὁ ἱστορικός Ἐλλογ. κ. Andrea Riccardi, ὁ Ἐξοχ. κ. Mario Giro, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ὁ Σοφολ. κ. David Rosen, πρ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Ἰρλανδίας, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης εὐχαριστήσασα διά τάς τιμάς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ ὡς ἄνω Μονῇ ὁμοῦ μετά τοῦ ὀλίγον ἐνωρίτερον ἀφιχθέντος Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί πολλῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως, καθ᾿ ὅ ἡ διοίκησις τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου προσέφερεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα συμβολικόν δῶρον καί ἐξέφρασε διά θερμῶν λόγων τάς εὐχάς της διά τήν συμπλήρωσιν 25ετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχείας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα ἐν τῷ κοινῷ αὐτῶν καταλύματι.

Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο εἰδική τελετή-προσευχή τῶν χριστιανῶν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, εἰς ἥν προέστη ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, ὡς καί πλῆθος ἐπισήμων καί μελῶν τῆς Διασκέψεως. Κατ᾽ αὐτήν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἰταλιστί, ὁμοίως δέ κατά τήν καταληκτήριον ἐκδήλωσιν τῆς Διασκέψεως ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ Ναοῦ ἀπηύθυνε Μήνυμα διά τήν ἀναγκαιότητα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐπηκολούθησεν ἡ ὑπογραφή ὑπό πάντων τῆς Διακηρύξεως τῆς αἰσίως ληξάσης Διεθνοῦς ταύτης Διασκέψεως.       

Τόν Πατριάρχην συνώδευον εἰς τό ταξίδιον τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλλης, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων. Ἐπίσης παρέστησαν ὡς προσκεκλημένοι τῶν διοργανωτῶν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.

Κατά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Πατριάρχου τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 21ης τ. μ., ὑπεδέχθη Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Νέσερην, Οἰκονομολόγον, ἐκ τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Σάββαν Δαυΐδ Βασιλειάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν Ἰωάννου Çolakyan, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Surp Hovhan Vosgeperan, τήν Παρασκευήν, 23ην Σεπτεμβρίου.
Τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί διεβίβασε τάς συλλυπητηρίους εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας, τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἱδρύματος «Hrant Dink» ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων εἰς ὑπέρ κοινωφελῶν σκοπῶν ἐργαζομένους, ἐν τῷ συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Πιτσούλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀηδονοχωρίου Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 17ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Τό ἀνώτατον παράσημον τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

Τήν Κυριακήν, 18ην τ.μ. Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀσσίζην διά νά συμμετάσχῃ εἰς Διεθνές Συνέδριον μέ θέμα «Δίψα δι᾽ Εἰρήνην - Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν Διαλόγῳ». Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συνηντήθη μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, ὁ ὁποῖος μετά μίαν λίαν φιλικήν συνομιλίαν ἀπένειμεν εἰς Αὐτόν τό ἀνώτατον παράσημον τῆς Χώρας του ὡς ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως  καί ἀναγνωρίσεως τῆς ἐπί 25ετίαν Πατριαρχικῆς διακονίας Του.

Αὔριον, Δευτέραν, ὁ Πατριάρχης θά τιμηθῇ ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Perugia διά τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορος εἰς τόν τομέα τῶν Διεθνῶν Σχέσεων, ἐνῶ τήν Τρίτην θά συναντηθῇ ἐν Ἀσσίζῃ μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Πλείονα διά τήν Πατριαρχικήν ταύτην ἐπίσκεψιν εἰς Ἰταλίαν θά δημοσιευθοῦν μετά τήν ὁλοκλήρωσιν αὐτῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 16ης Σεπτεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ τήν προτεραῖαν μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 14ης Σεπτεμβρίου, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Εὐσταθίου Λιανοῦ Λιάντη, Εἰδικοῦ Γραμματέως Θρησκευτικῆς καί Πολιτιστικῆς Διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου, καί κ. Φωτίου Κοντοῦ, Διευθυντοῦ τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ, ὡς καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν καί συνεργασίαν τόν Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργόν καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ, οἵτινες παρεκάθησαν ἀκολούθως εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα, ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου, καί τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικῶν ἱερέων κ. Gilbert Degros, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Rochefort, κ. Christophe Delaigue καί Emmanuel Albuquerque E Silva, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Jean-François Delogne καί Alexandre Etaix, ἐκ Βελγίου καί Γαλλίας.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν, ἐκ Χανίων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Δικηγόρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζορμπᾶν, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Γανωτῆν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γεν. Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας  Κωνσταντινουπολιτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Serdar Ulaş, Ἀστυνομικόν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Çanakkale.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνέστην Βαρίμην, Πρόεδρον τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας «North Maritime», ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Δουλουφάκη, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δαφνῶν Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 9ην Σεπτεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Duran Cesur καί Χριστίνης Ἀναγνωστοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰς Κροατίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. κ. Εἰρηναίου, πρός συμμετοχήν Του εἰς τάς ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς τῶν θυμάτων τοῦ Β´ παγκοσμίου πολέμου ἐν Jasenovac Κροατίας, ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ ἐκεῖσε στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ζάγκρεμπ τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Σεπτεμβρίου, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. κ. Εἰρηναίου, τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφυρίου, ἄλλων Ἱεραρχῶν καί τῆς Ἐξοχ. κ. Ἑλένης Γεροκωστοπούλου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Παναγιώτατος ἀκολούθως μετέβη εἰς τό ἐκπαιδευτικόν Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζάγκρεμπ  «Katarina Kantakuzina  Brankovic», προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ ἐν αὐτῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας καί ἐν συνεχείᾳ ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου «Νεομάρτυρες: Προοπτικαί εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἐκπαίδευσιν» ὁμιλήσας καταλλήλως. Κατ᾿ αὐτό ἐγένοντο ἐμπεριστατωμέναι εἰσηγήσεις διαφόρων ἐπιστημόνων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο ἐν τῷ Πρωθυπουργικῷ Μεγάρῳ συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Tihomir Orešcović, Πρωθυπουργοῦ τῆς Κροατίας, καί τό ἑσπέρας παρετέθη ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζάγκρεμπ πρός τιμήν Του ἐπίσημον δεῖπνον εἰς ὅ παρεκάθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, Διπλωμάται καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἁγίου Ζάγκρεμπ καί τοῦ Παναγιωτάτου, ἐνῶ σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Ζάγκρεμπ Ἐντιμ. κ. Milan Bandič καλωσορίσας ἐγκαρδίως τόν Πατριάρχην ἐκ μέρους τῶν δημοτῶν του.

Τό Σάββατον, 10ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ νεοϊδρυθείσῃ Ἱ. Μονῇ ἐν Jasenovac, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ. κ. Εἰρηναίου καί πολλῶν Ἱεραρχῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας καί Πολωνίας, τοῦ πλήθους τῶν προσελθόντων πιστῶν κατακλυσάντων τόν Ναόν καί τούς πέριξ αὐτοῦ ὑπαιθρίους χώρους.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τά διά μέσου τῶν αἰώνων μαρτύρια τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῶν Σέρβων, τῶν ὁποίων ἐξῇρε τήν βαθεῖαν πίστιν καί τό γενναῖον καί ὑψηλόν φρόνημα.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ ἱ. κλῆρος καί ὁ λαός μετέβησαν εἰς τόν παραπλήσιον χῶρον ἔνθα ἦτο τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως ἑκατοντάδων χιλιάδων Σέρβων, οἱ ὁποῖοι ἐθανατώθησαν μαρτυρικῶς ὑπό τῶν ναζιστικῶν δυνάμεων κατά τόν Β´ παγκόσμιον πόλεμον, καί ἀνεπέμφθησαν δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τάς νέας κτιριακάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Σλαβονίας καί παρέστη εἰς τόν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. κ. Εἰρηναίου τελεσθέντα Ἁγιασμόν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Οἴκου. Κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς Zagreb ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Kolinda Grabar Kitaroviç,  Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας, ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, ἀκολούθως δέ ἔτυχε τῆς φιλοξενίας τῆς Ἐξοχ. κ. Ἑλένης Γεροκωστοπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Κροατίᾳ, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Θεοδωρακοπούλου, Πρέσβεως. ἐ. τ. .

Τό ἑσπέρας, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφυρίου, τοῦ Μακ. Πατριάρχου ἐπιστρέψαντος ἐν τῷ μεταξύ εἰς Βελιγράδιον, καί τῆς Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς, καί περί τό μεσονύκτιον ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀπετέλεσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία
τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου 

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τήν Κυριακήν, 11ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Κίτρους κ. Γεώργιος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματεύς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, οἱ Ὁσιολ. Ἱερομόναχοι κ. Λουκᾶς Ξενοφωντινός καί κ. Ἐπιφάνιος Παντοκρατορινός, πλεῖστοι Κληρικοί, ἡ Ὁσιωτ. Μοναχή Ἰακώβη, Ἡγουμένη τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου,  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, οἱ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γεν. Γραμματεύς Θρησκευμάτων, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, αἱ Εὐγεν. κυρίαι Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, καί Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδων Σαμαρᾶς, αὐτάδελφος τοῦ νέου Ἱεράρχου, κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, Δήμαρχος Ναούσης, κ. Ἰωάννης Παπαδᾶτος, Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Νέας Σμύρνης, καί προσκυνηταί ἐκ Σμύρνης, Βεροίας, Ναούσης καί Βόλου.

Πρό τῆς Χειροτονίας προσεφώνησε τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον ὁ Παναγιώτατος ἐξάρας τήν ἀφωσιωμένην καί καρποφόρον διακονίαν αὐτοῦ ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἀναφερθείς δέ καί εἰς τήν περιώνυμον Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου ἥν καλεῖται νά ποιμάνῃ ἀπό τῆς σήμερον ὁ νέος Ἀρχιερεύς. Ἀντιφώνησεν ὁ χειροτονούμενος ἐκφράσας τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Σεβασμιωτάτων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καθώς καί συγκινήσεως καί  συνοχῆς διά τήν νέαν ὑψηλήν θέσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφ᾽ ἧς καλεῖται  νά συνεχίσῃ τήν διακονίαν του.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.

Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ᾽ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου Παπίνη, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί εἰς τήν σχέσιν τῶν χριστιανῶν μετά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. John Bass, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλπιδοφόρον Χρυσοβέργην καί τάς Εὐγεν. δίδας Θεοδώραν Μπίτση καί Σοφίαν Καρρῆ, Ἀθλητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ροδάνθης Πολίτη, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πόρου Ἡρακλείου, τήν Πέμπτην, 8ην Σεπτεμβρίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Ἰωακείμ, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τῆς Εὐγεν. κ. Katherine Behar, ἐν τῶ Μουσείῳ τοῦ Πέραν, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου:
α) κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Ἠλιάδου, μητρός τοῦ Λυκειάρχου τῆς Ζαππείου Σχολῆς Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Ἠλιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 6ην Σεπτεμβρίου, καί
β) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto França, Γεν. Προξένου τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus», τήν Τετάρτην, 7ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Hans-Gert Pöttering, πρῴην Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Conrad Adenauer», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Jakov Devčic, Συμβούλου αὐτοῦ, κ. Colin Dürkop, κ. Sven - Joachim Irmer καί κ. Cem Akçağ, ἐκ τῶν Διευθυντῶν τοῦ Ἱδρύματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Taşkın Ünal, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alpaslan Demirkan, Τραπεζίτην, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη : 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν ἐν τῆς κήποις τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Μουσικοῦ Νικηφόρου Μεταξᾶ, τό Σάββατον, 3ην Σεπτεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Σεπτεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ἀρεταῖον, Δημοσιογράφον.
Τόν Μουσικολ. κ. Δημήτριον Φαρσαδάκην, Ἱεροψάλτην, ἐξ Ἀμερικῆς.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν Μεγαλώνυμον Κοινότητα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν:
α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου - Διπλοκιονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ὄλγας καί τῆς ἐγγονῆς των δίδος Claudia, καί Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί
β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί κ. Παντελήμονος Παναγιωτίδου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱ. Ναῶν.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Serge Runge, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐξαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν,  Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Σταθόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Παπασυννεφάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ.
Ὅμιλον Ἰατρῶν, ἐντεῦθεν καί ἐκ Σκοπίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐν Ἰατροῖς κ. Jan - Klod Kayuka. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον - Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μεταπτυχιακόν φοιτητήν ἐν Ρώμῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özası, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Batur Durmay, ξενοδόχον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Bozkus, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ̉ ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Τετάρτην, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Θεολόγων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Bamberg Γερμανίας κ. Ludwig Schick During, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης γερμανιστί, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μεγάλου Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Πρέσβυν ἐ.τ. Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, διατελέσαντα πρό ἐτῶν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἧς τυγχάνει γόνος καί ἀνάστημα. Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν νέον Ἄρχοντα διά θερμῶν λόγων ἀναφερθείς εἰς τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τά Γράμματα καί τήν ἱστορικήν ἔρευναν, οὗτος δέ ἀπήντησεν ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας καἰ ἀναφερθείς εἰς τούς δεσμούς του μετά τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 1ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος,  Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Ruben Tierrablanca, Κληρικοί, πλεῖστοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Μ. Ρήτωρ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος αὐτῆς, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Ι´ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων,  οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.

Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς πάντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.
Τήν μεσηβρίαν παρετέθη ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἑόρτιος Τράπεζα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Καραμπίνην, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, ἀνακοινώσαντα εἰς τόν Πατριάρχην ὅτι ἡ Σύγκλητος ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως ἀπονείμῃ Αὐτῷ τό ἀπονεμόμενον διά πρώτην φοράν Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ κατ᾽ αὐτόν Πανεπιστημίου, καί τούς Ἐλλογ. κ. κ. Φώτιον Μάρην, Ἀντιπρύτανιν, καί Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν.
Τούς Ἐξοχ. κ. Παναγῆν Δρακουλόγκωναν, Ἀντιπεριφερειάρχην Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κεφαλληνίας-Ἰθάκης,  καί κ. Σπυρίδωνα Γαλιατσᾶτον, Ἀντιπεριφερειάρχην Τομέως Τουρισμοῦ Ἰονίων Νήσων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἄϊτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἐξ Ἀμυνταίου Φλωρίνης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη : 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ΡΚθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν Ἀκολουθίαν, ἐπί τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῶν διά τό φυσικόν περιβάλλον, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 1ης τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τό ὑπό τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως C.H.P. διοργανωθέν φεστιβάλ ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ διά τήν εἰρήνην, (1 Σεπτεμβρίου), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, ἐν Ataşehir, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον, συγχαρείς αὐτῷ καί εὐχηθείς εὐλογημένην ποιμαντορίαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, τελέσαντα τό μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεβαστιανόν Τοπάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, τήν Τρίτην, 30ήν Αὐγούστου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin καί ταῖς λοιπαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου.
 
*  *  *