Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀπονομήν τοῦ Ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Πασχαλίδην (Φανάριον, 24 Φεβρουαρίου 2018) * * *

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Ὑπομιμνήσκων κύριε Συμεών Πασχαλίδη,

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, πάντοτε σεμνυνομένη καί ἀγαλλομένη ἐπί τῇ κατά Χριστόν ἀναστροφῇ καί προόδῳ τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐπιβραβεύει σήμερον τήν ὑμετέραν ἀφοσίωσιν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον καί τήν προσφοράν ὑμῶν εἰς τήν ἱεράν ἐπιστήμην καί τήν Ἐκκλησίαν, διά τῆς ἀπονομῆς εἰς ὑμᾶς, ἰδίαις ἡμῶν πατριαρχικαῖς χερσίν, ἐνταῦθα, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, κατά τήν φωτοστόλιστον ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὑψηλόν ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ὑπομιμνήσκων ἦτο ἐκκλησιαστικός ἀξιωματοῦχος, κληρικός ἤ λαϊκός, ὁ ὁποῖος ἐλειτούργει ὡς σύνδεσμος μεταξύ τοῦ ἐπισκόπου καί τῶν πιστῶν. Ἐδέχετο τά αἰτήματα τοῦ λαοῦ καί τά διεβίβαζεν εἰς τόν ἐπίσκοπον, τόν ἐνημέρωνε διά τάς ὑποθέσεις, αἱ ὁποῖαι ἔχρηζον νομικῆς καί κανονικῆς διευθετήσεως, συνέτασσε τάς δεούσας ἀπαντήσεις καί τάς ἐκοινοποίει ἁρμοδίως. Ὡς πρόσωπον ἐμπιστοσύνης, συνώδευε τόν ἐπί-σκοπον εἰς τάς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς συναντήσεις, εἰς τάς ὁποίας συμμετεῖχε καί ὁ ἴδιος, ὅπου καί εἶχε ρόλον εἰδικοῦ συμβούλου τοῦ ἐπισκόπου καί εἰσηγητοῦ πρός αὐτόν ἐπί τῶν συζητουμένων ἑκάστοτε θεμάτων.

Ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, ὁ Ὑπομιμνήσκων ἦτο ἔμπιστος τοῦ Πατριάρχου, ἔχων ἄμεσον πρόσβασιν πρός αὐτόν. Ἐνημέρωνεν αὐτόν καθηκόντως καί καθ᾿ ἡμέραν, περί τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἐπαύριον καί περί τῶν τρεχουσῶν συναντήσεων καί κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων αὐτοῦ.

Ἀπό τῆς σήμερον, Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, συγκαταλέγεσθε μεταξύ τῶν ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ ὁποῖοι, καθ᾿ ὅλην τήν ἱστορίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἶχον ἀνεκτίμητον προσφοράν, τήν ὁποίαν συνεχίζουν, εὐόρκως καί ἀποτελεσματικῶς, οἱ σύγχρονοι Ἄρχοντες, οἱ συγκροτοῦντες τήν ἱδρυθεῖσαν ὑπό τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ἅμα τῇ ἀναρρήσει ἡμῶν εἰς τήν καθέδραν Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μέλη τῆς ὁποίας εἶναι οἱ ἀνά τήν οἰκουμένην ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πλήν τῶν ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς τό «Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου».

Οἱ Ἄρχοντες εἶναι πολύτιμοι συνεργάται ἡμῶν εἰς τά ἔργα διακονίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, καί ὑπερασπισταί τῶν Δικαίων τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι καί ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε, ὁ καθηγητής τῆς Πατρολογίας καί τῆς Ἁγιολογίας ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας, μέ ἀξιόλογον ἐρευνητικόν, συγγραφικόν, ἐκδοτικόν καί διοικητικόν ἔργον, καί μέ διεθνῆ παρουσίαν, συνεργάτης Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Μονῶν, κεκοσμημένος πλέον μέ τό ὑψηλόν ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομιμνήσκοντος, θά ἀναδειχθῆτε ἄξιος τῆς κλήσεως τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Προκαθημένου της, καί θά συνεχίσετε «καλῶν ἔργων προΐστασθαι», καί δή ἀπό τήν πολυεύθυνον θέσιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ ὕπατος θεσμός τῆς Ὀρθοδοξίας. Φυλάσσει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀνεκτιμήτους παραδόσεις φιλοθεΐας καί φιλανθρωπίας, ἐπιτελεῖ θεοστηρίκτως καί ἀποτελεσματικῶς τήν διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεῖ τόν διάλογον τῶν θρησκειῶν, τήν εἰρήνην καί τήν ἀλληλεγγύην, δίδει εὐθαρσῶς τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν, ἔναντι ὅλων τῶν προκλήσεων καί ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀκεραιότητα τῆς καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτήν τήν Ἐκκλησίαν καλεῖσθε καί ὑμεῖς νά διακονήσετε. Ἡ ἀπονεμηθεῖσα σήμερον εἰς τό πρόσωπόν σας τιμή, εἶναι ἀναγνώρισις γενομένης προσφορᾶς, ἀλλά καί πρόσκλησις, προτροπή καί ἐνίσχυσις πρός συνέχισιν καί αὔξησιν τῆς θεαρέστου καρποφορίας καί τῆς ἐνθέου διακονίας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους. Θά σᾶς συνοδεύουν καί θά σᾶς κρατύνουν αἱ προσευχαί τῶν ἐν Φαναρίῳ ἀνυστάκτων φυλάκων τῶν πατρῴων δογμάτων καί τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου τοῦ βίου, καθώς καί αἱ εὐχαί πάντων τῶν μετεχόντων εἰς τήν πανηγυρικήν ταύτην ἑσπερινήν σύναξιν.

Περαίνοντες τόν λόγον, καλωσορίζομεν εἰς τό σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας τήν ἐρίτιμον καί Ἐλλόγιμον σύζυγόν σας Μαρίαν, τά προσφιλῆ τέκνα καί τήν ἔντιμον συνοδείαν σας, καί ἀπονέμομεν πᾶσι τοῖς παροῦσι καί συμπροσευχομένοις τάς πατριαρχικάς εὐχάς καί τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ.

Ἄξιος!