ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Ἀρίστης κ. Βασίλειος

Ἀρίστης κ. Βασίλειος

Ὁ Ἐπίσκοπος
Ἀρίστης
Βασίλειος

01.02.1976

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος (Τσιοπανᾶς) ἐγεννήθη τῇ 4ῃ Μαΐου 1939 ἐν Μεσαρίστοις Μεσολογγίου. Ἐπεσκέφθη ἀρχικῶς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν τῆς Πάτμου καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του τὸ ἔτος 1963 ἐχειροτονήθη Διάκονος τῇ 9ῃ Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀποσταλεὶς κατόπιν εἰς Γερμανίαν δι' εὐρυτέρας σπουδὰς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Τυβίγγης. Μετὰ τὸ πέρας τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογίαν καὶ τὴν Φιλοσοφίαν, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἐν Βιέννῃ καὶ ἀπεστάλη, ὅπως ὑπηρετήσῃ ὡς ἐφημέριος τῆς ὀρθοδόξου ἐνορίας Ρώμης. Τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 1976 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐν Γενεύῃ. Ἔκτοτε ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Τηλ.: 0711-6572134.

Ονομαστική: 1 Ἰανουαρίου