Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Αὔγουστος 2014


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρικαπού κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης λ. μ. Αὐγούστου.
Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Παλαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Hans Gerny, ἐξ Ἑλβετίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, Ἄρχοντες Ὀφφικάλιοι καί πιστοί ἐξ Αὐστραλίας καί Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πατριάρχης, ὁ Θεοφιλ. κ. Hans Gerny καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
β) Ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Συνοδικοί Ἱεράρχαι καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Hüseyin Avni Mutlu καί ταῖς Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου δεξίωσιν  ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Κερατίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ρέμελην, πρῴην Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί κ. Γεώργιον Κώστα, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ.
Μέλη τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς Χορῳδίας νέων, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν συναυλίαν των τῆς 1ης Σεπτεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Şant Varjabetyan καί Ἑλένης Κάτση, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ, τήν Κυριακήν, 31ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά:
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Καμίλη, Καθηγητρίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ὡς καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Ἰωαννίδου καί Χριστίνης Λ. Κοσμάογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Yeşilköy, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τό ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Anadolu Kulübü, τήν Κυριακήν, 24ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Dilek Koç καί Ali Can Karayani, έν Χρυσουπόλει, τό Σάββατον, 30ήν Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε διά Κληρικοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς τάς εὐχάς Αὐτῆς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τήν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Μαρίαν-Σταματίαν Ψαροπούλου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐκ τῶν κληρικῶν αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφυλάκτου Βίτσου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Σάκκαρη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σάκκαρη καί τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐκ Milano.
Τόν Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Πόλιν, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κυροῦ Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μεγάρων, τήν Παρασκευήν, 29ην Αὐγούστου.

Καταλλήλως δέ κατά:
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γαβριήλ καί Φιόνας Πετρίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου.
Τήν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν διοργανωθεῖσαν «ἑλληνική βραδιά» ἐν τῇ νήσῳ Ἀντιγόνη, αὐθημερόν.
Τήν ὑπό τοῦ Μουσείου Πριγκηποννήσων διοργανωθεῖσαν συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, ἐν τῇ ἐν Χάλκῃ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Πρωτεύουσαν

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 28ης τ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μετέβη, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, διατελέσαντος ἐπί ἑπταετίαν Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἰς Ἄγκυραν καί ἀνελθών εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον Çankaya παρέστη εἰς τήν τελετήν παραδόσεως ὑπ̉ αὐτοῦ τοῦ ὑπάτου ἀξιώματος τῆς Χώρας εἰς τόν νεοεκλεγέντα ὑπό τοῦ λαοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, 12ον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, ἐν μέσῳ πλήθους προσκεκλημένων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐν οἷς καί πλεῖστοι ἀρχηγοί Κρατῶν καί Κυβερνήσεων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις  ἐν τοῖς κήποις τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, μεθ̉ ἥν ὁ Πατριάρχης καί ἡ Α. Σ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέστρεψαν τάς ἑσπερινάς ὥρας ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου, τρίτην ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του εἰς Ἴμβρον, προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Βοστώνης κ. Μεθοδίου. Κατ᾽ αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Ὀρφανός, Ὑπουργός Μακεδονίας - Θρᾴκης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. İsmail Kaşdemir, Βουλευτῆς τοῦ Κόμματος A.K.P. τοῦ νομοῦ Çanakkale, ἱκανός ἀριθμός κατοίκων τῆς Νήσου καί Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐπαρουσίασεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας εὐχαριστήσας αὐτούς διά τήν τιμητικήν των παρουσίαν. Ἀκολούθως, ἐν πομπῇ ἀνῆλθον ἅπαντες εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια.

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὅστις ὡμίλησεν ἐν τῷ τέλει τῆς ἀκολουθίας.

Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 21ης Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης  ἀφίχθη εἰς τήν Ἴμβρον ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν μετ᾽ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί τιμῆς ἐν τῷ λιμένι Ἅγιος Κήρυκοςὁ Σεβ. Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ ἱερός κλήρος τῆς Νήσου καί πλεῖστοι κάτοικοιαὐτῆς, ὡς καί παραθερισταί ἐξ Ἑλλάδος.  Ἀκολούθως μετέβη εἰς τόν ἐν τῇ πρωτευούσῃ Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔνθα προσεκύνησε καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου παρατεθέν πρός τιμήν Του γεῦμα ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ κατοικίᾳ.

Τήν πρωίαν τῆς Παρασκευῆς, 22ας ἰδίου, μετέβη εἰς τό χωρίον Σχοινούδι καί ἐπεσκέφθη  τόν ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας ταύτης Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐπικοινωνήσαςκαί μετ᾽ἄλλων κατοίκων τοῦ χωρίου. Ἠκολούθησεν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις Αὐτοῦ εἰς τόν Ἔπαρχον τῆς Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί συνάντησις ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ ἕδρᾳ μετά τοῦ μόλις ἀφιχθέντος Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ὀρφανοῦ, Ὑπουργοῦ Μακεδονίας −Θρᾴκης, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησαν ἅπαντες εἰς γεῦμα εἰς τό χωρίον Κάστρον, παρατεθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω κληρικοῦ.

Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος  εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, οἱ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός καί κ. Γεν. Πρόξενος, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Νήσου καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης καί ηὐχήθη τά δέοντα εἰς τούς συμπανηγυριστάς Ἰμβρίους, ἀπήντησε δέ ὁ χοροστατήσας Ἱεράρχης.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετά πάντων τῶν ἀνωτέρω παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ τοπικοῦ Συνδέσμουμουσικήν ἐκδήλωσιν καθ᾽ ἥν ἐξετελέσθη καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς γυναικείας χορῳδίαςτῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ἐν συνεχείᾳ δέ καί ὑπό τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Δράμας. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί ὁ Πατριάρχης διανείμας ἐνθύμια εἰς τά μέλη τῶν ὡς ἄνω σωματείων.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 21ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί Φωτογράφου, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἔνθα θά προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τήν Τετάρτην, 27ην τ.μ . .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμούλ Ἐφφέν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Χώρας Χανίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Σαπουνάκη.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ ἐν Θεσαλονίκῃ Μορφωτικοῦ Συλλόγου «Τό Κιζδερβένι», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Βαρβερίδου, Προέδρου.
Ὅμιλον νέων έθελοντῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ).
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Καλογερᾶν, Καθηγητήν Ἀρχιτεκτονικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Σενκοποπόφσκυ, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ  ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Şant Varjabetyan, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κάτση, Γραμματέα ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀράπογλου, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, Ἰατροῦ, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ καί τῆς θυγατρός των Εὐγεν. κ. Ἄννης Πετρίδου-Παπαδοπούλου μετά τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ζαβραδινόν μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὐθυμίας Λιάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἄγκυραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν πρόσκλησιν τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül ὅπως συμμετάσχῃ εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ Çankaya ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν ἐπί τῇ λήξει τῆς ἑπταετοῦς θητείας αὐτοῦ εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 19ης τ.μ. Αὐγούστου, εἰς Ἄγκυραν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Κασσιανοῦ Νότη καί ἀνῆλθεν εἰς Çankaya. Περί τό τέλος τῆς δεξιώσεως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀντήλλαξε χειραψίαν καί ἔσχε βραχύν διάλογον μετά τοῦ κ. Προέδρου, μνησθέντος καί τῆς πρό τινων ἐτῶν ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἴμβρον.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε περί τό μεσονύκτιον ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Κουκοδῆμος,
Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος
εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Τήν Τρίτην, 19ην τ. μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Κουκοδῆμον, Ὑφυπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Μακρίδου, Διευθυντρίας τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, τ. Βουλευτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί συνεργασίαν ἐπί θεμάτων ἀπασχολούντων τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν. Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν οὗτος εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ̉ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Βαρβαρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βισβάρδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάκωβον Σαρδῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.κ. Ἀναστασίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνην Φαραγκουλιτάκη, Γεν. Διευθύντριαν τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γεωργαλῆ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου - Διπλοκιονίου, καί Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐκ τῶν Κληρικῶν αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, μεθ̉ שּׁὗ ἔσχε συνεργασίαν διά τόν καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ἐπαρχίαν ταύτην τοῦ Θρόνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Ἀλευρᾶν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μεθ̉ ὁμάδος προσκυνητῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Kazım Tekin, Βοηθόν Νομάρχου τῆς Πόλεως, ὑπεύθυνον διά θέματα τουρισμοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον-Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Εὐαγγέλου καί Αἰκατερίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Καλλίστρατον Κοφόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου, μέλη τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νακόπουλον, Ἰατρόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Παναγιώτην Poulos, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jamie - Donette, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζούκαν, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Ν. Hayat, φοιτητήν Ἰατρικῆς ἐν Παρισίοις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Ἀσλάνην καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Καραπαναγιώτην, μετά τῶν συζύγων καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Αὐγούστου, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Παναγιώτου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πατρικῶς καλωσορίσας αὐτούς εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
β) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, καθ̉ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Vuk Jeremić, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας καί πρῴην Πρόεδρον τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Ο.Η.Ε. .
Τόν Ἐξοχ. κ. Rick Larsen, Γερουσιαστήν τῶν Δημοκρατικῶν τῆς Πολιτείας Οὐάσιγκτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μώραλην, νέον Δήμαρχον Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βάλιας Κυριαζῆ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μαρινάκην, Πρόεδρον τῆς Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μετά μελῶν τῆς Διοικήσεως καί παικτῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Παρισίων.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Γκίκα, Οἰνοποιόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Μεντῆ, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Δάσκαλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Σοφίας Κ. Φαραζούμη, καί οἰκογενῶν αὐτῶν, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐκ Τρικάλων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην μαθητήν, ἐκ Ναυπλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σκοπίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου, ἐν τῇ Λαύρᾳ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κιέβου, τήν Κυριακήν, 17ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης εἰς Τραπεζοῦντα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀφίχθη τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης Αὐγούστου, εἰς Τραπεζοῦντα, ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς ὁποίας ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ  Ἐντιμ. κ. Halil İbrahim Ertekin, Βοηθός Νομάρχου τῆς πόλεως, καί κ. Ertuğrul Genç, πρῴην Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka).

Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 15ην ἰδίου, ἐπραγματοποίησε διά πέμπτην φοράν τό ἐτήσιον προσκύνημά Του εἰς τήν σεβασμίαν καί ἱστορικήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Σουμελᾶ, ἔνθα ἐτέλεσε πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας, καί Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου, ἐκ Πολωνίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Γεωργίας, Ρωσσίας καί ἄλλων Χωρῶν. Ἐπίσης προσῆλθον τιμητικῶς ὁ Ἐντιμ. κ. Koray Korçhan, νέος Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka),  ὡς καί ὁ ὡς ἄνω πρῴην Δήμαρχος αὐτῆς. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἑλληνιστί καί ρωσσιστί ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς Ἑορτῆς καί ἐπικαλεσθείς τάς μεσιτείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τόν σύμπαντα κόσμον καί ἐν συνεχείᾳ ηὐχαρίστησε τουρκιστί τάς ἁρμοδίας Ἀρχάς διά τάς παρεχομένας διευκολύνσεις, ὡμίλησε διά τήν τραγικήν κατάστασιν εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν, ἰδίᾳ διά τούς Χριστιανούς, καί ηὐχήθη ὑπέρ τῆς ἀποκαταστάσεως εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ἐν αὐτῇ.    

Μετά τό γεῦμα, ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Ματσούκας καί τό ἑσπέρας ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν Πόλιν, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν τήν προτεραίαν τοπικῶν ἀρχόντων.

*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τραπεζοῦντα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Σιεμιατίτσε κ. Γεωργίου, Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 14ης τ.μ., ἀεροπορικῶς εἰς Τραπεζοῦντα προκειμένου ὅπως προστῇ διά  πέμπτην φοράν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῇ ἱστορικῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐθυμίου Μπενλίσοϊ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Πέμπτην, 14ην Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/Πόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας, τῶν τέκνων αὐτῶν, Μαρίου, ὑποβαλόντων σέβη καί λαβόντων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, Βασιλείου καί Ἀθανασίας.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μαρίου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουφοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λεμπέσην, Ἀοιδόν, καί τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Τραντίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως νήσου Πρώτης,  ἔνθα ἐν συνεχείᾳ συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν ὁμογενῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, ὡμίλησε πατρικῶς πρός αὐτούς καί παρηκολούθησε τό ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Τήν Τετάρτην, 13ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ 53ῃ ἐπετείῳ τῆς ὑπ̉ αὐτοῦ εἰς Διάκονον χειροτονίας Του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Eamon Kelly, ἐξ Ἱρλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ προαγωγῇ καί μεταθέσει αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Tamás Torma, Προξένου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὑποβαλούσης σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Αἰκατερίνης.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Χ. Ταρίναν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ahmet Özgüneş, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Γιαννάκην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Μύρωνος καί Ἀγγέλου, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Κανάκη καί Ἀριστείδου Χαραλαμπίδου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Συροπούλου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Ταβλαρίδην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Τήν ἑπομένην τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐν Τουρκίᾳ, Δευτέραν, 11ην τ.μ. Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τόν νικητήν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, 12ον Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐν τῇ Χώρᾳ Ὁμογενείας, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός του.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Δευτέραν, 11ην Αὐγούστου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, μετά μελῶν ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.    
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κυριακῆς, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μαχαιρίδην, Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Κωνσταντινιᾶς, Ἰατροῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Θεοφίλης, Ἀρχιτέκτονος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ μεταθέσει καί ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Βαρσοβίαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, Παναγιώτην Καπαρίζον καί Χρυσοβαλάντην Γκιουλγκιούν, φοιτητάς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Χαΐτογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 11ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης Αὐγούστου, καθ̉ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως  καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ μετά τῶν ὑπ̉ αὐτόν Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐξ Αὐστραλίας, ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν Κέντρον τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί ἔκαμε χρῆσιν τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς ἱερεῖς κ. Michele Pirotta καί κ. Enrico Marelli, ἐκ Milano.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Αὐγούστου, εἰς ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, οὕς καί ἐδέχθη ἐν συνεχείᾳ εἰς ἀκρόασιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, Ἱεροψάλτην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Βιολέταν Δούκα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Χριστιάνας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέαν Δασκαλάκην, Γυναικολόγον Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐμμανουήλ, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων
κυροῦ Καλλινίκου.

Μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προεπέμφθη εἰς τήν αἰωνιότητα ἐκ τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Λύστρων κυρός Καλλίνικος, τήν Πέμπτην, 7ην Αὐγούστου.

Τήν πρωΐαν, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τοῦ Πατριάρχου συμπροσευχομένου ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος.

Ἀκολούθως, καί ὥραν 11ην, ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,  συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.

Τό πένθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔφερον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.

Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, Ἄρχοντες ὀφφικάλιοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος παρά τῷ Ο.Η.Ε. ἐν Γενεύῃ, ἀνεψιός τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου, λοιποί συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου ἐγένετο ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Κοιμητηρίῳ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 6ης Αὐγούστου, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Πρίγκηπον καί ἐχοροστάτησεν ἐπί τῇ  Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἐν τῇ ἐν αὐτῇ  ὁμονύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα, διένειμε κατά τό ἔθος τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν καί ἐξελθών ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομένου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824 - 1826).
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις καί ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην κατά τήν ἄφιξίν Του ἐν τῇ  ἀποβάθρᾳ  τῆς Νήσου μετά τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Atilla Aytaç, τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καί μελῶν αὐτῆς, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Δημήτριος Σαλάχας, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον τῆς Μονῆς.
Τήν μεσημβρίαν ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη την ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων ἔνθα ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου εὐγενῶς παρατεθέν γεῦμα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 5ης Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ὁσιωτ.  Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βήταν, Δικηγόρον , ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Π. Κοκκινάκην, μεταπτυχιακόν φοιτητήν Θεολογίας, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ματθιουδάκη, Πρέσβεως ἐ. τ. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ μετατεθέντος εἰς Οὐάσιγκτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Giulia Prati, Προξένου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ.  Francesco Boari, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίνης Ἀ. Τσάπου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ.κ. Peter Bardehle, Σκηνοθέτην, ἐκ Γερμανίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χρυσάφην, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαίρην Φούξ, Μαρίαν Νετζίπογλου καί Μαίρην Ἀποστολίδου, Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, ὑποβαλούσας σέβη καί ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίος αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σμαράγδαν Ξανθοπούλου, στέλεχος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Louis Nicozisis, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Helen καί τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν  ἐν τῷ Ἁγιάσματι Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βεφᾶ κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 3ης Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης Αὐγούστου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ὥρας ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου.

Ἐκλησιάσθησαν πιστοί ἐξ Ἑλλάδος καί ὅμιλος κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Κολομβίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Manizales Σεβ. κ. Gonzalo Restrepo, ὅστις προσεφώνησε τόν Πατριάρχην. Ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος καλωσορίσας τούς ἐκ Κολομβίας προσκυνητάς, τῶν λόγων Αὐτοῦ μεταγλωτισθέντων εἰς τήν Ἱσπανικήν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωσήφ Σαράβια, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Pierluigi Banna μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Paolo Torri, ἐκ Milano.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, Σύμβουλον τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Βελγίῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Δανάης καί Ἠλιάνας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσιόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας ἀρξ. μηνός Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ συμπληρώσει 40ετίας ἀπό τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, εἰς Διάκονον ὑπό τοῦ Πατριάρχου ὡς Μητροπολίτου Φιλαδελφείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Νικολόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Δρος Θεολογίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τσαμπάζη, Ἀποστράτου Συνταγματάρχου, καί κ. Θεοδώρου Μήτρα, τ. Βουλευτοῦ, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Saint Étienne  Γαλλίας κ. Dominique Lebrun, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί φοιτητῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, μετά τῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀνέστη Ἰωαννίδου καί Πέτρου Μπαζγκάρλο καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Διοικήσεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν  Μαρίου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τουμιζῆν μετά  τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Robert Dussey, Καθηγητήν, Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν καί Συνεργασίας τοῦ Τόγκο.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βαρβαρήγου, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παναγιωτόπουλον, Φαρμακοποιόν, καί τήν Εὐγεν. κ. Μελάνην Θεοδωρίδου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. Francesco D̉ Aiuto καί κ. Antonio Rollo, Καθηγητάς, καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Amneris Roselli, Anna Sirinian, Donatella Bucca καί Olimpia Gargano, Καθηγητρίας, ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Χρήστου καί Δεσποίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν δίδα Εἰρήνην-Ἑλένην Ν. Δεμίρ, ἐντεῦθεν.  
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνθούλαν Κούμπη μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βογιατζῆν, ἐκ Ξάνθης.
Τήν Εὐγεν. κ. Frances Marie Chase, μετ̉ οἰκογενῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *