ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ

Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Δέρβης
κ. Ἰεζεκιὴλ

20.03.1977

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιὴλ ἐγεννήθη τῷ 1938 εἰς τὸν Ἀκρίτα Κιλκὶς τῆς Μακεδονίας. Ἀπεφοίτησε τῷ 1962 ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸν Ἰούλιο τοῦ 1962 εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους ἔφθασε εἰς τὸ Σύδνεϋ. Μετὰ τὴν χειροτονίαν του εἰς Πρεσβύτερον ὑπηρέτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Leichhardt Σύδνεϋ καὶ ἀκολούθως ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Πάντων Belmore NSW ἐπὶ 15 ἔτη.Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τὴν 1ην Μαρτίου 1977 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Δέρβης καὶ διωρίσθη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανῷ. Ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος ὑπηρέτησε τρία χρόνια εἰς τὴν Πέρθη καὶ πέντε εἰς τὴν Ἀδελαΐδα. Ἀπὸ τὸ 1984 ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὴν Μελβούρνην.

Ονομαστική: 23 Ἰουλίου