ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Δορυλαίου κ. Νίκανδρος

Δορυλαίου κ. Νίκανδρος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Δορυλαίου
Νίκανδρος

25.02.2002

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου Νίκανδρος (κατὰ κόσμον Νικόλαος) Παλυβὸς ἐγεννήθη ἐν Στύροις Καρυστίας τὸ ἔτος 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβὼν τὸ πτυχίον τὸ 1974. Παρηκολούθησεν ἐπὶ τριετίαν μαθήματα εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ 1969, Πρεσβύτερος δὲ τὸ 1970. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος (1974-1989) καὶ Ἐφημέριος (1970-1989) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρυστίας καὶ Σκύρου. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀνέλαβεν Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Παλαιοῦ Φαλήρου-Ἀλίμου καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. Ὑπηρέτησεν ἐπὶ δεκαοκτὼ συναπτὰ ἔτη ὡς Θεολόγος Καθηγητὴς τῆς Δευτεροβαθμίου Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Ἀπὸ τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2000 ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Αὐστραλίας ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἰς Κάρλτον Βικτωρίας. Τὴν 5ην Δεκεμβρίου 2000, μετὰ πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Κυρίου Κυρίου ΣΤΎΛΙΑΝΟΥ, ἐξελέγη ὁμοφώνως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Δορυλαίου. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου 2001 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύδνεϋ, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Κυρίου Κυρίου ΣΤΎΛΙΑΝΟΥ καὶ τῶν Βοηθῶν Αὐτοῦ Ἐπισκόπων, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐτοποθετήθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Αὐτοῦ εἰς τὴν Πέμπτην Ἀρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν (Δυτικὴ Αὐστραλία), ἀπὸ δὲ τῆς 26ης Ἰουνίου 2002 ὑπηρετεῖ, ἐπίσης, ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ εἰς τὴν Τρίτην Ἀρχιεπισκοπικὴν Περιφέρειαν (Νότιος καὶ Βόρειος Αὐστραλία).

Ονομαστική: 4 Νοεμβρίου