ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ

Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐδέσσης καί Πέλλης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας
κ. Ἰωήλ

15.10.2002

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωήλ κατά κόσμον Παναγιώτης Φραγκάκος ἐγεννήθη εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς τό ἔτος 1949. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ καί τό 1967 εἰσῆλθεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, ἀποφοιτήσας τό 1972. Μετά τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν διωρίσθη βοηθός λαϊκός Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἐδέσσης, εἰς τήν ὁποίαν ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1975 καί Πρεσβύτερος τό 1979, ἐνῶ ἀπό τοῦ ἔτους 1976 τυγχάνει τακτικός Ἱεροκῆρυξ αὐτῆς. Διετέλεσεν ὡσαύτως Πνευματικός, Διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου Μαθητῶν, Καθηγητής καί Διευθυντής τῶν Ἱερατικῶν Σεμιναρίων αὐτῆς. Ἠσχολήθη μετά τῆς συγγραφῆς ἄρθρων εἰς διαφόρους ἐφημερίδας καί περιοδικά, ἰδιαιτέρως δέ μετά τοῦ θείου κηρύγματος εἰς ὅλας τάς μορφάς αὐτοῦ, τήν ἐξωτερικήν ἱεραποστολήν, τήν συγγραφήν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων καί δή ἑκατόν ὑμνογραφικῶν τοιούτων, ἁπάντων ἐγκριθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης ἐξελέγη τό ἔτος 2002.

Ονομαστική: 19 Ὀκτωβρίου