ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Εὐμενείας κ. Μάξιμος

Εὐμενείας κ. Μάξιμος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας
κ. Μάξιμος

11.12.1977

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (κατά κόσμον Ἰωάννης Μαστίχης) ἐγεννήθη εἰς Στυλίδα Φθιώτιδος τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1935. Διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Στυλίδος. Ἐσπούδασε τρία ἔτη εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας καί κατόπιν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τό ἔτος 1958. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς, τό ἔτος 1958. Ἀπό τοῦ Δεκεμβρίου 1958, ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ Ὁλλανδίας μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, χειροτονηθείς τήν 11 Δεκεμβρίου 1977. Ἀπό τῆς 1ης Ἀπριλίου 1997, ἐγκατεστάθη εἰς Βρυξέλλας ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος ἔνθα ἐξακολουθεῖ νά προσφέρῃ τάς ὑπηρεσίας αὐτοῦ εἰς ἅπασαν τήν ἐπικράτειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ταχ. διεύθυνσις:
Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 4,
1000 Brussel, Belgium. Τηλ. +32.2-511.62.67.

Ονομαστική: 21 Ἰανουαρίου