Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Ἰανουάριος 2014

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης Ἰανουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τοῖς ἀνακτόροις Dolmabahçe διοργανουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Onur Şahna περί τῆς ἀρχαίας Νικομηδείας (İzmit). 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γιαννάκην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Θωμαΐδος καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἰάσωνος, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Selen Arıkan, Dicle Sarıfakıoğlu καί Didem Özyürek, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρείας Eureko, καί Ayşin Kutlubaş, Στέλεχος τοῦ ἐν Βαλατᾷ Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης Garanti.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στέργιον Παπαϊωάννου, Κωνσταντῖνον Καποδίστριαν, Ἰωάννην Κοντούλην καί Γεώργιον Τζήμαν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Γιαννουσᾶ, ἐκ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀναπτύξεως Πηλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τούς Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἰωαννίκιον Ἀθανασιάδην καί κ. Χρυσόστομον Τσίρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Στέφανον καί Φώτιον Μπενλίσοϊ, αὐταδέλφους, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Γ. Πετρίδου, Ἰατρόν, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 23ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ̉ ἔτος, γεῦμα εἰς ἅπαντας τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματεῖς  ἐπί  τῷ νέῳ ἔτει καί ἀπένειμεν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς αὐτοῦ εὐλογίας καί εὐχάς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τήν εἰσδοχήν εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τῆς σχολικῆς περιόδου 2012-2013, τήν Τετάρτην, 22αν τ. μ., ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ σχολείου.

Πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ ἀναγορεύσει Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, ἡ Πατριαρχική Αὐτοῦ Αὐλή παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου καί τούς νοσηλευομένους ἐν τῇ Νευρολογικῇ Κλινικῇ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, τῇ 4ῃ τ. μ., εἰς ὅ ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου  Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει αὐτῆς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Πούσκα.
Τόν Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Παπαζαχαρίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Σάρτης Χαλκιδικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμιδᾶ.
Τήν Εὐγεν. κ. Adriana Octavia Ciamba, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἁγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Βαγιονίτην, νέον Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης Finansbank, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό φερώνυμον      Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί προέστη τῆς ψαλείσης Ἱερᾶς Παρακλήσεως.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό τέμενος Teşvikiye καί συνελυπήθη τά μέλη τῆς οἰκογενείας Koç ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ Nusret Asrel ἐπ'ἀδελφῇ γαμβροῦ τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, μεγαλοεπιχειρηματίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τουράτσογλου, τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Διευθυντήν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κατρίν, Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἰωάννην Γιγουρτσῆν καί Βασίλειον Κυρόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σωκράτους,  Ἐκπαιδευτικούς, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Πορίδην, Βασίλειον Λαιμόπουλον, Ἰωάννην Ἄκντεμιρ καί Ἰωάννην Γιλμάζ, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Γιουζμπασίογλου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἄρεως, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ᾦτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, οἵτινες ὑπέβαλον τήν παράκλησιν ὡς κατ'ἔτος ὅπως εὐλογήσῃ τήν ἑορτήν τῶν Γραμμάτων κατά τά ἐνταῦθα κρατοῦντα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄντρον Κυπριανοῦ, Γενικόν Γραμματέα τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κόμματος ΑΚΕΛ, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίνης Χριστόφια, Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Λυδίαν Ἰωαννίδου-Μουζάκα, Καθηγήτριαν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, ἐντεῦθεν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, ὑποβαλόντα τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτοῦ Οἰκονόμου Ἰωάννου. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, Ἱεροψάλτην ἐκ Ναυπλίου, καί  Θεόδωρον Μπουφίδην, Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Selman Gürpınar, Διοικητήν τοῦ Συλλόγου Ἐρεύνης τῶν Πολιτισμῶν τῆς Βιθυνίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Çiğdem Baloğlu, Νομικούς, καί Numan Gürsah, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἀπονομή τιμητικῆς διακρίσεως εἰς τήν Α.Θ.Παναγιότητα 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 19ην τ.μ.,  ἐδέχθη ἑξαμελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Sergiy Korsunsky, ὅστις ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Victor Yanukovitch ἐπέδωκεν Αὐτῷ «τό παράσημον τῆς ἐλευθερίας διά τήν δραστηριότητα καί Πατριαρχικήν Αὐτοῦ διακονίαν ἐν ὀνόματι τῆς Παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας, ὡς καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 1025ης ἐπετείου τοῦ Βαπτίσματος τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου», ὡς ἐπί λέξει ἀναφέρει τό σχετικόν ἐπίσημον ἔγγραφον.   

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ', πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὡσαύτως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν καί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Μαξίμου τοῦ Ε' καί Νεοφύτου τοῦ Η', ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων Λαοδικείας Μαξίμου, Σάρδεων Μαξίμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, Κολωνείας Γαβριήλ, Παμφίλου Γερασίμου, Εὐχαΐτων Τιμοθέου καί Ἀπαμείας Βασιλείου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Ἱ. Μονῆς καί ηὐλόγησε τάς Ὁσιωτάτας Μοναχάς, τούς ἐκ τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐντιμοτάτους κ. Πέτρον Σαμαντζῆν καί κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου καί τούς λοιπούς ἐν τῇ Μονῇ διακονοῦντας, εὐχηθείς εἰς ἅπαντας εὐλογημένον παρά Κυρίου τό νέον ἔτος.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον ἐξαιτησάμενον τάς    σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, νέου Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Μάξιμον, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.     
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Βασιλειάδην,  Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μετά προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁμίλου Κομοτηνῆς.   
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.     
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην καί Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Ἀντώνιον Νακόπουλον καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Nervin, Καθηγητρίας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τό Σάββατον, 18ην Ἰανουαρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), ἐν τῇ ἐν Σισλῆ Κονοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, τό Σάββατον, 18ην ἰδίου. 
Τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar διοργανωθεῖσαν ὑπό διαφόρων ἐνταῦθα Ἱδρυμάτων ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐφροσύνης Ε. Ξενιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου. 
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, μετέβη εἰς τό Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον τῆς Πόλεως καί ἐπεσκέψατο τήν διοργανουμένην ἔκθεσιν περί τῶν ψηφιδωτῶν τῆς Ραβέννης, ἀνταποκριθείς εἰς τήν εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας, παραστάντος κατά τήν ἐπίσκεψιν ὁμοῦ μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει κ. Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανουμένην ἔκθεσιν τοῦ Ἱδρύματος Tarih Vakfı, μέ τίτλον: «Πόλις τοῦ Κόσμου-İstanbul», τήν Τετάρτην, 15ην τ.μ. . 
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ ἐν Φερίκιοϊ ἕδρᾳ τοῦ ΕΡΘΟ, τήν Πέμπτην 16ην, ἰδίου.

*  *  *

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΤΟΥΑΡΙΑΣ

Προκειμένου ὅπως πραγματοποιήσῃ τό πρῶτον μετά τήν ἐκλογήν καί ἐνθρόνισιν αὐτοῦ ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, μεταξύ 13ης καί 14ης Ἰανουαρίου, ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ.  Justin Portal Welby, ἀφίχθη ἐκ Λονδίνου, τήν μεσημβρίαν  τῆς Δευτέρας, 13ης  ἰδίου, εἰς τήν Πόλιν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Canon κ. Leslie Natnaniel, Γραμματέως αὐτοῦ. 

Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος, οἵτινες συνώδευσαν Αὐτήν εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσῆλθε μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, εἰς τήν εἴσοδον τῶν ὁποίων ἐγένετο εἰς αὐτούς ἐπίσημος ὑποδοχή ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς  καί ἀκολούθως ὡδηγήθησαν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί ἀντηλλάγησαν ἐπίσημοι προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, καθ'ὅ ἐγένοντο προπόσεις, καί κατ'ἰδίαν συνάντησις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, ἐνῷ  ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Χάρις συνειργάσθη μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, παρόντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου,

Ἀποκρισιαρίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Λάμπεθ. Μετά τήν λῆξιν τῆς συνεργασίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν,  τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐδόθη ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξένου τῆς Μ. Βρεταννίας Ἐντιμ. κ. Leigh Turner δεξίωσις, πρός τιμήν τῆς Αὐτοῦ Χάριτος, ἐν τῷ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς χώρας, καί ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 14ης ἰδίου, ἡ Α. Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος, ἐπεσκέψατο τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, καί τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, ἀνταλλαγεισῶν καταλλήλων προσφωνήσεων. 
Τήν μεσημβρίαν, μετά τήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἁγίαν Σοφίαν, παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Beyti, εἶτα δέ ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ἀνεχώρησεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἱεράρχας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀργεντινῇ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Sait Susin, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα βακουφίου αὐτῶν, καί Besim Tahincioğlu, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Zeki Basademir, Προέδρου τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, καί Edip Özaltın, Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Κάφτογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς κ. Φαίδωνος, ἐπιδώσαντες Αὐτῷ τό ἡμερολόγιον τοῦ ἀρξαμένου ἔτους 2014 τῆς ὑπ'αὐτήν Ἀδελφότητος.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2012-2013, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου, τήν Τρίτην, 14ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, μετά τά Φῶτα, 12ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαυΐδ Τζιουμάκαν, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, καί ὁμίλου φοιτητῶν αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Ρεβελιώτην, Δικηγόρον-Πρόεδρον τῆς Παναρκαδικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς, καί Ἀνδρέαν Παπαντωνίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Σικάγου.     

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Congresium διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος  συναυλίαν τοῦ Μουσικολ. Καλλιτέχνου κ. Μαρίου Φραγκούλη, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπό τῆς χώρας ταύτης τῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τό πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰανουαρίου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τό ταξίδιον τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β', τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, Ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἄλλων ὑψηλοβάθμων Κληρικῶν, τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Ἀρβανιτοπούλου, ὡς καί ἄλλων ἐπισήμων.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτόν Κληρικοί-Στελέχη αὐτῆς καί ἐγένοντο δηλώσεις, ἐξεφράσθησαν δέ εὐχαί ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων δι' ἕν εὐλογημένον καί καρποφόρον νέον ἔτος καί ἐπιτυχίαν διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς Ἐλλάδος τῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τό πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους. Εἶτα ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Μεγάλη Βρεταννία, ἔνθα καί κατέλυσεν.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Παναγιωτάτου, παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος, ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, εἰς ὅ παρεκάθησαν Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἠλίας Ἠλιάδης, Διευθυντής Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρέστησαν κατά τήν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν πραγματοποιηθεῖσαν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως τῆς ὑπό τῆς Ἑλλάδος ἀναλήψεως τῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καθ'ἥν ὡμίλησαν οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Herman  Van Rοmpuy, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καί Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Ὑπουργῶν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,  ἐκπροσώπων τοῦ διπλωματικοῦ σώματος, ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἄλλων προσωπικοτήτων. Ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ἐν συνεχείᾳ δέ παρετέθη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Μ. Βρεταννίᾳ.       

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 9ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος συνηντήθη ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, συνοδευομένου ὑπό Βουλευτῶν, εἶτα δέ συνηντήθη μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Βενιζέλου ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, καθ' ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν ὡσαύτως ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοί Ἐξωτερικῶν κ. Δημήτριος Κούρκουλας καί κ. Κυριακός Γεροντόπουλος, ὡς καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ  Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν τῆς Τουρκίας κ. Kerim Uras ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις νέῳ κτιρίῳ τῆς Πρεσβείας, τό δέ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεχώρησεν, ἐπιστρέφων εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῶν Ἀθηνῶν ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέξαντο ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, μετάσχῃ εἰς τήν τελετήν τῆς ὑπό τῆς Ἑλλάδος ἀναλήψεως τῆς προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τό πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους 2014. 
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προέπεμψαν τόν Παναγιώτατον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως.  Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης ἰδίου.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χρήστου Ρουσσίδου καί Αἰκατερίνης Τσιλεδάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Τρίτην, 7ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
         
Μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀδιαθεσίας,  παρέστη συμπροσευχόμενος, ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν πολυαρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 6ην Ἰανουαρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Δράμας κ. Παύλου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Δοξολογίας, ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν.
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος,  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐξοχ.  κ. Γαβριήλ Ἀβραμίδης, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί ἡ Ἐξοχ. κυρία Ραχήλ Μακρῆ, ἐκ Κοζάνης,  Βουλευταί τοῦ Κόμματος «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες», ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.         
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μελισσανίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Κουροπαλάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν.     
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Ἀρχιερέων καί τοῦ λοιποῦ Ἱ. Κλήρου, καί τῶν κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως, μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τήν ἀποβάθραν τοῦ Φαναρίου, ἐκ τῆς ὁποίας προέστη τῆς τελετῆς τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεράτειον Κόλπον καί ηὐλόγησε τό συγκεντρωθέν πλῆθος τῶν πιστῶν. Τόν Σταυρόν ἀνέσυρεν ἐκ τῆς θαλάσσης ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ἀλεξανδρίδης, ἐκ Πτολεμαΐδος, εἰς ὅν καί ἀπενεμήθη χρυσοῦς Σταυρός, καθώς καί ἄλλα ἱερά ἐνθύμια εἰς τούς ὑπολοίπους κολυμβητάς.
         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σταυρουπόλεως καί Νεαπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Μελισσανίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεόφιλον Βουλκίδην, Νικόλαον Μανδώνην, Δημοσιογράφον, Ἀθανάσιον Οὐζούνην καί Ἀθανάσιον Δεληγιάννην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Efkan Başkan, ἐκ Τραπεζοῦντος. 

Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν μετέβησαν εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρησαν τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τήν ἐν τῶ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας γυναικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», μέ τίτλον «Ἡ προσδοκία τῶν Ἐθνῶν», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰανουαρίου.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σωτηρίας Νάνη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 2αν  Ἰανουαρίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Maslak Αἰθούσῃ Συναυλιῶν TİM δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ μουσικοῦ συνόλου Cafe Aman İstanbul, τό Σάββατον, 4ην τρ.μ..   
Τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας ὀργανωθεῖσαν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Ataköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yunus Emre», τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί ἐν ἑορταστικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2014.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γ. Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γ. Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γ. Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας ἔκοψε καί διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ ἐν αὐτῇ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου.

Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, κατά τό ἔθος, ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι, ἡγουμένου τοῦ Ἀρχικλητῆρος.

Ἀμέσως μετά τήν ἀκρόασιν ταύτην, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς πίττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἔψαλλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βησσαρίωνα.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά τήν τάξιν, μετά τῶν ἐσωκατακοίλων κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις φιλοξενουμένων τάς ἡμέρας ταύτας κληρικῶν.

Τήν Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γ. Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν ἐνταῦθα Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμικήριος, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἀναφερθέντος εἰς τάς κατά τό παρελθόν ἔτος ἱεράς Αὐτοῦ ἀποδημίας καί λοιπάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τάς κατά τό νέον ἔτος 2014 προγραμματιζομένας τοιαύτας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Συμεωνίδην καί Κωνσταντῖνον Καλλέντζην, Ἐπιχειρηματίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *