Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Ἰούλιος 2014

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 30ῆς λήγοντος μηνός Ἰουλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ ἄρτι χειροτονηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν Σίλα καί Ἐλευθερουπόλεως Εὐδοκίμου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ἰουλίου, παραμονῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  ἐπεσκέφθη κατ̉ οἷκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Γλυφάδας κ. Παῦλον, Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί τόν ἐν Καλιφορνίᾳ διακονοῦντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Μάξιμον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν μετά τοῦ  Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐφραίμ Τσόλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.    
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Ξάνθης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιγάραν,  Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆν Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Νήσου Χάλκης «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος»,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βαρελᾶν, ἐκ Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην,  Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Θεοδοσιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Δημητρίου καί Ἄννης- Σοφίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Πάνου, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσεχῶς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν Μουσικῆς, ἐκ Δράμας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε :
α) Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου.
Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν οἰκείων καί συνεργατῶν τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί εὐεργέτου  τῆς Κοινότητος, Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί κ. Radu Onofrei, Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν , ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας καί ὁ Πατριάρχης.
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. ῾Εσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουλίου, καθ᾽ὅν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου.  Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Ἀνδρέαν (Σοφιανόπουλον).
γ) Κατά τήν τελεσθεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ ὁμωνύμῳ Ἁγιάσματι, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἔνθα παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Sükrü Genç, Δήμαρχος Sarıyer, καί πολλοί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί Τοῦρκοι Μουσουλμάνοι, γείτονες τοῦ Ἁγιάσματος.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τήν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Θουρίου κ. Antonio Lucibello, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ὁσιολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Andrea Palmieri, ἐκ τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Βγενοπούλου, μήτηρ τοῦ νέου Ἀρχιερέως, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῆς καί λοιποί οἰκεῖοι καί φίλοι αὐτοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.  
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πολυαρίθμων πιστῶν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου καθ̉ ἥν ὡμίλησεν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ  πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀνάδειξιν αὐτοῦ εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα καί τούς λοιπούς Ἱεράρχας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας  καθώς καί τήν ἀφοσίωσίν του καί πιστότητα πρός τόν σεπτόν Θρόνον. Κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης ὁμιλήσας διά τόν Ἐπισκοπικόν βαθμόν καί διά τό πρόσωπον τοῦ προαχθέντος, ἐπαινέσας τάς ἀρετάς καί τήν διακονίαν αὐτοῦ καί συγχαρείς τόν ἴδιον καί τούς παρισταμένους οἰκογενεῖς αὐτοῦ.
Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Φλωρίοις ἑστιατορίῳ Uludağ, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Καλιφορνίᾳ Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ᾧτινι καί ἐπεδαψίλευσεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης τάς ὁλοθύμους ἀδελφικάς εὐχάς Αὐτῆς.  
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.  
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γιακαλῆν, ἐκ Ν. Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐνοριτῶν αὐτοῦ.  
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον Δρα κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, ἐπί τῇ  ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης μέ βαθμόν ἄριστα, ᾧτινι καί συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης εὐχηθείς εὐλογημένην ἐκκλησιαστικήν διακονίαν.      
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων κ. Νικολάου Οὐζούνογλου.
Τό παιδικόν τμῆμα τῆς Πολυφωνικῆς Χορῳδίας Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Σολωμοῦ.  
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Λαγοσπύρη, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ γαμβροῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Μορφιάδου, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχαριστίας αὐτῆς ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ  συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου  Ἀποστόλου.
Τόν Ἐντιμ . κ. Haluk Acar, Ἀρχιμάγειρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Antony Carrol Wisniewski, Νομικόν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρκαφίρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου καί Ἀναστασίου, ἐξ Ἀδελαΐδος.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλασσῶνος, τήν Δευτέραν, 21ην Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Yenikapı πάρκῳ, τήν Τετάρτην, 23ην Ἰουλίου.
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Turgay Olcayto, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 106 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara, τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Ἀνδρεάκη.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κολλιόπουλον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σπυριδούλας Ἀγγελακοπούλου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Pelin Çınar, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ahmet, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ramazan Baş, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçileri Derneği), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ρωτσικοπούλου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Milanka, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου κατά τήν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου ἐπί τῇ  συμπληρώσει 42 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως  αὐτοῦ ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ρ. Κιουτσουκνίλ, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τούς  Ὁσιωτ. Εὐδόκιμον Ἱερομόναχον καί Βαρνάβαν Μοναχόν, Βατοπαιδινούς.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ὀλυμπιάδα καί Φεβρωνίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί τῇ ἐπιστροφῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς μετανοίας αὐτῶν.      
Τόν Ἐλλογ. Δρα. κ. Παντελεήμονα Heinz Gstrein, ἐξ Αὐστρίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Σουρμελῆ, τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ρωσσάνας Μαρίας καί τῆς Εὐγεν. δίδος Jouidi Meixner.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστεμαλτσίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα υἱϊκάς εὐχαριστίας ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ αὐτῷ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς ἀειμνήστου μητρός αὐτοῦ Βέρας, διδασκαλίσσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harry A. Radliffe , Δημοσιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ  Δαρδανελιώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Moynihan, Πρόεδρον τοῦ ἐν Η.Π.Α. Ἱδρύματος Urbi et Orbi, μεθ'ὁμίλου μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Çimen, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.  
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἰωάννην Κότσαλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ξανθῆς Μόρφη, μεθ'ὁμίλου συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν  τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ υἱοῦ αὐτῶν  Ἀριστοτέλους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, καί Πέτρον Κ. Ἀρσλόνογλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Σεραφείμ Τσιουγκρῆν, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Ἐθελοντῶν Πυροσβεστῶν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Ἑλένης Στουρουλάκη καί Μαρίας Λίστα, ἐξ Ἀθηνῶν.  
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Στυλιανήν Ν. Σώζου καί Ἀργυρώ Μακρυγιάννη, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçileri Derneği) δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν 18ην Ἰουλίου.    

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ, κατά τούς ἐν τῇ ἐν Ρωσσίᾳ Λαύρᾳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Radonez διοργανωθέντας ἑορτασμούς, ἐπί τῇ συμπληρώσει 700 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου, μεταξύ 17ης καί 18ης τρ.μ..    

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό παρτεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος AKP τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ἐν Yenikapı Πάρκῳ,  τήν Παρασκευήν, 18ην Ἰουλίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ A9 δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Çırağan, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mitri Azaroğlu καί Emma Maria Intiba, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 19ην Ἰουλίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akar, Γεν. Προέδρου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί δασυλλίῳ Cemile Sultan Korusu, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Κότσαλη καί Ξανθῆς Μόρφη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ τραγικοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος ἐν Οὐκρανίᾳ, καθ᾿ὅ ἀπώλεσαν τήν ζωήν των καί πολλοί Ὁλλανδοί πολῖται, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Μήνυμα τῇ Α.Μεγαλειότητι, τῷ Βασιλεῖ Willem-Alexander, μεθ᾿ οὗ εἶχε συναντηθῆ ἐν τῷ Βασιλικῷ Οἴκῳ τῆς Ὁλλανδικῆς Πρωτευούσης τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον.

Ἐπί τῇ ἐκλογῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean- Claude Juncker ὡς νέου Προέδρου τῆςἘπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλεν αὐτῷ ἐγκάρδιον συγχαρητήριον Μήνυμα, εὐχηθείς ἐπιτυχίαν εἰς τά ὑψηλά καθήκοντα αὐτοῦ καί ὑπογραμμίσας τήν ἀνάγκην μιᾶς περισσότερον ἡνωμένης Εὐρώπης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς νεοχειροτονηθέντας Σεβ. Μητροπολίτας Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐλογημένην παρά Θεοῦ ποιμαντορίαν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Χριστοφίλην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Σαουδικῇ Ἀραβίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς.
Tόν Ἐντιμ. κ. Φρῖξον Σάμογλου-Rothman, ἐκ Σμύρνης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Κωνσταντίνου Βλιαγκόφτη, Θεολόγου, Τορόντο κ. Σωτήριον, Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σταύρου Γοργοράπτη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Ἀνδρουλιδάκη, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Efkan Başkan, ἐκ Τραπεζοῦντος.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 14ης Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Ἀρχιρραββίνου κ. İsak Haleva δεῖπνον (iftar), τήν Δευτέραν, 14ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς Bitlis δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί ἑστιατορίῳ Havuz Başı, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου, ἐν συνεχείᾳ δέ διένειμε τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια τῆς Ἁγίας εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Τό Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, πολλοί παραθερισταί ἐκ τῶν Νήσων καί ἄλλοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου καί τόν Ἁγιασμόν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί ὁ Παναγιώτατος. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί ἐπηκολούθησε γεῦμα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13ης τρ. μ., καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών, Ἡγουμένου τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, ἀδελφῶν αὐτῆς καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὅμιλος συνέδρων τῆς ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης διοργανωθείσης ἡμερίδος περί συντηρήσεως καί μελέτης ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, καθώς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἠπείρου, Πειραιῶς καί ἀλλαχόθεν, πρός οὕς ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε καταλλήλους λόγους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Aram Ateşyan, Γενικόν Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων, καί Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Zeki Demir, τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, ἐκ τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Süzet Anjel, Δικηγόρον-ἐκπρόσωπον τῆς ἐνταῦθα Ἰουδαϊκῆς Κοινότητος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Μπατσαρᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Αἰμιλιανοῦ, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Παντελεήμονος, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Παπαδοπούλου.
Τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Remzi Diril καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Basmacıoğlu, Προέδρου τοῦ Βακουφίου τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κασσαβᾶν, Δήμαρχον Ἀχαρνῶν Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Καρύδην, Καθηγητήν ΑΤΕΙ τῶν Ἰονίων Νήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων Θεσσαλονίκης καί Πάφου Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Προέδρων αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Βαλεργάκη καί Ἰωάννου Παπαζαχαρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μενόπουλον, Ποινικολόγον-Δικηγόρον, ἐκ Κομοτηνῆς, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δεσποίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Σοφίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μαρούσην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μιχαηλίδην, ἐκ Νέας Μηχανιώνας Χαλκιδικῆς.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Λέσχης Μοτοσυκλετιστῶν Ἀγρινίου (Agrinio Motor Bikers Society), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Προύντζου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου, ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Ἀχιλλίου Γρεβενῶν, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν ἐν Φιλαδελφείᾳ Η.Π.Α. συγκληθεῖσαν, μεταξύ 6ης καί 9ης τ.μ., 42αν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Οἰκογένεια: Ἐνοίκησις τοῦ Χριστοῦ καί Μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου».
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Ἀλαζράϊ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  Ἀναστασίου, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό  παρατεθέν ἐν τῷ ἱστορικῷ Hidiv Kasrı ἐν Çubuklu, ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Rahmi Yaran, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 10ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἐλευθεριάδην, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Καραμανώλη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως (Darülazece)  παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ.  κ. Nevzat Bayhan, ἀπερχομένου Προέδρου αὐτοῦ, δεῖπνον (iftar), τήν Τρίτην, 8ην Ἰουλίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ξενοδοχείῳ Renaissance Polat παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Cengiz Hortoğlu, Γενικοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἀλεβίδων-Μπεκτασήδων, δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Χαραλαμπάκη.
Tόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Maurizio Malvestiti, Ὑπογραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἀνατολικῶν  Ἐκκλησιῶν, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Yalçın Karayağız, Πρύτανιν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου Mimar Sinan.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ertuğrul Özkök καί Ali Esad Göksel, Δημοσιογράφους, ἐντεῦθεν, καί Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Ὑπεύθυνον Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἀθηνῶν Ἀδελφότητος Βιθυνῶν, ἑλκόντων τήν καταγωγήν ἐξ Ὀρτάκιοϊ καί Χουδίου (Büyük Saraçlı) Βιθυνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἐπιχάριτος Μιχαηλίδου.
Ὅμιλον  προσκυνητῶν ἐκ Μεσολογγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Ντιλιάνας Γιαννακοπούλου.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 7ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοἰ ἐντεῦθεν καί ὅμιλος Κοντοσκαλιανῶν ἐξ Ἀθηνῶν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, ἐκ μέρους τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλιανῶν, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 42ᾳ  ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Πάτσην, Πρόεδρον τῆς Ὁμάδος ποδοσφαίρου «Νίκη» Βόλου, μετά διοικητικῶν στελεχῶν αὐτῆς, καί οἰκείων αὐτοῦ.
Τούς ἐν τῷ Συνδέσμῳ Μουσικοφίλων Πέραν ἐπιτυχῶς ἐξετασθέντας μαθητάς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Βασίλειον Γρηγοριάδην, Φίλιππον Βαρδακτσῆν καί Μιχαήλ Σαχμπάζ, οἷς συνεχάρη πατρικῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Μουσικολ. κ. Παναγιώτου  Μαγκαφᾶ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ καί  Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου, ἐκ τῆς Λαύρας Κιέβου, τήν Δευτέραν, 7ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν ἑσπέραν τῆς Πέμπτης, 3ης τ.μ., συνοδευόμενος  ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οικουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμιον Bilgi, ἔνθα εἰς τό τέλος τῆς σχετικῆς τελετῆς ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς τήν ἐκ τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ Τμήματος αὐτοῦ Διεθνῶν Σχέσεων Ἐλλογ. δίδα Σουλτάναν Δεμιρτζόγλου, θυγατέρα τοῦ Ἐντιμολ.  Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου καί Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἰουλίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν,  ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἄρτῃ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «ΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΑ», ὡς καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ Σαλαμῖνος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.  
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐξ Ἱεροσολύμων, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Καλαμάτας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐθυμίου Θεοδωροπούλου, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας  τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Χατζηευαγγελίδου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐξ Ἀργεντινῆς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.    
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ'ἥν ὁ ἐξ Ἱεροσολύμων  ὅμιλος νέων καί τά μέλη τῆς ὡς ἄνω Νεανικῆς Ἑστίας  ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μοζαμβίκης κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Διονυσίου Πάλμα, ἐκ Ζακύνθου, καί Ἀργυρίου  Στεργιοπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ὁσιωτ. Παχώμιον Ἱερομόναχον καί Μελέτιον Μοναχόν, ἐκ Σόφιας.
Τήν Ἐξοχ. κ. Δανάην Κουμανάκου, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόσχᾳ.
Τά Διοικητικά Συμβούλια τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων καί  τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Adem Avcı, Διευθυντήν  Νεκροταφείων τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, καί Tayfun Karali, Δικηγόρον-Στέλεχος τοῦ ὡς ἄνω  Δήμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντόβαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί  ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thano Masters, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Vicky, ἐκ Detroit Η.Π.Α..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Θεοδωρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου.
Ὅμιλον μελῶν τῆς Χορῳδίας Μουσικοφίλων Καλαμαριᾶς  «Βυζαντινό Ἀναλόγιο», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ.  Ἀντωνίου Πετροπούλου, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ψηφιακόν δῖσκον ἀφιερωθέντα εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον.
Τούς Ἐλλογ. κ. André Bingelli καί κ. Matthieu Cassin, καί τήν Ἐλλογ. κ. Marie Cronier, στελέχη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης καί Ἱστορίας Κειμένων, ἐκ Παρισίων.
Τούς Ἐντιμ. κ. Muammer Şahin, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Enver καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
α) τό  δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu,  δεῖπνον (iftar), ἐν  τῇ πλατείᾳ Taksim, τήν Τετάρτην, 2αν Ἰουλίου, καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα διοργανωθείσης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Robert Capa, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Οὑγγρικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην, 3ην Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. ἐπί τῇ Ἡμέρᾳ τῆς Ἀνεξαρτησίας αὐτῶν, τό ἑσπέρας τῆς 2ας τ. .μ Ἰουλίου.

*  *  *